Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до - страница №1/4

Титульний аркуш


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

ДиректорДорогін Валерій Миколайович

(посада)(підпис)(прізвище та ініціали керівника)27.04.2013

(дата)

М.П.

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2012 рік1. Загальні відомості1.1. Повне найменування емітентаПублічне акціонерне товариство"Ерстед"1.2. Організаційно-правова форма емітентаАкціонерне товариство1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента143137901.4. Місцезнаходження емітента89000, Закарпатська, Великоберезнянський, смт.Великий Березний, вул.Заводська,141.5. Міжміський код, телефон та факс емітента(03135) 21991, 219911.6. Електронна поштова адреса емітентаdorojka@ukr.net2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії29.04.2013

(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у82, Бюлетень цінні папери України30.04.2013

(номер та найменування офіційного друкованого видання)(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці
30.04.2013

(адреса сторінки)(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльностід) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємстве) інформація про рейтингове агентствоє) інформація про органи управління емітента2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітентав) інформація про інші цінні папери, випущені емітентомг) інформація про похідні цінні папериґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періодуд) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттямб) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періодув) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриттяг) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періодуґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів20. Основні відомості про ФОН21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН24. Правила ФОН25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)30. Примітки

В складi рiчного звiту вiдсутнi:
- Iнформацiя про рейтингове агентство - так як Товариство не укладало договори з рейтинговими агентствами та не проводило рейтингову оцiнку.
- iнформацiя про дивiденди - так як дивiденди не нараховувались та не сплачувались
за звiтний та попереднiй перiоди.
- Iнформацiя про облiгацiї емiтента - так як Товариство
випуск облiгацiй не здiйснювало.
- Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом - так
як Товариство здiйснило випуск лише простих iменних акцiй,
iншi цiннi папери Товариством не випускались.
- Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду - так як
Товариство протягом звiтного перiоду не здiйснювало викуп власних акцiй.
- Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних
паперiв - так як борговi цiннi папери Товариством не випускались.
- Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй, Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття, Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками,
якi включено до складу iпотечного покриття, Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв,
Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв - так як Товариство випуск iпотечних облiгацiй
та iпотечних сертифiкатiв не здiйснювало.
- Основнi вiдомостi про ФОН, Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН,
Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, Розрахунок вартостi
чистих активiв ФОН, Правила ФОН - так як Товариство сертифiкати ФОН не випускало.
- Звiт про стан об'єкта нерухомостi - так як Товариство цiльовi
облiгацiї не випускало.
- У товариства вiдсутнi зобов"язання: за кредитом, за випуском облiгацiй, за фiнансовими iнвестицiями в корпоративнi права.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII
3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента3.1.1. Повне найменування

Публічне акціонерне товариство"Ерстед"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПАТ"Ерстед"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

89000

3.1.5. Область, район

Закарпатська, Великоберезнянський

3.1.6. Населений пункт

смт.Великий Березний

3.1.7. Вулиця, будинок

вул.Заводська,14

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента3.2.1. Серія і номер свідоцтва

13111050013000252

3.2.2. Дата державної реєстрації

02.03.1996

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Великоберезнянська райдержадміністрація

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

66160,30

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

66160,30

3.3. Банки, що обслуговують емітента3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Укрексiмбанк

3.3.2. МФО банку

312226

3.3.3. Поточний рахунок

26006015267267

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

немає

3.3.5. МФО банку

немає

3.3.6. Поточний рахунок

немає3.4. Основні види діяльності

Виробництво інших меблів 31.09, Неспеціалізована оптова торгівля 46.90, Дв Дв

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII
4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)


Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Регіональне відділення ФДМУ по Закарпатській області

20362283

Україна, 88000, Закарпатська, м.Ужгород, вул.Собранецька,60

0,000000

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт *

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0,000000

* не обов'язково для заповненняЗвіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII
5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Підприємство не здійснює виробничої діяльності.Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII
6. Інформація про посадових осіб емітента
6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента6.1.1. Посада

Директор

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дорогін Валерій Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**

