Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до - страница №6/6

Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування та виконання аудиторської перевiрки для формування думки щодо того, чи фiнансова звiтнiсть складена у всiх суттєвих аспектах вiдповiдно до концептуальної основи фiнансової звiтностi отримання впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур з метою отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Оцiнюючи ризикiв, аудитор розглядає аспекти внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, що застосовується, та прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом та та загального подання фiнансових звiтiв.

Аудиторський висновок складено з урахуванням вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку , затвердженого рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.2011р. за №1360, зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011р. за № 1358/20096.

Аудитор перевiрив фiнансовi звiти суб'єкта господарювання, що додаються:

- Баланс станом на 31 грудня 2012 р.(форма 1-м);

- Звiт про фiнансовi результати за 2012 р.(форма №2-м);

Вiдповiдальними за фiнансово-господарську дiяльнiсть в товариствi, за перiод, що перевiряється були :

Керiвник - Клiмов Володимир Григорович

Головний бухгалтер - Запара Любов Миколаївна

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал товариства несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Нацiональних Положень(Стандартiв) бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi, нормативно - правових актiв України. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiсть аудитора є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi виходячи з оцiнки висновкiв на основi отриманих аудиторських доказiв.

Аудиторський висновок який подається до НКЦПФР при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв повинен бути складений вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА) зокрема у вiдповiдностi до МСА 700 "Формування думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi", МСА 705 "Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора", МСА 706 "Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора ", МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть", МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi"


Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.

Пiдстава для висловлення умовно- позитивної думки


У 2012р. Товариство не створювало резерв на забезпечення виплат персоналу, як того вимагають Нацiональнi стандарти бухгалтерського облiку.
Умовно позитивна думки.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi є загальнi вимоги стосовно подання iнформацiї про фiнансову звiтнiсть згiдно Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, дiючими в Українi, що вимагають правдивого розкриття i подання iнформацiї у вiдповiдностi до принципiв безперервностi, послiдовностi, суттєвостi, порiвнянностi iнформацiї, структури та змiсту фiнансової звiтностi.

На нашу думку, за винятком впливу викладеного в параграфi "Пiдстава для висловлення умовно позитивної думки" фiнансова звiтнiсть достовiрно в усiх суттєвих аспектах надає достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства "Золотоношарембуд" станом на 31.12.2012р. його фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату у вiдповiдностi до прийнятих в Українi Нацiональних Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку та Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi".

Пiд час перевiрки Аудитом не були виявленi ознаки якi ставлять пiд сумнiв Приватне акцiонерне товариство продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.
19.02.2013р
Директор АФ "Карат -Аудит"

(сертифiкат аудитора серiя А

№002977 чинний до 31.10.15р. / I. М. Любченко/
18002 м. Черкаси, вул. Гагарiна 21/266
Допомiжна iнформацiя
Цей параграф Аудиторського висновку складено нами у вiдповiдностi до:

- Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до НКЦПФР при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку (далi рiшення 1528) з урахуванням вимог до Аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв(крiм емiтентiв облiгацiї мiсцевої позики) затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 29.09.2011р. № 1360

Застосованi нами процедури не мали за мету визначити всi недолiки або iншi порушення i таким чином, вони не мають розглядатися як свiдчення про вiдсутнiсть будь яких недолiкiв або порушень Товариством

Звiт включає узагальнену iнформацiю щодо:

1. активiв;

2. зобов'язань;

3. власного капiталу;

4. доходiв та витрат;

5. iншої допомiжної iнформацiї (розкривається згiдно з вимогами державного регулятора ринку цiнних паперiв).
1.Розкриття та перевiрка iнформацiї щодо активiв
1.1 Необоротнi активи

На пiдприємствi облiк основних засобiв їх надходження, реалiзацiя, лiквiдацiя i т.д. органiзовано вiдповiдно до Положення (Стандарту) бухгалтерського облiку №7 "Основнi засоби".


Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року становить - 934,1 тис. грн., знос - 750,6 тис. грн., залишкова вартiсть - 183,5 тис. грн., станом на 31.12.2012р. вiдповiдно становить - 934,1 тис. грн., знос - 768,0 тис.грн., залишкова вартiсть - 166,1 тис.грн.

Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первинною вартiстю. Вартiсть основних засобiв вiдображена в фiнансовiй звiтностi по iсторичнiй собiвартостi. Згiдно наказу про облiкову полiтику по ПрАТ "Золотоношарембуд" нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється iз за застосуванням прямолiнiйного методу, за яким рiчна сума амортизацiї визначається дiленням вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання об'єкта.

1.2 Запаси

Облiк запасiв на пiдприємствi здiйснюється вiдповiдно до П (С)БО № 9 "Запаси".

Одиницею облiку запасiв вважається найменування запасiв.

Оцiнка запасiв при надходженнi здiйснюється за первiсною вартiстю, при вiдпуску у виробництво та iншому вибуттi за методом собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО)

До складу первiсної оцiнки запасiв пiдприємство включало суми транспортно-заготiвельних витрат згiдно вимог П(С)БО.

Вартiсть малоцiнних та швидкозношуючих предметiв, якi визнаються запасами, при передачi в експлуатацiю виключаються зi складу активiв та ведеться оперативний кiлькiсний облiк за мiсцями експлуатацiї i вiдповiдальними особами протягом строку їх фактичного використання.

Станом на 31.12.2011р. виробничих запасiв рахувалося на суму - 34,5 тис.грн.; станом на 31.12.2012р. вiдповiдно на суму - 355,4 тис. грн.
1.3 Дебiторська заборгованiсть

Облiк, оцiнка та визнання дебiторської заборгованостi в цiлому вiдповiдає Положенню (стандарту) бухгалтерського облiку № 10 "Дебiторська заборгованiсть" Затверджено наказом Мiнфiну України вiд 08.10.1999р.№237 i вiдповiдає iнформацiї, вiдображеної у звiтностi та бухгалтерському облiку.

Iнформацiя про дебiторську заборгованiсть станом на 31.12. 2011р. та станом на 31.12.2012р.

Вид дебiторської заборгованостi Рядок балансу На початок

звiтного року

тис. грн. На кiнець

звiтного року

тис. грн.

Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги :

Чиста реалiзацiйна вартiсть 160 12,1 111,8

Первiсна вартiсть 161 12,1 111,8

Резерв сумнiвних боргiв 162 0 0

Дебiторська заборгованiсть за розрахунками

з бюджетом

170

3,7


0,1

за виданими авансами 180 0 0

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть 210 3,1 3,1

Поточнi фiнансовi iнвестицiї 220 0 0

Iншi оборотнi активи 250 0 0

Разом 15,8 115,0


З бiльшiстю контрагентiв перед складанням звiту проведенi звiрки взаєморозрахункiв, якi пiдтвердили її реальнiсть
1.4 Облiк коштiв i розрахункiв
Облiк касових операцiй ведеться у вiдповiдностi з вимогами Положення "Про ведення касових операцiй в нацiональнiй валютi України" затвердженого Постановою Правлiння НБУ №637 ВIД 15.12.2004р. зi змiнами та положеннями.

Облiк здiйснення безготiвкових розрахункiв здiйснюється пiдприємством вiдповiдно до вимог iнструкцiї "Про безготiвковi розрахунки в нацiональнi валютi України" затвердженого Постановою Правлiння НБУ №22 вiд 21.01.2004р.

Залишок грошових коштiв та їх еквiвалентiв в нацiональнi валютi станом на 31.12.2012р. становить - 478,5 тис. грн.
2. Розкриття та перевiрка iнформацiї щодо зобов'язань
2.1 Облiк, оцiнка, структура зобов'язань у звiтностi та бухгалтерському облiку визначенi вiдповiдно до нормативних документам, якi регламентують порядок бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi а також П(С)БО № 11"Зобов'язання" затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 31.01.2000р.№ 20.

