Опис навчальної дисципліни - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1страница 2
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Опис навчальної дисципліни 1 252.04kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 4 567.55kb.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни... 1 13.62kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 1 147.8kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 4 503.92kb.
Програма І робоча програма навчальної дисципліни 1 15.89kb.
Робоча програма навчальної дисципліни історія української літератури... 1 216.37kb.
Завдання з навчальної дисципліни „міжнародне приватне право” 1 425.66kb.
Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжних політичних... 3 627.17kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 020301 Філософія любові напряму... 1 267.08kb.
Програма навчальної дисципліни теорія І методика журналістської творчості 2 548.9kb.
1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів Документація... 5 899.62kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Опис навчальної дисципліни - страница №1/2

Львівський національний університет імені Івана Франка

Філософський факультет

Кафедра теорії та історії культури

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з наукової роботи


___________________________

“______”_______________20___ р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИІсторія української культури
напряму підготовки 6.040102 – «Біологія»

біологічного факультету

Укладач: к.ф.н., ас. Лазарович Н.В.

Львів – 2010 1. Опис навчальної дисципліни

(Витяг з робочої програми навчальної дисципліни “ Історія української культури ”)


Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 1

Галузь знань:

0401 – Природничі наукиНормативна


Модулів – 2

Напрям

6.040102 – БіологіяРік підготовки:

Змістових модулів – 2

Спеціальність

«Загальна біологія»1-й

-
Семестр

Загальна кількість годин – 54

2-й

-

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 2


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр


16 год.

-

Практичні, семінарські

16 год.

-

Лабораторні

-

-

Самостійна робота

32 год.

-

ІНДЗ:

8 год.


Вид контролю:

залік
 1. Мета та завдання навчальної дисципліни


Метою навчальної дисципліни «Історія української культури» є вивчення основних періодів розвитку української культури, проблеми етногенезу та культурогенезу українського народу, аналіз історичної специфіки української національної культурної традиції, що постає невід’ємною умовою формування ціннісних орієнтирів та гуманізації сучасного українського соціокультурного простору.

Завдання курсу «Історія української культури» полягає у тому, щоб ознайомити студентів з основними історичними періодами становлення феномену української культури, закономірностями її функціонування і розвитку, формування у студентів поглибленого розуміння фундаментальних понять і категорій української культури, оволодіння сучасними методами культурологічного аналізу, розуміння тенденцій сучасних соціокультурних трансформацій в українській культурі.

Міжпредметні зв’язки. Нормативний курс «Історія української культури» для студентів біологічного факультету змістовно зіставляється з циклом дисциплін соціогуманітарного циклу: «Філософія», «Релігієзнавство», «Історія України», «Психологія», «Соціологія», «Політологія».
В результаті вивчення дисципліни «Історія української культури» студенти повинні:


 • Знати:

 • суть, зміст поняття культура, структуру та функції культури;

 • головні етапи розвитку, характерні особливості періодизації та репрезентанти української культури;

 • процеси та події, які зумовлювали зміну умонастроїв та перехід від одного періоду української культури до іншого;

 • визначення та зміст основних мистецьких стилів та напрямів української культури (у архітектурі, художньому та образотворчому мистецтві, літературі);

 • світоглядні засади визначних представників української культури різних періодів, їх здобутки, досягнення, особливості діяльності в процесі культурно-історичного поступу;

 • місце та значення української культури в системі світової культури;

 • зіставлення культурних явищ національної культури з відповідними процесами та періодами світової культури;

 • світоглядні тенденції, які притаманні сучасній українській культурі.
 • Вміти:

 • пояснити суть феномену культури, її роль у людській життєдіяльності, способи набуття, збереження та передачі базових цінностей культури;

 • аналізувати головні етапи розвитку, закономірності функціонування та становлення української культури;

 • характеризувати, вміти пояснити та наводити приклади чільних здобутків та пам’яток культури України;

 • порівняти (зіставити, знайти спільне) особливості різних культурних періодів;

 • наводити найвизначніші культурно-мистецькі пам’ятки та імена видатних представників того чи іншого періоду історії культури України;

 • визначати роль і місце української культури в світовій цивілізації, пояснити історичну специфіку української національної культурної традиції;

 • аналізувати тенденції новітніх соціокультурних трансформацій та сучасних культурологічних процесів, які стосуються як історії української, так і світової культури;

 • обґрунтовувати власні світоглядні позиції на основі знань історико-культурної спадщини України, а також турбуватися про збереження та примноження національної культурної спадщини.
 1. Програма навчальної дисципліни


Змістовий модуль 1. Історичний розвиток української культури: від витоків до І пол..ХVII ст.
Тема 1. Філософсько-теоретичні основи історії української культури.

