Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до - страница №4/4


Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Х

Не визначились
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились)

ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? (так/ні)

так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Так (*)

Ні (*)

Не задовольняв професійний рівень особи
X

Не задовольняли умови договору з особою
X

Особу змінено на вимогу:акціонерів
X

суду
X

Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)

ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття:
яким органом управління прийнятий:

Дв

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні)

ні

укажіть яким чином його оприлюднено:

Дв

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Дв


Звіт про корпоративне управління*
1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останніх п'яти років

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг)

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII
Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва
коди

Дата (рік, місяць, число)

12

12

31

Підприємство

Публічне акціонерне товариство"Ерстед"

за ЄДРПОУ

14313790

Територія

Закарпатська

за КОАТУУ

2120855100

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Орган державного управління

немає

за КОДУ

231

Вид економічної діяльності

Виробництво інших меблів

за КВЕД

31.09

Середня кількість працівників1

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса:

89000, Великоберезнянський, смт.Великий Березний, вул.Заводська,14

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського облікуза міжнародними стандартами фінансової звітності

v

1. Баланс
На 31.12.2012
Форма № 1-м

Код за ДКУД

1801006
Актив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи


Незавершені капітальні інвестиції

020Основні засоби:


залишкова вартість

030

3183,3

3123,8

первісна вартість

031

9478,5

9379,0

знос

032

(6295,2)

(6255,2)

Довгострокові біологічні активи:


справедлива (залишкова) вартість

035первісна вартість

036накопичена амортизація

037

( )

( )

Довгострокові фінансові інвестиції

040Інші необоротні активи

070

421,3

389,1

Усього за розділом I

080

3604,6

3512,9

II. Оборотні активи


Виробничі запаси

100

56,3

6,2

Поточні біологічні активи

110Готова продукція

130

427,4
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:


чиста реалізаційна вартість

160

0,0

0,0

первісна вартість

161резерв сумнівних боргів

162

( )

( )

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

170Інша поточна дебіторська заборгованість

210

486,0

561,0

Поточні фінансові інвестиції

220Грошові кошти та їх еквіваленти:


в національній валюті

230у тому числі в касі

231в іноземній валюті

240Інші оборотні активи

250Усього за розділом II

260

969,7

567,2

III. Витрати майбутніх періодів

270IV. Необоротні активи та групи вибуття

275Баланс

280

4574,3

4080,1

Пасив

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал


Статутний капітал

300

66,1

66,1

Додатковий капітал

320

7186,3

7186,3

Резервний капітал

340Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-3178,9

-3887,6

Неоплачений капітал

360

( )

( )

Усього за розділом I

380

4073,5

3364,8

II. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування

430III. Довгострокові зобов'язання

480IV. Поточні зобов`язання


Короткострокові кредити банків

500Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями

510Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

124,7

132,3

Поточні зобов`язання за розрахунками:


з бюджетом

550

95,3

199,4

зі страхування

570

0,4

0,4

з оплати праці*

580

0,9605Інші поточні зобов`язання

610

279,5

383,2

Усього за розділом IV

620

500,8

715,3

V. Доходи майбутніх періодів

630Баланс

640

4574,3

4080,1
* З рядка 580 графа 4 Прострочені зобов'язання з оплати праці (665)

0,0Примітки:Відсутні.Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII
2. Звіт про фінансові результати
За 2012 р.
Форма № 2-м

Код за ДКУД

1801007
Стаття

Код рядка

За звітній період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010
58,9

Непрямі податки та інші вирахування з доходу

020

( )

(6,5)

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010-020)

030

0,0

52,4

Інші операційні доходи

040

78,4

57,8

Інші доходи

050

31,6

77,6

Разом чисті доходи ( 030 + 040 + 050 )

070

110,0

187,8

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт,послуг)

080

( )

( )

Інші операційні витрати

090

(784,8)

(153,8)

у тому числі:

091

( )

( )
092

( )

( )

Інші витрати

100

(33,9)

(254,8)

Разом витрати (080 + 090 + 100)

120

(818,7)

(408,6)

Фінансовий результат до оподаткування (070 - 120)

130

(708,7)

(220,8)

Податок на прибуток

140Чистий прибуток (збиток) (130 -140)

150

(708,7)

(220,8)

Забезпечення матеріального заохочення

160Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів

201Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та витрати від зміни вартості поточних біологічних активів

202


Примітки:Відсутні.


КерівникДорогін Валерій Миколайович(підпис)
(ініціали, прізвище)Головний бухгалтерДорогін Валерій Миколайович(підпис)
(ініціали, прізвище)

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII
28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (примітки)

Підприємство займається підготовкою до переходу на Міжнародні стандарти.<< предыдущая страница