Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Зміст лекції згідно робочої програми 1 50.25kb.
Курсової роботи 1 514.05kb.
Член Робочої групи, старший науковий співробітник відділу конституційного... 1 100.19kb.
Програми з історії України та всесвітньої історії спеціальних загальноосвітніх... 3 1076.91kb.
Перелік підсумкових питань з дисципліни 1 63.75kb.
Обґрунтування навчальної дисципліни 1 95.04kb.
Зміни у функціоналі програми підсистема Планування та ведення кошторисів 1 63.94kb.
Розпорядження міського голови № Склад робочої групи з підготовки... 1 49.94kb.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни... 1 13.62kb.
Робоча група українських неурядових організацій з питань зміни клімату... 1 36.5kb.
Типова навчальна програма нормативної дисципліни 2 297.68kb.
У статті запропоновано метод розрахунку біфуркаційних кривих механічних... 1 140.73kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Перелік питань, що охоплюють зміст робочої програми дисципліни - страница №1/1МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА

Факультет маркетингу

Кафедра управління персоналом

"ЗАТВЕРДЖУЮ"

Проректор з навчальної роботи

________________ Колот А.М.

"___" _________ 2006 р.МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ
щодо змісту та організації самостійної роботи студентів,

поточного і підсумкового контролю їх знань з вибіркової дисципліни

ЕРГОНОМІКА”

для студентів всіх спеціальностей


Укладачі: канд. екон. наук, доцент Поплавська О.М. к.е.н.,

канд. екон. наук, доцент Цимбалюк С.О. к.е.н.,


Декан факультету

________________ В.Я. Кардаш

"___" _________ 2006 р.


Заступник завідувача кафедри

________________ В.М. Петюх

"___" _________ 2006 р.

Київ КНЕУ 2006


1. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ОХОПЛЮЮТЬ ЗМІСТ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІНИ


 1. Історичні передумови виникнення ергономіки як науки.

 2. Мета ергономіки.

 3. Предмет і об’єкт ергономіки.

 4. Задачі ергономіки.

 5. Особливості системи “людина – машина”.

 6. Ергономічні фактори.

 7. Ергономічні показники.

 8. “Людський” фактор в системі “людина – машина”.

 9. Загальний зміст ергономіки.

 10. Ергономічний аналіз людини як елементу системи.

 11. Засоби взаємодії між людиною і машиною.

 12. Корективний етап розвитку ергономіки.

 13. “Проективна” ергономіка.

 14. Тейлор і ергономічні дослідження.

 15. Індустріальна соціологія і ергономіка.

 16. Зв’язок фізіології і ергономіки.

 17. Проблема “симбіозу” людини і машини.

 18. Сутність системи “людина – техніка – середовище”.

 19. Зв’язок технічних наук і ергономіки.

 20. Сучасний стан ергономіки.

 21. Зміст розподілу функцій між людиною і машиною.

 22. Типи взаємодії людини і машини.

 23. Особливості функцій, що виконують людина і машина.

 24. Вимоги до людини як елементу системи “людина – машина”.

 25. Вимоги до машини як елементу системи “людина – машина”.

 26. Умови від яких залежить ефективність взаємодії людини і машини.

 27. Принцип єдності діяльності і пізнання.

 28. Методологічна база ергономіки. Класифікація методів.

 29. Сутність системного підходу.

 30. Особливість ергономічного підходу щодо вивчення і оптимізації діяльності.

 31. Функціонально-вартісний аналіз системи.

 32. Сутність функціонально-структурного аналізу.

 33. Значення експериментального методу.

 34. Проблема “екологічної вілідності”.

 35. Значення спостереження і самоспостереження як методів ергономіки.

 36. Експериментальні методи вивчення динаміки різних фізіологічних функцій.

 37. Соціологічні методи в ергономіці. Опитування.

 38. Обмеження, що необхідно враховувати при аналізі кількісних характеристик діяльності людини.

 39. Продуктивність праці оператора і втома.

 40. Сутність категорії “трудова діяльність”.

 41. Поділ трудової діяльності залежно від рівня розвитку техніки і праці.

 42. Класифікація операторської діяльності.

 43. Класифікація “машин”.

 44. Особливості роботи людини з інформаційною моделлю.

 45. Оптимальне робоче навантаження.

 46. Інформаційне пере навантаження.

 47. Чинники, що визначають тривалість етапу сприйняття інформації.

 48. Чинники, що впливають на тривалість етапу оцінки інформації.

 49. Чинники, що впливають на тривалість етапу прийняття рішення.

 50. Чинники, що впливають на тривалість етапу виконання прийнятого рішення.

 51. Прийняття рішень в системі „людина – машина – середовище”.

 52. Пізнавальна діяльність людини, її властивості.

 53. Класифікація робочих місць.

 54. Умови просторової організації робочих місць.

 55. Вимоги до конструювання робочого місця.

 56. Зони робочого місця.

 57. Зміст психофізіологічної адаптації працівника.

