Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до - страница №1/5

Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


Директор


Омельяненко I.В.

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

29.03.2013

(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів

за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Агропромпостач"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00901861

1.4. Місцезнаходження емітента

87000, Донецька обл., Володарський р-н, смт Володарське, Пушкiна,13

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

0629544946, 0629544946

1.6. Електронна поштова адреса емітента

agroprompostach@emitents.net.ua


2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації


2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.03.2013
(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.agroprompostach.emitents.net.ua

в мережі Інтернет

31.03.2013
(адреса сторінки)
(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)
27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки:

У зв"язку з вiдсутнiстю iнформацiї не заповнено наступнi роздiли звiту:

1г` - дiяльнiсть Товариства не лiцензується;

1д - товариство не належить до будь-яких об"єднань пiдприємств;

1е - у статутному фондi Товариства не має державної частки, Товариство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище;

1є - iнформацiю про органи управлiння емiтента акцiонернi товариства не надають.

2 - емiтенти, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення акцiй, iнформацiю про засновникiв не надають;

3 - емiтенти, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення акцiй, iнформацiю про чисельнiсть працiвникiв та оплату працi не надають;

6 - у 2012 роцi збори акцiонерiв не вiдбулись через порушення порядку продажу акцiй акцiонерами, що володiють 10 вiдсотками та бiльше акцiй. У звiтному роцi справа про продаж акцiй третiм особам розглядалась у Господарському судi Донецької областi, але на кiнець звiтного року остаточне рiшення не прийнято.

7 - емiтенти, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення акцiй, iнформацiю про дивiденди не надають;

8 - емiтенти, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення акцiй, не надають iнформацiю про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент;

9б - Товариство облiгацiї не випускало;

9в - Товариство iншi цiннi папери не випускало;

9г' - акцiї власної емiсiї Товариством не викупались та не продавались.

9д - через змiну форми iснування випуску акцiй з документарної на бездокументарну сертифiкати акцiй втратичи чиннiсть.

10 - емiтенти, якi здiйснили приватне (закрите) розмiщення акцiй, роздiл "Опис бiзнесу" не заповнюють;

11 г, 11 г' - Дiяльнiсть Товариства не пов'язана з виробничою дiяльнiстю

12 - борговi цiннi папери не випускались;

13 - у звiтному роцi особлива iнформацiя не надавалась;

15-24 - Товариство iпотечнi облiгацiї iпотечнi сертифiкати не випускало. Сертифiкати ФОН не випускались.

26 - у 2012 роцi збори акцiонерiв не вiдбулись через вiдсутнiсть кворуму та порушення порядку продажу акцiй акцiонерами, що володiють 10% та бiльше акцiй

28 - Товариство не складає фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ).

29 - цiльовi облiгацiї не випускались, звiт про стан об"єктiв нерухомостi не надається
У 2012 роцi було отримано нову довiдку з єдиного державного реєстру пiдприємств та органiзацiй (ЄДРПОУ)


3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Агропромпостач"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "Агропромснаб"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

87000

3.1.5. Область, районДонецька обл. Володарський р-н

3.1.6. Населений пункт

смт Володарське

3.1.7. Вулиця, будинок

Пушкiна,13

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

А01 №657100

3.2.2. Дата державної реєстрації

20.11.1996

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Володарська районна державна адмiнiстрацiя Донецької областi

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

74 619

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)74 619

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Фiлiя Донецьке ОУ АТ "Ощадбанк"

3.3.2. МФО банку

335106

3.3.3. Поточний рахунок26007300449472

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/н

3.3.5. МФО банкуд/н

3.3.6. Поточний рахунок

д/н

3.4. Основні види діяльності

77.39 - Надання в оренду iнших машин, устаткування та товарiв

68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна

46.90 - Неспецiалiзована оптова торгiвля6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Директор

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Омельяненко Iван Володимирович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВЕ 786237 15.05.2002 Першотравневим РВ УМВС України в Донецькiй обл.

