Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до - страница №7/11Звіт про власний капітал

за 2011 рік

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код рядка

Статутний капітал

Пайовий капітал

Додатковий вкладений капітал

Інший додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподі-

лений прибуток

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Залишок на початок року

010

13

0

988

0

0

-49

0

0

952

Коригування:Зміна облікової політики

020

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

030

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Скоригований залишок на початок року

050

13

0

988

0

0

-49

0

0

952

Переоцінка активів:Дооцінка основних засобів

060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка основних засобів

070

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка незавершеного будівництва

080

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка незавершеного будівництва

090

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Дооцінка нематеріальних активів

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Уцінка нематеріальних активів

110

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )

( 0 )
120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

130

0

0

0

0

0

40

0

0

40

Розподіл прибутку:Виплати власникам (дивіденди)

140

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до статутного капіталу

150

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

160

0

0

0

0

0

0

0

0

0
170

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:Внески до капіталу

180

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

190

0

0

0

0

0

0

0

0

0
200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:Викуп акцій (часток)

210

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплений акцій (часток)

230

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі:Списання невідшкодованих збитків

260

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Безкоштовно отримані активи

270

0

0

0

0

0

0

0

0

0
280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін в капіталі

290

0

0

0

0

0

40

0

0

40

Залишок на кінець року

300

13

0

988

0

0

-9

0

0

992


Керівник
Головний бухгалтер

КОДИ

Дата
Підприємство

Волинське акцiонерне товариство закритого типу "Укргосптовари"

за ЄДРПОУ

01552664

Територіяза КОАТУУ
Орган державного управлінняза СПОДУ
Організаційно-правова форма господарювання

Закрите акціонерне товариство

за КОПФГ

232

Вид економічної діяльності

Роздрібна торгівля іншими непродовольчими товарами, н. в. і. г.

за КВЕД

52.48.9

Одиниця виміру

тис.грн.


Примітки до річної фінансової звітності

за 2011 pік

Форма №5

<< предыдущая страница   следующая страница >>