Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до - страница №2/11


7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій


Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

фiзична особа


707

29,39709

707

0

0

0

фiзична особа


621

25,82121

621

0

0

0

фiзична особа


502

20,87318

502

0

0

0

фiзична особа


396

16,4657

396

0

0

0

Усього

2 226

92,55718

2 226

0

0

0


8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X
Дата проведення

27.04.2012

Кворум зборів

60

Опис

Порядок денний

1. Обрання голови та секретаря загальних зборiв.

2. Обрання лiчильної комiсiї.

3. Звiт голови правлiння про результати фiнансово-господарської дiяльностi товариства за 2011рiк.

4. Звiт ревiзiйної комiсiї та висновки стосовно рiсного звiту та балансу за 2011рiк.

5. Затвердження рiчного звiту та балансу за 2011рiк.


11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

26.05.2010

24/03/1/99

Волинське териториальне упрпвлiння ДКЦПФР

UA4000134720

Іменні прості

Бездокументарна Іменні

5,25

2 405

12 626,25

100

Опис

У 2010роцi, на пiдставi рiшення Загальних зборiв акцiонерiв 12 квiтня 2010р. форма iснування акцiй змiнена на бездокументарну. Держава акцiями товариства не володiє. Цiннi папери товариства на бiржах та торговельно-iнформацiйних системах не котируються, заяви органiзаторам торгiвлi цiнними паперами для допуску до лiстингу не подавались. Iншi цiннi папери, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї, крiм акцiй простих iменних, Товариством не випускались.


12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

Волинське АТЗТ ''Укргосптовари'' засноване у 1966 роцi як Волинська обласна база госптоварiв. З 6.07.1994р. зареєстроване як Волинське акцiонерне товариство закритого типу "Укргосптовари". Головною метою створення пiдприємства було забеспечення потреб спиживачiв областi товарами народного вжитку.
Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попереднього звітного періоду