6.1.4. Рік народження

1958

6.1.5. ОсвітаЗакiнчив Донецьку спецiалiзовану школу мiлiцiї, юрист.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

3

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавГолова правлiння ВАТ "Агропромпостач"

6.1.8. Опис

Омельяненко I.В. обраний на посаду директора на 3 роки вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 08 квiтня 2011 р. у зв"язку з лiквiдацiєю правлiння товариства та утворенням одноособового виконавчого органу. Акцiями товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. За виконання обов"язкiв директора отрима заробiтну плату у розмiрi 25399,95 грн.. Винагороду у будь-якiй iншiй формi не отримував. Займав такi посади: служба в органах внутрiшнiх справ, слюсар по ремонту сiльгосптехнiки, iнженер дефектовочно-комплектовочної дiльницi Володарського ремпiдприємства, робочий комплектувальник, iнженер-технолог Володарської реммайстернi, iнженер 2-ї категорiї Володарського орендного пiдприємства матерiально-технiчного забезпечення Донецької областi "Агропостач", iнженер по постачанню, голова правлiння ВАТ "Агропромпостач". Посади на iнших пiдприємствах не займає.

Згiдно Статуту Товариства одноособовим виконавчим органом Товариства, що здiйснює керiвництво його поточною дiяльнiстю, є Директор.

У своїй дiяльностi Директор пiдзвiтний Загальним зборам, а також пiдконтрольний Загальним зборам, Наглядової радi та Ревiзору. Директор подає на затвердження Загальним зборам щорiчний звiт про свою дiяльнiсть. Директор дiє вiд iменi Товариства в межах, встановлених Статутом i законом.

Директор вирiшує всi питання дiяльностi Товариства (включно з тими, вирiшення яких було делеговане Директору за рiшенням iнших органiв Товариства), крiм тих, що вiднесенi до компетенцiї iнших органiв управлiння Товариства.

Директор призначається та звiльняється за рiшенням Наглядової ради Товариства.

До компетенцiї Директора належить:

Дiяти без довiреностi вiд iменi Товариства, представляти Товариство без довiреностi у вiдносинах з усiма без винятку органами державної влади та мiсцевого самоврядування, пiдприємствами, установами, органiзацiями всiх форм власностi, а також у вiдносинах з фiзичними та юридичними особами.

Вчиняти вiд iменi Товариства правочини та укладати (пiдписувати) вiд iменi Товариства будь-якi договори (угоди) з урахуванням обмежень щодо змiсту та суми договорiв (правочинiв, угод), якi встановленi цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства.

3 урахуванням обмежень, встановлених цим Статутом та внутрiшнiми документами Товариства, виступати розпорядником коштiв та майна Товариства.

Видавати довiреностi на право вчинення дiй i представництво вiд iменi Товариства.

Приймати на роботу та звiльняти працiвникiв Товариства, застосовувати до них заходи заохочення та стягнення; визначати (конкретизувати) сферу компетенцiї, права i вiдповiдальнiсть працiвникiв Товариства; приймати будь-якi iншi кадровi рiшення (в тому числi стосовно переведення) щодо працiвникiв Товариства; укладати вiд iменi Товариства трудовi договори з керiвниками фiлiй та представництв.

Видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенцiї, встановлювати внутрiшнiй режим роботи в Товариствi, давати вказiвки, що є обов'язковими до виконання всiма пiдроздiлами та штатними працiвниками Товариства, а також керiвниками фiлiй та представництв.

У випадку набуття Товариством корпоративних прав або часток (паїв, акцiй) у статутному капiталi iнших юридичних осiб вiд iменi Товариства приймати участь в органах управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. у вищих органах управлiння), вiд iменi Товариства голосувати (приймати участь у голосуваннi) щодо питань, якi розглядаються органами управлiння таких юридичних осiб (у т.ч. щодо питань про затвердження статутiв таких юридичних осiб), вiд iменi Товариства пiдписувати статути таких юридичних осiб, а також пiдписувати вiд iменi Товариства заяви про вихiд зi складу учасникiв таких юридичних осiб.

Затвердження штатного розпису та фонду оплати працi працiвникiв Товариства, фiлiй та представництв вiдповiдно до затверджених Наглядовою радою принципiв органiзацiйно-управлiнської структури Товариства;

Формування поточних планiв дiяльностi Товариства, включаючи фiнансовi та виробничi питання;

Розробка та подання на розгляд трудового колективу Товариства проекту колективного договору, забезпечення виконання Товариством обов'язкiв, взятих на себе згiдно з умовами колективного договору;

Органiзацiя ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, органiзацiя документообiгу як в самому Товариствi, так i в його вiдносинах з iншими юридичними та фiзичними особами;

Вирiшення iнших питань, що пов'язанi з управлiнням поточною дiяльнiстю Товариства i вiднесенi до його компетенцiї чинним законодавством, статутом чи внутрiшнiми документами Товариства, а також питань, якi не входять в сферу компетенцiї Наглядової ради та Загальних зборiв.


