Первіснообщинний лад та зародження суспільства - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Первіснообщинний лад на території Грузії. Становлення класового суспільства 1 292.86kb.
«Історія первісного суспільства на українських землях» 1 145.84kb.
" Державний лад Союзу Радянських Соціалістичних Республіки 1922-1992 рр. 1 555.25kb.
Це робота проливає світло на діяльність європейських громадських... 2 684.69kb.
Першочергові кроки розвитку до створення інформаційного суспільства... 3 776.96kb.
Прошлое останется таким, каким оно было. И нам ничего не изменить... 12 3434.21kb.
Року на офіційному веб-сайті (рубрика «Громадське обговорення») 1 312.84kb.
• Усі заповнені аплікаційні форми, отримані представниками Фонду... 1 33.97kb.
Сценарий Сказка «Волк и семеро козлят, (но совсем на новый лад) 1 35.24kb.
Сучасному суспільству необхідна якісна освіта, яка спроможна забезпечити... 1 29.98kb.
Географічне краєзнавство на сучасному етапі це поєднання наукових... 3 468.22kb.
Практичне заняття 1 Мовне оформлення результатів наукової роботи... 1 399.38kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Первіснообщинний лад та зародження суспільства - страница №1/1

Методичні рекомендації до дисципліни “Історія України”

(І курс)

1) Форма навчання – заочна.

2) Факультет – соціально-гуманітарний.

3) Кафедра – історія України.

4) Дисципліна “Історія України”:

- Графік консультацій: вівторок 11.10 – 12.00.

- Плани семінарських занять

Семінарське заняття №1

Тема. Первіснообщинний лад та зародження суспільства

(2 години)

Питання для обговорення:
1 Основні етапи первісного ладу та їх характеристика.

2. Трипільська культура

3. Кіммерійці, скіфи, сармати в історії України.

4. Міста-держави Причорномор'я.

5. Характеристика давніх слов'ян: анти, венеди, склавши. Готи і гуни на території України.

6. Східні слов'яни у IV -VIII ст.:

а) розселення;

б) господарські заняття;

в) вірування.

7. Розклад первісного ладу і зародження феодальних відносин.

Література:

1. Артамонов М.И. Киммерийцы и скифы. - Л.,1974.

2. Баран В., Козак Д., Тергаловський Р. Походження слов'ян. - К, 1991.

3.Винокур І.С. Історія та культура черняхівських племен Дністро-дніпровського межиріччя II – V ст. н.е. - К.,1972. Давня історія України. – У 2-х томах. – KL, 1998 – 1999.

4. Залізняк Л.Л. Нариси стародавньої історії України. – К., 1998 - 1999.

5. Ильинская В. А, Тереножкин А.И. Скифия VII – IV вв. до н.е. - К, 1983.

6. Мурзин В.Ю., Павленко Ю.В. Формирование раннеклассового об­щества на территории Украины. - К.,1989.

7. Петров В.П. Етногенез слов’ян. - К.,1972.

8. Попович М.В. Мировоззрение древних славян. - К.,1985.

9. Рыбаков Б.А Язычество древней Руси. - К. 1987.

10. Седов В.В. Восточные славяне в VI – XIII вв. - М.,1982.

11. Чмихов М.О., Кравченко Н.М., Черняков Т.Г. Археологія і стародавня історія України. Курс лекцій. - К.,1992.


Семінарське заняття №2
Тема. Феодальна роздробленість Русі

(2 години)

Питання для обговорення:
1. Причини роздроблення Русі та її місце в розвитку феодального суспільства

2. Галицько-Волинська держава:

а) боротьба з боярською опозицією; б)економічний розвиток; в)зовнішня політика

3. Боротьба з монгольською навалою.

4. Культурні процеси на Україні (ГХ – XIV ст.):

а) усна народна творчість, література та писемність;

б) літописання, "Повість временних літ";

в) зодчество, живопис, художні ремесла.

5. Формування української народності:

а)походження назви "Україна";

б)українська національна символіка.

Література:

1. Викторова Л.Л. Монголы. Происхождение народа и истоки культуры. – М.,1980.

