Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до - страница №1/11

Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


Голова правлiння


Климчук А.П.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

29.04.2012

(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів

за 2011 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

Волинське акцiонерне товариство закритого типу "Укргосптовари"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Закрите акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

01552664

1.4. Місцезнаходження емітента

43006, Волинська обл., . р-н, м. Луцьк, Тухачевського, 29

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

0332710935, 0332710935

1.6. Електронна поштова адреса емітента

ukrtorg10@mail.ru
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації


2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

29.04.2012
(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

79 Бюлетень Цiннi Папери України
30.04.2012
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

ukrtorg2@emitents.net.ua

в мережі Інтернет

29.04.2012
(адреса сторінки)
(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)
27. Аудиторський висновок
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки:


3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Волинське акцiонерне товариство закритого типу "Укргосптовари"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

Волинське АТЗТ "Укргосптовари"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Закрите акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

43006

3.1.5. Область, район

Волинська обл. . р-н

3.1.6. Населений пункт

м. Луцьк

3.1.7. Вулиця, будинок

Тухачевського, 29

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

А00 №391448

3.2.2. Дата державної реєстрації

29.07.1992

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Луцької мiської ради Волинської областi

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

12 626,25

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

12 626,25

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Райфайзен банк Аваль м.Київ

3.3.2. МФО банку

380805

3.3.3. Поточний рахунок

26008156857

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

АТ Укрсиббанк м.Луцьк

3.3.5. МФО банку

351005

3.3.6. Поточний рахунок

26005011937810

3.4. Основні види діяльності

51.48.9 - роздрiбна торгiвля iншими непродовольчими товрами, не вiднесинеми до iнших угруповань

51.47.9 - оптова торгiвля iншими непродовольчими товарами споживчого призначення

51.53.2 - оптова торгiвля будiвельними матерiалами

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

45 фiзичних осiб100

Усього

0


5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) - 8. Позаштатних працiвникiв - не має; осiб, якi працюють за сумiсництвом - немає. Працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 1. Фонд оплати працi: 104 тис. грн. Кадрової програми емiтента, спрямованої на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента немає.
6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Голова правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Климчук Аркадiй Петрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 820494 11.07.2002 Луцький МВУМВС України

6.1.4. Рік народження

1967

6.1.5. Освіта

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

10

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Климчук Аркадiй Петрович з1995р.по 2005р. займав посаду комерцiйного директора Тзов Промтехсервiс.

6.1.8. Опис

КлимчукАркадiй Петрович обраний Головою правлiння 14 травня 2001р протокол засiдання Спостережої ради №1 -- одноголосно.
6.1.1. Посада

Заступник Голови правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Климчук Лiiя Сергiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 106603 03.08.1996 Луцький МВУМВС України

6.1.4. Рік народження

1946

6.1.5. Освіта

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

20

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Климчук Лiлiя Сергiївна до 2001р. займала посаду начальника торгового вiддiлу ВАТЗТ Укргосптовари.

6.1.8. Опис

Наальник торгового вiддiлу
6.1.1. Посада

Член спостережної ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Климчук Наталiя Iванiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 294146 17.06.1997 Луцький МВУМВС України

6.1.4. Рік народження

1967

6.1.5. Освіта

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

10

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Керiвнихпосад не займала

6.1.8. Опис

Керiвних посад не займала
6.1.1. Посада

Голова ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Климчук Дмитро Петрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АС 399953 25.05.2004 Луцький МВУМВС України

6.1.4. Рік народження

1975

6.1.5. Освіта

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

10

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Керiвних посад не займав

6.1.8. Опис

Керiвних посад не займав
6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій


Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Голова правлiння

Климчук Аркадiй Петрович

АС 820494 11.07.2002 Луцький МВУМВС України

14.05.2001

707

29,39709

707

0

0

0

Заступник Голови правлiння

Климчук Лiiя Сергiївна

АС 106603 03.08.1996 Луцький МВУМВС України

14.05.2001

621

25,82121

621

0

0

0

Член спостережної ради

Климчук Наталiя Iванiвна

АС 294146 17.06.1997 Луцький МВУМВС України

14.05.2001

502

20,87318

502

0

0

0

Голова ревiзiйної комiсiї

Климчук Дмитро Петрович

АС 399953 25.05.2004 Луцький МВУМВС України

14.05.2001

396

16,4657

396

0

0

0

Усього

2 226

92,5572

2 226

0

0

0
следующая страница >>