Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до - страница №1/6

Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


Голова правлiння


Клiмов Володимир Григорович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

15.04.2013

(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів

за 2012 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Золотоношарембуд"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

03333400

1.4. Місцезнаходження емітента

19700, Україна, Черкаська обл., Золотонiський р-н, м. Золотоноша, Новоселiвська, 60

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

0473753527, 0473753833

1.6. Електронна поштова адреса емітента

03333400@afr.com.ua


2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації


2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

15.04.2013
(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

№ 71 (3621) "Бюлетень. Цiннi папери України"
15.04.2013
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

prat_zolotonosharembud.emitents.net.ua

в мережі Інтернет

15.04.2013
(адреса сторінки)
(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів
7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)
27. Аудиторський висновок

X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки:

Нижче наведена iнформацiя протягом звiтного перiоду у емiтента не проводилась (не здiйснювалась, була вiдсутня, не виникала, не вiдбувалась):

1. Основнi вiдомостi про емiтента:

г) iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi

д) вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств

е) iнформацiя про рейтингове агентство

є) iнформацiя про органи управлiння емiтента

2. Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) приватними акцiонерними товариствами не розкривається, згiдно Рiшення НКЦПФР № 1632 вiд 20.11.2012 року.

3. Iнформацiя про чисельнiсть працiвникiв та оплату їх працi приватними акцiонерними товариствами не розкривається, згiдно Рiшення НКЦПФР № 1632 вiд 20.11.2012 року.

6. Загальнi збори акцiонерiв в звiтному перiодi не проводились

7. Iнформацiя про дивiденди приватними акцiонерними товариствами не розкривається, згiдно Рiшення НКЦПФР № 1632 вiд 20.11.2012 року.

8. Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент приватними акцiонерними товариствами не розкривається, згiдно Рiшення НКЦПФР № 1632 вiд 20.11.2012 року.

9. Вiдомостi про цiннi папери емiтента:

б) iнформацiя про облiгацiї емiтента

в) iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом

г) iнформацiя про похiднi цiннi папери

?) iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду

д) iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв

10. Опис бiзнесу приватними акцiонерними товариствами не розкривається, згiдно Рiшення НКЦПФР № 1632 вiд 20.11.2012 року.

11. Iнформацiя про майновий стан та фiнансово-господарську дiяльнiсть емiтента:

г) iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї

?) iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї

12. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв

13. Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом звiтного перiоду

15. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй

16. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття:

а) iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям

б) iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду

в) iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття

г) вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду

?) вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року

17. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття

18. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв

19. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв

20. Основнi вiдомостi про ФОН

21. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН

22. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН

23. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН

24. Правила ФОН

26. Копiя(ї) протоколу(iв) загальних зборiв емiтента, що проводились у звiтному роцi (для акцiонерних товариств) (додається до паперової форми при поданнi iнформацiї до Комiсiї)

28. Фiнансова звiтнiсть емiтента, яка складена за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi

29. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi емiсiї цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва)
3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Золотоношарембуд"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "Золотоношарембуд"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

19700

3.1.5. Область, районЧеркаська обл. Золотонiський р-н

3.1.6. Населений пункт

м. Золотоноша

3.1.7. Вулиця, будинок

Новоселiвська, 60

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

ААВ № 180120

3.2.2. Дата державної реєстрації

04.03.1997

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Золотонiської мiської ради Черкаської областi

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

140 750

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

140 750

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ "Райффайзен банк Аваль", м.Київ

3.3.2. МФО банку

380805

3.3.3. Поточний рахунок26009200371

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

-

3.3.5. МФО банку-

3.3.6. Поточний рахунок

-

3.4. Основні види діяльності

42.11 - Будiвництво дорiг i автострад

41.20 - Будiвництво житлових i нежитлових будiвель

49.41 - Вантажний автомобiльний транспорт6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Голова Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Клiмов Володимир Григорович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 756002 31.12.1999 Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi

6.1.4. Рік народження

1957

6.1.5. ОсвітаВища, Харкiвський Iнженерно-будiвельний iнститут

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

18

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавАТ "Будiнвестсервiс" - заступник начальника по виробництву.

6.1.8. Опис

Основне мiсце роботи ПрАТ Золотоношарембуд, голова правлiння.

Винагорода посадовiй особi не передбачена Статутом.

Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Голова правлiння керує роботою правлiння. Голова правлiння вправi без доручення здiйснювати дiї вiд iменi товариства i виконувати рiшення вищого органу товариства, представляти Товариство в його вiдносинах з iншими юридичними i фiзичними особами, вести переговори та укладати угоди вiд iменi Товариства, органiзовувати ведення протоколiв засiдань правлiння.

Змiн у складi посадових осiб емiтента не вiдбувалось.