2. Грушевський М. Про еволюцію назви "Русь" // Укр. іст. журн. - 1991. -№ 5.

3. Егоров В.Л. Историческая география Золотой Орды в XIII – XIV вв. – М.,1985.

4. Ісаєвич Я. Д. Джерела з історії української культури доби феодалізму. – К.,1972.

5. Котляр М.Ф. Галицько-Волинський літопис XIII ст. - К., 1993.

6. Котляр Н.Ф. Формирование территории и возникновение городов Галицко-Волынской Руси IX – XIII вв. - К.,1985.

7. Крип’якевичІ.П. Галицько-Волинськекнязівство. - К, 1985.

8. Лихачев Д. С. Русские летописи и их культурно-историческое зна­чение. – М.-Л., 1947.

9. Мишко Д.І. Звідки пішла назва "Україна" //Укр. іст. журн. - 1966. - № 7.

10. Рыбаков Б.А Древняя Русь: Сказания. Былины. Летописи. - М.,1963.

11. Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII – XIII вв. – М.,1982.

12. Скляренко В. Звідки походить назва України //Україна-1991.- № І.

13. Украинский сепаратизм в России. Идеология национального раскола. - М., 1998.

14. Феномен української культури: методологічні засади осмислення.-К, 1996.

15. Шелухін С. Україна – назва нашої землі з найдавніших часів. – Дрогобич,1992.
Семінарське заняття №3
Тема. Литовсько-полъський період української історії

(2 години)

Питання для обговорення:
1. Експансія Литви, Польщі та Угорщини на територію Південно-Західної Русі.

2. Литовсько-польські унії XIV – XVI ст.

3.Литовські статути.

4. Соціально-економічний розвиток українських земель:

а)стан сільського господарства;

б)розвиток ремесел і торгівлі; в)панщинно-фільваркове господарство.

Література

1. Дмитриев М.В. Реформационное движение в восточнославянских землях Речи Посполитой во второй половине XVI в. – М.,1990.

2. Костомаров Н.И. Южная Русь в конце XVI века //Исторические произведения. - К.,1989.

3. Кром М. М. Меж Русью и Литвой. Западнорусские земли в системе русско-литовских отношений конца XV – первой трети XVI в. - М., 1995.

4. Плохий С.Н. Папство на Украине и политика римской курии на украинских землях. - К., 1989.

5. Сас П. М. Феодальные города Украины в конце XV - 60-х годах XVI в. - К, 1989.

6. Свідерський Ю.Ю. Боротьба Південно-Західної Русі проти католицької експансії в X – XIII ст. - К,1983.

7. Сливка Ю.Ю. Реакційна роль унії в історії українського народу. - К, 1967.

8. Толочко П. Русь – Мала Русь – руський народ у другій половині XIII – XVII ст. // Київська старовина, - 1993. - № 3.

9. Шабульдо Ф.М. Битва при Синіх Водах 1362: маловідомі та невідомі аспекти // Укр. іст. журн. - 1996. - № 2.10. Шабульдо Ф.М. Земли Юго-Западной Руси в составе Великого княжества Литовского. - К., 1987.
Семінарське заняття №4
Тема. Українське козацтво (2 години)

Питання для обговорення:

1. Територія та джерела формування українського козацтва.

2.Господарські заняття і громадський устрій.

3.Виникнення Запорозької Січі, її устрій.

4. Селянсько-козацькі повстання кінця XVI – 30-х років XVII ст.

5. Культура України та суспільно-політичні рухи в XIV – першій половиш XVII

Література

1. Антонович В. Про козацькі часи на Україні. – К.,1991.

2. Апанович О. Розповіді про запорозьких козаків. – К,1991.

3. Голобуцький В. Запорозьке козацтво.-К.,1994.

4. Ісаєвич Я. Д. Братства та їх роль в розвитку української культури XVI – XVII ст. – К., 1966.

5. Історія Українського війська, – Ч.І. - Львів, 1995.

6. История украинского народа с русским и белорусским. Вторая пол. XVI – первая пол. XVII в. – К., 1987.

7. Лепявко С. Козацькі війни кінця XVI ст. в Україні. - Чернігів, 1996.