 58. Соціальна адаптованість людини в системі „людина – машина – середовище”.

 59. Відповідність працівника обраній посаді.

 60. Методи визначення психофізіологічної відповідності людини.

 61. Класифікація технічних пристроїв.

 62. Стандарти і проектування нової техніки.

 63. Вимоги до проектів технологічного процесу.

 64. Удосконалення техніки: проблеми і перспективи.

 65. Інформаційна модель та її характеристики.

 66. Характеристика зовнішнього середовища системи „людина –машина – середовище”.

 67. Вплив метеорологічних факторів на роботу операторів.

 68. Вплив електричних та радіаційних факторів на трудову діяльність в системі.

 69. Принципи раціонального освітлення робочого місця.

 70. Шляхи подолання монотонності праці операторів.

 71. Вібрація та шум: їх негативний вплив на працездатність людини.

 72. Врахування факторів зовнішнього середовища при проектуванні системи „людина – машина – зовнішнє середовище”.

 73. Сучасний дизайн техніки та оточуючого середовища в системі.

 74. Поєднання вимог дизайну та ергономіки при проектуванні елементів систем.

 75. Естетика робочого місця.

 76. Зміст ефективності функціонування системи „людина – машина – середовище”.

 77. Фактори підвищення ефективності роботи системи та персоналу, що працює в ній.

 78. Оцінка діяльності операторів та показники її ефективності.

 79. Економічні показники ефективності системи „людина – машина – середовище”.

 80. Психологічні показники ефективності системи „людина – машина – середовище”.

 81. Соціальні показники ефективності системи „людина – машина – середовище”.

 82. Обґрунтування вибору системи „людина машина – середовище” для організації.


3. Самостійна робота студентів
Самостійна робота студентів - один з основних засобів оволодіння навчальним матеріалом у час, вільний від аудиторних навчальних занять.

Головною метою самостійної роботи є закріплення, розширення та поглиблення набутих у процесі аудиторної роботи знань, вмінь та навичок, а також самостійне вивчення та засвоєння нового матеріалу під керівництвом викладача, але без його безпосередньої участі.

Питання, що виникають у студентів стосовно виконання запланованих завдань, вирішуються на консультаціях, які проводяться згідно з графіками, затвердженими кафедрою.

Самостійна робота студентів над навчальною дисципліною “Ергономіка”: • підготовка до семінарських (практичних) занять;

 • підготовка до виконання модульних (контрольних) завдань;

 • виконання домашніх (розрахункових) завдань;

 • написання реферату або есе;

 • виконання завдань дослідницького характеру.

Всі завдання самостійної роботи студентів поділяються на обов’язкові та вибіркові, виконуються у встановлені терміни, з відповідною максимальною оцінкою та передбачають певні форми звітності щодо їх виконання. Обов’язкові завдання виконуються обов’язково кожним студентом у процесі вивчення дисципліни, вибіркові завдання є альтернативними.

Перелік завдань для самостійної роботи представлені у Карті самостійної роботи студентів (таблиця 1), яка включається до “Методичних матеріалів щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань”, що розміщуються на сайті КНЕУ.

Кожен студент повинен роздрукувати для себе Карту самостійної роботи та на власний розсуд визначитись з вибірковим елементом самостійної роботи, щоб набрати необхідну кількість балів.

Після виконання обов’язкових та вибіркових завдань у встановлені терміни студент звітує викладачеві, а набрані ним бали проставляються у Журналі обліку поточної успішності студентів та враховуються як кількість балів за поточну успішність в навчальній роботі.Таблиця 1

Карта самостійної роботи студента

з дисципліни “Ергономіка” для всіх студентів спеціальностей напрямку “Економіка і підприємництво” та “Менеджмент”
Види самостійної роботи

Планові терміни виконання

Форми контролю та звітності

Максимальна кількість балів

Денна та вечірня форми навчання

І. Обов’язкові

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

1.1. Підготовка до семінарських (практичних, лабораторних) занять

Відповідно до робочої навчальної програми

Активна участь в семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

30

За виконання модульних (контрольних) завдань

1.2. Підготовка до модульних контрольних робіт

-//-

Перевірка правильності виконання модульних контрольних робіт

10 за 1 модуль


За виконання завдань для самостійного опрацювання

1.3. Виконання розрахункових завдань.

-//-

Перевірка правильності виконання завдань

25

Разом балів за обов’язкові види СРС

65

ІІ. Вибіркові

За виконання завдань для самостійного опрацювання

2.1. Проведення аналізу факторів впливу на людину в системі, визначення інтегральної характеристики системи

-//-

Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР

10

2.2. Написання реферату (есе) за заданою тематикою

-//-

Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе)під час аудиторних занять або ІКР

10

2.3. Розрахунок соціально-економічної ефективності обраної студентом системи

-//-

Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР

25

2.4. Розроблення проекту робочого місця
Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР

25

Разом балів за вибіркові види СРС

35

Всього балів за СРС

100

Заочна форма навчання


І. Обов’язкові

За систематичність і активність роботи на семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

1.1. Підготовка до семінарських (практичних, лабораторних) занять

Відповідно до робочої навчальної програми

Активна участь в семінарських (практичних, лабораторних) заняттях

20

За виконання модульних (контрольних) завдань

1.2. Підготовка до модульних контрольних робіт

-//-

Перевірка правильності виконання модульних контрольних робіт

10 за 1 модуль


За виконання завдань для самостійного опрацювання

1.3. Виконання розрахункових завдань.

