Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до - страница №3/4


13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

1

2

3

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн.)

3364,8

4073,5

Статутний капітал (тис. грн.)

66,1

66,1

Скоригований статутний капітал (тис. грн.)

66,1

66,1

Опис

Розрахунок чистих активів за звітний та попередній періоди здійснено згідно з Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерного товариства, схвалених рішенням ДКЦПФР від 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартість чистих активів - різниця рядків 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капітал - рядок 300; скоригований статутний капітал - різниця рядків 300, 360.

Висновок

Розрахункова вартість чистих активів перевищує статутний капітал на 3298,7 тис.грн. Розрахункова вартість чистих активів перевищує скоригований статутний капітал на 3298,7 тис.грн. Вимоги частини третьої статті 155 Цивільного кодексу України дотримані. Зменшення статутного капіталу не вимагається.


13.3. Інформація про зобов'язання емітента


Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0,00

X

X

у тому числі:

Зобов'язання за цінними паперами

X

0,00

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0,00

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X
X

X

за векселями (всього)

X
X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0,00

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0,00

X

X

Податкові зобов'язання

X

199,40

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0,00

X

X

Інші зобов'язання

X

515,90

X

X

Усього зобов'язань

X

715,30

X

X

Опис

Відсутні зобов"язання за кредитами банків.
Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII
15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду


Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин

Вид інформації

1

2

3

30.04.2012

03.05.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII

Інформація про стан корпоративного управління

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2010

1

0

2

2011

1

0

3

2012

1
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в останніх загальних зборах?
Так (*)

Ні (*)

Реєстраційна комісія 

X
Акціонери 
X

Реєстратор 
X

Депозитарій 
X

Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?
Так (*)

Ні (*)

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків
X

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Так (*)

Ні (*)

Підняттям карток
X

Бюлетенями (таємне голосування)

X
Підняттям рук
X

Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?
Так (*)

Ні (*)

Реорганізація 
X

Внесення змін до статуту товариства 
X

Прийняття рішення про зміну типу товариства 
X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства; 
X

Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства 
X

Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень 
X

Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень 
X

Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

так


Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)

Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій

3

Кількість представників акціонерів – юридичних осіб
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Так (*)

Ні (*)

Стратегічного планування
X

Аудиторський
X

З питань призначень і винагород
X

Інвестиційний
X

Інше (запишіть)
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи створено в товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Так (*)

Ні (*)

Винагорода є фіксованою сумою
X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах товариства?
Так (*)

Ні (*)

Галузеві знання і досвід роботи в галузі
X

Знання у сфері фінансів і менеджменту
X

Особисті якості (чесність, відповідальність)
X

Відсутність конфлікту інтересів
X

Граничний вік
X

Відсутні будь-які вимоги
X

Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Так (*)

Ні (*)

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)
X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк/не було обрано нового члена
X

Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи створено у вашому акіонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

так

Кількість членів ревізійної комісії (осіб)

3

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

4

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?*
Загальні збори акціонерів

Засідання наглядової ради

Засідання правління

Члени правління (директор) 

Так

Ні

Ні

Загальний відділ 

Ні

Ні

Ні

Члени наглядової ради (голова наглядової ради) 

Ні

Так

Ні

Юридичний відділ (юрист) 

Ні

Ні

Ні

Секретар правління 

Ні

Ні

Ні

Секретар загальних зборів 

Ні

Ні

Ні

Секретар наглядової ради 

Ні

Ні

Ні

Корпоративний секретар 

Ні

Ні

Ні

Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами 

Ні

Ні

Ні

Інше (запишіть) 

Ні

Ні

Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.
Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань (*)
Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) 

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) 

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету 

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови правління 

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів правління 

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови наглядової ради 

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та відкликання членів наглядової ради 

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії 

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів правління 

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради 

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління 

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій 

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій 

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження аудитора 

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів 

Ні

Так

Ні

Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.


Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні)

ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов`язаних з нею осіб та обов`язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні)

ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Так (*)

Ні (*)

Положення про загальні збори акціонерів  

X
Положення про наглядову раду 

X
Положення про виконавчий орган (правління) 

X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства 
X

Положення про ревізійну комісію 

X
Положення про акції акціонерного товариства 
X

Положення про порядок розподілу прибутку 
X

Інше (запишіть) 
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства (*)?
Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів 

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності 

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу 

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

Інформація про склад органів управління товариства 

Так

Так

Так

Ні

Ні

Статут та внутрішні документи 

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення 

Ні

Ні

Так

Ні

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства 

Ні

Ні

Так

Ні

Ні

* Ставити "так" або "ні" у відповідній клітинці.


Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні)

ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
Так (*)

Ні (*)

Не проводились взагалі
X

Менше ніж раз на рік
X

Раз на рік

X
Частіше ніж раз на рік
X

* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора?
Так (*)

Ні (*)

Загальні збори акціонерів
X

Наглядова рада
X

Правління або директор

X
Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)

так

З якої причини було змінено аудитора?
Так (*)

Ні (*)

Не задовольняв професійний рівень
X

Не задовольняли умови угоди з аудитором
X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
X

Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
Так (*)

Ні (*)

Ревізійна комісія

X
Наглядова рада
X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
X

Стороння компанія або сторонній консультант
X

Перевірки не проводились
X

Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
Так (*)

Ні (*)

З власнї ініціативи

X
За дорученням загальних зборів
X

За дорученням наглядової ради
X

За зверненням виконавчого органу
X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів
X

Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці.


Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

ні


Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Так (*)

Ні (*)

Випуск акцій
X

Випуск депозитарних розписок
X

Випуск облігацій
X

Кредити банків

X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
X

Інше (запишіть)
* Ставиться помітка "Х" у відповідній клітинці. << предыдущая страница   следующая страница >>