8. Михайлина П.В. Визвольна боротьба трудового населення міст України (1569 -1654).- К.,1975.

9. Наливайко Д. Козацька християнська республіка: Запорізька Січ у західноєвропейських літературних пам'ятках. – К.,1992.

10. Українська література та інші слов'янські літератури XVI – XVII ст.-К.,1984.

11. Щербак В.О. Антифеодальні рухи на Україні напередодні Визвольної війни 1648 -1654 pp. -К.,1989.

12. Щербак В.О. Джерела формування українського козацтва // Укр. іст. журн.- 1994-№2-3.

13. Щербак В.О. Запорізька Січ як фактор консолідації українського козацтва до середини XVII ст. // Укр. іст. журн.-1995.-№ 5.

14. Яворницький Д. Історія запорізьких козаків. - Т.1,2,3. – K., 1990 – 1991.
Семінарське заняття №5
Тема. Гетьманщина. Руїна. (2 години)

Питання для обговорення:

1.Боротьба старшинських груп. І.Виговський та його політика. Гадяцька угода 1658 р.

2. Б.Хмельницький. Переяславські статті 1659 р.

3.Велика Руїна Поділ України.

4.Українські землі у складі Російської держави в другій половині XVII ст.:

а) стан землеволодіння;

б) обмеження влади гетьманів;

в) економічний розвиток.

Література:

1. Багалій Д.І. Історія Слобідської України. – Харків, 1993.

2. Борисенко В. Українська держава у другій половині XVII ст. //Київська старовина.-1994.-№ 4.

3. Гетьмани України. Історичні портрети. - К., 1991.

4. Гуржій О. І. Про особливість україно-російських відносин у середині XVII ст. //Укр. іст. журн.-1992.-№ 10-11.

5. Драгоманов М. Пропащий час: українці під Московським царством 1654 – 1876 pp. //Укр.іст.журн.-1991.-№9.

6.Костомаров М. Наступники Б.Хмельницького//Наука і суспільство. – 1990. – № 4.

7. Смолій В., Степанков В. Переддень Руїни // Київська старовина.-1993.-№ 6.Самостійна робота


завдання


Завдання

Кількість годин


Від кам’яної доби до періоду бронзи (теми 1, 2)
Опрацювати джерела і виконати л-п роботу «Найдавніше населення на території України».

2
Використовуючи знання з історії первісного суспільства, позначити на карті стоянки

1
Порівняти досягнення людей неоліту з попереднім періодом, навести приклади зародження релігійних уявлень і мистецтва (не менше 3)

2
На карті позначити зони розселення трипільців.

1Підготувати реферат «Релігійні уявлення ти мистецькі уподобання трипільців»

5Кочове населення українського Степу та його сусіди (теми 3 – 4)
Опрацювати джерела і виконати л-п роботу «Скіфи»

3Позначити на карті територію, яку обіймали скіфські племена на українських землях

3
Скласти структурно-логічну схему «Релігійні уявлення давніх скіфів»

3На карті позначити основні напрямки руху племен під час Великого переселення народів

3
Порівняти політичний устрій, етнічну структуру, соціальний лад та культурно-релігійне життя скіфів та сарматів

3
Антична історія Північного Причорномор’я (теми 5 – 6)
Підготувати реферат «Грецька колонізація Північного Причорномор’я»

5Позначити на карті античні поліси Північного Причорномор’я

2Позначити на карті механізм утворення Боспорської держави

2Порівняти політичний устрій, етнічну структуру, соціальний лад та

культурно-релігійне життя античних полісів та кочовиків3
Навести приклади взаємовпливів античних полісів та кочовиків

Північного Причорномор’я (не менше 3)3
Слов’янська спільнота (теми 7, 8)
Опрацювати джерела і виконати л-п роботу «Анти»

2На «стрічці часу» позначити події великого переселення народів

1На карті позначити зони розселення слов’ян

1Підготувати тези до виступу «Вірування давніх слов’ян»

5Скласи план «Побут давні слов’ян»

2Київська Русь в ІХ – початку ХІ ст. (теми 9, 10)
Опрацювати джерела і виконати л-п роботу «Руська земля»