-//-

Перевірка правильності виконання завдань

25

1.4. Написання реферату (есе) за заданою тематикою

-//-

Обговорення (захист) матеріалів реферату (есе)під час аудиторних занять або ІКР

10

Разом балів за обов’язкові види СРС

65

ІІ. Вибіркові

За виконання завдань для самостійного опрацювання

2.1. Розрахунок соціально-економічної ефективності обраної студентом системи

-//-

Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР

35

2.2. Розроблення портрету професії або посади
Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР

15

2.3. Розроблення проекту робочого місця
Обговорення результатів проведеної роботи під час аудиторних занять або ІКР

20

Разом балів за вибіркові види СРС

35

Всього балів за СРС

100


Завдання для самостійної роботи студентів:
І. Обов’язкова частина. Виконання розрахункових завдань.

Розрахункові завдання складаються з п’яти задач за різними темами. Кожна задача оцінюється у 5 балів максимально, 0 балів – у разі невірного виконання або відсутності рішення, 3 бали – якщо у розрахункох містилися помилки математичного характеру.

Варіанти завдань студенти обирають відповідно до першої літери прізвища:

І вааріант – літери А, Б, В, Г, Д,

ІІ варіант – літери Є, Ж, З, І, К,

ІІІ варіант – літери Л, М, Н, О,

ІУ варіант – літери П, Р, С, Т,

У варіант – літери У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ю, Я.

Студенти подають виконані розрахункові завдання для перевірки їх викладачем за тиждень до останнього практичного заняття за розкладом для студентів денної та вечірньої форм навчання та не пізніше як за 2 тижні до початку екземенаційної сесії – студентами заочної форми навчання.

Перелік розрахункових завдань за варіантами:


Варіант І
1.Визначіть коефіцієнт якості технічного засобу за даними таблиці:

Експерти

1

2

3

4

5

Х1

1

2

1

1

2

Х2

2

1

3

2

1

Х3

3

3

2

3

3

Якщо Х1 нов / Х1 баз =1,12; Х2 нов / Х2 баз =1,03; Х3 нов / Х3 баз =1,60.


2.Визначіть рівень відповідності працівника обраній професії, займаній посаді Usability - інженер, якщо:


Вимоги, які висуває професія або завдання продиктовані посадовою інструкцією

Характеристика претендента


Підготовка характеристик та опис користувача, формування його портрету;

Огляд ринкових вимог до продукту;

Розробка сценаріїв діалогу з користувачем;

Моніторинг нових продуктів;

Розроблення паперового прототипу інтерфейсу для оцінювання;

Розроблення методик тестування інтерфейсу;

Розроблення стандартів, документації щодо створення та оцінювання інтерфейсу;

Прийняття рішень щодо інтерфейсу протягом розроблення та тестування.Претендент – Іванов П.В.

Вища інженерна освіта за фахом “комп’ютерні технології”; успішна робота в usability проекті; відповідальність, має аналітичні здібності.Претендент – Канішенко А.В.

Гуманітарна вища освіта, досвід роботи на ПК як користувача. ; комунікативний, цілеспрямований, має аналітичні здібності.


3. Визначить скільки можна розмістити людей в приміщенні, якщо:


Дані приміщення: довжина - 6 м., ширина – 4 м., висота – 2,7 м.

Параметри організаційного оснащення:

Стіл довжина – 100 мм.., ширина – 60 мм., висота – 80 мм.

Шафа для одягу довжина – 90 мм.., глибина – 60 м., висота – 2,1мм.

Шафа для паперів довжина – 120 мм.., глибина – 60 м., висота – 2,1мм.

Стільці 30 х 30 мм., висота – 50 мм. 1. Розрахувати показники соціально-економічної ефективності функціонування систем за даними.
Базова модель –УВПР 2001

УВПР 0401

УВПР 0901

УВПР Д45Р

А (базовий показник)

65

120

150

120

А / Абаз

-

1,84

2,31

1,84

Lg (А / Абаз)

-

0,265

0,364

0,265

Ц (ціна)

15000,0

4200,0

10920,0

9000,0

Ц /Цбаз

-

0,28

0,728

0,6

Lg (Ц /Цбаз)
-0,553

-0,138

-0,222

5. Дати інтегральну характеристику системи та розаоділити в ній функції: “водій – авто – дорога”.
Варіант ІІ
1.Визначіть коефіцієнт якості технічного засобу за даними таблиці:

Експерти

1

2

3

4

5

Х1

3

3

3

2

3

Х2

1

2

2

1

1

Х3

2

1

1

3

2

Якщо Х1 нов / Х1 баз =1,00; Х2 нов / Х2 баз =1,21; Х3 нов / Х3 баз =1,54.