 1. Розуміння поняття культури як суспільного та духовного феномену: еволюція поглядів та сучасні інтерпретації поняття. Структура та функції культури.

 2. Предмет курсу «Історія української культури». Феномен української культури.

 3. Особливості світогляду та характерології українського народу як підґрунтя української культури.

 4. Українська культура як складова та невід’ємна частина світової культури.Тема 2. Історичні умови виникнення та джерела формування української культури.

 1. Культурогенез українського народу. Витоки української культури.

 2. Матеріальна та духовна культура стародавнього населення України (палеоліт, мезоліт, неоліт, енеоліт). Феномен Трипільської культури.

 3. Культура мідно-бронзової та залізної доби (кіммерійці, скіфи, сармати, антична епоха Причорномор’я).

 4. Характерні риси культури ранньослов’янського періоду. Зарубинецька та Черняхівська культури.Тема 3. Особливості культури Київської Русі та Галицько-Волинського князівства.

 1. Специфіка та характерні риси дохристиянської культури Київської Русі.

 2. Вплив християнства на духовну культуру Київської Русі.

 3. Матеріальна та духовна культура Київської Русі (книжна культура, архітектура та образотворче мистецтво тощо).

 4. Особливості та характеристика культури Галицько-Волинської Русі.


Тема 4. Культурні традиції українського Ренесансу (ХIV – І пол. ХVII ст.).

 1. Поширення гуманістичних ідей в духовній культурі України доби Ренесансу. Феномен Олельковицького Ренесансу.

 2. Розвиток освіти та наукових знань в Україні: книгодрукування та культурно-просвітницька діяльність братських шкіл.

 3. Архітектура і образотворче мистецтво доби Ренесансу. «Золотий вік» Львівського архітектурного Ренесансу.

 4. Музична культура і театральне мистецтво епохи Ренесансу.


Змістовий модуль 2. Історія української культури з ІІ пол. ХVII – ХХІ ст.
Тема 5. Особливості української культури ІІ пол. ХVII – ХVIIІ ст.

 1. Історичні та суспільно-політичні передумови розвитку української культури. Самобутні риси культури Козацької держави.

 2. Феномен козацького бароко в архітектурі та образотворчому мистецтві.

 3. Розвиток освіти та наукових знань в Україні ІІ пол. ХVII – поч. ХVIIІ ст. Діяльність Києво-Могилянської Академії.

 4. Особливості літературної діяльності в українській культурі: козацькі літописи, полемічна література тощо.

 5. Музична культура і театральне мистецтво культури українського бароко.


Тема 6. Українська культура кін. ХVІII – поч. ХХ ст. Національно-культурне відродження в Україні.

 1. Ґенеза та періодизація національно-культурного відродження в Україні наприкінці ХVІII – початку ХХ ст.

 2. Характерні риси дворянського періоду національно-культурного відродження в Україні.

 3. Особливості народницького періоду національно-культурного відродження.

 4. Модерністичний період національно-культурного відродження в Україні та його характеристики.

 5. Феномен національно-культурного відродження у Галичині.


Тема 7. Особливості української культури ХХ ст.

 1. Головні тенденції та періодизація розвитку української культури ХХ ст.

 2. «Розстріляне Відродження» 20-30-х років ХХ ст. та його трагічні наслідки для української культури.

 3. Особливості радянської доби в українській культурі. Панування соцреалізму.

 4. Феномен дисидентів-шістдесятників як спроба відновлення української самобутності.

 5. Творчість діячів української культури в еміграції.

Тема 8. Специфіка української соціокультурної ситуації сьогодення.

