Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1страница 2
Похожие работы
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до - страница №1/2

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння
П.О.МАКАРОВ

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
МП

10.02.2010

(дата)


Квартальна інформація емітента цінних паперів:

за 4 квартал 2009 року
1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

14352406

1.4. Місцезнаходження емітента

49000 Днiпропетровська обл., мiсто Днiпропетровськ вулиця Ленiна, будинок 17

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

8 (0562) 389-592, 389-459, 8 (0562) 389-592
2.Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

11.02.2010
(дата)

2.2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

Немає

в мережі Інтернет

31.12.2999

(за наявності)

(адреса сторінки)
(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації

1. Інформація про емітента

X

2. Інформація про посадових осіб емітента

X

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

4. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента;

X

б) інформація про облігації емітента;

X

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
5. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

X

6. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
7. Інформація про конвертацію цінних паперів
8. Інформація про заміну управителя
9. Інформація про керуючого іпотекою
10. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
11. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
12. Інформація про іпотечне покриття:
а) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
б) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
в) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
г) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
13. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
14. Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації"
15. Квартальна фінансова звітність емітента

X

16. Квартальна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності)
17. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості)
18. Примітки: 4. в.) Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (надалi - "Емiтент", або "Банк") не надається, оскiльки Емiтент протягом звiтного перiоду не здiйснював емiсiю "iнших" цiнних паперiв, випуск яких пiдлягає реєстрацiї у спецiально вповноваженому органi.

6. Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надаються, оскiльки Емiтент протягом звiтного перiоду не приймав участi у створеннi юридичних осiб.

7. Iнформацiя про конвертацiю цiнних паперiв не надається, оскiльки Емiтент протягом звiтного перiоду не здiйснював конвертацiю цiнних паперiв.

8. Iнформацiя про замiну управителя не надається, оскiльки Емiтент не здiйснював випуск (емiсiю) iпотечних цiнних паперiв.

9. Iнформацiя про керуючого iпотекою не надається, оскiльки Емiтент не здiйснював випуск (емiсiю) iпотечних цiнних паперiв.

10. Iнформацiя про трансформацiю (перетворення) iпотечних активiв не надається, оскiльки Емiтент не здiйснював випуск (емiсiю) iпотечних цiнних паперiв.

11. Iнформацiя про змiни в реєстрi забезпечення iпотечних сертифiкатiв за кожним консолiдованим iпотечним боргом не надається, оскiльки Емiтент не здiйснював випуск (емiсiю) iпотечних цiнних паперiв.

12. Iнформацiя про iпотечне покриття не надається, оскiльки Емiтент не здiйснював випуск (емiсiю) iпотечних цiнних паперiв.

13. Iнформацiя про замiну фiнансової установи, яка здiйснює обслуговування iпотечних активiв не надається, оскiльки Емiтент не здiйснював випуск (емiсiю) iпотечних цiнних паперiв.

14. Аудиторський висновок на предмет виявлення вiдповiдностi стану iпотечного покриття даним реєстру iпотечного покриття та вимогам Закону України "Про iпотечнi облiгацiї" не надається, оскiльки Емiтент не здiйснював випуск (емiсiю) iпотечних цiнних паперiв.

16. Фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до МСФО не надається, у зв'язку з тим, що така Емiтентом за пiдсумком звiтного перiоду не складалась.

17. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, оскiльки Емiтент не здiйснював випуск (емiсiю) цiльових цiнних паперiв, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'ектами нерухомостi.3. Інформація про емітента

3.1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"

3.2. Номер свідоцтва про державну реєстрацію

А01 054891

3.3. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію

07.07.1993

3.4. Територія (область)

Дніпропетровська

3.5. Місцезнаходження

49000 Днiпропетровська обл., мiсто Днiпропетровськ вулиця Ленiна, будинок 17

3.6. Статутний капітал (грн.)

315000000

3.7. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

3.9. Чисельність працівників (чол.)

783

3.10. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

Iнше грошове посередництво, 65.12.0; д/н, д/н; д/н, д/н

3.11. Органи управління підприємства

Загальнi збори акцiонерiв;

Наглядова Рада;

Правлiння.