3На карті позначити територіальні зміни Київської Русі, напрями походів перших

князів


2
Проаналізувати зміст договорів з Візантією

2Створити порівняльну таблицю «Внутрішня і зовнішня політика перших

князів»


3
Розробити структурно-логічну схему відповіді «Київська Русь за Володимира Великого»

5
Київська Русь в ХІ – ХІІ ст. (теми 11, 12)
Опрацювати літературу і джерела, виконати л-п роботу «Руська правда» – перший

звід давньоруського права»3
Створити розгорнутий цитатний план з теми «Великий київський князь Ярослав Мудрий»

2
Опрацювати джерела і виконати л-п роботу «Повчання дітям» Володимира Мономаха»

3
Позначити на карті територію Київської Русі за Ярослава Мудрого

2Скласти синхроністичну таблицю «Київська Русь» та «Європа» у ХІ – ХІІ ст.

5Державна організація та соціокультурний розвиток Київської Русі (теми 13 – 14)
Опрацювати літературу і джерела, виконати л-п роботу «Повстання на Русі: порівняльна характеристика»

3Підготувати розгорнутий план «Господарське життя в Київській Русі»

1Скласти соціальну драбину станів Київської Русі

2Підготувати реферат «Культура Київської Русі»

5Проаналізувати феномен двовір’я та навести приклади (не менше 3)

2Русь-Україна за часів монголо-татарської навали (теми 15– 16)
Опрацювати джерела і виконати л-п роботу «Битва на р. Калці 1223 р.»

2Опрацювати джерела і виконати л-п роботу «Монголо-татари і Русь»

2Опрацювати джерела і виконати л-п роботу «Культура Київської Русі»

2Опрацювати джерела і виконати л-п роботу «Князь Роман Мстиславич»

2Скласти портрет політичного діяча Данила Галицького

5Литовсько-Руське князівство (теми 17, 18)
Опрацювати літературу, джерела, виконати л-п роботу «Релігійна політика Казимира III у Галичині»

3
Порівняти результати битв на Синіх Водах і Куликовської

2Порівняти зміст Литовських статутів

2На карті позначити українські землі та простежити їх долю, напрямки нападів татар і турків, міста, що найбільше страждали від набігів

1
Підготувати реферат «Статус українських земель та їх вплив на формування Литовсько-Руської держави»

5
Передумови виникнення козацтва на українських землях (теми 19, 20)
На карті позначити території Кримського ханату та інших васалів Османської

імперії, головні торговельні шляхи південного напрямку2
Створити діаграму щодо національного і соціального складу укр. Населення

3Опрацювати літературу, джерела, виконати л-п роботу «Виникнення українського козацтва»

3
На карті визначити територію козацької колонізації

2Скласти план-конспект теми «Створення реєстрового козацтва»

3Українські землі в кінці XV – першій половині XVI ст. (теми 21 – 22)
Порівняти Литовські Статути

2Скласти тези до теми «Спроби збереження української державності»

2Підготувати реферат «Ягайло та Вітовт: два напрямки державотворення Польсько-Литовської держави»

5Скласти синхроністичну таблицю «Велике князівство Литовське» та «Князівство Московське»

3
Скласти тезовий конспект відповіді «Земські реформи 1560-х рр.»

3Утворення Речі Посполитої (теми 23, 24)
Позначити на карті українські міста, які отримали магдебурзьке право

3Підготувати тези «Люблінський сейм. Передумови і наслідки унії»

3Скласти порівняльну таблицю «Українські землі під владою Королівства Польського та Великого князівства Литовського»

5
Скласти соціальну драбину станів Речі Посполитої

2Позначити на карті кордони Речі Посполитої

2Особливості культурно-релігійного розвитку українських земель у другій половині XVI – початку ХVІІ ст. (теми 25, 26)Опрацювати літературу, джерела, виконати л-п роботу «Львівське братство»

3На карті простежити долю українських земель у ХVІ ст.