Вищiй орган -- Загальнi збори товариства. Спостережна рада. Правлiння -- виконавчий орган. Ревiзiйна комiсiя -- контролюючий орган. Емiтент не має жодних дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв, iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв. Змiн в органiзацiйнiй структурi протягом 2011 року не вiдбувалось.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом 2011 року до емiтента не надходило.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Органiзацiя та методологiя бухгалтерського облiку здiйснюється у вiдповiдностi до чинного законодавства України та нацiональних П(С)БО. Бухгалтерський облiк здiйснюється у вiдповiдностi iз Законом України "Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.99 р. №996-ХIV та затвердженими Мiнiстерством Фiнансiв України положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку (П(С)БО).Застосовується система облiку за допомогою комп'ютерної програми "1С Бухгалтерiя" Облiкова полiтика пiдприємства будується з використанням наступних принципiв бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi: - автономнiсть; - обачнiсть (обережнiсть); - повне висвiтлення (вiдображення); - послiдовнiсть; - безперервнiсть; - нарахування i вiдповiднiсть доходiв i витрат; - превалювання (перевага) сутностi над формою; - iсторична (фактична) собiвартiсть; - єдиний грошовий вимiрник; - перiодичнiсть. До основних засобiв вiдносити матерiальнi активи, якi пiдприємство утримує з метою використання їх у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здавання в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року (або операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк) та вартiсть яких перевищує 1000 гривень без урахування ПДВ. До складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв (МНМА) вiдносити матерiальнi цiнностi, що призначаються для використання у господарськiй дiяльностi протягом перiоду, який бiльше одного року з дати введення в експлуатацiю таких матерiальних цiнностей, та вартiсть яких не перевищує 1000 гривень без ПДВ. Амортизацiя основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активiв здiйснюється прямолiнiйним методом. Строк корисного використання встановлюється окремо для кожного об'єкту основних засобiв. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв (МНМА) i бiблiотечних фондiв нараховується в першому мiсяцi використання об'єкта у розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi. Первiсна вартiсть об'єкта основних засобiв визначається вiдповiдно до П(С)БО 7 "Основнi засоби". Облiк нематерiальних активiв вести по кожному об'єкту нематерiальних активiв. Придбанi (створенi) нематерiальнi активи зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю. Нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється протягом строку їх корисного використання, який встановлюється при визнаннi цього об'єкта активом (при зарахуваннi на баланс), але не бiльше 10 рокiв безперервної експлуатацiї. Строк корисного використання встановлюється окремо для кожного нематерiального активу. Амортизацiя нематерiального активу нараховується iз застосуванням прямолiнiйного методу. Первiсна вартiсть запасiв, придбаних за плату визначається по собiвартостi запасiв згiдно з П(С)БО 9. Запаси вiдображаються в бухгалтерському облiку по первiснiй вартостi. При вiдпуску запасiв у виробництво, продажу чи iншому вибуттi їх оцiнка здiйснюється по методу ФIФО. Сума транспортно-заготiвельних витрат включається до собiвартостi запасiв за методом прямого розподiлу у порядку, передбаченому П(С)БО 9. Методологiчнi засади формування в бухгалтерському облiку iнформацiї про фiнансовi iнвестицiї та її розкриття у фiнансовiй звiтностi визначає П(С)БО 12 "Фiнансовi iнвестицiї". Аналiтичний облiк ведеться за видами фiнансових iнвестицiй у розрiзi пiдприємств. Первiсна вартiсть фiнансових iнвестицiй визначається по собiвартостi згiдно з П(С)БО 12. Фiнансовi iнвестицiї на дату баланса облiковуються по справедливiй вартостi. Дебiторська заборгованiсть визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть отримання пiдприємством майбутнiх економiчних вигод i її можливо достовiрно визначити. Частина довгострокової дебiторської заборгованостi, яка пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв з дати балансу, вiдображається на ту саму дату в складi поточної дебiторської заборгованостi. Довгострокова дебiторська заборгованiсть, на яку нараховуються проценти, вiдображається в балансi за їхньою теперiшньою вартiстю. Визначення теперiшньої вартостi залежить вiд виду заборгованостi та умов її погашення. Згiдно з П(С)БО 10 розмiр резерву сумнiвних боргiв визначається методом використування коефiцiєнту сумнiвностi. Зобов'язання (обов'язок чи вiдповiдальнiсть дiяти певним чином) визнається лише тодi, коли актив отриманий, або коли пiдприємство має безвiдмовну угоду придбати актив. Зобов'язання визнається, якщо його оцiнка може бути достовiрно визначена та iснує ймовiрнiсть зменшення економiчних вигод у майбутньому внаслiдок його погашення. Якщо на дату балансу ранiше визнане зобов'язання не пiдлягає погашенню, то його сума включається до складу доходу звiтного перiоду. Зобов'язання, на яке нараховуються вiдсотки та яке пiдлягає погашенню протягом дванадцяти мiсяцiв з дати балансу, розглядається як довгострокове зобов'язання, якщо первiсний термiн погашення був бiльше нiж дванадцять мiсяцiв та до затвердження фiнансової звiтностi iснує угода про переоформлення цього зобов'язання на довгострокове. Довгострокове зобов'язання за кредитною угодою (якщо угода передбачає погашення зобов'язання на вимогу кредитора (позикодавця) у разi порушення певних умов, пов'язаних з фiнансовим станом позичальника), умови якої порушенi, вважається довгостроковим, якщо: - позикодавець до затвердження фiнансової звiтностi погодився не вимагати погашення зобов'язання внаслiдок порушення; - не очiкується виникнення подальших порушень кредитної угоди протягом дванадцяти мiсяцiв з дати балансу. Довгостроковi зобов'язання, на якi нараховуються вiдсотки, вiдображаються в балансi за їх теперiшньою вартiстю. Визначення теперiшньої вартостi залежить вiд умов та виду зобов'язання. Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення. До "Витрат майбутнiх перiодiв" вiдноситься ранiше сплачена орендна плата, суми за пiдписку перiодичних видань, ранiше сплаченi рекламнi послуги та суми страхових платежiв, вартiсть торгових патентiв, вартiсть строкових лiцензiй та iнших спецiальних дозволiв, а також всi iншi витрати, що стосуються наступного облiкового перiоду. До складу "Доходiв майбутнiх перiодiв" включаються суми доходiв, нарахованих на протязi поточного чи попереднiх звiтних перiодiв, якi будуть визначенi в наступних звiтних перiодах. Оцiнка ступеня завершеностi операцiї з надання послуг (виконання робiт) здiйснюється шляхом вивчення виконаної роботи, при цьому в бухгалтерському облiку доходи вiдображаються у звiтному перiодi пiдписання акта про наданi послуги (виконанi роботи). Товари, переданi на комiсiю, не вважаються реалiзованими при передачi комiсiонеру, тому цi операцiї не вважаються доходами. Класифiкацiя витрат на виробництво проводиться згiдно з П(С)БО 16, а саме визначається собiвартiсть за прямими витратами, пов'язаними з виробництвом продукцiї, виконанням робiт,наданням послуг. До складу собiвартостi продукцiї (робiт, послуг) включаються витрати з урахуванням вимог податкового законодавства, а iнформацiя про суму загальновиробничих витрат розкривається у Звiтi про фiнансовi результати окремою статтею. Витрати, якi не включаються в собiвартiсть реалiзованої продукцiї, є витратами звiтного перiоду. Класифiкацiя адмiнiстративних витрат i витрат на збут здiйснюється згiдно з П(С)БО 16. По кожному контрагенту ведеться облiк у розрiзi договорiв (рахункiв). Оцiнку активiв або зобов'язань в операцiях з пов'язаними сторонами Пiдприємство проводить по методу "витрати плюс", згiдно з П(С)БО 23. Нарахування податку на прибуток у фiнансовiй звiтностi вiдображувати у тому перiодi, за який складається фiнансова звiтнiсть. Фiнансову звiтнiсть подається за формами i в термiни, передбаченi П(С)БО та постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 28 лютого 2000 р. N 419. Форми i системи оплати працi використовуються на пiдприємствi вiдповiдно до чинного законодавства України. Норми добових на службовi вiдрядження встановленi колективним договором на пiдприємствi в межах граничних норм, передбачених дiючими законодавчими актами. використання коштiв, тощо, вiдповiдно до дiючих законодавчих актiв. Встановлена тривалiсть операцiйного циклу - до пiдписання актiв виконаних робiт, але не бiльше одного календарного року. Безпосереднiй контроль за виконанням вимог виконання бухгалтерського облiку покладається на головного бухгалтера Пiдприємства.
Текст аудиторського висновку

АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ВIТАЛIНА-АУДИТ"

У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

43020, м. Луцьк,пр.Вiдродження 8,оф.2.тел.( 0332)25-22-79, моб.тел.(050) 207 54 74.

Iдентифiкацiйний код: 20124767 П/р 26007011309800 в АКIБ "УкрСиббанк" м. Харкiв, МФО 351005

Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi №0328 вiд 18 травня 2001 року.

Сертифiкат аудитора серiї "А" №001217 вiд 28 квiтня 1994. р.

Державнiй комiсiї з цiнних паперiв

та фондового ринкуАкцiонерам ВАТЗТ "Укргосптовари"Аудиторський висновок

(звiт незалежного аудитора)

про фiнансову звiтнiсть Волинського акцiонерного товариства закритого типу

"Укргосптовари"

станом на 31 грудня 2011року

Код ЄДРПОУ 01552664

м. Луцьк

11 квiтня 2012 року

Аудиторська фiрма "Вiталiна-Аудит" ЛТД тел. (0332)25-22-79, (050) 207-54-74

E-mail: v-audit@privat-online.netОсновнi вiдомостi про аудиторську фiрму:

- повна назва - Аудиторська фiрма "Вiталiна-Аудит" у формi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю;

- Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi видане Аудиторською палатою України за №0328, рiшення Аудиторської палати України вiд 18 травня 2001р. №163/3, термiн дiї продовжено до 28 квiтня 2016р.;

- Сертифiкат аудитора серiї "А" №001217 вiд 27.04.1994 року виданий рiшенням АПУ вiд 28.04.1994 року №14;

- Свiдоцтво про внесення до реєстру аудиторiв, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки фiнансових установ, що надають послуги на ринку цiнних паперiв видане Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку серiї АБ №001480, унесено до Реєстру вiдповiдно до рiшення Комiсiї вiд 30.08.2011р. №1206;

- юридична адреса: м.Луцьк, пр.Вiдродження 8/2;

- мiсцезнаходження: м. Луцьк, пр. Вiдродження, 8/2;

- телефон (0332) 25-22-79, (050)207-54-74.

Дата видачi аудиторського висновку - 11 квiтня 2012р.
Основнi вiдомостi про Волинське акцiонерне товариство закритого типу

"Укргосптовари"

- повна назва: Волинське акцiонерне товариство закритого типу "Укргосптовари";

- код за єдиним державним реєстром пiдприємств та органiзацiй України - 015552664 (довiдка АА №473699/1281 вiд 02.09.2011 року видана Головним управлiнням статистики у Волинськiй областi;

- юридична адреса Товариства : 43020,м.Луцьк, вул.Тухачевського, буд.29;

- органiзацiйно-правова форма: Закрите акцiонерне товариство;

- основними видами дiяльностi є:

-52.48.9 - роздрiбна торгiвля iншими непродовольчими товарами, не вiднесеними до iнших групувань;

- 51.47.9- оптова торгiвля iншими непродовольчими товарами споживчого призначення, не вiднесеними до iнших групувань;

- 51.53.2 - оптова торгiвля будiвельними матерiалами;

- 52.44.9 - роздрiбна торгiвля iншими товарами для дому;

-70.20.0 - здавання в оренду нерухомого майна.

- поточний рахунок вiдкритий в:

-АТ "Райффайзен Банк "Аваль" у м. Києвi №26008156857, МФО 380805;

-АТ "Укрсиббанк" у м.Луцьку №.26004011937800, МФО 351005 в нацiональнiй валютi;

-АТ "Укрсиббанк" у м.Луцьку №.26005011937810, МФО 351005 в iноземнiй валютi (швейцарськi франки);

Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв Державного комiтету України з питань регуляторної полiтики та пiдприємництва серiї АС №712875 виданий Виконавчим комiтетом Луцької мiської ради Волинської областi, реєстрацiйний номер юридичної особи ЄДР 10002280198;

Статут Волинського акцiонерного товариства закритого типу "Укргосптовари" в новiй редакцiї iз змiнами i доповненнями затверджено загальними зборами ЗАТ "Укргосптовари", протокол №1 вiд 14 травня 2001р., зареєстровано 24 травня 2001р. Виконавчим комiтетом Луцької мiської Ради Волинської областi, реєстрацiйний номер 1339, розпорядження №163-РВ.