2.Визначіть рівень відповідності працівника обраній професії, займаній посаді дизайнер – графічного інтерфейсу, якщо:


Вимоги, які висуває професія або завдання продиктовані посадовою інструкцією

Характеристика претендента


Визначення запитів, вимог користувача до графічного інтерфейсу;

Створення візуального середовища;

Розміщення інформації на екрані, підбір шрифтів, символіки, кольорової гами;

Розроблення паперового прототипу графічного інтерфейсу;

Розроблення специфікацій, стандартів та іншої документації щодо візуального проектування;

Програмування на HTML, JavaScript, HFE для Web;

Створення презентацій та демо-версій продукту.


Претендент – Лозовий П.В.

Вища інженерна освіта за фахом “комп’ютерні технології”; досвід роботи з програмними продуктами JavaScript, інше, робота з Web-сторінками; знання міжнародних стандартів; цілеспрямований, має аналітичні здібності.Претендент – Данілів А.В.

Вища інженерна освіта за фахом “комп’ютерні технології”; успішна робота в usability проекті; відповідальність, має аналітичні здібності.


3. Визначить скільки можна розмістити людей в приміщенні, якщо:


Дані приміщення: довжина - 4 м., ширина – 4 м., висота – 2,7 м.

Параметри організаційного оснащення:

Стіл довжина – 100 мм.., ширина – 60 мм., висота – 80 мм.

Шафа для одягу довжина – 90 мм.., глибина – 60 м., висота – 2,1мм.

Шафа для паперів довжина – 120 мм.., глибина – 60 м., висота – 2,1мм.

Стільці 30 х 30 мм., висота – 50 мм.

 1. Розрахувати показники соціально-економічної ефективності функціонування систем за даними:Базова модель –2001

Київ 0401

Київ 0901

Київ Д45Р

А (базовий показник)

165

181

200

165

А / Абаз

-

1,91

2,02

1,98

Lg (А / Абаз)

-

0,281

0,305

0,296

Ц (ціна)

15000,0

4200,0

10920,0

9000,0

Ц /Цбаз

-

0,25

0,94

0,74

Lg (Ц /Цбаз)
-0,602

-0,026

-0,131

5. Дати інтегральну характеристику системи та розподілити в ній функції: “швея- машина швейна – робоче місце”.
Варіант ІІІ
1.Визначіть коефіцієнт якості технічного засобу за даними таблиці:

Експерти

1

2

3

4

5

Х1

2

1

2

2

2

Х2

1

2

1

1

1

Х3

3

3

3

3

3

Якщо Х1 нов / Х1 баз =1,81; Х2 нов / Х2 баз =1,21; Х3 нов / Х3 баз =1,09.


2.Визначіть рівень відповідності працівника обраній професії, займаній посаді Головного спеціаліста відділу організації праці та заробітної плати НАК “Нафтогаз України”, якщо:


Вимоги, які висуває професія або обов’язки продиктовані посадовою інструкцією

Характеристика претендента


Збір та обробка статистичної інформації;

Участь у розробленні концепцій з удосконалення оплати праці на підприємстві;

Контроль за дотриманням нормативів підприємства, чинного законодавства України в сфері оплати праці;

Аналіз динаміки заробітної плати;

Аналіз виконання Генеральної, галузевої угод та колективного договору;

Складання звіту з праці;

Контроль за укладенням контрактів з керівниками підвідомчих підприємств, організацій.


Претендент – Авасян П.В.

Вища економічна освіта (за фахом “управління персоналом та економіка праці”, досвід роботи в органах виконавчої влади – 3 роки; ініціативний, має хороші аналітичні здібності, комунікативний, відповідальний.Претендент – Тамілін А.В.

Незакінчена вища освіта за фахом “управління персоналом та економіка праці”, хороші аналітичні здібності, комунікативний, відповідальний; досвід роботи бухгалтером у громадській організації – 5 років.


3. Визначить скільки можна розмістити людей в приміщенні, якщо:


Дані приміщення: довжина – 5 м., ширина – 3 м., висота – 2,7 м.

Параметри організаційного оснащення:

Стіл довжина – 100 мм.., ширина – 60 мм., висота – 80 мм.

Шафа для одягу довжина – 90 мм.., глибина – 60 м., висота – 2,1мм.

Шафа для паперів довжина – 120 мм.., глибина – 60 м., висота – 2,1мм.

Стільці 30 х 30 мм., висота – 50 мм.