1946

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

32

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ"Ерстед"

6.1.8. Опис

Призначений на посаду рішенням загальних зборів акціонерів від 30.04.2012 р. Здійснює повноваження згідно статуту товариства. За виконання посадових обов"язків заробітну плату не отримує. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. Непогашеної судимості за корисливі та службові злочини не має.
6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Голик Роман Мар"янович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**

1965

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

14

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

викладач

6.1.8. Опис

Призначений на посаду рішенням загальних зборів акціонерів від 30.04.2012 р. Здійснює повноваження згідно статуту товариства. За виконання посадових обов"язків заробітну плату не отримує. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. Непогашеної судимості за корисливі та службові злочини не має.
6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Хілько Тетяна Валеріївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**

1970

6.1.5. Освіта**

вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

4

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Юрист, заст.голови правління ВАТ"Яворник"

6.1.8. Опис

Призначена на посаду рішенням загальних зборів акціонерів від 30.04.2012 р. Здійснює повноваження згідно статуту товариства. За виконання посадових обов"язків заробітну плату не отримує. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала. Непогашеної судимості за корисливі та службові злочини не має.
6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Трепалова Тамара Федорівна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**

1974

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

4

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Приватний підприємець

6.1.8. Опис

Призначена на посаду рішенням загальних зборів акціонерів від 30.04.2012 р. Здійснює повноваження згідно статуту товариства. За виконання посадових обов"язків заробітну плату не отримує. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала. Непогашеної судимості за корисливі та службові злочини не має.
6.1.1. Посада

Голова Ревізійної комісії

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Соляк Валентина Тимофіївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**

1941

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

50

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Головний бухгалтер ВАТ"Ерстед"

6.1.8. Опис

Призначена на посаду рішенням загальних зборів акціонерів від 30.04.2012 р. Здійснює повноваження згідно статуту товариства. За виконання посадових обов"язків заробітну плату не отримує. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала. Непогашеної судимості за корисливі та службові злочини не має.
6.1.1. Посада

Член Ревізійної комісії

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Балушак Наталія Андріївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**

1960

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

16

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Нач.відділу

6.1.8. Опис

Призначена на посаду рішенням загальних зборів акціонерів від 30.04.2012 р. Здійснює повноваження згідно статуту товариства. За виконання посадових обов"язків заробітну плату не отримує. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала. Непогашеної судимості за корисливі та службові злочини не має.
6.1.1. Посада

Член Ревізійної комісії

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Капраль Василь Васильвич

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
6.1.4. Рік народження**

1954

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

6

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

майстер

6.1.8. Опис

Призначений на посаду рішенням загальних зборів акціонерів від 30.04.2012 р. Здійснює повноваження згідно статуту товариства. За виконання посадових обов"язків заробітну плату не отримує. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавав. Непогашеної судимості за корисливі та службові злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.


** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII
6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента


Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акційпрості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Директор

Дорогін Валерій Миколайович12

0,001814

12

0

0

0

Голова Наглядової ради

Голик Роман Мар"янович7

0,001058

7

0

0

0

Член Наглядової ради

Хілько Тетяна Валеріївна0

0,000000

0

0

0

0

Трепалова Тамара Федорівна


0

0,000000

0

0

0

0

Голова Ревізійної комісії

Соляк Валентина Тимофіївна5

0,000756

5

0

0

0

Балушак Наталія Андріївна


0

0,000000

0

0

0

0

Член Ревізійної комісії

Капраль Василь Васильвич102

0,015417

102

0

0

0

Усього

126

0,019045

126

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIII
7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента


Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акційпрості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

ДП "Мундус"

30104713

Україна, 89300, Закарпатська, Свалявський, м.Свалява, вул.Алексія,10
525770

79,469108

525770

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій
прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

525770

79,469108

525770

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.


** Не обов'язково для заповнення.

Звіт роздруковано з використанням програмної системи Фондові технології. Звіт АТ
Версія 09.03.05 (c) ТОВ "Фондові технології та консультації", MMIII - MMXIIIследующая страница >>