Волинське акцiонерне товариство закритого типу "Укргосптовари" засноване органiзацiєю орендарiв Волинського пiдприємства "Укргуртгосптовари" на базi викупленого орендованого державного майна пiдприємства шляхом перетворення орендного пiдприємства згiдно з установчим договором членiв органiзацiї орендарiв вiд 06 червня 1994р.(договiр купiвлi-продажу орендованого майна ухвалено в регiональному вiддiленнi фонду державного майна України по Волинськiй областi 04 березня 1994р. №48).

Договiр про вiдкриття та обслуговування рахункiв у цiнних паперах власникiв акцiй АТЗТ "Укргосптовари" за №4-Е/ВЛ укладено 30.06.2010р. з Публiчним акцiонерним товариством "Комерцiйний банк "Хрещатик".
Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту:

Аудиторська перевiрка проведена на пiдставi договору на виконання аудиторських робiт вiд 21 березня 2012 року .

Початок аудиторської перевiрки 22 березня 2012 року, закiнчення перевiрки - 03 квiтня 2012 року.

Аудиторську перевiрку фiнансової звiтностi АТЗТ "Укргосптовари" проведено незалежним аудитором Аудиторської фiрми "Вiталiна-Аудит" Петренко Г.А.. Вiдповiдальнiсть за цю фiнансову звiтнiсть несе управлiнський персонал Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю. Ми несемо вiдповiдальнiсть за висловлення думки щодо наданих для перевiрки фiнансових звiтiв за результатами операцiй з 01 сiчня 2011 року по 31грудня 2011 року.

На аудиторську перевiрку надано Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва, який складається з двох форм:

- Баланс станом на 31.12.2011року (форма №1-м);

- Звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк (форма №2-м).

Фiнансову звiтнiсть пiдготовлено у вiдповiдностi iз вимогами Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999 року №9896-ХIУ (зi змiнами i доповненнями) та нацiональними Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку .

Аудиторську перевiрку проведено вiдповiдно до вимог Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд 22 квiтня 1993 року №3125-Х11 (зi змiнами та доповненнями), "Мiжнародних стандартiв аудиту, надання впевненостi та етики" Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, Закону України "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" №448/96-ВР, Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" №3480-15, "Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку", затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 року №1528 та iншими нормативними документами.

Мiжнароднi стандарти аудиту зобов'язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обгрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень (МСА 320).

Аудиторська перевiрка проведена з врахуванням вимог Мiжнародних стандартiв аудиту 700, 701 "Аудиторський висновок про фiнансову звiтнiсть",720 "Iнша iнформацiя в документах, що мiстять перевiренi фiнансовi звiти" .

Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджують суми i розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, оцiнку подання фiнансових звiтiв.

Пiд час перевiрки було дослiджено бухгалтерськi принципи оцiнки матерiальних статей балансу, якi використовуються Товариством. Вважаємо, що зiбрана iнформацiя є достатньою для складання аудиторського висновку i забезпечує об?рунтовану пiдставу для висловлення аудиторської думки.

Iнформацiя про активи Товариства.

Ведення бухгалтерського облiку у Товариствi здiйснюється згiдно з принципами i методами, передбаченими нацiональними Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку у вiдповiдностi до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16 липня 1999 року № 996-ХIУ, Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 30.11.1999 року № 291, iнших нормативних документiв iз застосуванням журнально-ордерної форми облiку.

Протягом 2011року Товариство здiйснювало бухгалтерський облiк вiдповiдно до наказу "Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику пiдприємства" вiд 02 сiчня 2011 року № 1.

Облiк активiв у бухгалтерському облiку, їх оцiнка та класифiкацiя i вiдображення у звiтностi здiйснюється вiдповiдно до нацiональних Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Активи вiдображаються в балансi при умовi, що їх оцiнка може бути достовiрно визначена i очiкується отримання в майбутньому економiчних вигод, пов'язаних з їх використанням.

Необоротнi активи.

У статтi Балансу "Незавершене будiвництво" залишки станом на 31.12.2011р. складають 5,0тис.грн...

До статтi Балансу "Основнi засоби" вiднесено вартiсть основних засобiв та малоцiнних необоротних матерiальних активiв:

- за залишковою вартiстю - 1468,8тис.грн.;

- за первiсною вартiстю - 2687,0тис.грн.;

- сума нарахованого зносу - 1218,2тис.грн..