 1. Розрахувати показники соціально-економічної ефективності функціонування систем за даними.Базова модель –К - 09

К1

К 4

Кд-1

А (базовий показник)

24

26

34

28

А / Абаз

-

2,02

2,31

3,00

Lg (А / Абаз)

-

0,305

0,364

0,477

Ц (ціна)

17000,0

18900,0

125400,0

198000,0

Ц /Цбаз

-

1,03

0,98

0,64

Lg (Ц /Цбаз)
0,0128

-0,0087

-0,19382

5. Дати інтегральну характеристику системи та розподілити в ній функції: “викладач – кодоскоп – аудиторія”.


Варіант ІУ
1.Визначіть коефіцієнт якості технічного засобу за даними таблиці:
Експерти

1

2

3

4

5

Х1

2

1

3

3

3

Х2

1

3

1

1

1

Х3

3

2

2

2

2

Якщо Х1 нов / Х1 баз =1,44; Х2 нов / Х2 баз =1,52; Х3 нов / Х3 баз =1,19.


2.Визначіть рівень відповідності працівника обраній професії, займаній посаді провідний спеціаліст бази виробничо-технічного обслуговування та комплектації, якщо:


Вимоги, які висуває професія або продиктовані посадовою інструкцією

Характеристика претендента


Впровадження заходів з технічного переоснащення та модернізації виконуваних робіт;

Організація виконання заяв структурних підрозділів щодо закупівлі засобів індивідуального;

Знання маркетингових технологій;

Розроблення планів потреб, визначення складських запасів за видами продукції, товарів.Претендент -Чорний І.А.

Вища економічна освіта (за фахом “маркетинг”), досвід роботи менеджером по закупівлях в фармакологічних кампаніях – 3 роки; ініціативний, має хороші аналітичні здібності, комунікативний, відповідальний.Претендент – Сова А.В.

Дві вищі освіти (за фахом “маркетинг” й “інженер – конструктор”), ініціативний, має хороші аналітичні здібності, комунікативний, відповідальний.


3. Яке і скільки необхідно організаційно-технічного оснащення для відділу стратегічного планування розвитку підприємства, якщо його чисельність становить 5 осіб, включно з керівником відділу. Поясніть відповідь.
 1. Розрахувати показники соціально-економічної ефективності функціонування систем за даними.Базова модель –УВ201

УВ 401

УВ 901

УВ 3112

А (базовий показник)

789

960

1020

998

А / Абаз

-

2,94

2,48

2,01

Lg (А / Абаз)

-

0,468

0,394

0,303

Ц (ціна)

25000,0

34200,0

410920,0

259000,0

Ц /Цбаз

-

1,02

1,64

1,35

Lg (Ц /Цбаз)
0,0086

0,2148

0,1303

5. Дати інтегральну характеристику системи та розподілити в ній функції: “програміст – комп’ютер – офіс”.Варіант У
1.Визначіть коефіцієнт якості технічного засобу за даними таблиці:

Експерти

1

2

3

4

5

Х1

3

3

3

2

2

Х2

1

1

1

1

1

Х3

2

2

2

3

3

Якщо Х1 нов / Х1 баз =1,81; Х2 нов / Х2 баз =1,21; Х3 нов / Х3 баз =1,09.


2.Визначіть рівень відповідності працівника обраній професії, займаній посаді – керівник підрозділу підприємства “Фармак”, якщо:


Вимоги, які висуває професія або продиктовані посадовою інструкцією

Характеристика претендента


Вміння організовувати і керувати роботою підлеглих;

Участь у розробленні концепцій з удосконалення виробничого процесу;

Контроль за дотриманням нормативів підприємства, чинного законодавства України;

Аналіз ринку лікарських засобів;

Моніторинг та апробація нових видів лікарських засобів.


Претендент – Палій П.В.

Вища медична освіта, комунікативний, має досвід роботи в аптеці консультантом – 5 років, ініціативний, вольовий, має хороші аналітичні здібності.Претендент -Кіпанчик І.А.

Вища медична освіта, має досвід роботи на даному підприємстві (посада головного спеціаліста) – 3 роки; комунікативний, ініціативний, вольовий, самостійний має хороші аналітичні здібності.


3. Яке і скільки необхідно організаційно-технічного оснащення для відділу реклами та громадських відносин підприємства, якщо у відділі працює 12 осіб, включно з начальником відділу. Поясніть відповідь. 1. Розрахувати показники соціально-економічної ефективності функціонування систем за даними.


Базова модель –Я21

Я45

АЯ2

АЯ3

А (базовий показник)

200

250

245

310

А / Абаз

-

1,45

1,94

1,67

Lg (А / Абаз)

-

0,161

0,288

0,223

Ц (ціна)

951000,0

989000,0

899920,0

1200000,0

Ц /Цбаз

-

0,22

0,34

0,45

Lg (Ц /Цбаз)
-0,658

-0,469

-0,347
 1. Дати інтегральну характеристику системи та розаоділити в ній функції: “крановщик – кран будіверьний – будівельний майданчик”.


ІІ. Вибіркова частина1.