3.12. Засновники емітента

За станом на дату державної реєстрацiї Емiтента у 1993 роцi склад засновникiв/учасникiв був наступний:

1. ТОВ "ЕКIНА" - 10%.

2. ТОВ "Метаброк" - 10 %.

3. Спiльне українсько-лiтовсько-болгарське закрите акцiонерне товариство "Технополiс-СIС" - 10 %.

4. Спiльне українсько-угорське закрите акцiонерне товариство "ТЄКО" - 10 %.

5. Акцiонерне товариство закритого типу "Оргбанк" - 10 %.

6. Днiпропетровське науково-виробниче об'єднання "Перспектива" - 8,33 %.

7. Науково-виробничий регiональний галузевий центр iнформатики i обчислювальної технiки "Пiвденiнформатики" - 8,33 %.

8. ТОВ "Леонiд i Ко" - 6,66 %.

9. ТОВ "НЬЮ ПI" - 6,66 %.

10. ТОВ "Цвiт Мет Iн вест" - 6,66 %.

11. Фiрма "Челсi Лiмiтед Ко" - 3,33 %.

12. Науково-дослiдний комплекс "Наука, Бiзнес, Маркетинг" - 1,66 %.

13. Науково-виробниче об'єднання "МОКОМ" - 1,66 %.

14. Спiльне радянсько-нiмецьке пiдприємство "Оберон" - 1,66 %.

15. Мале аграрно-iновацiйне пiдприємство "Агрiн-П" - 1,66 %.

16. Фiрма "Металiмпекс" ЛТД - 0,83 %.

17. Об'єднання "Побутовi послуги" - 0,83 %.

18. Консультацiйно-комерцiйна фiрма "Iнпракс ЛТД" - 0,73 %.

19. Днiпропетровське науково-виробниче пiдприємство "Пiвдентехкомплекс" - 0,50 %.

20. Акцiонерна страхова компанiя "Скороход" - 0,16 %.

21. Приватне пiдприємство виробничо-комерцiйна фiрма "Тетяна" - 0,16 %.

22. Орендне пiдприємство "Трубопрокатний завод iменi Ленiна" - 0,03 %.

23. Днiпропетровське пiдприємство мiських електричних мереж - 0,03 %.

24. Днiпропетровська мiська телефонна мережа - 0,03 %.

25. Днiпропетровський поштамт - 0,03 %.

26. Днiпропетровський рiчковий порт - 0,03 %.

27. Державний науково-дослiдний i конструкторсько-технологiчний iнститут трубної промисловостi "ВНДТ I" - 0,03 %.
За станом на кiнець звiтного перiоду склад акцiонерiв Емiтента наступний:

1. Пiдприємство з iноземними iнвестицiями "Роял Капiтал", 31089906 - 0,00003 %;

2. БРЕНКРОФТ ЕНТЕРПРАЙЗЕЗ ЛIМIТЕД (BRANCROFT ENTERPRISES LIMITED), НЕ 107884 - 99,99997 %.

4. Інформація про посадових осіб емітента

4.1. Посада

Голова Наглядової Ради

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові

СЕРЕДЕНКО Дмитро Миколайович

4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

АЕ 570524 20.05.1997 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл

4.4. Рік народження

1975

4.5. Освіта

Вища, Державна металургiйна академiя України, рiк закiнчення - 1997 р.,"Економiка пiдприємства", економiст; Московський державний унiверситет iм. Ломоносова, рiк закiнчення - 2006 р.,майстер дiлового адмiнiстрування (МВА)

4.6. Стаж керівної роботи (років)

10

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", заступник Голови Наглядової Ради.

4.8. Опис

Обраний згiдно до Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Емiтента вiд 09.06.2006 р.; погоджений згiдно до Рiшення Комiсiї з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв при Управлiннi НБУ в Днiпропетровськiй областi № 376 вiд 18.07.2006 р.