Товариство визнає основними засобами активи, вартiсна оцiнка яких бiльша 1000 гривень та термiн корисного використання яких перевищує один рiк.

Облiк вказаних активiв ведеться iз застосуванням норм П(С)БО 7 "Основнi засоби" i облiковуються за групами, передбаченими даним Положенням на вiдповiдних субрахунках синтетичного рахунку 10 "Основнi засоби".

Станом на 31.12.2011 року в Балансi вiдображена первiсна вартiсть основних засобiв в сумi 2669,2тис.грн.,в тому числi:

-будинки та споруди - 2451,3тис.грн.

- машини та обладнання -70,8тис.грн .

- транспортнi засоби -94,9тис.грн.

- iнструменти, прилади та iнвентар- 15,4тис.грн.

- iншi основнi засоби -36,8тис.грн.

Сума накопиченого зносу основних засобiв -1200,4тис.грн.

У складi iнших необоротних матерiальних активiв Товариства облiковуються малоцiннi необоротнi матерiальнi активи за первiсною вартiстю 8,3тис.грн..

Бухгалтерський облiк малоцiнних необоротних активiв ведеться у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 7 "Основнi засоби".

Амортизацiя малоцiнних необоротних активiв нараховується у першому мiсяцi використання об'єкта в розмiрi 100 вiдсоткiв його вартостi, iнших необоротних матерiальних активiв - прямолiнiйний метод, предметiв прокату - прямолiнiйний метод.. Сума нарахованого зносу становить станом на 31.12.2011р.-8,3тис.грн..

Оборотнi активи. Бухгалтерський облiк придбання, вибуття та оцiнка запасiв Товариства вiдповiдає П(С)БО 9 "Запаси". Придбанi (отриманi) запаси зараховуються на баланс за первiсною вартiстю, визначеною згiдно з П(С)БО 16. Виробничi запаси станом на 31 грудня 2011р. - становлять 236,2тис.грн.. Залишок товарiв на кiнець року -506,1тис.грн..

У вiдповiдностi до наказу №3 АТЗТ "Укргосптовари" вiд 30.09.2011р. проведено iнвентаризацiю основних засобiв, запасiв, грошових коштiв та розрахункiв, розбiжностей мiж фактичними даними та бухгалтерськими даними не виявлено.

Облiк дебiторської заборгованостi вiдповiдає П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть".

Iнформацiя про дебiторську заборгованiсть у бухгалтерському облiку накопичується на вiдповiдних рахунках бухгалтерського облiку. Дебiторська заборгованiсть за вiдвантажену продукцiю, товари, роботи, послуги станом на 31 грудня 2011 року облiковується за первiсною вартiстю i складає 26,8тис.грн..

Дебiторська заборгованiсть по розрахунках з бюджетом становить 0,7тис.грн. на 31.12.2011р..

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31 грудня 2011року становить 12,0тис.грн., до її складу включено заборгованiсть по розрахунках з рiзними дебiторами.

Поточнi фiнансовi iнвестицiї станом на 31 грудня 2011р. вiдсутнi.

В рядку Балансу 230 "Грошовi кошти в нацiональнiй валютi" вiдображаються грошовi кошти в касi та на рахунках в банку.

Залишки грошових коштiв станом на 31 грудня 2011р. складають 8,1тис.грн..

Витрати майбутнiх перiодiв Товариства станом на 31 грудня 2011року - вiдсутнi.

Сума активiв на кiнець року складає 2263,7тис.грн.

Iнформацiя про пасив Балансу

Власний капiтал Товариства складає - 991,3тис.грн.. До його складу входять:

- статутний капiтал - 12,6тис.грн.;

-додатковий капiтал - 987,9тис.грн.;

- непокритий збиток - 9,2тис.грн..

Вiдповiдно до Статуту статутний фонд Товариства становить 12626,25грн.(дванадцять тисяч шiстсот двадцять шiсть грн. 25коп.), який подiлено на 2405 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 5,25грн.кожна.

Статутний фонд Волинського акцiонерного товариства закритого типу "Укргосптовари" за даними бухгалтерського облiку сформований у повному обсязi i вiдповiдає статутному фонду вказаному в установчих документах Товариства i становить 12,6тис.грн..

Збиток Товариства станом на 31 грудня 2011року становить 9,2тис.грн. - вiдображено в Балансi в рядку 350, що вiдповiдає даним синтетичного облiку.

Вартiсть чистих активiв Товариства станом на 31 грудня 2011 року становить 991,3тис.грн., що вiдповiдає вимогам ст.144 Цивiльного Кодексу України вiд 16 сiчня 2003року №435-IУ

Забезпечення наступних витрат i платежiв. Товариство не створює забезпечення для вiдшкодування наступних операцiйних витрат на виплату вiдпусток працiвникам передбачене п.13 П(С)БО 11.

