«Основи економічної теорії» Галузь: знань «0305 Економіка підприємства. 0101 Педагогічна освіта» - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
«Інвестиційна діяльність» Галузь: знань «0101 Педагогічна освіта» 1 109.58kb.
Спеціальність: Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні 1 114.94kb.
Методичні рекомендації до змісту І оформлення розділу «охорона праці»... 1 243.37kb.
В. О. Сухомлинського Інститут управління економіки і прикладної математики... 1 543.99kb.
Колесова І. В модернізація фінансового механізму корпорацій як необхідна... 1 212.21kb.
Українська інженерно-педагогічна академія наукова бібліотека інженерно-педагогічна... 1 111.24kb.
Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Економіка. 1 64.92kb.
Теоретичні основи управління операційною системою підприємства 11 1340.03kb.
[Електронний ресурс] : лекції для студ денної форми навч напряму... 1 219.25kb.
Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з теорії держави... 6 858.84kb.
Впровадження концепції безперервної освіти для спеціалістів хлібопекарськрої... 1 55.47kb.
Звіт про роботу, проведену Центром підтримки підприємництва за 8... 2 357.74kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

«Основи економічної теорії» Галузь: знань «0305 Економіка підприємства. 0101 Педагогічна - страница №1/1

Бердянський державний педагогічний університет

Інститут освітніх інженерно – педагогічних технологій

Кафедра економіки підприємства

Дисципліна

«Основи економічної теорії»
Галузь: знань_«_0305 Економіка підприємства. 0101 Педагогічна освіта_»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр_

Напрям підготовки: _6.010104 Педагогічна освіта. Економіка підприємства, маркетинг та менеджмент. 6.030504 Економіка підприємства

.
Курс - 1

Семестр-1
Форма навчання: денна

Загальна кількість годин –90___

Кредитів –3 ________

Змістових модулів – 6_______

Лекцій: 24____ годин

Практичних занять: 24_____ годин

Самостійна робота: 42_____ годин

Індивідуальні заняття: ______ годин

Вид контролю: екзамен__________
Форма навчання: заочна

Загальна кількість годин 90_____

Лекцій: 14______ годин

Самостійна робота: 12____ годин

Вид контролю: __екзамен _______

Консультація з дисципліни - середа 11.00. аудиторія № 138.


Семінарські (практичні, лабораторні) заняття, їх тематика і обсяг


ЗМ

Тема заняття та його план

Кільк.

годин

ЗМ

1Сутність основ економічної теорії

 1. Предмет та функції економічної теорії

 2. Потреби і ресурси.

 3. Виробництво і його основні фактори.

4

ЗМ

2Економічна система суспільства

 1. Власність і типи економічних систем

 2. Товарна форма суспільного виробництва

 3. Гроші як елемент товарного виробництва

4

ЗМ

3Загальні основи ринку

 1. Теоретичні основи ринкового механізму господарювання

 2. Конкуренція і монополія

 3. Структура і інфраструктура ринку.

 4. Фінансово-кредитна система.

4

ЗМ

4Форми суспільного продукту

 1. Суспільне відтворення і його циклічність.

 2. Державне регулювання ринкової економіки.

4

ЗМ

5Капітал. Витрати виробництва і прибуток.

 1. Структура авансового капіталу.

 2. Кругооборот і оборот промислового капіталу.

 3. Амортизація і відтворення основного капіталу.

4

ЗМ

6Світове господарство.

 1. Об’єктивні передумови виникнення, суть і основні етапи розвитку світового господарства.

 2. Структура і закономірність світового господарства.

 3. Міжнародний поділ праці – матеріальна основа світового господарства. Фактори, напрямки, форми міжнародного поділу праці.

4

Всього
24


Самостійна робота студентів, їх тематика та обсяг


ЗМ

Зміст самостійної роботи

Години

ЗМ №1

Сутність онов економічної теорії.

Економічні категорії , закони та принципи.

Пізнання і використання економічних законів.

Функції економічної теорії.

Економічна теорія як теоретико-методологічна база інших економічних наук.

14


ЗМ №2

Власність і типи економічних систем. Товарна форма суспільного виробництва. Гроші як елемент товарного виробництва.

Власність як економічна категорія.

Структура власності.

Еволюція форм власності.10


ЗМ

3Загальні основи ринку

Поняття ринкової інфраструктури. Основні еле­менти ринкової інфраструктури Сутність позичкового капіталу. Банки і банківська система. Сутність позичкового процента. Кре­дит, його функції і форми. Банківський прибуток.


6


ЗМ

4Підприємство як товаровиробник, підприємництво. Теорії та моделі підприємництва

Форми і види підприємств. Формування ринкової структури економіки приводить до появи різноманітних форм сучасних підприємств (суб'єктів господарювання). їх можна класифікувати за різними критеріями: 1) формами власності; 2) формами органі­зації; 3) розмірами; 4) сферами діяльності. Оборот капіталу. Основний капітал, його фізич­ний і моральний знос. Оборотний капітал.