Змiни в звiтному перiодi не вiдбувались.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
4.1. Посада

Голова Правлiння

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові

МАКАРОВ Павло Олександрович

4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

63 2523819 18.05.2007 ФМС 015

4.4. Рік народження

1974

4.5. Освіта

Вища, Уфiмський держ. авiацiйний технiч.унiверситет (рiк закiнчення - 1996 р.) - "Економiка i управлiння в машинобудуваннi"; iнженер-економiст; Московський державний унiверситет iм. Ломоносова, рiк закiнчення - 2006 р., майстер дiлового адмiнiстрування

4.6. Стаж керівної роботи (років)

8

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" Перший заступник Голови Правлiння

4.8. Опис

Обраний згiдно до Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Емiтента вiд 09.06.2006 р.; погоджений згiдно до Рiшення Комiсiї з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв при Управлiннi НБУ в Днiпропетровськiй областi № 394 вiд 01.08.2006 р.

Переобраний Головою Правлiння згiдно до Рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2009 р.

Змiни в звiтному перiодi не вiдбувались.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
4.1. Посада

Член Правлiння - Головний Бухгалтер

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові

ПЕТРОВА Лариса Володимирiвна

4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

АК 394852 08.12.1998 АНД РВДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.

4.4. Рік народження

1961

4.5. Освіта

Вища, Днiпропетровський державний унiверситет (рiк закiнчення - 1983 р.) - "Економiка працi", економiст.

4.6. Стаж керівної роботи (років)

14

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", в.о. Головного бухгалтера

4.8. Опис

Обрана згiдно до Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Емiтента вiд 02.06.2005 р.;погоджена згiдно до Рiшення Комiсiї з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв при Управлiннi НБУ в Днiпропетровськiй областi № 346 вiд 19.07.2005 р.

Переобрана Членом Правлiння згiдно до Рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв Емiтента вiд 24.04.2009 р.

Змiни в звiтному перiодi не вiдбувались.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
4.1. Посада

Перший заступник Голови Правлiння

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові

РИЖОВ Костянтин Сергiйович

4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

АК 204307 19.06.1998 Кiровським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй обл.

4.4. Рік народження

1978

4.5. Освіта

Вища, Днiпропетровський державний унiверситет, рiк закiнчення - 1999 р., - "Фiнанси", економiст.

4.6. Стаж керівної роботи (років)

8

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", начальник управлiння аналiзу i звiтностi.

4.8. Опис

Обраний згiдно до Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Емiтента вiд 09.06.2006 р.; погоджений згiдно до Рiшення Комiсiї з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв при Управлiннi НБУ в Днiпропетровськiй областi № 393 вiд 31.07.2006 р.

Переобраний Першим заступником Голови Правлiння згiдно до Рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв Емiтента вiд 24.04.2009 р.

Змiни в звiтному перiодi не вiдбувались.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
4.1. Посада

Член Правлiння

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові

КIРIЧКО Вадим Iванович

4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

АЕ 147638 17.08.1998 0401

4.4. Рік народження

1977

4.5. Освіта

Вища, Мiжнародний Соломонов унiверситет (м. Києв), рiк закiнчення - 2000 р., "Фiнанси", економiст по фiнансовiй роботi

4.6. Стаж керівної роботи (років)

4

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Київська фiлiя ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", начальник вiддiлу активно-пасивних операцiй.

4.8. Опис

Обраний згiдно до Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Емiтента вiд 09.06.2006 р.; погоджений згiдно до Рiшення Комiсiї з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв при Управлiннi НБУ в Днiпропетровськiй областi № 336 вiд 23.06.2006 р.

Переобраний Членом Правлiння згiдно до Рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв Емiтента вiд 24.04.2009 р.

Змiни в звiтному перiодi не вiдбувались.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
4.1. Посада

Член Правлiння, Директор Дирекцiї роздрiбного Бiзнесу

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові

БЕЗУГЛА Олена Володимирiвна

4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

АЕ 487811 13.02.1997 Жовтневим РВ ДМУ УМВС України

4.4. Рік народження

1970

4.5. Освіта

Вища, Iнститут банкiрiв банку "Україна", рiк закiнчення - 1998 р., "Фiнанси i кредит", економiст

4.6. Стаж керівної роботи (років)

8

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", Директор Дирекцiї роздрiбного бiзнесу.