Довгостроковi зобов'язання -станом на 31 грудня 2011року 388,8тис.грн.. Станом на 31.12.2011р. рахується заборгованiсть перед АТ "Райффайзен Банк "Аваль" у м. Києвi по кредитному договорi №010/08-11/2018 в сумi 310тис.грн.- термiн погашення 08.11.2017р.. та по кредитному договору укладеного з АТ "Укрсиббанк" у м.Луцьку в iноземнiй валютi (швейцарськi франки) в сумi 78,8тис.грн- термiн погашення 13.03.2013р..

Поточнi зобов'язання. Поточнi зобов'язання Товариства вiдображенi у фiнансовiй звiтностi вiдповiдають даним бухгалтерського облiку i становлять станом на 31 грудня 2011 року 883,6тис.грн..Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги вiдображена в ряд.530 Балансу складає 152,2тис.грн..

Поточнi зобов'язання по розрахунках з бюджетом складають 35,9тис.грн.;

- поточнi зобов'язання по розрахунках з оплати працi - 7,4тис.грн.;

- поточнi зобов'язання по розрахунках зi страхування - 3,4тис.грн..

Заборгованiсть вiдповiдає даним аналiтичного облiку.Iншi поточнi зобов'язання -684,7тис.грн..Валюта балансу зменшилась у порiвняннi з початком року. У сумарному виразi становить року - 2396,8тис.грн., на кiнець року становить - 2263,7тис.грн..

Облiк фiнансових результатiв.

Визнання та облiк доходiв. Облiк доходiв, формування iнформацiї про доходи та її розкриття у фiнансовiй звiтностi Товариство здiйснює вiдповiдно до П(С)БО 25 "Фiнансовий звiт суб'єкта Дохiд" та П(С)БО 3 "Звiт про фiнансовi результати."

Визнання, оцiнка та класифiкацiя доходiв здiйснюється у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 15 "Дохiд".

У 2011 роцi виручка вiд реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг склала 2462,7тис.грн..

Iншi операцiйнi доходи за 2011рiк становлять 51,8тис.грн..

Iншi доходи складають 26,4тис.грн..Всього отримано доходiв за 2011рiк -2118,9тис.грн..

Витрати. Формування витрат Товариства в основному вiдповiдає П(С)БО 16 "Витрати".

Витрати у бухгалтерському облiку вiдображаються одночасно iз зменшенням активiв або збiльшення зобов'язань.

Для облiку витрат Товариство застосовує рахунки класу 9 "Витрати дiяльностi".

За пiдсумками фiнансово - господарської дiяльностi витрати Товариства склали -2079,4тис.грн.,в тому числi:

собiвартiсть реалiзованої продукцiї -1047,2тис.грн.;

-iншi операцiйнi витрати - 897,9тис.грн.;

- iншi витрати - 113,9тис.грн.,податок на прибуток -20,4тис.грн.

За пiдсумками фiнансово-господарської дiяльностi за 2011рiк Товариство отримало прибутки в сумi 39,5тис.грн..

Висновок

Аудиторська перевiрка проведена згiдно з Мiжнародними стандартами аудиту, надання впевненостi та етики. Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевiрка забезпечує об?рунтовану пiдставу для висловлення нашої думки станом на 31 грудня 2011 року справедливо i достовiрно вiдображає фiнансовий стан Волинського акцiонерного товариства закритого типу "Укргосптовари".

В зв'язку з тим, що аудитори не брали участi, та не спостерiгали за проведенням iнвентаризацiї активiв Товариства станом на 31 грудня 2011року, ми не можемо дати висновок за її результатами, однак, на нашу думку, цi обмеження мають незначний вплив на фiнансову звiтнiсть.

На нашу думку, надана iнформацiя дає реальне уявлення про склад активiв та пасивiв Товариства. Система бухгалтерського облiку, яка застосовувалась у Товариствi вiдповiдає законодавчим та нормативним вимогам. Фiнансова звiтнiсть Волинського акцiонерного товариства закритого типу "Укргосптовари" пiдготовлена на пiдставi даних бухгалтерського облiку подає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2011 року та результат дiяльностi за 2011рiк i складена у вiдповiдностi до нацiональних Положень (стандартiв )бухгалтерського облiку, Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi".

Директор Аудиторської фiрми

"Вiталiна-Аудит" ЛТД Г.А.Петренко

Сертифiкат аудитора серiї "А" №001217

вiд 27.04.1994 року

11 квiтня 2012 року м. Луцьк
АУДИТОРСЬКА ФIРМА "ВIТАЛIНА-АУДИТ"

У ФОРМI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ

43021, м. Луцьк,пр.Вiдродження 8/2, тел. ( 0332)2 5-22-79, моб.тел. (050)2075474.