А) Підготувати есе на тему:

 • „Місце ергономіки в моїй фаховій підготовці”.

 • „Ефективність аналітичних методів при проектуванні системи”.

 • „Симбіоз людини і машини: реальність чи казка?”.

 • „Проблеми автоматизації трудової діяльності”.

 • „Комфортність та економічність системи: поєднання базових показників її ефективності”.

 • „Відповідність людини обраній професії: самовизначення і реальність”.

 • „Критерії оцінки ефективності організації робочого місця”.

 • „Якість та ергономічність системи „людина – машина – середовище”.

 • „Майбутній дизайн системи „людина – машина – середовище” (за вибором студента).


Б) Підготувати реферати на тему:

 • „Вплив Тейлора на становлення ергономіки як науки”.

 • „Сучасне розуміння „людського фактору” в ситемі”.

 • „Розвиток usability в Україні”.

 • „ Фізіологічні методи дослідження трудової діяльності”.

 • „Психологічні методи дослідження трудової діяльності”.

 • „Функціонально-вартісний аналіз системи „людина – машина - середовище”.

 • „Сутність функціонально-структурного аналізу систем”.

 • „Проектний аналіз: проблеми і застосування”.

 • „Соціологічні методи дослідження в ергономіці”.

 • „Практичне значення розподілу функцій між елементами в системі”.

 • „Сутність трудової діяльності в системі „людина – машина – середовище”.

 • „НТП і його вплив на психофізіологічний стан людини в системі”.

 • „Ефективність різних стилів прийняття управлінських рішень в системі”.

 • „Прийняття управлінських рішень в системі „людина – машина – середовище” як етап трудової діяльності”.

 • „Психофізіологічна відповідність працівника професії (посаді)”.

 • „Проблеми психофізіологічної та соціальної адаптації працівників в системі „людина – машина – середовище”.

 • „Мотивація і адаптація працівників в системі „людина – машина – середовище”.

 • „Ергономічність робочого місця”.

 • „Врахування антропометричних та біомеханічних показників при проектуванні робочих місць”.

 • „Організація робочого місця програміста (студента, викладача, інше)”.

 • „Принципи проектування техніки”.

 • „Відповідність української техніки міжнародним стандартам якості”.

 • „Психофізіологічні вимоги до техніки”.

 • „Ергономічні вимоги до організації технологічного процесу виготовлення комп’ютерів (автомобілів, інше)”.

 • „Технологічний процес і зовнішнє середовище системи”.

 • „Охорона навколишнього середовища і автоматизація виробництва”.

 • „Збереження чистоти зовнішнього середовища – провідна задача ергономіки”.

 • „Особливості умов праці в системі „людина – машина – середовище”.

 • „Засоби захисту операторів від дії шкідливих факторів умов праці”. „Умови праці як фактор підвищення ефективності системи „людина – машина – середовище”.

 • „Економічна оцінка дизайну”.

 • „Web-дизайн і ергономічність програмних інтерфейсів”.

 • „Дизайн: врахування психофізіологічних умов”.

4. порЯдок поточного і підсумкового оцінювання знань
4.1. Порядок поточного оцінювання знань
Оцінювання знань студентів з вибіркової дисципліни „Ергономіка” здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю.

Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал дисципліни різного характеру і рівня складності.

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння теоретичного матеріалу, набутих навичок проведення розрахункових робіт, умінь самостійно опрацьовувати тексти, умінь публічно чи письмово представити певний матеріал (презентація).
Обєктами поточного контролю знань студентів денної та вечірньої форм навчання з дисципліни „Ергономіка” є:


 • систематичність та активність роботи на практичних заняттях;

 • виконання завдань для самостійного опрацювання;

 • виконання модульних завдань.

Завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 0 до 100 балів.


Максимальна кількість балів за систематичність та активність студента на заняттях – 30 балів.

З них максимальна кількість балів за систематичність відвідування занять – 10 балів. При цьому 10 балів присуджується студенту за умови задовільного відвідування занять (не менше 50%), 0 балів – при відвідуванні менше 50% занять.

Максимальна кількість балів за активність роботи на практичних заняттях – 20 балів. Якщо студент протягом семестру продемонстрував високий рівень знань у виступах, брав активну участь в обговоренні проблемних питань і отримав 5 і більше позитивні оцінки2, то він отримує 20 балів.

Якщо студент протягом семестру продемонстрував високий рівень знань у виступах, брав активну участь в обговоренні проблемних питань, отримав 3-4 позитивні оцінки, то він отримує 15 балів. Якщо студент протягом семестру продемонстрував високий рівень знань у виступах, брав активну участь в обговоренні проблемних питань, отримав 1 -2 позитивні оцінки, то він отримує 10 балів. За умови якщо студент протягом семестру отримував лише задовільні оцінки3 або мав негативні оцінки4 поряд з позитивними, то він отримує 5 балів. У разі, коли студент не працював протягом семестру, не отримав жодної оцінки, то він отримує 0 балів.