4.8. Опис

Обрана згiдно до Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Емiтента вiд 13.04.2007 р.; погоджена згiдно до Рiшення Комiсiї з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв при Управлiннi НБУ в Днiпропетровськiй областi № 42 вiд 22.05.2007 р.

Переобрана Членом Правлiння згiдно до Рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв Емiтента вiд 24.04.2009 р.

Змiни в звiтному перiодi не вiдбувались.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
4.1. Посада

Член Наглядової Ради

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові

МЕЗЕНЦЕВ Костянтин Валерiйович

4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

450 3921006 15.08.2002 ОВД Кунцево м. Москва

4.4. Рік народження

1976

4.5. Освіта

Вища, МГIМО м.Москва, економiст-мiжнародник

4.6. Стаж керівної роботи (років)

9

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

був керiвником київського офiсу консалтингової компанiї Roland Berger; на теперiшнiй час Вiце-президент Icon Private Equity

4.8. Опис

Обраний до складу Наглядової Ради Членом Наглядової Ради вiдповiдно до Рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Емiтента, якi вiдбулись 11.08.2008 р.

Змiни в звiтному перiодi не вiдбувались.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


4.1. Посада

Член Наглядової Ради

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові

СИНЯНСЬКИЙ Сергiй Олександрович

4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

СН 324426 29.10.1996 Ленiнградським РУГУ МВС України в м.Києвi

4.4. Рік народження

1980

4.5. Освіта

Вища, Нацiональний Унiверситет "Києво - Могилянська академiя"за спецiальнiстю "Економiка"

4.6. Стаж керівної роботи (років)

4

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "IстВан"

Фiнансовий контролер

4.8. Опис

Обраний до складу Наглядової Ради Членом Наглядової Ради вiдповiдно до Рiшення позачергових Загальних зборiв акцiонерiв Емiтента, якi вiдбулись 11.08.2008 р.

Змiни в звiтному перiодi не вiдбувались.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
4.1. Посада

Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння, в.о. вiдповiдального працiвника за провед.фiн.монiторинг

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові

ПАЛЮРА Вiталiй Володимирович

4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

АК 259181 30.07.1998 Бабушкiнським РВ ДМУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

4.4. Рік народження

1973

4.5. Освіта

Вища, Днiпропетровський державний унiверситет, 1997 р., "Математика", математик, викладач;Днiпропетровський унiверситет економiки та права, 2008 р., "Фiнанси", спецiалiст з фiнансiв.

4.6. Стаж керівної роботи (років)

7

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО", начальник управлiння ризикiв

4.8. Опис

11.11.2008 р. Наглядовою радою Емiтента було прийнято рiшення щодо призначення ПАЛЮРИ Вiталiя Володимировича Заступником Голови Правлiння Банку, Членом Правлiння, виконуючим обов'язки вiдповiдального працiвника Банку за проведення фiнансового монiторiнгу. Погоджений згiдно до Рiшення Комiсiї з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв при Управлiннi НБУ в Днiпропетровськiй областi №96 вiд 25.11.2008 р.

Переобраний Заступником Голови Правлiння, Членом Правлiння згiдно до Рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв Емiтента вiд 24.04.2009 р.

Змiни в звiтному перiодi не вiдбувались.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
4.1. Посада

Член Правлiння, Начальник Управлiння безпеки

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові

ГУСЄВ Валерiй Михайлович

4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

АК 421402 10.01.1999 Бабушкiнським РВДМУУМВС України в Днiпропетровськiй областi

4.4. Рік народження

1956

4.5. Освіта

Вища, Далекосхiдний державний унiверситет, 1988р., "Правознавство", юрист

4.6. Стаж керівної роботи (років)

7

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

З 10.02.2003 р. по 22.03.2005 р. працював в ВАТ "Днiпрообленерго" на посадах: начальник служби економiчної безпеки, заступник генерального директора з питань правового забезпечення та економiчної безпеки, директор з економiчної безпеки та правової полiтики.