16


ЗМ

5Форми суспільного продукту

Сутність економічного відтворення та його ос­новні елементи. Види економічного відтворення. Суспільний продукт і його структура. Методи обчислення суспільного продукту. Метод балан­су народного господарства. Сучасні форми су­спільного продукту.8


ЗМ

6Світове господарство.

Сутність світового господарства та віхи його розвитку. Класифікація груп країн світового гос­подарства.

6


всього
60

Питання до заліків та екзаменів денна (заочна) форма навчання. 1. Що таке економіка? Сутність і функції економічної теорії.

 2. Товарне виробництво, його виникнення і розвиток. Натуральне і товарне господарство.

 3. Товар і його якості. Подвійний характер праці, що втілений в товарі.

 4. Закон вартості. Суспільно-необхідні витрати праці. Ціна товару.

 5. Сутність грошей. Кількість грошей в обігу. Інфляція.

 6. Суспільний продукт (валовий, кінцевий, національний, внутрішній) у натуральній і

вартісних формах.

 1. Сутність капіталу. Кругообіг капіталу. Прибуток.

 2. Робочий день. Необхідний і додатковий час. Необхідний і додатковий продукт.

 3. Національний прибуток. Створення, розподіл. Державний бюджет.

 4. Акціонерний капітал. Акції. Дивіденди. Види АТ.

 5. Сутність заробітної плати. її форми. Номінальна і реальна зарплата. їх недоліки в командно

адміністративній системі й шляхи усунення.

 1. НТП - вирішальний фактор виробництва. НТР і зміни в характері виробництва і змісту праці совокупного робітника. :

 2. Основні фактори суспільного виробництва: матеріально-речовий і особистий.

 3. Два типи економічного росту. Ефективність виробництва. Приватні показники ефективності

підприємства.

15. Предмет і метод економічної теорії. 1. Відтворення і національне багатство.

 2. Закон України про підприємство: сутність, види і суб'єкти підприємства.

 3. Роззброєння і конверсія.

 4. Глобальні проблеми і міжнародне співробітництво.

 5. Всесвітнє господарство, його цілісність і протиріччя: світове капіталістичне господарство,

країни, що розвиваються, соціалістичні і постсоціалістичні країни.

 1. Загальні економічні проблеми розвитку цивілізації. Інтернаціоналізація виробництва.

 2. Міжнародні економічні організації.

 3. Економічні проблеми розвиваючих, постсоціалістичних, соціалістичних країн.

 4. Управління маркетингом (концепції): удосконалення виробництва, удосконалення товару, інтенсифікація комерції, маркетинг, соціально-етичний маркетинг.

 5. Економіко-екологічні проблеми. »

 6. Особливості відтворення в сільському господарстві і земельна рента.
 1. Регулююча і гарантуюча роль держави в підприємницькій діяльності.

 2. Циклічний розвиток економіки. Фази циклу та їх специфіка. Антициклічна політика держави.

 3. Фінанси, фінансова система. Банки. Кредит.

 4. Досвід Угорщини, Польщі та Китаю в упроваджені ринку.

 5. Економічні аспекти глобальних проблем: види сутність.

32. Сутність, еволюції та різноманітності економічних теорій.
З 3. Формула вартості та її сутність.

 1. Проблеми інтеграції України в світову економіку.

 2. Сутність виробничих фондів і капіталу. Основний і оборотній капітал (фонди).

 3. Конкуренція і ризик в умовах ринку.

 4. Монополії і антимонопольна політика.

 5. Управління і самоуправління основною ланкою (підприємством). Закон про підприємства

України.

39. Структура державного управління України. Територіальне управління. 1. Маркетинг в системі управління підприємством: суть, цілі, принципи, категорії і етапи.

 2. Організація управління економікою. Сутність менеджменту: його принципи, види, задачі,

правила.

 1. Попит і пропозиція. Кон'юнктура ринку.

 2. Інфраструктура ринку.

 1. Економічна роль держави в умовах ринку (бюджет, кредит, податки, адміністративне регулювання).

 1. Сутність економічного програмування (програмно-цільового метода прогнозування). Типи

цільових комплексних програм (ЦКП) і їх основні блоки.

 1. Прибутки, їх види і індексація. Мінімальний споживчий бюджет.

 2. Суспільні фонди споживання. Шляхи їх удосконалення.

 3. Сучасні аграрні відносини. Земельний кодекс України: цільове призначення земель,

розпорядження, користування, володіння землею.

49. Агропромисловий комплекс, його структура і функції. Форми сільськогосподарськихпідприємств. : ;

 1. Витрати підприємства (собівартість) і шляхи її зниження.

