Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до - страница №2/6


6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій


Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Голова Правлiння

Клiмов Володимир Григорович

НС 756002 31.12.1999 Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi
50 508

17,9425

50 508

0

0

0

Член правлiння - Головний бухгалтер

Запара Любов Миколаївна

НС 710574 25.10.1999 Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi
25 782

9,16

25 782

0

0

0

Член Наглядової ради

Бородавка Надiя Олексiївна

НЕ 310788 25.07.2003 Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi
14 620

5,19

14 620

0

0

0

Голова Наглядової ради

Дробний Володимир Олексiйович

НС 556860 08.12.1998 Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi
22 646

8,04

22 646

0

0

0

Ревiзор

Лупина Людмила Петрiвна

НС 710596 25.10.1999 Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi
24 780

8,8

24 780

0

0

0

Член правлiння

Бондарь Павло Дмитрович

НЕ 326345 30.09.2003 Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi
16 680

5,93

16 680

0

0

0

Член Наглядової ради

Iщенко Олександр Миколайович

НС 131924 30.07.1996 Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi
1 900

1,35

1 900

0

0

0

Усього

156 916

56,4125

156 916

0

0

0

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій


Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

Прості на пред'явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Клiмов Володимир Григорович

НС 756002 31.12.1999 Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi

12.03.1999

50 508

17,9425

50 508

0

0

0

Усього

50 508

17,9425

50 508

0

0

0


11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12.10.2010

107/23/1/2010

ЧТУ ДКЦПФР

UA4000095392

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,5

281 500

140 750

100

Опис

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами не здiйснювалась.

Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: факту лiстингу / делiстингу не булоДодаткової емiсiї не було.

23.11.1998

228/23/1/98

ЧТУ ДКЦПФР

UA230400109

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

0,5

281 500

140 750

100

Опис

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами не здiйснювалась. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: факту лiстингу / делiстингу не було Додаткової емiсiї не було.

12.10.2010

107/23/1/2010

ЧТУ ДКЦПФР

UA4000095392

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0,5

281 500

140 750

100

Опис

Iнформацiя про внутрiшнi ринки, на яких здiйснюється торгiвля цiнними паперами емiтента: торгiвля цiнними паперами не здiйснювалась. Iнформацiя щодо факту лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах: факту лiстингу / делiстингу не було. Додаткової емiсiї не було. Дата реєстрацiї звiту 13.02.2012 року.13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

183,5

166,1

0

0

183,5

166,1

будівлі та споруди

180,2

163,3

0

0

180,2

163,3

машини та обладнання

2,4

2,1

0

0

2,4

2,1

транспортні засоби

0,9

0,7

0

0

0,9

0,7

інші

0

0

0

0

0

0

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

183,5

166,1

0

0

183,5

166,1

Опис

Термiн та умови користування основними засобами ( за основними групами):

Основнi засоби товариства використовується за призначенням. Термiни та умови користування вiдповiдно до технiчних характеристик основних засобiв. Ступiнь зносу 82,2%.Первiсна вартiсть основних засобiв на початок року становить - 934,1 тис. грн., знос - 750,6 тис. грн., залишкова вартiсть - 183,5 тис. грн., станом на 31.12.2012р. вiдповiдно становить - 934,1 тис. грн., знос - 768,0 тис. грн., залишкова вартiсть - 166,1 тис.грн.


13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)

70,9

15,9

Статутний капітал (тис.грн.)

141

141

Скоригований статутний капітал (тис.грн.)

141

141

Опис

Вартiсть чистих активiв вираховується як рiзниця мiж активами (ф.1 р.280) та зобов'язаннями (ф.1 р.430+ р.480+ р.620 + р.630)

Висновок

Вартiсть чистих активiв згiдно ЦКУ ч.3 ст.155 не може бути меншою вiд суми статутного капiталу. Вартiсть чистих активiв ПрАТ "Золотоношарембуд" - 70,9 тис. грн., що на 70,1 тис. грн. меньше вартостi статутного капiталу.Таким чином розрахункова вартiсть чистих активiв не вiдповiдає вимогам ст.155 п.3 Цивiльного кодексу України.


13.3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:
Зобов’язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

85,7

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

958,4

X

X

Усього зобов'язань

X

1 044,1

X

X

Опис

Основну суму зобов'язань на початок i кiнець року складають :

Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги на початок року становить - 27,9 тис. грн., на кiнець звiтного року - 910,8 тис. грн.

Поточнi зобов'язання за розрахунками: з бюджетом на початок року - 43,6 тис. грн., на кiнець звiтного року - 85,7 тис. грн.; зi страхування на початок року - 0,2 тис. грн., на кiнець звiтного року - 2,6 тис. грн.; з оплати працi на початок року - 130,5 тис. грн., на кiнець звiтного року - 38,9 тис. грн.

Iншi поточнi зобов'язання станом на 31.12.2011р. становлять - 22 тис. грн. станом на 31.12.2012р. становлять - 6,1 тис. грн.( розрахунки з iншими кредиторами .)Поточнi зобов'язання вiдображаються в балансi за сумою погашення.


<< предыдущая страница   следующая страница >>