6.1.1. Посада

Член правлiння - Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Запара Любов Миколаївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 710574 25.10.1999 Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi

6.1.4. Рік народження

1948


6.1.5. Освіта

Середня спецiальна , Київський iндустрiальний технiкум

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

18


6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

МРБ - бухгалтер.

6.1.8. Опис

Основне мiсце роботи ПрАТ Золотоношарембуд, посади,якi обiймала особа: бухгалтер, головний бухгалтер.

Винагорода посадовiй особi не передбачена Статутом.

Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Як головний бухгалтер, забезпечує ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, установлених Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", органiзує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Забезпечує складання на основi даних бухгалтерського облiку фiнансової звiтностi пiдприємства, пiдписання її та подання в установленi термiни користувачам. Здiйснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий стан, результати дiяльностi та рух коштiв пiдприємства. Бере участь у пiдготовцi та поданнi iнших видiв перiодичної звiтностi, якi передбачають пiдпис головного бухгалтера, до органiв вищого рiвня вiдповiдно до нормативних актiв, затверджених формами та iнструкцiями. За погодженням з керiвником пiдприємства забезпечує перерахування податкiв i зборiв, передбачених законодавством, проводить розрахунки з iншими кредиторами вiдповiдно до договiрних зобов'язань. Здiйснює контроль за веденням касових операцiй, рацiональним та ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. Бере участь у проведеннi iнвентаризацiйної роботи.

Змiн у складi посадових осiб емiтента не вiдбувалось.

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бородавка Надiя Олексiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НЕ 310788 25.07.2003 Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi

6.1.4. Рік народження

1957

6.1.5. ОсвітаСередня спецiальна, Iрпинський с/ г технiкум

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

18

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавЧеркаський навчальний центр, бухгалтер

6.1.8. Опис

Основне мiсце роботи не працює. Посади, якi обiймала особа: бухгалтер.

Винагорода посадовiй особi не передбачена Статутом.

Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посадова особа виконує повноваження передбаченi Статутом Товариства для Наглядової ради.

Змiн у складi посадових осiб емiтента не вiдбувалось.


6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дробний Володимир Олексiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 556860 08.12.1998 Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi

6.1.4. Рік народження

1955


6.1.5. Освіта

Середня технiчна, Полтавський будiвельний технiкум

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

18


6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Золотонiська РШ РБД, в.о.майстра.

6.1.8. Опис

Основне мiсце роботи ПрАТ Золотоношарембуд.

Винагорода посадовiй особi не передбачена Статутом.

Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посади, якi обiймала особа: майстер, виконроб.

Посадова особа виконує повноваження передбаченi Статутом Товариства для Наглядової ради.

Змiн у складi посадових осiб емiтента не вiдбувалось.


6.1.1. Посада

Ревiзор


6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лупина Людмила Петрiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 710596 25.10.1999 Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi

6.1.4. Рік народження

1955


6.1.5. Освіта

Вища, Одеський iнститут народного господарства

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

18


6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Черкаська ПМК, економiст.

6.1.8. Опис

Основне мiсце роботи ПрАТ "Золотоношарембуд", економiст.

Винагорода посадовiй особi не передбачена Статутом.

Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посади, якi обiймала особа: економiст.

Змiн у складi посадових осiб емiтента не вiдбувалось.
6.1.1. Посада

Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бондарь Павло Дмитрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НЕ 326345 30.09.2003 Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi

6.1.4. Рік народження

1948


6.1.5. Освіта

Середня технiчна, Черкаськiй технiкум електрофiкацiї i с/г будiвництва.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

18


6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "МЕСП ЛТД", викопроб.

6.1.8. Опис

Основне мiсце роботи - не працює.

Винагорода посадовiй особi не передбачена Статутом.

Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Правлiння дiє на пiдставi Положення про Правлiння Товариства, яке затверджується Загальними зборами акцiонерiв Товариства. Член Правлiння можуть бути громадяни України та iноземцi, якi не обмеженi в своїй дiєздатностi i можуть нести повну вiдповiдальнiсть за свої дiї чи бездiяльнiсть.

Посади, якi обiймала особа: майстер, виконроб.

Змiн у складi посадових осiб емiтента не вiдбувалось.


6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Iщенко Олександр Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 131924 30.07.1996 Золотонiським МРВ УМВС України в Черкаськiй областi

6.1.4. Рік народження

1970


6.1.5. Освіта

Професiйно-технiчна, Черкаський навчальний центр, машинiст автокрана

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

2

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавУКК "Агробуд" - слюсар.

6.1.8. Опис

Основне мiсце роботи ПрАТ Золотоношарембуд.

Винагорода посадовiй особi не передбачена Статутом.

Посадова особа не обiймає посади на будь-яких iнших пiдприємствах.

Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Посади, якi обiймала особа: слюсар, машинiст автокрана.

Посадова особа виконує повноваження передбаченi Статутом Товариства для Наглядової ради.Змiн у складi посадових осiб емiтента не вiдбувалось.

следующая страница >>