Максимальна кількість балів за виконання завдань для самостійного опрацювання – 50 балів. Завдання для самостійної роботи подані в розділі 5. Самостійна робота студентів передбачає написання рефератів, есе, виконання домашніх (розрахункових) завдань, тощо (відповідно до карти самостійної роботи студентів, поданої у табл.3.). Тему для написання реферату, есе студент обирає самостійно, але таким чином, щоб студенти однієї академічної групи не писали реферат на одну тему.

Слід звернути увагу на те, що головною метою написання реферату та есе не є просте викладення матеріалу з конкретної теми, а аналіз відповідних явищ чи процесів, розгляд дискусійних чи проблемних питань, викладення особистого ставлення до проблеми, окреслення тих питаннях, які залишаються не розкритими на належному рівні, висвітлення нових тенденції, останніх ергономічних досліджень, обґрунтування власних пропозицій з конкретної теми.


Критерії оцінювання реферату:


10 балів -

Студент отримує, коли, виклав матеріал у повному обсязі, показав високі знання понятійного апарату і літературних джерел, вміння аналізувати відповідні явища та процеси, робити логічні висновки та обґрунтовувати пропозиції

5 балів -

Студент отримує, коли в цілому виклав матеріал, але не спромігся належним чином провести аналіз відповідних явищ та процесів, зробити висновки, не обґрунтував пропозиції, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел

0 балів -

Студент отримує, якщо виклав матеріал не в повному обсязі, у рефераті відсутній аналіз відповідних явищ та процесів, відсутні висновки та пропозиції, показав незадовільні знання понятійного апарату, використав лише одне джерело або взагалі не здав реферат в установлений строк


Примітка: викладач має право знижувати оцінку за реферат до 5 балів за неналежне оформлення, граматичні помилки
Реферат або есе студенти повинні здати не пізніше ніж за два тижні до кінця семестру особисто викладачеві чи на кафедру управління персоналом (корп. 1, кім. 319). Про конкретну дату останнього дня здачі реферату викладач повідомляє на першому практичному занятті.
Протягом семестру студенти виконують одне модульне завдання. Максимальна кількість балів, яку може отримати студент за модульне завдання складає 10 балів.

Модульне завдання складається з п’яти завдань: трьох питань теоретичного матеріалу і двох задач (практичні завдання).

При цьому кожне питання теоретичного блоку та завдання практичного блоку оцінюється за шкалою: 0; 1; 2 балів.

Критерії оцінювання знань студентів під час виконання модульних завдань2 бали -

Студент отримує, коли дав правильну й вичерпну відповідь на поставлене запитання, показав високі знання понятійного апарату і літературних джерел, вміння аргументувати своє ставлення до відповідних категорій та явищ. Правильно розв’язав задачу і пояснив відповідь.


1 бал -

Студент отримує, коли в цілому відповів на поставлене запитання, розв’язав задачу, але не спромігся аргументувати свою відповідь, не дав чіткого пояснення щодо розв’язання задач, помилився у використанні понятійного апарату, показав недостатні знання літературних джерел.


0 балів -

Студент отримує, якщо дав неправильну відповідь на запитання, не розв’язав задачу, ухилився від аргументувань, показав незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі нічого не відповів.Обєктами поточного контролю знань студентів заочної форми навчання з дисципліни „Ергономіка” є:

 • індивідуальні завдання для домашнього самостійного виконання;

 • виконання модульних завдань.

Максимальна кількість балів за індивідуальні завдання для домашнього самостійного виконання – 60 балів. Індивідуальні завдання видаються під час установчої сесії.

За місяць до початку сесії студенти здають або пересилають поштою на кафедру управління персоналом (корп. 1, кім. 319) виконані домашні роботи - самостійна робота студентів (табл.1.). Роботи студентів перевіряються викладачем у семиденний термін, і в разі недопущення їх до захисту, повернені студентам для доопрацювання.

Під час сесії студенти захищають свої домашні роботи в ході співбесіди з викладачем.

Написання модульного завдання проводиться в сесійний період згідно з розкладом. Максимальна сумарна кількість балів за модульні завдання складає 10 балів.
За рішенням кафедри студентам, які брали участь в поза навчальній науковій діяльності – в роботі конференцій, підготовці наукових публікацій тощо – можуть присуджуватись додаткові бали за результати поточного контролю. При цьому загальна кількість балів, що вноситься до відомості за поточну роботу не може перевищувати 100 балів.
4.2. Підсумкове оцінювання знань
Підсумкове оцінювання знань з навчальної дисципліни „Ергономіка” здійснюється за результатами поточного модульного контролю.

У разі невиконання певних завдань поточного контролю з об’єктивних причин, студенти мають право, за дозволом декана, скласти їх до останнього практичного заняття. Час та порядок складання визначає викладач.