Основну суму зобов'язань на початок i кiнець року складають :

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на початок року становить - 27,9 тис. грн., на кiнець звiтного року - 910,8тис. грн.

Поточнi зобов'язання за розрахунками: з бюджетом на початок року - 43,6 тис. грн., на кiнець звiтного року - 85,7 тис. грн.; зi страхування на початок року - 0,2 тис. грн., на кiнець звiтного року - 2,6 тис. грн.; з оплати працi на початок року - 130,5 тис. грн., на кiнець звiтного року - 38,9 тис. грн.

Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.12.2011р. становлять - 22,0 тис. грн. станом на 31.12.2012р. становлять - 6,1 тис. грн.

Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення.


3. Розкриття та перевiрка iнформацiї щодо власного капiталу

Достовiрнiсть, законнiсть, повнота та обєктивнiсть вiдображення у бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi власного капiталу вiдповiдає (стандарту) бухгалтерського облiку №5 "Звiт про власний капiтал" затвердженого наказом Мiнфiну України вiд 26.04.00р.№91.

Власний капiтал товариства станом на 31.12.2012р.представлено статутним капiталом, додатковим капiталом, та фiнансовим капiталом, що iснує у виглядi нерозподiленого прибутку.

3.1 Статутний капiтал.

Статутний капiтал заявлений, зареєстрований i вiдображений в облiкових реєстрах в сумi - 140,7 тис. грн. в попереднiх звiтних перiодах. Розмiр статутного капiталу не змiнився i на момент перевiрки вiдповiдає даним Головної книги, балансу, i даним Статуту.

Згiдно Свiдоцтва про державну реєстрацiю випуску акцiй вiд 03.02.2012р. за реєстрацiйним № 107/23/1/2010 Черкаське теруправлiння ДКЦПФР засвiдчила випуск - 281500 штук простих iменних акцiй на загальну суму - 140750 гривень номiнальною вартiстю - 0,50 гривень.

Засновникам товариства належать 281500 штук простих iменних акцiй, що становить 100% статутного капiталу.

3.2 Iнший додатковий капiтал.

До складу iншого додаткового капiталу включено суму iндексацiї необоротних активiв. Залишок додаткового капiталу станом на 31.12.2012 становить - 266,9 тис. грн.

3.3 Непокритий збиток на початок року становить - (391,7) тис. грн., на кiнець звiтного року становить - (336,7) тис. грн. За 2012р. пiдприємство отримало прибуток вiд звичайної дiяльностi в сумi - 55,0 тис. грн.


4. Облiк витрат виробництва та обiгу
Витрати на пiдприємствi визнаються вiдповiдно до положення (стандарту бухгалтерського облiку №16"Витрати" i визнаються в бухгалтерському облiку одночасно з зменшенням активiв або збiльшенням зобов'язань

Згiдно даних бухгалтерського облiку витрати основної дiяльностi :

Собiвартiсть реалiзованої продукцiї становить - 2205,2 тис. грн.

Iншi операцiйнi витрати становлять - 224,2 тис. грн.,

в тому числi єдиний податок -177,4 тис. грн.

Iншi витрати - 60,7 тис. грн.


5.Облiк реалiзацiї готової продукцiї, товарiв, фiнансових результатiв та прибутку.
Доход (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) визначається на пiдприємствi вiдповiдно до положення П(С)БО 15 "Доходи". Доходи вiдображаються в облiку та звiтностi у момент виникнення, незалежно вiд часу надходження i сплати грошей в сумi справедливої вартостi активiв.

Прибуток визначено i наведено у Звiтi про фiнансовi результати за 2012р. по критерiях визнання доходiв i витрат вiдповiдно до П(С)БО "Звiт про фiнансовi результати".

За звiтний перiод Товариство отримало чистий дохiд (виручка) вiд реалiзацiї робiт, послуг в розмiрi - 2545,1 тис. грн.