З 01.11.2005 по т.ч. працює в П АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" на посадi начальника управлiння безпеки.

4.8. Опис

Обраний до складу Правлiння на посаду Члена Правлiння вiдповiдно до Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Емiтента, якi вiдбулись 24.04.2009 р., та згiдно до листа Управлiння НБУ в Днiпропетровськiй областi №12-116/4881 вiд 27.05.2009 р.

В звiтному перiодi змiни не вiдбувались.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
4.1. Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові

ЛЮБИМЕНКО Iнна Володимирiвна

4.3. Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

АМ 345324 11.07.2001 Жовтневим РВ ДМУ МВС України в Днiпропетровськiй областi

4.4. Рік народження

1970

4.5. Освіта

Вища

4.6. Стаж керівної роботи (років)

7

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Обласний центр по нарахуванню та виплатi пенсiй та допомог - начальник вiддiлу; Прокуратура Жовтневого району м.Днiпропетровська - помiчник прокурора; Корпорацiя НВIГ "Iнтерпайп" - начальник вiддiлу взаємодiї з державними органами; на теперiшнiй час - ведучий юрисконсульт в ДФ ТОВ "IстВан"

4.8. Опис

Обрана до складу Ревiзiйної комiсiї на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї згiдно до Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв Емiтента вiд 24.04.2009 р.

В звiтному перiодi змiни не вiдбувались.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
5. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

5.1. Найменування

ТОВ "Сiгма Реєстр"

5.2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

33785109

5.4. Місцезнаходження

01601, м. Київ, вул. Мечникова,б.2

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 430293

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

18.09.2008

5.7. Міжміський код та телефон

(8- 044)-4985383, 4985372

5.8. Факс

(8-044)-4956799

5.9. Вид діяльності

професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з ведення реєстру власникiв iменних цiнних паперiв

5.10. Опис

ТОВ "Сiгма Реєстр" здiйснює ведення системи реєстру простих iменних акцiй Емiтента з 10 листопада 2005 року.
5.1. Найменування

Закрите акцiонерне товариство "Страхова компанiя "АРСЕНАЛ-ДНЕПР"

5.2. Організаційно-правова форма

Закрите акцiонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

33908322

5.4. Місцезнаходження

м. Днiпропетровськ, вул. Набережна Ленiна, 15А

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АБ 321972

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

24.03.2006

5.7. Міжміський код та телефон

8 (056) 3743854, 3734228

5.8. Факс

8 (056) 3734228

5.9. Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть.

5.10. Опис

Об'єктом страхування є майновi iнтереси Емiтента (Страхувальника), що не суперечать законодавству України, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном.
5.1. Найменування

Вiдкрите акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"

5.2. Організаційно-правова форма

Вiдкрите акцiонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

5.4. Місцезнаходження

04107, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 470611

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

27.05.2009

5.7. Міжміський код та телефон

8 (044) 585-42-40/41/42

5.8. Факс

8 (044) 585-42-40/41/42

5.9. Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiя цiнних паперiв

5.10. Опис

Виконує функцiї депозитарiю цiнних паперiв (зберiгання цiнних паперiв, обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунку у цiнних паперах, обслуговування операцiй емiтента щодо випущених ним цiнних паперiв).
5.1. Найменування

Центральна розрахункова палата Нацiонального банку України

5.2. Організаційно-правова форма

Державне пiдприємство

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

21684221

5.4. Місцезнаходження

03028, м.Київ, просп.Науки, 7

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Положення №114

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.03.2003

5.7. Міжміський код та телефон

8 (044) 2540616, 2673986

5.8. Факс

8 (044) 2673993

5.9. Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiя цiнних паперiв

5.10. Опис

Нацiональний банк України, як учасник Нацiональної депозитарної системи, виконує функцiї депозитарiю державних цiнних паперiв (Зберiгання цiнних паперiв, обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунку у цiнних паперах, обслуговування операцiй емiтента щодо випущених ним цiнних паперiв).
5.1. Найменування

Професiйна асоцiацiя реєстраторiв i депозитарiїв

5.2. Організаційно-правова форма

Асоцiацiя

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

24382704

5.4. Місцезнаходження

01601, м. Київ, вул. Воровського, 22

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Свiдоцтво №1

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

05.12.2006

5.7. Міжміський код та телефон

8 (044) 2350246, 2351082

5.8. Факс

8 (044) 2350246, 2351082

5.9. Вид діяльності

Саморегулiвна органiзацiя.