2Створити синхроністичну таблицю «Релігія і церква у ХІV-ХVІ ст.: Європа, українські землі, Московська держава»

3
Підготувати план «Культурний розвиток українських земель»

2Підготувати реферат «Греко-католицька церква на українських землях»

5Українські землі в першій половині XVII ст. (теми 27, 28)
Позначити на карті місця розташування перших Запорозьких Січей

2Позначити на карті території, надані реєстровцям

2Порівняти становище реєстрового і низового козацтва

3Скласти структурно-логічну схему «Військово-політичний устрій козацтва»

5Скласти тезовий конспект «Козаки-характерники»

3Козацтво кінця ХVІ – початку ХVІІ ст. (теми 29, 30)
Порівняти ''Ординацію Війська Запорозького реєстрового" (1638 р.) з Куруківською та ін. угодами

2
Скласти порівняльну таблицю «Повстання 20-30-х рр. ХVІІ ст."

5Підготувати виступи «Героїчний період в історії українського козацтва»

3Скласти хронологічну таблицю «Хотинська війна»

3Позначити на карті географію повстань кінця ХVІ ст.- початку ХVІІ ст.

2Події середини ХVІІ ст. на українських землях (теми 31 – 32)
Українські землі в другій половині ХVІІ ст. (теми 33, 34 – 35, 36)
Опрацювати літературу, джерела, виконати л-п роботу «Характер і рушійні сили Визвольної війни»

3Скласти хронологічну таблицю «Визвольна війна середини XVII століття»

3Опрацювати літературу, джерела, виконати л-п роботу «Головні битви Визвольної війни українського народу середини XVII століття»

3
Позначити на карті головні битви Визвольної війни українського народу середини XVII століття

1Скласти синхроністичну таблицю «Українські землі» та «Європа»

3Позначити на карті кордони Війська Запорозького.

1Створити порівняльну таблицю «Позитивне/негативне у можливих держав-союзників Війська Запорозького на 1654 р.» (розглянути Московію, Швецію, Оттоманську Порту, Семиграддя)

5
Опрацювати літературу, джерела, виконати л-п роботу «Березневі статті» (1654 р.)

3Опрацювати літературу, джерела, виконати л-п роботу «Місце Богдана Хмельницького в історії»

3
Опрацювати літературу, джерела, виконати л-п роботу «Гадяцька угода»

3

Всього

246


Питання до заліку з Історії України (Ісеместр)


 • Основні етапи первісного ладу та їх характеристика.

 • Трипільська культура

 • Кіммерійці, скіфи, сармати в історії України.

 • Міста-держави Причорномор'я.

 • Характеристика давніх слов'ян: венеди, анти, склавіни. Готи і гуни на території України.

 • Східні слов'яни у IV -VIII ст.

 • Розклад первісного ладу і зародження феодальних відносин.

 • Причини роздроблення Русі та її місце в розвитку феодального суспільства

 • Галицько-Волинська держава.

 • Боротьба з монгольською навалою.

 • Культурні процеси на Україні (ІХ – XIV ст.).

 • Формування української народності.

 • Експансія Литви, Польщі та Угорщини на територію Південно-Західної Русі.

 • Литовсько-польські унії XIV – XVI ст.

 • Литовські статути.

 • Соціально-економічний розвиток українських земель.

 • Територія та джерела формування українського козацтва

 • Господарські заняття і громадський устрій.

 • Виникнення Запорозької Січі, її устрій.

 • Селянсько-козацькі повстання кінця XVI – 30-х років XVII ст.

 • Культура України та суспільно-політичні рухи в XIV – першій половиш XVII ст.

 • Боротьба старшинських груп. І.Виговський та його політика. Гадяцька угода 1658 р.

 • Б.Хмельницький. Переяславські статті 1659 р.

 • Велика Руїна Поділ України.

 • Українські землі у складі Російської держави в другій половині

XVII ст.

Закінчується вивчення курсу “Історія України” у ІІ семестрі іспитом. Його 74 питання охоплюють навчальний матеріал як лекційних і семінарських занять, так і самостійної роботи.


2.3.2. Питання до екзамену з Історії України (ІІ семестр)

 1. Найдавніші племена і держави на території України

 2. Трипільська культура та її особливості.