Директор обирається Наглядовою радою на строк З (три) роки. Наглядова рада вправi прийняти рiшення щодо дострокового припинення (вiдкликання) повноважень Директора Товариства, таке припинення (вiдкликання) здiйснюється в порядку передбаченому чинним законодавством та трудовим договором, що укладений з Директором.

Директор на вимогу органiв та посадових осiб Товариства зобов'язаний надавати можливiсть ознайомитися з iнформацiєю про дiяльнiсть Товариства в межах, встановлених законом, Статутом та внутрiшнiми положеннями Товариства.

У разi тимчасової неможливостi виконання Директором своїх повноважень, його повноваження за рiшенням Наглядової ради тимчасово виконує (здiйснює) один iз членiв Наглядової ради.

Повноваження Директора припиняються за рiшенням Наглядової ради або Загальних зборiв.

6.1.1. Посада

Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дяченко Владислав Петрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВВ 623085 13.11.1998 Володарським РВ УМВС України в Донецькiй обл.

6.1.4. Рік народження

1942


6.1.5. Освіта

Закiнчив Слов"янський сiльськогосподарський технiкум у 1983 роцi. технiк-механiк.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

20


6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "Агропромпостач", голова правлiння.

6.1.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Дяченка В.П. було обрано до складу наглядової ради загальними зборами акцiонерiв 08.04.2011 р. на 3 роки. Винагороду за виконання обов"язкiв члена наглядової ради у будь-якiй формi не отримував. Займав такi посади: хронометражист, садчик цегли в обпiк, грузчик, робочий 3-го розряду, помiчник з монтажу сталевих та залiзобетонних конструкцiй, кочегар, монтажник сталевих та залiзобетонних конструкцiй, ученик слюсаря по ремонту тракторних двигунiв, старший робочий комплектовочно-дефектовочного вiддiлення майстернi, iнженер комплектовочно-дефектовочної дiльницi, старший iнженер - комплектовщик з технiчного обслуговування МТП, в.о. завiдуючого Володарської майстернi, завiдуючий майстернi, головний iнженер Володарського ремпiдприємства, директор Володарського мiжрайонного пiдприємства матерiально-технiчного забезпечення, директор Володарського орендного пiдприємства матерiально-технiчного забезпечення Донецької областi "Агропостач", голова правлiння ВАТ "Агропромпостач", зараз - пенсiонер. Згiдно Статуту Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах своєї компетенцiї, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює дiяльнiсть Директора.

Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються законом, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду Товариства, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується Директором Товариства чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. У разi укладення з членом Наглядової ради товариства цивiльно-правового договору такий договiр може бути сплатним або безоплатним..

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi, крiм члена Наглядової ради - юридичної особи - акцiонера.

Компетенцiя Наглядової ради.

До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених законом, цим Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:

Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори. Наглядову раду. Директора та Ревiзора;

. Прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) та позачергових Загальних зборiв, пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв та iнших випадкiв, що передбаченi законодавством;

Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;

Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених законом;

Обрання та припинення повноважень Директора Товариства;

Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;

Прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства;

Обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства, якщо утворення цих органiв передбачено Статутом Товариства, та крiм органiв, члени яких обираються Загальними зборами;

Обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом, обрання (призначення) головуючого та секретаря Загальних зборiв;

Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;

Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Статуту Товариства;

Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства;

Вирiшення питань, передбачених законом, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства

Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законом;

Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицiй акцiонерам про придбання простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства;

Утворення комiтетiв Наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi передаються їм для вивчення та пiдготовки;

У випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;

Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення;

Здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України;

Прийняття рiшення про проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства

Розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзором, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства;

Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом або Статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законом.

Для здiйснення покладених на неї обов'язкiв та функцiй Наглядова рада має право:

Отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства;

Вимагати звiтiв та пояснень вiд Директора, iнших працiвникiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв щодо їхньої посадової дiяльностi.
Вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi Директором, якщо таке рiшення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподiяти шкоду Товариству або суперечить метi дiяльностi Товариства.

Здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

Обрання членiв Наглядової ради.

. Кiлькiсний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами i має становити не менше З (трьох) осiб, у т.ч. Голова Наглядової ради.

Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть, на строк З (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членiв Наглядової ради продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборiв.

Акцiонер - юридична особа може мати необмежену кiлькiсть представникiв у Наглядовiй радi.