 1. Період «перебудови» в Україні як передумова національного відродження української культури.

 2. Постмодерністичні тенденції в сучасній українській культурі.

 3. Особливості та характерні риси українського соціокультурного простору наших днів.

 4. Перспективи розвитку української культури у ХХІ ст.


4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

Інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Історичний розвиток української культури: від витоків до І пол. ХVII ст.


Тема 1. Філософсько-теоретичні основи історії української культури

6,5

2

2

-

0,5

2

-

-

-

-

-

-

Тема 2. Історичні умови виникнення та джерела формування української культури

6,5

2

2

-

0,5

2

-

-

-

-

-

-

Тема 3. Особливості культури Київської Русі та Галицько-Волинського князівства

6,5

2

2

-

0,5

2

-

-

-

-

-

-

Тема 4. Культурні традиції українського Ренесансу (ХIV – І пол. ХVII ст.).

6,5

2

2

-

0,5

2

-

-

-

-

-

-

Разом – зм. модуль1
26

8

8

-

2

8
Змістовий модуль 2. Історія української культури з ІІ пол. ХVII – ХХІ ст.


Тема 5. Особливості української культури ІІ пол. ХVII – ХVIIІ ст.

6

2

2

-

0,5

2

-

-

-

-

-

-

Тема 6. Українська культура кін. ХVІII – поч. ХХ ст. Національно-культурне відродження в Україні

6

2

2

-

0,5

2Тема 7. Особливості української культури ХХ ст.

6

2

2

-

0,5

2Тема 8. Специфіка української соціокультурної ситуації сьогодення

6

2

2

-

0,5

2Разом – зм. модуль 2

26

8

8

-

2

8


Усього годин


54

16

16

-

4

165. Теми семінарських занять


з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Предмет курсу «Історія української культури». Поняття культури. Феномен української культури.

2

2

Витоки української культури: від палеоліту до ранньослов’янського періоду

2

3

Матеріальна та духовна культура Київської Русі та Галицько-Волинського князівства

2

4

Гуманістичні тенденції доби Відродження в Україні (ХIV – І пол. ХVII ст.)

2

5

Феномен культури українського бароко (ІІ пол. ХVII – ХVIIІ ст.)

2

6

Національно-культурне відродження в Україні (кін. ХVІII – поч. ХХ ст.)

2

7

Головні тенденції та періодизація розвитку української культури ХХ ст.

2

8

Особливості та характерні риси українського соціокультурного простору у наш час

2
Усього

16

6. Самостійна робота


з/п


Назва теми

Зміст завдання

Кількість

Годин


1

Предмет курсу «Історія української культури». Поняття культури. Феномен української культури.

1). Зіставити та віднести певні риси характерології чи національного характеру українців з відповідними теоретичними концепціями: В. Антоновича, М. Костомарова, М. Шлемкевича, О.Кульчицького та ін. (у формі інтерактивної гри).

2). Навести конкретні приклади: матеріальних та духовних цінностей культури, її предметних та особистих форм (культурологічний диктант)

3). Опрацювання уривків літературних джерел зі запропонованої тематики:

* Антонович В. «Три національні типи народні»,

* Кульчицький О. «Національні риси українського народу»,

* Костенко Л. «Гуманітарна аура нації або дефект головного дзеркала».

2


2

Витоки української культури: від палеоліту до ранньослов’янського періоду

1). Зіставити характерні риси/ культурні пам’ятки, артефакти з конкретною культурою: скіфів, сарматів, кіммерійців, трипільців, жителів античних міст Пн. Причорномор’я тощо (культурологічний диктант).

2). Підготуватися до дискусії на тему: «Пантеон східнослов’янських богів: чи можна вести мову про актуальність/ неактуальність язичництва у наші дні».

3). Опрацювання уривків літературних джерел зі запропонованої тематики:

* «Велесова книга».


2


3

Матеріальна та духовна культура Київської Русі та Галицько-Волинського князівства

1). Провести порівняльний культурологічний аналіз культури Київської Русі та культури Галицько-Волинської Русі (у формі творчої письмової роботи).

