Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до - страница №1/8

Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


Голова правлiння


Дубчак Ярослав Володимирович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

МП

20.04.2012

(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів

за 2011 рік
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Золотонiська парфумерно-косметична фабрика"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00374479

1.4. Місцезнаходження емітента

19700, Україна, Черкаська обл., Золотонiський р-н, м.Золотоноша, вул. Комунарiвська, 14

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

0473753345, 0473752327

1.6. Електронна поштова адреса емітента

00374479@afr.com.ua


2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації


2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

20.04.2012
(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

№ 73 (3373) "Бюлетень. Цiннi папери України"
20.04.2012
(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.zlata.ua

в мережі Інтернет

20.04.2012
(адреса сторінки)
(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента

X

в) банки, що обслуговують емітента

X

г) основні види діяльності

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів

X

7. Інформація про дивіденди
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
10. Опис бізнесу

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

в) інформація про зобов'язання емітента

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

14. Інформація про стан корпоративного управління

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Річна фінансова звітність

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії)

X

27. Аудиторський висновок

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки:

Нижче наведена iнформацiя протягом звiтного перiоду у емiтента не проводилась (не здiйснювалась, була вiдсутня, не виникала):

- вiломостi щодо належностi емiтента до будь-яких об"єднань пiдприємств;

- iнформацiя про рейтингове агентство;

- iнформацiя про органи управлiння емiтента.

- Iнформацiя про дивiденди.

- iнформацiя про облiгацiї емiтента;

- iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом;

- iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду;

- iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв ЦП;

- Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв;

- Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй.

- Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття:

- iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям;

- iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язаньза iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду;

- iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття;

- вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду;

- вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року.

- Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття.

- Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв.

- Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв.

- Основнi вiдомостi про ФОН.

- Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН.

- Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН.

- Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН.

- Правила ФОН.
3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Золотонiська парфумерно-косметична фабрика"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

ПрАТ "Золотонiська ПКФ"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

19700

3.1.5. Область, районЧеркаська обл. Золотонiський р-н

3.1.6. Населений пункт

м.Золотоноша

3.1.7. Вулиця, будинок

вул. Комунарiвська, 14

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

А01 № 731301

3.2.2. Дата державної реєстрації

02.03.1994

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Виконавчий комiтет Золотонiської мiської ради Черкаської областi

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

20 025

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)20 025

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Фiлiя АТ "Державний експортно-iмпортний Банк України", м.Черкаси

3.3.2. МФО банку

354789

3.3.3. Поточний рахунок2600601722635

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Фiлiя АТ "Державний експортно-iмпортний Банк України", м.Черкаси (рахунки в доларах США, євро)

3.3.5. МФО банку

354789

3.3.6. Поточний рахунок2600601722635

3.4. Основні види діяльності

24.52.0 - Виробництво парфумерної продукцiї та косметичних засобiв

51.45.0 - Оптова торгiвля парфумерними та косметичними товарами

52.33.0 - Роздрiбна торгiвля парфумерiєю та косметичними товарами3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Виготовлення парфумерно-косметичної продукцiї з використанням спирту етилового

АВ 730929

12.08.2009

Департамент з контролю за виробництвом та обiгом спирту, алкогольних напоїв i тютюнових виробiв Держ

12.08.2012

Опис

Лiцензiя на виготовлення парфумерно-косметичної продукцiї з використанням спирту етилового буде продовжена емiтентом пiсля закiнчення її дiї в 2012 роцi.


4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Держхарчопром України

д/в

д/в, Україна, д/в р-н, д/в, д/в

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Усього

0


5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Средньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу - 95 осiб.

Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та сумiсникiв - 0 осiб.

Чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 4 особи.

Фонд оплати працi за 2011 рiк - 1342,7 тис.грн.

Розмiр фонду оплати працi збiльшився на 59,9 тис.грн. вiдносно попереднього року, за рахунок пiдвищення мiнiмальної заробiтної плати та окладiв працiвникiв.

Кадрова програма, спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв у емiтента протягом звiтного перiоду не проводилась.
6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Голова правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дубчак Ярослав Володимирович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МС 076962 07.06.1996 Тернопiльським МУ УМВС України в Тернопiльськiй областi

6.1.4. Рік народження

1967

6.1.5. ОсвітаОсвiта - вища, Хмельницьке вище артилерiйське командне училище iм.маршала артилерiї Яковлєва М.Д.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

13

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавТОВ "Наутiлус", м.Тернопiль, директор.