Підсумковий бал за результатами поточного модульного контролю оформляється під час останнього практичного заняття відповідного семестру, а на заочній формі навчання – за розкладом екзаменаційно-лабораторних сесій.

Кількість балів, що студент набрав за результатами поточного контролю (від 0 до 100), вноситься до відомості обліку успішності за поточним модульним контролем і є основою для визначення загальної успішності студента з даної дисципліни.


Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х бальну та шкалу ECTS здійснюється у такому порядку:

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за бальною шкалою, що використовується в КНЕУ

Оцінка за національною шкалоюA

85-100

5 (відмінно)

B

80

4 (добре)

C

65-75

D

60

3 (задовільно)

E

50-55

FX

20-45

2 (незадовільно) з можливістю повторного складання

F

0-15

2 (незадовільно) з обов’язковим повторним вивченням дисципліни


Система ліквідації академзаборгованості має такий зміст:

 • студенти, які набрали за результатами поточного модульного контролю від 30 до 45 балів, після належної підготовки мають право повторно виконати завдання поточного контролю;

 • студенти, які набрали за результатами поточного модульного контролю від 0 до 25 балів зобов’язані пройти повторний курс вивчення дисципліни.4.3. Приклади типових завдань, що виносяться на модуль
Приклади питань теоретичного блоку:


 1. Навести ергономічні показники системи „людина – машина”.

 2. Яким чином впливає рівень освіти та професійний досвід на ефективність використання методу опитування?

 3. Розкрити відмінності між паралельною та послідовною організацією взаємодії між елементами системи „людина-машина”.

 4. Визначіть рівень конкурентоспроможності системи, якщо її ціновий фактор дорівнює 1,2, а коефіцієнт якості – 1, 03. Поясніть відповідь.

5. Визначити економічний ефект (річний) від заміни одного матеріалу на інший (наприклад, чорного металу вініпластом при виробництві водопостачальних труб) за даними таблиці:


Показники

Одиниця виміру

Матеріал

Чорний метал

Вініпласт

Собівартість виробництва матеріалів

грн. / т.

610,9

4852,0

Капіталоємність при виробництві матеріалів

грн. / т.

1100,0

6609,0

Частка витрат на виробництво 1000 пог. м водогазопостачальних труб нового і старого матеріалів

т

3,30

0,33

Собівартість виготовлення 1000 пог. м труб без вартості матеріалів

грн.

21,6

695,3

Додаткові капіталовкладення у споживача матеріалів при виготовленні 1000 пог. м труб

грн.

10607

7090

Обсяг виробництва вініпласту на розрахунковий рік

тис. т

-

360,7РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Основні джерела


 1. Мунипов В.М., Зинченко В.П. Эргономика: человекоориентированое проектирование техники, программных средств и среды: Учебник. - М.: Логос, 2001, 356с.

 2. Эргономика: Учебюпособие для вузов / В.В. Адамчук, Т.П. Варна, В.В. Воротникова и др.; под ред. проф. В.В. Адамчука. – М.: ЮНИТИ – ДАНА, 1999. – 254с.

 3. Іваськевич І.О. Ергономіка: Навчальний посібник. – Тернополь: Економічна думка, 2002.


Додаткові джерела


 1. Вудсон У., Коновер Д. Справочник по инженерной психологии для инженеров и художников-конструкторов. / пер. с англ. – М.: Мир, 1968.

 2. Гамаш Дж., Бідюк П. Людський фактор та ергономіка: (вступний курс) – К.: Корнійчук, 2001.

 3. Инженерная психология за рубежом /под ред. А. Н. Леонтьева. – М.: Прогресс, 1967.

 4. Инженерная психология. Теория, методология, практическое применение. – М.: Наука, 1977.

 5. Косилов С.Л. Физиологические основы НОТ. – М.: Экономика, 1969.

 6. Котик М.А. Краткий курс инженерной психологии. – Таллин: Валгус, 1971.

 7. Межотраслевые требования НОТ при проектировании – М.: НИИ Труда, 1979.

 8. Монмоллен М. Системы „человек и машина”./пер с фр. – М.: Мир, 1973.

 9. Проблемы космической биологии. – М.: Наука, 1977.

 10. Психоневрологические аспекты труда операторов – М.: Медицина, 1975.

 11. Рофе А.И. Научная организация труда. – М.: МИК, 1998.

 12. Тейлор Ф.У. Научная организация труда. – М., 1925.

 13. Эпштейн С. Индустриальная социология в США. – М.: Изд-во политической литературы, 1972.

 14. Эргономика. Проблемы приспособлений условий труда к человеку: сб. /пер с польск. – М.: Мир, 1971.1 Крім заочної форми навчання

2 Позитивними оцінками вважаються оцінки “4”, “5” за чотирибальною шкалою оцінювання знань.

3 Задовільною оцінкою вважається оцінка “3” за чотирибальною шкалою оцінювання знань.

4 Негативною оцінкою вважається оцінка “2” за чотирибальною шкалою оцінювання знань.
izumzum.ru