Iншi операцiйнi доходи становлять - 0 тис. грн.

Станом на 31.12.2012р. чистий прибуток згiдно даних бухгалтерського облiку становить - 55,0 тис. грн.
6. Звiт про розгляд iншої допомiжної iнформацiї.
6.1 Висловлення думки щодо вiдповiдностi вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Вартiсть чистих активiв згiдно ЦКУ ч.3 ст.155 не може бути меншою вiд суми статутного капiталу.

Чистi активи розраховуються як рiзниця мiж сумою необоротних активiв, оборотних активiв, витрат майбутнiх перiодiв та сумою довгострокових зобов'язань, короткострокових зобов'язань, забезпеченням наступних виплат i платежiв, доходiв майбутнiх перiодiв.

Вартiсть чистих активiв ПрАТ "Золотоношарембуд" становить - 70,9 тис. грн. (1115,0-1044,1), що на 69,8 тис. грн. меньше вартостi статутного капiталу. Таким чином розрахункова вартiсть чистих активiв не вiдповiдає вимогам ст.155 п.3 Цивiльного кодексу України.

6.2 Розкриття iнформацiї про дiї, що вiдбулися протягом звiтного перiоду та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою ст.41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"


В ходi перевiрки за 2012р. не були виявлено подiй, що можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв.

6.3 Наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю


Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть".

В результатi проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактiв про iншi подiї, iнформацiя про якi мала б подаватися користувачам звiтностi згiдно з вимогами статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок"


6.4 Виконання значних правочинiв.
Значнi правочини (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" у звiтному перiодi не вiдбувалися.
6.5 Оцiнка ризикiв суттєвого викривлення у фiнансових звiтах внаслiдок шахрайських дiй
Пiд час iдентифiкацiї та оцiнки ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi ми розглянули отриману вiд Товариства iнформацiю як у виглядi тверджень (пояснень) керiвництва, так i у виглядi аудиторських доказiв, як того вимагають вiд аудитора МСА з метою попередження викривлень внаслiдок шахрайства.

Вiдповiдно до отриманих доказiв та пояснень, керiвництво не має iнформацiї про вiдомi факти шахрайства, що можуть вплинути на Товариство. Ми також не отримали жодної iншої iнформацiї про вiдомi факти таких дiй з боку управлiнського персоналу, працiвникiв, вiдповiдальних за фiнансову iнформацiю або iнших осiб.


6.6 Стан корпоративного управлiння.
Щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України " Про акцiонернi Товариства", загальними зборами акцiонерiв Товариства затвердженi наступнi положення "Про директора", "Про наглядову раду", "Про ревiзора". Товариство користується послугами зовнiшнiх аудиторiв.

За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" можна зробити висновок, що прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi в цiлому вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту.


7. Подiї пiсля дати балансу .

Аудитор пiдтверджує вiдсутнiсть подiй пiсля дати балансу якi можуть впливати на здатнiсть Приватного акцiонерного товариства продовжувати безперервно її дiяльнiсть.


8 Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму
Повна назва Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю - аудиторської фiрми "Карат - Аудит" тел. 06784911501, 566 882

Код ЄДРПОУ 22804749

Мiсцезнаходження м. Черкаси, б-р. Шевченка, 243/89,

тел. 566-882

Номер свiдоцтва про державну реєстрацiю, дата видачi 22804749, 14.09 1995р.

Орган, що видав свiдоцтво Черкаський мiськвиконком

Серiя, дата видачi сертифiката аудитора, та термiн дiї Серiя А, №002977, Рiшенням Аудиторської Палати України №220/2 вiд 23.09.2010р., термiн дiї сертифiката продовжено до 31.10.2015р.

Номер та дата свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi.

№ 3781 вiд 30.03.2006р., видано Аудиторською палатою України. Строк дiї свiдоцтва - чинне до 31 березня 2016р.