 3. Скотарські племена Приазовсько-Північнопричорноморських степів України

 4. Походження і розселення скіфів (VII – II ст. до н. е.). Утворення скіфської держави

 5. Скотарські племена сарматів у степах Північного Причорномор'я та Приазов'я (III ст. до н. е. – III ст. н. е.).

 6. Давньогрецькі колонії у Причорномор'ї. Утворення Босфорського царства

 7. Проблема виникнення слов'янства та її висвітлення в історичній літературі. Письмові відомості про давніх слов'ян

 8. Розселення слов'ян по теренах України. Велике переселення народів і зміна етнічної карти Євразії.

 9. Східні слов'яни: етнічні особливості, заняття, побут, суспільні відносини та духовне життя

 10. Становлення держави з центром у Києві. Взаємини слов'ян з хазарами й норманами.

 11. Передумови утворення Київської Русі. Теорії походження Київської Русі

 12. Геополітичне становище Київської Русі й зовнішня політика перших київських князів

 13. Внутрішня політика перших київських князів, соціально-реформаторська діяльність.

 14. Правління Володимира Великого. Адміністративні реформи, зовнішня політика.

 15. Передумови та причини прийняття християнства Київською державою. Історичне значення запровадження християнства

 16. Господарське життя Київської держави і соціальна структура давньоруської держави в період найвищого піднесення

 17. Ярослав Мудрий: внутрішня і зовнішня політика. Культурно-просвітницька діяльність князя

 18. Культура Київської Русі.

 19. Культура періоду роздробленості Русі (XII – перша половина XVI ст.).

 20. Володимир Мономах і його боротьба за державну єдність Русі

 21. Особливості економічного й політичного життя Київського, Чернігово-Сіверського, Переяславського, Галицького та Волинського князівств.

 22. Економічне і політичне зростання Галицького князівства. Внутрішня і зовнішня політика Ростиславичів. Ярослав Осмомисл.

 23. Утворення Галицько-Волинської держави. Міжнародна політика Данила Романовича

 24. Боротьба Русі проти монголо-татарської навали.

 25. Галицько-Волинська земля за наступників Данила Романовича

 26. Політичні, економічні передумови утворення та правова основа Литовсько-Руської держави.

 27. Польська експансія на українські землі наприкінці XIV – XV ст. Кревська унія 1385р.

 28. Великий князь литовський Вітовт і його політика.

 29. Зміни в соціально-економічному й політичному положенні русичів у Польсько-Литовській державі. Ліквідація удільних князівств.

 30. Основні риси економічного життя українських земель у складі Литви і Польщі.

 31. Литовські статути (1529, 1566, 1588 року)

 32. Українські міста у ХV - ХVІ ст. Магдебурзьке право

 33. Соціальне становище українського населення у складі Польсько-Литовської держави. Національні й соціальні рухи на українських землях.

 34. Культурне й церковне життя в другій половині ХІV ст. – першій половині ХVІ ст.

 35. Становище православної церкви у Великому князівстві Литовському та Польському королівстві.

 36. Причини, походження, джерела поповнення і час виникнення українського козацтва.

 37. Козацька колонізація Причорноморських степів. Поява перших Січей.

 38. Дмитро Вишневецький та його діяльність в об'єднанні козацьких сил.

 39. Військове мистецтво, життя і побут січовиків. Молдавські походи Івана Підкови.

 40. Військово-політична організація Запорозької Січі.

 41. Місце Запоріжжя у тогочасній міжнародній політиці.

 42. Козацька символіка. Духовний світ українського козацтва.

 43. Люблінська унія 1569 р.. та її наслідки для України.

 44. Соціально-економічний розвиток України. "Устава на волоки".

 45. Церковне життя. Берестейська унія 1596 р. та її значення.

 46. Поява підприємств мануфактурного типу, розвиток торгівля у ІІ пол. ХVІ – першій пол. ХVІІ ст.

 47. Передумови розгортання національно-визвольної боротьби наприкінці ХVІ ст. (К.Косинський. С.Наливайко.)

 48. Братський рух та його значення. Львівське, Київське, Луцьке братства, їх діяльність.

 49. Господарство, побут, звичаї козаків. Військове мистецтво.

 50. Виникнення реєстрового козацтва. Урядова політика щодо козаків.