Iдентифiкацiйний код: 20124767 П/р 26007011309800 в АКIБ "УкрСиббанк" м. Харкiв, МФО 351005

Свiдоцтво про внесення в Реєстр суб'єктiв аудиторської дiяльностi №0328 вiд 18 травня 2001 року.

Сертифiкат аудитора серiї "А" №001217 вiд 28 квiтня 1994 р.

Державнiй комiсiї з цiнних паперiв

та фондового ринку

Акцiонерам ВАТЗТ "Укргосптовари"

Довiдкапро фiнансовий стан Волинського акцiонерного товариства закритого типу "Укргосптовари" станом на 31 грудня 2011року

На пiдставi отриманих даних бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi проведено аналiз показникiв фiнансового стану Волинського акцiонерного товариства закритого типу "Укргосптовари" 31 грудня 2011 року. При здiйсненнi аналiзу фiнансового стану використана фiнансова звiтнiсть Товариства, як основне джерело iнформацiї щодо оцiнки реальностi фiнансового стану Товариства:

-- Баланс станом на 31.12.2011року (форма №1-м);

- Звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк (форма №2-м).

- аналiтичнi данi.

Застосовуючи економiчний аналiз, статистичнi розрахунки, економiчно-математичнi методи за даними фiнансової звiтностi виявленi фактори впливу на фiнансовi результати дiяльностi Товариства. У результатi аналiзу структури Балансу товариства на 31.12.2010року та на 31.12.2011року встановлено, що у звiтному перiодi вiдбулися iстотнi структурнi зрушення в активах i пасивах Товариства.За 20011рiк майно Товариства зменшилось на 133,1тис.грн.i станом на 31.12.2011року становить - 2263,7тис.грн. Зменшення майна Товариства вiдбулося за рахунок зменшення необоротних i оборотних активiв.В структурi сукупних активiв як на початок ,так i на кiнець року найбiльшу питому вагу займають необоротнi активи - 65,3 i 65,1 вiдсоткiв вiдповiдно. Такi змiни не є позитивними в дiяльностi Товариства. Вiдбулися змiни у складi оборотних активiв. У їх структурi на кiнець 2011року запаси i товари займають 94,0 вiдсотка, дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги - 3,4 вiдсотка, iншi статтi балансу незначну частину.Аналiз пасиву балансу показує, що джерела формування майна пiдприємства складаються з власного капiталу. Основним джерелом формування активiв є власний капiтал, який за 2011 рiк збiльшився , за рахунок зменшення збиткiв i становить на кiнець року 991,3тис.грн. Товариство не створює забезпечення наступних виплат i платежiв.Довгостроковi забов"язанння Товариства складають на кiнець року 388,8тис.грн.Поточнi зобов'язання Товариства збiльшились на 34,6тис.грн.. На кiнець звiтного року збiльшилась iншi поточнi зобов'язання на 170,3тис.грн., кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги зменшилась на 128,4тис.грн.,яка займає питому вагу у поточних зобов'язаннях 17,2%. За даними Звiту про фiнансовi результати Товариство отримало доходи у 2010 роцi у сумi 1574,0тис.грн.,у 2011 роцi -2118,9тис.грн.: (тис.грн.)

Доходи 2010рiк 2011рiк Вiдхилення (+,-)

доходи вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) 1885,1 2462,7 +577,6

чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг 1570,9 2040,7 +469,8

iншi операцiйнi доходи 3,1 51,8 +48,7

Iншi доходи 26,4 +26,4

Всього 1574,0 2118,9 +544,9

Доходи у 2011роцi зросли за рахунок збiльшення реалiзацiї продукцiї, послуг на 577,6тис.грн.. та збiльшення iнших операцiйних доходiв на 483,7тис.грн. та iнших доходiв на суму 26,4тис.грн.

Витрати Товариства у 2010 i 2011 роках склали:

(тис.грн.)

Витрати 2010рiк 2011рiк Вiдхилення (+,-)

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї 1093,9 1047,2 -46,7

Iншi операцiйнi витрати 418,8 897,9 +479,1

Iншi витрати 65,1 113,9 +48,8

Податок на прибуток 20,4 +20,4

Всього 1577,8 2079,4 +501,6

Найбiльшi витрати Товариство понесло у 2011 роцi -2079,4тис.грн., у порiвняннi з 2010 роком збiльшились на 501,6тис.грн., або у 1,32 рази, при ростi загальної суми доходiв на 544,9тис.грн., або у 1,35рази .

Найбiльшу питому вагу у 2011 роцi склала собiвартiсть продукцiї -50,4% i iншi операцiйнi витрати адмiнiстративнi витрати-43,2 вiдсотка.

За пiдсумками фiнансово - господарської дiяльностi 2011 року Товариство отримало прибуток в сумi 39,5тис.грн..