5.10. Опис

Виконання функцiй саморегулiвної органiзацiї на ринку цiнних паперiв в Українi (Навчально-методична робота , рейтингова оцiнка профучасникiв, iнформацiйна пiдтримка дiяльностi реєстраторiв та зберiгачiв).
5.1. Найменування

Закрите акцiонерне товариство "Страхова компанiя "АРСЕНАЛ-ДНЕПР"

5.2. Організаційно-правова форма

Закрите акцiонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

33908322

5.4. Місцезнаходження

м. Днiпропетровськ, вул. Набережна Ленiна, 15А

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АБ 321976

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

24.03.2006

5.7. Міжміський код та телефон

8 (056) 3743854, 3734228, 357100

5.8. Факс

8 (056) 3743854, 3734228

5.9. Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть.

5.10. Опис

Об'єктом страхування є майновi iнтереси Емiтента (Страхувальника), що не суперечать закону України, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням наземним транспортним засобом та додатковим обладнанням.
5.1. Найменування

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "БДО"

5.2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

20197074

5.4. Місцезнаходження

49000, м. Днiпропетровськ, вул. Сґрова, буд. 4

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АБ №000432

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

24.04.2007

5.7. Міжміський код та телефон

8 (056) 370-30-44.

5.8. Факс

8 (056) 370-30-44.

5.9. Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть.

5.10. Опис

Надання аудиторських послуг Емiтенту.

Номер та дата видачi свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм: Свiдоцтво про внесення до реєстру субєктiв аудиторської дiяльностi №2868, видане рiшенням Аудиторської палати України вiд 23.04.2002р. №109, термiн дiї свiдоцтва продовжено рiшенням Аудиторської палати України №174/3 вiд 15.03.2007р. до 15.03.2012 р.
5.1. Найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО"

5.2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

14352406

5.4. Місцезнаходження

м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, буд. 17

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №483582

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

03.08.2009

5.7. Міжміський код та телефон

8(056)7700581

5.8. Факс

8(0562)389592

5.9. Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

5.10. Опис

Надання послуг Зберiгача цiнних паперiв Емiтенту.
5.1. Найменування

Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "Страхова компанiя "Альфа-Гарант"

5.2. Організаційно-правова форма

Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

32382598

5.4. Місцезнаходження

01133, м. Київ, бульвар Лесi Українки, 26

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №299018

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

09.11.2006

5.7. Міжміський код та телефон

8 044-5017100

5.8. Факс

8 044-3867275

5.9. Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть.

5.10. Опис

Об'єктом страхування є майновi iнтереси Емiтента (страхувальника), що не суперечать закону України, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням наземним транспортним засобом та додатковим обладнанням.
5.1. Найменування

Асоцiацiя "Українськi фондовi торговцi"

5.2. Організаційно-правова форма

Асоцiацiя

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

33338204

5.4. Місцезнаходження

м. Днiпропетровськ, вул. Ленiна, 30

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Свiдоцтво №3

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

22.05.2009

5.7. Міжміський код та телефон

8 056 3739782

5.8. Факс

8 056 3739783

5.9. Вид діяльності

Асоцiацiя є вiдкритим добровiльним договiрним об'єднанням професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, якi здiйснюють торгiвлю цiнними паперами.