 51. Формування суспільно-політичного устрою Запорізької Січі.

 52. Морські походи козаків.

 53. Героїчний період в історії українського козацтва. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний. Хотинська війна 1621 р.

 54. Запорозьке козацтво за повстань 20-30-х рр. ХVІІ ст.

 55. Україна в переддень національної революції.

 56. Причини національної революції, її рушійні сили та характер.

 57. Підготовка і початок козацького повстання під проводом Б. Хмельницького.

 58. Основні етапи Національно-визвольної війни українського народу.

 59. Зовнішньополітична діяльність Б. Хмельницького.

 60. Ліквідація старого державного ладу і зародження української козацької держави

 61. Переяславська рада 1654р. Березневі статті 1654р.: зміст, ставлення до них різних верств суспільства і церкви, оцінка в історіографії.

 62. Зміна зовнішньополітичної орієнтації Б. Хмельницького. Підготовка українсько-шведського військово-політичного союзу.

 63. Б.Хмельницький – державний, політичний діяч і воєначальник.

 64. Основні напрямки політики І. Виговського.

 65. Московсько-українська війна 1658-1659 рр.

 66. Порушення територіальної цілісності Української держави – Гетьманщини

 67. Правобережна та Лівобережна Гетьманщини в 60–80-х рр. ХVІІ ст.

 68. Гетьман П. Дорошенко та державницький напрям його діяльності

 69. "Вічний мир" і остаточне закріплення поділу України. Занепад Правобережної України

 70. Адміністративно-політичний устрій Лівобережної України і Слобожанщини в 60–80-х рр. ХVІІ ст.

 71. Підпорядкування Української православної церкви Московському патріархатові

 72. Культурний розвиток українських земель наприкінці XVI - на початку XVII ст.

 73. Культура України у ХVІІ ст.

 74. Запорізька Січ у другій половині ХVІІ ст.


Літератури

Основна література


 1. Антонович В. Про козацькі часи на Україні. – К., 1991

 2. Апанович О. Гетьмани України і кошові отамани Запорізької Січі. – К., 1993.

 3. Аркас М. Історія України-Русі – К., 1990.

 4. Боплан Л. Опис України.

 5. Брайчевський М. Вибрані твори. – К., 2004.

 6. Брайчевський М. Походження Русі // Вибрані твори. – К., 2002

 7. Володарі гетьманської булави. – К., 1994.

 8. Геродот. Історія в дев’яти книгах. – К., 1993.

 9. Гетьмани України. Історичні портрети. – К., 1991

 10. Голобуцький В. Запорозьке козацтво. – К., 1994.

 11. Греков Б.А. Київська Русь. – К., 1951.

 12. Грушевський М.С. Історія України-Руси. – К., 1993. – Т.1,2.

 13. Грушевський М.С. Очерк истории украинского народа. – К., 1990.

 14. Гумилев Л. От Руси к России. – М., 2000.

 15. Данило Галицький. – К., 2002.

 16. Дорошенко Д.І. Нарис історії України. – Львів, 1991.

 17. Законодательные акты Великого Княжества Литовского ХV – ХVІ ст. – К., 1936.

 18. Изборник Святослава. – М., 1977.

 19. Історія України (під загальною редакцією В.Смолія). – К., 1997.

 20. Історія українського війська. – Львів, 1936. (репр. вид.)

 21. Крип’якевич І. Богдан Хмельницький. – К., 1990.

 22. Крип’якевич І.П. Історія України. – Львів, 1990.

 23. Кушинська Л. Становлення державного права і племінна звичаєва традиція у Київській Русі (к.ІХ – Х ст.) // Історія України. – 2000. - №38.

 24. Лихачев Д.С. Великое наследие. – М., 1975

 25. Любимов Л. Искусство Древней Руси. – М., 1981

 26. Мозолевський Б.М. Скіфський степ. – К., 1983.

 27. Нейхард А.А. Скифский рассказ Геродота в отечественной историографии. – М., 1982.

 28. Пашуто В.Т., Флоря Б.Н., Хорошкевич А.Л. Древнерусское наследие и исторические судьбы восточного славянства. – М., 1982.