6.1.8. Опис

Голова Правлiння Товариства має право без довiренностi здiйснювати дiї вiд iменi Товариства: укладати угоди, приймати на роботу та звiльняти персонал Товариства, вирiшувати питання заохочення та притягнення до матерiальної вiдповiдальностi, розпоряджатися майном Товариства в межах компетенцiї, видавати накази, розпорядження, вказiвки, обов"язковi для персоналу Товариства, виконувати iншi функцiї, виходячи iз статутної дiяльностi Товариства. Виплата винагороди статутом не передбачена. Заробiтна плата за 2011 рiк складає 32367,67 грн. Не обiймає посаду за сумiсництвом. Загальний стаж роботи - 19 рокiв, директор. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа призначена термiном на три роки згiдно Статуту Товариства. Посадова особа обрана на посаду згiдно рiшення Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Золотонiська парфумерно-косметична фабрика" вiд 08.04.2011 року (Протокол № 1 засiдання наглядової ради товариства вiд 08.04.2011 року)
6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Заболотна Ольга Михайлiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НЕ 029073 28.12.2001 Золотонiський МРВ УМВС України в Черкаськiй областi

6.1.4. Рік народження

1962


6.1.5. Освіта

Освiта - вища, Тернопiльський фiнансово-економiчний iнститут.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

28


6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ЗАТ "Золотонiський маслоробний комбiнат", головний бухгалтер.

6.1.8. Опис

Головний бухгалтер пiдпорядковується безпосередньо Головi правлiння Товариства, керує органiзацiєю облiку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, здiйснює контроль за збереженням майна, правильним використанням грошових коштiв та матерiальних цiнностей, дотриманням суворого режиму економiї та господарського розрахунку, забезпечує рацiональну органiзацiю бухгалтерського облiку та звiтностi на грунтi максимальної централiзацiї i механiзацiї облiку. Винагорода за 2011 рiк не виплачувалась. Заробiтна плата за 2011 рiк складає 27873,42 грн. Не обiймає посаду за сумiсництвом. Загальний стаж роботи - 28 рокiв, головний бухгалтер. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


6.1.1. Посада

Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Короленко Володимир Юрiйович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 035879 21.05.1996 Золотонiський МРВ УМВС України в Черкаськiй областi

6.1.4. Рік народження

1968


6.1.5. Освіта

Освiта - вища, Український iнститут iнженерiв водного господарства.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

15


6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник Голови правлiння ВАТ "Золотонiська ПКФ"

6.1.8. Опис

Приймати участь в управлiннi Товариством; отримувати частину прибутку Товариства (дивiденди); отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, в тому числi знайомитись з даними бухгалтерського облiку та звiтностi, iншою документацiєю; обирати та бути обраним до виборних органiв Товариства; на переважне придбання додатково випущенних Товариством цiнних паперiв; реiнвестувати будь-яку частину дивiдендiв. Винагорода за 2011 рiк не виплачувалась. Заробiтна плата за 2011 рiк склала 25422,06 грн. Не обiймає посаду за сумiсництвом. Загальний стаж роботи - 28 рокiв, начальник вiддiлу оподаткування фiзичних осiб. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа призначена термiном на три роки згiдно Статуту Товариства. Посадова особа обрана на посаду згiдно рiшення Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Золотонiська парфумерно-косметична фабрика" вiд 08.04.2011 року (Протокол № 1 засiдання наглядової ради товариства вiд 08.04.2011 року)


6.1.1. Посада

Член правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сiм"яниста Надiя Iванiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НС 133108 27.09.1996 Золотонiський МРВ УМВС України в Черкаськiй областi

6.1.4. Рік народження

1966


6.1.5. Освіта

Освiта - середньо-спецiальна, Смiлянський технiкум харчової промисловостi.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

9

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавНачальник парфюмерно-косметичного цеху ВАТ "Золотонiська ПКФ".

6.1.8. Опис

Приймати участь в управлiннi Товариством; отримувати частину прибутку Товариства (дивiденди); отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства, в тому числi знайомитись з даними бухгалтерського облiку та звiтностi, iншою документацiєю; обирати та бути обраним до виборних органiв Товариства; на переважне придбання додатково випущенних Товариством цiнних паперiв; реiнвестувати будь-яку частину дивiдендiв. Винагорода за 2011 рiк не виплачувалась. Заробiтна плата за 2011 рiк склала 33324,54 грн. Не обiймає посаду за сумiсництвом. Загальний стаж роботи - 27 рокiв, начальник цеху. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа призначена термiном на три роки згiдно Статуту Товариства. Посадова особа обрана на посаду згiдно рiшення Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Золотонiська парфумерно-косметична фабрика" вiд 08.04.2011 року (Протокол № 1 засiдання наглядової ради товариства вiд 08.04.2011 року).
6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дробиняк Тарас Iгорович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

НА 088543 07.03.1996 Дрогобицьким МВ УМВС України у Львiвськiй областi

6.1.4. Рік народження

1980


6.1.5. Освіта

Освiта - вища, Нацiональний технiчний унiверситет України

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

4

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавДиректор ТОВ "Ессентi" м. Київ.