9 Основнi вiдомостi про умови договору на проведення аудиту


Номер договору на проведення аудиту: №9 вiд 11.02.2013р.

Перiод проведення аудиту з 01.01.2012р. по 31.12.2012р.

Дата початку проведення аудиту: 11.02. 2013р.

Дата закiнчення проведення аудиту: 18.02.2013р.

.
19.02.2013р.
Директор АФ "Карат -Аудит"

(сертифiкат аудитора серiя А

№002977 чинний до 31.10.15р. / I. М. Любченко/
18002 м. Черкаси, вул. Гагарiна 21/266

Довiдка про фiнансовий стан ПрАТ "Золотоношпрембуд"

станом на 31.12.2012р.
За даними фiнансової звiтностi були розрахованi показники фiнансового стану ПрАТ "Золотоношарембуд" (таблиця № 1).

Показники Формула розрахунку показника фiнансового стану Фактичне значення

2011р.

2012р. Нормативне значення1 2 3 4 5

Показники лiквiдностi

1. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi К1 = (ф.№1(стр.230+

стр.240) / ф.№1 стр.620

0,02

0,46


Бiльше 0,2

2. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) К2 = ф.№1(стр.260+270)/

Ф.№1(стр.480+стр.620+

630)


1,03

1,07
Бiльше 1,0

Показники платоспроможностi Бiльше 0

3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (або незалежностi,

автономiї) К3 = ф.№1 стр.380 / ф.№1 стр.640)

0,73


0,06

Бiльше 0,5

4. Коєфiцiент покриття зобов'язань власним капiталом. К-4 (ф.№1 стр.380/ ф.№1

(стр.480+620)

2,75

0,07


Не менше 1

5. Коефiцiєнт рентабельностi активiв К5 = Ф№2 стр.220 /

Ф.№1 стр.280(гр.3+гр4):2

-0,047


0,08

Бiльше 0


6.Коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi Чистий прибуток/чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї(товарiв,послуг)

-0,05


0,02

Бiльше 1
Здатнiсть пiдприємства розрахуватись по своїм короткостроковим зобов'язанням перед кредиторами - це лiквiднiсть. Пiдприємство вважається лiквiдним, якщо воно може виконати свої короткостроковi зобов'язання пiсля реалiзацiї поточних активiв.

Лiквiднiсть характеризується слiдуючими показниками :

Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi показує скiльки грошей пiдприємство має на кожну гривню поточних боргiв. У ПрАТ "Золотоношарембуд" станом на 31.12.2012р. вiн становить - 0,46 при нормативному значеннi 0,20 - 0,35.

Загальний коефiцiєнт лiквiдностi характеризує яка частина поточних зобов'язань може бути погашена за рахунок поточних активiв (грошовi кошти, дебiторська заборгованiсть, запаси). В загальному випадку нормальним вважається значення цього показника бiльше - 1 . На ПрАТ "Золотоношарембуд" станом на 31.12.2012р. вiн становить - 1,07 означає, що баланс пiдприємства лiквiдний.

Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi коштiв, авансованих у його дiяльнiсть не стiйкий i становить на 31.12. 2012р. - 0,06 при нормативному значеннi бiльше - 0,50.

Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом - 0,07, при нормативному значеннi не менше 1,0, означає, що пiдприємство своїм власним капiталом не перекриває зобов'язання.

Коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу показує, що кожна гривня вкладена в активи пiдприємства приносить - 0,08 грн. прибутку. Коефiцiєнт рентабельностi дiяльностi - 0,02

Пiдприємство у 2012р.працювало рентабельно.

Розрахованi показники дають змогу зробити висновок про те, що баланс ПрАТ "Золотоношарембуд" лiквiдний, стан платоспроможностi не задовiльний. Поточна дiяльнiсть ПрАТ залежна вiд зовнiшнiх кредиторiв .

Незалежний аудитор /Любченко I.М./

м.Черкаси вул..Гагарiна 21 кв.26619 лютого 2013р.

<< предыдущая страница