Повноваження представника акцiонера - члена Наглядової ради дiйснi з моменту видачi йому довiреностi акцiонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повiдомлення про призначення представника.

Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства та/або Ревiзором Товариства.

Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради становить менше половини її кiлькiсного складу. Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради.

Голова Наглядової ради Товариства органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi законом. Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

У разi тимчасової неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням, шляхом тимчасового виконання обов'язкiв Голови Наглядової ради протягом строку (термiну), встановленого у рiшеннi Наглядової ради.

Засiдання Наглядової ради. .

Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревiзора, Директора, якi беруть участь у засiданнi Наглядової ради.

Засiдання Наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на три мiсяцi. Засiдання Наглядової ради веде її Голова або один iз членiв Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради.

Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше нiж половина її складу.

На вимогу Наглядової ради в її засiданнi беруть Директор i Ревiзор.

Рiшення Наглядової ради приймається колегiально, простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.

Рiшення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради. Директором, усiма пiдроздiлами та працiвниками Товариства, керiвниками дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства.

На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

У разi рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень право вирiшального голосу належить Головi Наглядової ради.

Протокол засiдання Наглядової ради оформляється не пiзнiше нiж протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання.

Вимоги до оформлення протоколу засiдання Наглядової ради визначенi у Положеннi про Наглядову раду.

Протокол засiдання Наглядової ради пiдписує головуючий на засiданнi. Дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради.

Загальнi збори можуть в будь-який час та з будь-яких пiдстав (причин) прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових

членiв.

Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;

у разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;

у разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;

у разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.

Рiшення Загальних зборiв про дострокове припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв Наглядової ради.

6.1.1. Посада

Член наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мазуренко Руслан Леонiдович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВВ 623146 24.11.1998 Володарським РВ УМВС України в Донецькiй обл.

6.1.4. Рік народження

1977

6.1.5. ОсвітаВища, закiнчив у 1990 роцi Марiупольський гуманiтарний iнститут, а в 2002 роцi - Донецький нацiональний унiверситет.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

8

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавТОВ "Лан-Автодизель", iнженер

6.1.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Мазуренка Р.Л. було обрано до складу наглядової ради загальними зборами акцiонерiв 08.04.2011 р. на 3 роки. Винагороду за виконання обов"язкiв члена наглядової ради у будь-якiй формi не отримував. Акцiями Товариства не володiє. Займав такi посади: вчитель трудового виховання, росiйської мови та лiтератури, iнженер ТОВ "Лан-Автодизель", голова правлiння ПрАТ "Володарське ремонтне пiдприємство". Працює головой правлiння ПрАТ "Володарське районне ремонтне пiдприємство".

Згiдно Статуту Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах своєї компетенцiї, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює дiяльнiсть Директора.

Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються законом, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду Товариства, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується Директором Товариства чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. У разi укладення з членом Наглядової ради товариства цивiльно-правового договору такий договiр може бути сплатним або безоплатним..

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi, крiм члена Наглядової ради - юридичної особи - акцiонера.

Компетенцiя Наглядової ради.

До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених законом, цим Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:

Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори. Наглядову раду. Директора та Ревiзора;

. Прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) та позачергових Загальних зборiв, пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв та iнших випадкiв, що передбаченi законодавством;

Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;

Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених законом;

Обрання та припинення повноважень Директора Товариства;

Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;

Прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства;

Обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства, якщо утворення цих органiв передбачено Статутом Товариства, та крiм органiв, члени яких обираються Загальними зборами;

Обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом, обрання (призначення) головуючого та секретаря Загальних зборiв;

Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;

Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Статуту Товариства;

Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства;

Вирiшення питань, передбачених законом, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства

Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законом;

Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицiй акцiонерам про придбання простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства;

Утворення комiтетiв Наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi передаються їм для вивчення та пiдготовки;

У випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;

Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення;

Здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України;

Прийняття рiшення про проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства

Розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзором, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства;

Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом або Статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законом.

Для здiйснення покладених на неї обов'язкiв та функцiй Наглядова рада має право:

Отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства;

Вимагати звiтiв та пояснень вiд Директора, iнших працiвникiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв щодо їхньої посадової дiяльностi.
Вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi Директором, якщо таке рiшення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподiяти шкоду Товариству або суперечить метi дiяльностi Товариства.

Здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

Обрання членiв Наглядової ради.

. Кiлькiсний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами i має становити не менше З (трьох) осiб, у т.ч. Голова Наглядової ради.

Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть, на строк З (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членiв Наглядової ради продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборiв.

Акцiонер - юридична особа може мати необмежену кiлькiсть представникiв у Наглядовiй радi.

Повноваження представника акцiонера - члена Наглядової ради дiйснi з моменту видачi йому довiреностi акцiонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повiдомлення про призначення представника.

Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства та/або Ревiзором Товариства.

Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради становить менше половини її кiлькiсного складу. Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради.

Голова Наглядової ради Товариства органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi законом. Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

У разi тимчасової неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням, шляхом тимчасового виконання обов'язкiв Голови Наглядової ради протягом строку (термiну), встановленого у рiшеннi Наглядової ради.

Засiдання Наглядової ради. .

Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревiзора, Директора, якi беруть участь у засiданнi Наглядової ради.

Засiдання Наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на три мiсяцi. Засiдання Наглядової ради веде її Голова або один iз членiв Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради.

Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше нiж половина її складу.

На вимогу Наглядової ради в її засiданнi беруть Директор i Ревiзор.

Рiшення Наглядової ради приймається колегiально, простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.

Рiшення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради. Директором, усiма пiдроздiлами та працiвниками Товариства, керiвниками дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства.

На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

У разi рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень право вирiшального голосу належить Головi Наглядової ради.

Протокол засiдання Наглядової ради оформляється не пiзнiше нiж протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання.

Вимоги до оформлення протоколу засiдання Наглядової ради визначенi у Положеннi про Наглядову раду.

Протокол засiдання Наглядової ради пiдписує головуючий на засiданнi. Дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради.

Загальнi збори можуть в будь-який час та з будь-яких пiдстав (причин) прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових

членiв.

Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;

у разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;

у разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;

у разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.

Рiшення Загальних зборiв про дострокове припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв Наглядової ради.

6.1.1. Посада

Голова наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Барахта Владислав Володимирович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МН 921850 31.07.1998 Київським МВРВ ХМУ УМВС України в Харкiськiй обл.

6.1.4. Рік народження

1970

6.1.5. ОсвітаВища, закiнчив Харкiвський iнженерно-будiвельний iнститут

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

14

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавЗаступник директора ТОВ "Агротехнологiя".

6.1.8. Опис

Винагороду за виконання обов"язкiв Голови наглядової ради у будь-якiй формi не отримував. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiн у звiтному роцi не було. Займав такi посади: заступник директора ТОВ "Агротехнологiя", директор АТЗТ "Харкiвська агропромислова спiлка".Працює директором ТОВ "Харкiвська агропромислова спiлка" (м. Харкiв, вул. Червоношкiльна, Набережна,16).

Керує роботою наглядової ради.

Згiдно Статуту Наглядова рада Товариства є органом, що здiйснює захист прав акцiонерiв Товариства, i в межах своєї компетенцiї, визначеної Статутом та законом, контролює та регулює дiяльнiсть Директора.

Порядок роботи, виплати винагороди та вiдповiдальнiсть членiв Наглядової ради визначаються законом, Статутом Товариства, Положенням про наглядову раду Товариства, а також цивiльно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договiр або контракт вiд iменi Товариства пiдписується Директором Товариства чи iншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рiшенням Загальних зборiв. У разi укладення з членом Наглядової ради товариства цивiльно-правового договору такий договiр може бути сплатним або безоплатним..

Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто i не може передавати власнi повноваження iншiй особi, крiм члена Наглядової ради - юридичної особи - акцiонера.

Компетенцiя Наглядової ради.

До компетенцiї Наглядової ради Товариства належить вирiшення питань, передбачених законом, цим Статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:

Затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства, за винятком положень про Загальнi збори. Наглядову раду. Директора та Ревiзора;

. Прийняття рiшення про проведення рiчних (чергових) та позачергових Загальних зборiв, пiдготовка порядку денного та проектiв рiшень Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв та iнших випадкiв, що передбаченi законодавством;

Прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;

Прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;

Прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;

Затвердження ринкової вартостi майна (цiнних паперiв) у випадках, передбачених законом;

Обрання та припинення повноважень Директора Товариства;

Затвердження умов контракту, який укладатиметься з Директором, встановлення розмiру його винагороди;

Прийняття рiшення про вiдсторонення Директора вiд здiйснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Директора Товариства;

Обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства, якщо утворення цих органiв передбачено Статутом Товариства, та крiм органiв, члени яких обираються Загальними зборами;