 29. Повість минулих літ

 30. Полонська-Василенко Н.В. Історія України. – К., 1991.

 31. Рибалка І. Історія України. – Харків, 1997.

 32. Руська правда

 33. Рыбаков Б.А. Киевская Русь и русские княжества ХІІ-ХІІІ вв. – М., 1978.

 34. Рыбаков Б.А. Язычество Древней Руси. – М., 1987.

 35. Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – М., 1971.

 36. Січинський В. Чужинці про Україну. – К., 1992.

 37. Субтельний О. Україна. Історія. – К., 1991.

 38. Толочко А.П. Князь в Древней Руси: власть, собственность, идеология. – К., 1992.

 39. Толочко П. Київська Русь. – К.: Абрис, 1996.

 40. Ульяновський В. Історія церкви та релігійної думки в Україні: середина ХV – кінець ХVІ ст. – К.1994.

 41. Фроянов И.Я., Дворниченко А.Ю. Города-государства Древней Руси. – Л., 1988.

 42. Фроянов И.Я.Киевская Русь. – Л., 1980.

 43. Шевчук В. Козацька держава. – К., 1995.

 44. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків. У 3 т. – К., 1990.

 45. Яковенко Н. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст. – К., 1997.

Додаткова література

1. Бедзіля В. У пошуках прабатьківщини слов’ян // Народна творчість та етнографія. – 2000. - №4.

2. Борисенко В.Й. Курс української історії. – К., 1996, 1998.

3. Величко С. Літопис.

4. Грабовський С., Ставрояні С., Шкляр Л. Нариси з історії українського державотворення. – К., 1995

5. Грушевський М.С. Нарис історії Київської землі від смерті Ярослава Мудрого до кінця ХІV сторіччя. – К., 1991

6. Ефименко А.Я. История украинского народа. – К., 1990.

7. Ісаєвич Я.Д. Братства та їх роль в розвитку української культури ХVІ – ХVІІ ст. – К., 1996.

8. Кравченко Р. У пошуках країни антів // Історія України. – 2000. - №46.

9. Кушинська Л. Елементи звичаєвого права в „Руській правді» // Історія України. – 1999. - №38.

10. Литература Древней Руси. Хрестоматия. – М., 1990

11. Лихачев Д.С., Панченко А.М., Понырко Н.В. Смех в Древней Руси. – М., 1984.

12. Літопис гадяцького полковника Григорія Граб’янки.

13. Маприк А. Слов’янські витоки: середньовічний погляд // Людина і світ. – 1999. - №9.

14. Мишко Д. І. Северин Наливайко. – К., 1962.

15. Мурзін В. Населення України у передскіфські часи: кіммерійці та їхні сусіди // Історія України. -2000. - №2.

16. Плетнева С.А. Хазары. – М., 1976.

17. Раевский Д.С. Модель мира скифской культуры. – М., 1985.

18. Раевский Д.С. Очерки идеологии скифо-сакских племен. – М., 1977.

19. Рыбаков Б.А. Геродотова Скифия. – М., 2009.

20. Рыдзевская Е.А. Древняя Русь и Скандинавия. ІХ-ХІV вв. – М., 1978.

21. Сарбей В.Г. Національне відродження України. Україна крізь віки. – К.,1999.

22. Славяне и скандинавы. – М., 1986.

23. Стрижак О. Сучасні наукові теорії про батьківщину слов’ян // Народна творчість. – 2000. - №4.

24. Третьяков П.Н. Восточнославянские племена. – М., 1953.

25. Українська культура. Лекції за редакцією Дмитра Антоновича. – К., 1993

26. Хижняк З.І. Києво-Могилянська академія. – К., 1981.

27. Черняков І. Кіммерійці: міфи, історія, археологія // Історія України. – 1997. - № 23, 24.

28. Швидько Г.К. Історія держави і права України (Х – початок ХІХ ст.) – Дніпропетровськ, 1998

29. Щербаківський В. Українське мистецтво. – К., 1995.30. Яковенко Н. Паралельний світ. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні ХVІ- ХVІІ ст. – К., 2002.


izumzum.ru