На пiдставi даних фiнансової звiтностi розрахованi коефiцiєнти, якi характеризують фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства такими показниками Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (К1) станом на 31.12.2010року - 0,005 i станом на 31.12.2011р.- 0,009, що нижче встановленого нормативу 0,2-0,35, i свiдчить про те, що грошова платоспроможнiсть Товариства на кiнець 2010 i 2011рокiв незначна. Товариство не зможе погасити поточнi зобов'язання грошовими коштами та короткостроковими фiнансовими вкладеннями негайно. У Товариствi вiдсутнi грошовi кошти, грошовi еквiваленти та короткостроковi фiнансовi вкладення на початок i на кiнець року.Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) (К2) станом на 01.01.2011 року - 0,981,а станом на 31 грудня 2011р. - 0,894 показує, що Товариство мобiлiзувавши грошовi кошти, дебiторську заборгованiсть, короткостроковi фiнансовi вкладення на 31 грудня 2011 року частково зможе погасити свої поточнi зобов'язання. Загальноприйнятий норматив вiд 1,0 до 2,0. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (К3) показує, що станом на 01.01.2010 року питома вага власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть складає - 39,7 вiдсотка, станом на 31.12.2011р.- 43,8вiдсотка.Отже, ступiнь фiнансової стiйкостi Товариства вiд зовнiшнiх джерел фiнансування не високий.Коефiцiєнт фiнансової незалежностi (К4) на кiнець 2010 року - 0,659,станом на 31.12.2011р-.0,779-високий i свiдчить про те, що для фiнансування дiяльностi Товариства залученi кошти використовуються у значних розмiрах, i дiяльнiсть здiйснюється за рахунок власних коштiв i позичених коштiв.Коефiцiєнт забезпеченостi власними оборотними коштами (К5) на 01.01.2010 року - вiдємне значення 0,019, на 31.12.2011р. - вiдємне значення 0,106. Отже, Товариство на кiнець року не забезпечене власними оборотними засобами. За загальноприйнятими нормами коефiцiєнт повинен бути не менше 0,1.Коефiцiєнт покриття iнвестицiй (К6)- 0,646 станом на 01.01.2010 року, станом на 31 грудня 2011 року1,562 показує, що 64,6 i 156,2вiдсотка, вiдповiдно, активiв фiнансується за рахунок стiйких джерел - власних коштiв.Коефiцiєнт структури капiталу (фiнансування) (К7) на початок 2011року становить 1,518,станом на кiнець року -1,284,- характеризує залежнiсть Товариства вiд залучених засобiв i показує, що на кiнець 2011року сума залучених коштiв збiльшилась i збiльшилась залежнiсть вiд залучених коштiв.

Чистий оборотний капiтал (К8) у Товариствi має вiдємне значення -16,5тис.грн., станом на 31 грудня 2011 року - вiдємне значення в сумi 93,7тис.грн.. Його вiдсутнiсть свiдчить про не спроможнiсть Товариства сплачувати свої поточнi зобов'язання та розширювати свою подальшу дiяльнiсть.Данi Звiту про фiнансовi результати показують, що прибуток у Товариствi склав за 2011 рiк- 442тис. грн..Рентабельнiсть активiв (К9) характеризує, наскiльки ефективно товариство використовує свої активи для отримання прибутку.Коефiцiєнт рентабельностi активiв свiдчить про те, що у звiтному перiодi кожна гривня, вкладена в активи Товариства принесла Товариству прибуток в сумi 1,7 копiйки проти вiд"ємного значення на початок року. Тобто, вiдбулася позитивна змiна коефiцiєнта рентабельностi активiв.Коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу (К10)на кiнець звiтного року становить - 0,041, станом на 31.12.2010року вiд"ємне значення 0,004, що менше нормативного значення i свiдчить про ефективне використання джерел фiнансування пiдприємства у 2011роцi.Коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi (К11) нижче нормативного значення на початок року , але вище на кiнець року. На зростання рiвня рентабельностi товариства вплинув випереджаючий рiст обсягiв реалiзацiї над витратами виробництва.Отже, аналiз фiнансового стану Волинське акцiонерне товариство закритого типу "Укргосптовари" показує, що у 2011 роцi у Товариствi перевищують обсяги реалiзацiї продукцiї, товарiв, робiт, послуг, iншi доходи над витратами виробництва i прибуток за результатами 2011року становить 39,5тис.грн.. Показники аналiзу фiнансового стану Товариства свiдчать про низьку грошову платоспроможнiсть, низьку загальну лiквiднiсть, вiдсутнiсть оборотного капiталу але фiнансову незалежнiсть i фiнансову стiйкiсть, наявнiсть власного капiталу Товариства.Директор Аудиторської фiрмиВiталiна - Аудит" ЛТД Г.А.Петренко11 квiтня 2012 року м. Луцьк Сертифiкат аудитора серiї "А" №001217 вiд 28.04.1994 року
<< предыдущая страница   следующая страница >>