Обрання Реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законом, обрання (призначення) головуючого та секретаря Загальних зборiв;

Обрання аудитора (аудиторiв) Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

Визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв;

Визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв, та дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у Загальних зборах вiдповiдно до Статуту Товариства;

Вирiшення питань про участь Товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях (асоцiацiях), про заснування (створення), участь у заснуваннi (створеннi) та припинення (реорганiзацiю, лiквiдацiю) Товариством iнших юридичних осiб (у т.ч. дочiрнiх пiдприємств (товариств)), про здiйснення Товариством внескiв до статутних капiталiв юридичних осiб, про затвердження статутiв (iнших установчих документiв) дочiрнiх пiдприємств (товариств) та iнших юридичних осiб, частками (акцiями, паями) у статутному капiталi яких володiє Товариство, про створення та припинення (закриття) фiлiй, представництв та iнших вiдокремлених (структурних) пiдроздiлiв Товариства, про затвердження положень про фiлiї, представництва та iншi вiдокремленi (структурнi) пiдроздiли Товариства;

Вирiшення питань, передбачених законом, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення Товариства

Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законом;

Визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;

Прийняття рiшення про обрання оцiнювача (оцiнювачiв) майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

Прийняття рiшення про обрання (замiну) депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;

Надсилання в порядку, передбаченому законом, письмових пропозицiй акцiонерам про придбання простих акцiй особою (особами, що дiють спiльно), яка придбала контрольний пакет акцiй Товариства;

Утворення комiтетiв Наглядової ради та затвердження перелiку питань, якi передаються їм для вивчення та пiдготовки;

У випадках, передбачених законом, прийняття рiшення про вчинення або вiдмову вiд вчинення Товариством правочину, щодо якого є заiнтересованiсть;

Визначення складу та обсягу вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, а також вжиття заходiв щодо забезпечення їх нерозголошення;

Здiйснення контролю за дiяльнiстю Директора Товариства з метою забезпечення вiдповiдностi господарської дiяльностi Товариства чинному законодавству України, цьому Статуту Товариства, правилам, процедурам та iншим внутрiшнiм документам Товариства, здiйснення контролю за дотриманням в Товариствi норм чинного законодавства України;

Прийняття рiшення про проведення позачергових ревiзiй та аудиторських перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства

Розгляд висновкiв та матерiалiв службових перевiрок i внутрiшнiх розслiдувань, що проводяться Ревiзором, аудитором Товариства, державними контролюючими органами, внутрiшнiми пiдроздiлами Товариства;

Вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законом або Статутом Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради, не можуть вирiшуватися iншими органами Товариства, крiм Загальних зборiв, за винятком випадкiв, встановлених законом.

Для здiйснення покладених на неї обов'язкiв та функцiй Наглядова рада має право:

Отримувати iнформацiю та документи, що стосуються дiяльностi Товариства;

Вимагати звiтiв та пояснень вiд Директора, iнших працiвникiв Товариства, дочiрнiх пiдприємств, фiлiй, представництв щодо їхньої посадової дiяльностi.


Вiдмiнити рiшення або розпорядження (наказ), прийнятi Директором, якщо таке рiшення або розпорядження прийнято з порушенням норм чинного законодавства України чи цього Статуту, може заподiяти шкоду Товариству або суперечить метi дiяльностi Товариства.

Здiйснювати iншi дiї, якi можуть бути необхiдними для ефективного виконання Наглядовою радою своїх завдань.

Обрання членiв Наглядової ради.

. Кiлькiсний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами i має становити не менше З (трьох) осiб, у т.ч. Голова Наглядової ради.

Члени Наглядової ради обираються Загальними зборами з числа фiзичних осiб, якi мають повну дiєздатнiсть, на строк З (три) роки. У випадку спливу цього строку повноваження членiв Наглядової ради продовжуються до дня проведення найближчих Загальних зборiв.

Акцiонер - юридична особа може мати необмежену кiлькiсть представникiв у Наглядовiй радi.

Повноваження представника акцiонера - члена Наглядової ради дiйснi з моменту видачi йому довiреностi акцiонером - членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повiдомлення про призначення представника.

Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється виключно шляхом кумулятивного голосування.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

Член Наглядової ради не може бути одночасно Директором Товариства та/або Ревiзором Товариства.

Якщо кiлькiсть членiв Наглядової ради становить менше половини її кiлькiсного складу. Товариство протягом трьох мiсяцiв має скликати позачерговi Загальнi збори для обрання всього складу Наглядової ради.

Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою бiльшiстю голосiв вiд кiлькiсного складу Наглядової ради.

Голова Наглядової ради Товариства органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi законом. Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду.

У разi тимчасової неможливостi виконання Головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здiйснює один iз членiв Наглядової ради за її рiшенням, шляхом тимчасового виконання обов'язкiв Голови Наглядової ради протягом строку (термiну), встановленого у рiшеннi Наглядової ради.

Засiдання Наглядової ради. .

Засiдання Наглядової ради скликаються за iнiцiативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

Засiдання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревiзора, Директора, якi беруть участь у засiданнi Наглядової ради.

Засiдання Наглядової ради проводяться в мiру необхiдностi, але не рiдше одного разу на три мiсяцi. Засiдання Наглядової ради веде її Голова або один iз членiв Наглядової ради, який тимчасово виконує обов'язки Голови Наглядової ради.

Засiдання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше нiж половина її складу.

На вимогу Наглядової ради в її засiданнi беруть Директор i Ревiзор.

Рiшення Наглядової ради приймається колегiально, простою бiльшiстю голосiв членiв Наглядової ради, якi беруть участь у засiданнi та мають право голосу.

Рiшення Наглядової ради є обов'язковими до виконання членами Наглядової ради. Директором, усiма пiдроздiлами та працiвниками Товариства, керiвниками дочiрнiх пiдприємств, фiлiй та представництв Товариства.

На засiданнi Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос.

У разi рiвного розподiлу голосiв членiв Наглядової ради пiд час прийняття рiшень право вирiшального голосу належить Головi Наглядової ради.

Протокол засiдання Наглядової ради оформляється не пiзнiше нiж протягом п'яти днiв пiсля проведення засiдання.

Вимоги до оформлення протоколу засiдання Наглядової ради визначенi у Положеннi про Наглядову раду.

Протокол засiдання Наглядової ради пiдписує головуючий на засiданнi. Дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради.

Загальнi збори можуть в будь-який час та з будь-яких пiдстав (причин) прийняти рiшення про дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради та одночасне обрання нових

членiв.

Без рiшення Загальних зборiв повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються:за його бажанням за умови письмового повiдомлення про це Товариства за два тижнi;

у разi неможливостi виконання обов'язкiв члена Наглядової ради за станом здоров'я;

у разi набрання законної сили вироком чи рiшенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливiсть виконання обов'язкiв члена Наглядової ради;

у разi смертi, визнання його недiєздатним, обмежено дiєздатним, безвiсно вiдсутнiм, померлим.

Рiшення Загальних зборiв про дострокове припинення повноважень може прийматися тiльки стосовно всiх членiв Наглядової ради.

6.1.1. Посада

Ревiзор

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шемигон Наталiя Василiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВЕ 264953 13.11.2001 Володарським РВ УМВС України в Донецькiй обл.

6.1.4. Рік народження

1958

6.1.5. ОсвітаВища, закiнчила Жданiвський металургiйний iнститут, iнженер-металург.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавПрАТ "Агропромпостач", iнженер по кадрам

6.1.8. Опис

Шемигон Н.В. винагороду у будь-якiй формi за виконання повноважень Ревiзора у звiтному роцi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано на посаду рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 08.04.2011 р. пiсля лiквiдацiї ревiзiйної комiсiї та утворенням одноособового контролюючого органу - ревiзора. Головою ревiзiйної комiсiї був Носенко П.Д. Займала такi посади: учителька, студентка, старший товаровед бази матерiально-технiчного постачання, iнженер по реставруванню бази постачання, iнженер завантажувально-розвантажувальних робiт, спецiалiст-технолог гарантiйного обслуговування Володарського райпiдприємства матерiально-технiчного постачання "Райагропромпостач", старший iнженер-технолог групи гарантiйного постачання, iнженер вiддiлу органiзацiї постачання та збуту, iнженер по запасним частинам, начальник вiддiлу органiзацiї постачання сiльгоспмашин, iнженер по постачанню ВАТ "Агропромпостач", iнженер по кадрам, економiст. Посади на iнших пiдприємствах не займає.

Згiдно Статуту Ревiзор є органом Товариства, який здiйснює перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства та обирається Загальними зборами. Ревiзор пiдзвiтний Загальним зборам.

Ревiзор здiйснює контроль шляхом проведення перевiрок i доповiдає про результати проведених нею перевiрок Загальним зборам.