5.10. Опис

Забезпечує високий професiйний рiвень провадження дiяльностi учасникiв на ринку;

захищає права та законнi iнтереси членiв СРО, професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв;

посилює дiєвiсть саморегулювання на фондовому ринку шляхом розширення повноважень та функцiй саморегулiвної органiзацiї.
5.1. Найменування

Дочiрне пiдприємство "Фондова бiржа ПФТС"

5.2. Організаційно-правова форма

Дочiрнє пiдприємство

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

21672206

5.4. Місцезнаходження

01133, м. Київ, вул. Щорса, 31

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №376703

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.10.2007

5.7. Міжміський код та телефон

8 044 5228808

5.8. Факс

8 044 5228553

5.9. Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку

5.10. Опис

Емiтент здiйснює торгiвлю цiнними паперами на Бiржi ПФТС.
5.1. Найменування

Moody's Investor Service Ltd

5.2. Організаційно-правова форма

Iноземне пiдприємство

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

000000000

5.4. Місцезнаходження

USA New York, NY 10007 99 Church Street

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

договiр б/н

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

27.05.2004

5.7. Міжміський код та телефон

44 20 7772 5421

5.8. Факс

44 20 7618 2422

5.9. Вид діяльності

Агенство з встановлення рейтингiв, збору та публiкацiї фiнансової iнформацiї

5.10. Опис

Здiйснення рейтингової оцiнки Емiтента.
5.1. Найменування

ЗАТ "СК "АРСЕНАЛ-ДНЕПР"

5.2. Організаційно-правова форма

Закрите акцiонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

33908322

5.4. Місцезнаходження

49000, м.Днiпропетровськ, вул. Набережна Ленiна, 15А

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АБ 321971

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

21.03.2006

5.7. Міжміський код та телефон

056 374-38-45

5.8. Факс

357-100

5.9. Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть.

5.10. Опис

Об'ектом страхування є майновi iнтереси Емiтента (Страхувальника), що не суперечать закону України, пов'язанi з наданням утримувачам кредитних карток у тимчасове володiння кредитних ресурсiв.
5.1. Найменування

АТЗТ СК "ЛЕММА"

5.2. Організаційно-правова форма

Акцiонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

22623173

5.4. Місцезнаходження

м. Харкiв, вул. Коломенська, 3

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 442130

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.12.2008

5.7. Міжміський код та телефон

057 759-12-99

5.8. Факс

057 759-12-98

5.9. Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть.

5.10. Опис

Об'ектом страхування є майновi iнтереси Емiтента (Страхувальника), що не суперечать закону України, пов'язанi з ризиками неповернення виданих кредитiв
5.1. Найменування

Приватне Акцiонерне товариство "Страхова компанiя "БУСIН"

5.2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

19492371

5.4. Місцезнаходження

03110, м. Київ, вул. Клименка, 23А

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 377425

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

18.12.2007

5.7. Міжміський код та телефон

044 2456217

5.8. Факс

044 2456217

5.9. Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть.

5.10. Опис

Об'єктом страхування є майновi iнтереси Емiтента (Страхувальника), що не суперечать закону України, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням наземним транспортним засобом та додатковим обладнанням.
5.1. Найменування

ВАТ "Страхова Компанiя "НОВА"

5.2. Організаційно-правова форма

Вiдкрите акцiонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

31241449

5.4. Місцезнаходження

02660, м. Київ, вул. М.Расковой, 11, 12 пов.

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 398252

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

12.06.2008

5.7. Міжміський код та телефон

044 4968080

5.8. Факс

044 4968080

5.9. Вид діяльності

Страхова дiяльнiсть.

5.10. Опис

Об'єктом страхування є майновi iнтереси Емiтента (Страхувальника), що не суперечать законодавству України, пов'язанi з володiнням, користуванням i розпорядженням майном.
5.1. Найменування

ВАТ "Нацiональний депозитарiй України"

5.2. Організаційно-правова форма

Вiдкрите акцiонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

5.4. Місцезнаходження

01001, м. Київ, вул. Б. Грiнченка, 3

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 189650

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

5.7. Міжміський код та телефон

044 2791078/79

5.8. Факс

044 2791078/79

5.9. Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiя цiнних паперiв..

5.10. Опис

Виконує функцiї депозитарiю цiнних паперiв (зберiгання цiнних паперiв, обслуговування обiгу цiнних паперiв на рахунку у цiнних паперах, обслуговування операцiй щодо цiнних паперiв). следующая страница >>