 2. Управління і самоуправління на підприємстві.

 3. Господарська, економічна і соціальна діяльність підприємства (закон про підприємства в

Україні).

 1. Види підприємств і їх інтеграція в сучасних умовах.

 2. Роздержавлення і приватизація (сутність і принципи).

 3. Програма економічних реформ України в перехідний період до ринку.

 4. Сутність, принципи і структура ринку.

 5. Планування підприємства. Бізнес-плани і їх зміст.
 1. Зайнятість і безробіття трудових ресурсів.

 2. Суб'єкти права власності і види власності (Закон України „Про власність").

 3. Історичні шляхи і методи побудови соціалістичної економіки (1917-1991 рр.).

 4. Види навчальних закладів і дошкільних установ у сучасних умовах.

 5. Особливості економічного виховання підростаючого покоління в Україні та в умовах

переходу до ринку.

 1. Розвиваючи економічні ігри („Менеджер", „НЕП").

 2. Організація і форми самоуправління в системі освіти.

 3. Активізація і демократизація прийняття рішень на основі цільових ігор (ДІ) і організаційно-діяльних ігор (ОДІ).

 4. Економіко-екологічне виховання.

 5. Джерела додаткового фінансування освіти (що існує в умовах ринку).

 6. Управління і самоуправління в системі освіти (в т. ч. в школах і дошкільних закладах).

 7. Маркетинг у системі народної освіти, в т. ч. шкільного і дошкільного виховання.

 8. Додаткові джерела фінансування освіти (шкіл, дитячих закладів) в умовах ринку.

 9. Система освіти в умовах ринкової економіки.

 10. Цільові комплексні програми: сутність, структура, види.

 11. Менеджмент та маркетинг у школі.

 12. Основні напрямки ЦКП: виховання економічного мислення школярів.

 13. Економічне виховання школярів (дошкільників) у зовнішньому середовищі (поза дошкільним закладом, школою і сім'єю). і

( 76. Особливості організації праці і шляхи підвищення оплати праці в школі (дошкільних
закладах). ; і

 1. Школа (дошкільний заклад) і підприємство.

 2. Види навчальних закладів і дошкільних установ в умовах ринкової економіки.

 1. Заробітна плата на виробничих підприємствах та працівників освіти: принципи, організація оплати їх праці.

 2. Матрична організаційна структура управління цільовою програмою „Економічне виховання дошкільників (школярів)".

 1. Економічне виховання школярів (дошкільників) в процесі загальної гуманітарної освіти.

 1. Економічне виховання в процесі трудового навчання.

 2. Економічне виховання і ринкова економіка.

 3. Економічне виховання в сім'ї.

 4. Досвід економічного виховання (школярів, дошкільників) у розвинутих країнах (Німеччина,

США).

 1. Основні напрями сучасного економічного виховання в умовах переходу до ринку.

 2. Економіко-екологічні проблеми нашого краю: Приазов'я, Бердянська. Азовського моря.


ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА:
Основи економічної теорії: Підручник: У 2кн.Кн.1 Суспільне виробництво. Ринкова економіка/ Ю.В. Ніколенко, А.В. Демківський, В.А. Євтушевський та ін.; За ред. Ю.В. Ніколенка.-2-ге вид., перероб. і доп.-К.: Либідь, 1998.- 278с. Основи економічної теорії: Підручник: У 2-х кн. Кн.2: Підприємництво, маркетинг, менеджмент. Відтворення в національному та світовому господарстві/ Ю.В. Ніколенко, М.М. Діденко, А.В. Шегда та ін./ За ред. Ю.В. Ніколенка.-2-ге вид., перероб. і доп.- К.: Либідь, 1998.- 272с.

Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник/ Г.Н. Климко, В.П. Нестеренко, Л.О. Каніщенко та ін.; За ред. Г.Н. Климка, В.П. Нестеренка.-2-ге вид., перероб. і доп.- К.: Вища шк. - Знання, 1997.- 743с.

Крупка М.І., Островерх П.І., Реверчук С.К. Основи економічної теорії: Підручник.- К.: Атіка, 2001.-344с.


ДОДАТКОВА:
Экономическая теория: Учебник/ СВ. Мочерный, В.К. Симоненко, В.В. Секретарюк, А.А. Устенко;Под ред. СВ. Мочерного .- 2-е изд., испр. и доп.- К.: О-во «Знания» КОО, 2003.-662с.

Ватаманюк 3., Панчишин С, Ватаманюк О., Пікулік О. Вступ до економічної теорії. Курс лекцій. Вид. друге, доповнене. - Львів: «Новий світ - 2000», 2005.-408С.Мочерний СВ. Економічна теорія: Посібник.- К.: Видавничий центр «Академія»,2003.-656с.(Альма-матер).izumzum.ru