Не можуть бути Ревiзором:


члени Наглядової ради;

Директор;

корпоративний секретар;

особа, яка не має повної цивiльної дiєздатностi;

члени iнших органiв Товариства.

Ревiзор не може входити до складу лiчильної комiсiї Товариства.

Ревiзор обирається Загальними зборами строком на З (три) роки.

Ревiзор обирається Загальними зборами виключно шляхом кумулятивного голосування з числа фiзичних осiб, якi мають цивiльну дiєздатнiсть. Обраним Ревiзором вважається кандидат, який набрав найбiльшу кiлькiсть голосiв.

Ревiзор для виконання своїх обов'язкiв має право доступу у всi примiщення Товариства, право вимагати надання всiх бухгалтерських, фiнансових та iнших документiв Товариства, залучати до своєї роботи незалежних аудиторiв за рахунок Товариства (за винятком встановлених законом випадкiв), отримувати особистi пояснення вiд усiх посадових осiб та iнших працiвникiв Товариства.

Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових загальних зборiв. Ревiзор має право бути присутнiми на Загальних

зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.

Ревiзор має право брати участь у засiданнях Наглядової ради у випадках, передбачених законом, цим Статутом або внутрiшнiми положеннями товариства.

Ревiзор має право залучати до проведення ревiзiй та перевiрок зовнiшнiх експертiв (у т.ч. аудиторiв), кандидатури яких погоджуються Наглядовою радою.

Ревiзор iнформує Загальнi збори про результати перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, складає та подає на затвердження Загальних зборiв висновок з

аналiзом фiнансової звiтностi Товариства та дотримання Товариством законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, доповiдає про результати здiйснених нею ревiзiй та перевiрок Загальним зборам або Наглядовiй радi.

Перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року.

Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року.

За пiдсумками перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року Ревiзор готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод та про факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.

Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства

Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства проводиться за його рахунок Ревiзором. Така перевiрка проводиться за iнiцiативою Ревiзора, за рiшенням Загальних зборiв. Наглядової ради. Директора або на вимогу акцiонерiв (акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше нiж 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства.

Спецiальна перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi Товариства може проводитися аудитором на вимогу та за рахунок акцiонерiв (акцiонера), якi на момент подання вимоги сукупно є власниками не менше нiж 10 вiдсоткiв простих акцiй Товариства, якщо Загальними зборами не буде ухвалено рiшення про iншi джерела вiдшкодування витрат на проведення такої перевiрки.

6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бруєва Ганна Миколаївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВЕ 435559 09.01.2002 Жовтневим РВ Марiупольського МУ УМВС України в Донецькiй обл.

6.1.4. Рік народження

1962

6.1.5. ОсвітаЗакiнчила Донецький кооперативний технiкум, бухгалтер.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

7

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавВАТ "Агропромпостач", бухгалтер.

6.1.8. Опис

В звiтному роцi отримала грошову винагороду (аробiтну плату) у розмiрi 17962,29 грн., iншу винагороду у будь-якiй формi не отримувала. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Щодо посади головного бухгалтера змiн у звiтному роцi не було, як члена правлiння було звiльнено з займаної посади рiшенням загальних зборiв 08.04.2011 р. у зв"язку з лiквiдацiєю правлiння та утворення однособового виконавчого органу - директора товариства . Займала такi посади: ученик оператора машино-рахiвної станцiї, комплектувальник товарiв бази постачання, оператор РМ 2-ї категорiї вiддiлу приймання, контролю та видачi iнформацiї, iнженер бази постачання, оператор РМ 1-ї категорiї периферiйного обладнання фiлiї проектно-технологiчного ВО "Уксiльгосптехнiка", оператор 1-ї категорiї Володарського райпiдприємства матерiально-технiчного постачання "Райагропромпостач", бухгалтер ВАТ "Агропромпостач", головний бухгалтер. Посади на iнших пiдприємствах не займає.

Як головний бухгалтер, згiдно посадової iнструкцiї, вiдповiдає за пiдготовку для затвердження щорiчних кошторисiв, штатного розкладу та посадових окладiв працiвникiв Товариства (крiм посадових осiб органiв управлiння), забезпечує органiзацiю ведення бухгалтерського облiку та звiтностi Товариства, надання рiчного звiту та балансу Товариства на затвердження загальним зборам акцiонерiв, готує висновки щодо доцiльностi ухвалення рiшень про отримання довгострокових позик; пропонує розмiри, джерела формування та порядку використання фондiв Товариства.

следующая страница >>