6.1.8. Опис

Голова Ради Товариства: органiзує роботу членiв Ради та розподiл обов"язкiв мiж ними; представляє Раду з основних питань дiяльностi Товариства в зацiкавлених органiзацiях, пiдприємствах та установах; забезпечує контроль за виконанням рiшень Ради Правлiння та iншими службовими особами Товариства; координує дiї Ревiзiйної комiсiї з усiх питань її дiяльностi; проводить засiдання ради Товариства, пiдписує вiд iменi Ради документи Товариства, що потребують вiдповiдного оформлення. Винагорода за 2011 рiк не виплачувалась. Не обiймає посаду за сумiсництвом. Загальний стаж роботи - 8 рокiв, директор. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа призначена термiном на три роки згiдно Статуту Товариства. Посадова особа обрана на посаду згiдно рiшення Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства "Золотонiська парфумерно-косметична фабрика" вiд 08.04.2011 року (Протокол № 1 засiдання наглядової ради товариства вiд 08.04.2011 року)
6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Даргель Лариса Вiталiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 169876 16.07.1996 Подiльським РУГ УМВС України в м.Києвi

6.1.4. Рік народження

1969


6.1.5. Освіта

Освiта - вища, Київський нацiональний унiверситет iм. Т.Г.Шевченка

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

9

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавЕмiтент не володiє iнформацiєю.

6.1.8. Опис

Отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; заслуховувати звiти Правлiння; звертатися до загальних зборiв з приводу звiльнення Голови Правлiння на пiдставi письмового подання Ради Товариства. Винагорода за 2011 рiк не виплачувалась. Не обiймає посаду за сумiсництвом. Загальний стаж роботи - 13 рокiв, перебуває у вiдпусцi по догляду за дитиною до 3-х рокiв. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа призначена термiном на три роки згiдно Статуту Товариства. Посадова особа обрана на посаду згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 07.04.2011 року).
6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дубчак Марiя Мирославiвна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МС 905765 13.08.2002 Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi

6.1.4. Рік народження

1967


6.1.5. Освіта

Освiта - вища, Тернопiльський державний iнститут iм.Галана

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

9

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавПриватний пiдприємець.

6.1.8. Опис

Отримувати iнформацiю про дiяльнiсть Товариства; заслуховувати звiти Правлiння; звертатися до загальних зборiв з приводу звiльнення Голови Правлiння на пiдставi письмового подання Ради Товариства. Винагорода за 2011 рiк не виплачувалась. Не обiймає посаду за сумiсництвом. Загальний стаж роботи - 23 роки, вчителька початкових класiв. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа призначена термiном на три роки згiдно Статуту Товариства. Посадова особа обрана на посаду згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 07.04.2011 року).
6.1.1. Посада

Ревiзор


6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

ТОВ "ЕССЕНТI"

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

20028785

6.1.4. Рік народження

6.1.5. Освіта

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)

0

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займавВiдсутня. Призначена посадова особа є юридичною особою.

6.1.8. ОписКонтролювати фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства згiдно з планом, затвердженим Радою; складати висновки по рiчних звiтах i балансах; вимагати вiд посадових осiб Товариства пояснення по питанням дiяльностi Товариства та перевiряти вiдповiднi документи. Винагорода за 2011 рiк не виплачувалась. Не обiймає посаду за сумiсництвом. Загальний стаж роботи - 7 рокiв, менеджер з продажу. Посадова особа емiтента непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа призначена термiном на три роки згiдно Статуту Товариства. Посадова особа обрана на посаду згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 1 вiд 07.04.2011 року).
6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій


Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на пред'явника

Голова правлiння

Дубчак Ярослав Володимирович

МС 076962 07.06.1996 Тернопiльським МУ УМВС України в Тернопiльськiй областi
0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Заболотна Ольга Михайлiвна

НЕ 029073 28.12.2001 Золотонiський МРВ УМВС України в Черкаськiй областi
0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Короленко Володимир Юрiйович

НС 035879 21.05.1996 Золотонiський МРВ УМВС України в Черкаськiй областi
0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Сiм"яниста Надiя Iванiвна

НС 133108 27.09.1996 Золотонiський МРВ УМВС України в Черкаськiй областi

10.12.1996

1

0,0012

1

0

0

0

Голова Наглядової ради

Дробиняк Тарас Iгорович

НА 088543 07.03.1996 Дрогобицьким МВ УМВС України у Львiвськiй областi

12.05.2008

1

0,001

1

0

0

0

Член Наглядової ради

Даргель Лариса Вiталiївна

СН 169876 16.07.1996 Подiльським РУГ УМВС України в м.Києвi

11.06.2002

8 015

10,0062

8 015

0

0

0

Член Наглядової ради

Дубчак Марiя Мирославiвна

МС 905765 13.08.2002 Тернопiльським МВ УМВС України в Тернопiльськiй областi

06.02.2003

833

1,039

833

0

0

0

Ревiзор

ТОВ "ЕССЕНТI"

20028785
12 015

15

12 015

0

0

0

Усього

20 865

26,0474

20 865

0

0

0
следующая страница >>