2). Підготуватися до дискусії на тему: «Зміст та значення прийняття християнства для культури Київської Русі».

3). Самостійне опрацювання уривків першоджерел зі запропонованої тематики:

* Митрополит Іларіон «Слово про закон і благодать»,

* Мономах Володимир «Літопис Руський: Поучення».2


4

Гуманістичні тенденції доби Відродження в Україні (ХIV – І пол. ХVII ст.)

1). Запропонувати термінологічний аналіз понять: гуманізм, антропоцентризм, полемічна література, братський рух, ренесансний стиль (у вигляді культурологічного диктанту).

2). Зіставити та віднести певну персоналію/діяча української культури з відповідним культурно-освітнім осередком – Львівське Ставропігійське братство, Київський вчений гурток, Острозький освітньо-культурний осередок (у формі інтерактивної гри).

3). Опрацювання уривків першоджерел зі запропонованої тематики:

*  Оріховський-Роксолан Станіслав «Напучення польському королеві Сигізмунду-Августу»,

* Смотрицький Герасим «Ключ царства небесного».


2

5

Феномен культури українського бароко (ІІ пол. ХVII – ХVIIІ ст.)

1). Поміркуйте над зіставленням загальних характеристик культури європейського бароко та національних особливостей культури власне українського бароко (козацьке, мазепинське) (у формі короткого письмового обґрунтування).

2). Здійснити підбірку взірців української барокової поезії – «вірші-раки», «акро-вірші» тощо (у вигляді презентації).

3). Опрацювання уривків першоджерел зі запропонованої тематики:

* Прокопович Феофан «Про риторичне мистецтво».


2


6

Національно-культурне відродження в Україні (кін. ХVІII – поч. ХХ ст.)

1). Віднести конкретну культурну пам’ятку/ діяча / подію / характеристику до певного періоду національно-культурного відродження – дворянського, народницького чи модерністичного (у формі інтерактивної гри).

2). Порівняти (знайти спільне, відмінне, зіставити, протиставити) особливості національно-культурного відродження в Галичині у контексті процесів відродження загальноукраїнської культури (у формі короткої творчої письмової роботи).

3). Самостійне опрацювання першоджерел зі запропонованої тематики:

* Сковорода Григорій «Розмова п’яти перехожих про істинне щастя в житті»,

* «Історія Русів»,

* «Книга буття українського народу».


2


7

Головні тенденції та періодизація розвитку української культури ХХ ст.

1). Зіставити та віднести відповідні характерні риси/ культурні пам’ятки/ діячів до певних модерністичних стильових напрямів української культури (у формі інтерактивної гри).

2). Підготуватися до участі у дискусії на тему: «Розстріляне Відродження: трагічні наслідки для української культури».

3). Опрацювання уривків першоджерел зі запропонованої тематики:

* Донцов Дмитро «Націоналізм»,

* Липинський В’ячеслав «Листи до братів-хліборобів»,

* Петров Віктор «Українські культурні діячі УРСР – жертви большевицького терору».


2


8

Особливості та характерні риси українського соціокультурного простору у наш час

1). Творче завдання: «П’ять найрепрезентативніших рис, що характеризують сучасний стан української культури» (у формі короткої письмової роботи).

2). Підготуватися до участі у дискусії на тему: «Українське суспільство у пошуці нових соціокультурних парадигм розвитку».

3). Опрацювання уривків першоджерел зі запропонованої тематики:

* Андрухович Юрій «Повернення літератури?»,

* Пахльовська Оксана «Українська культура у вимірі пост: посткомунізм, постмодернізм, поствандалізм».

2

Усього

16


9. Індивідуальне навчально-дослідне завдання
За підсумками Змістового модулю №1 студентам пропонується здійснити індивідуальну науково-пошукову роботу на тему: «Українська національна традиція: зміст, характеристики та трансформація від витоків до сьогодення».

За підсумками Змістового модулю №2 студентам запропоновано зробити розширений культурологічний аналіз та здійснити презентацію конкретної пам’ятки української культури, яку вони попередньо обрали.
10. Методи контролю
З метою перевірки якості знань, умінь та навичок з дисципліни «Історія української культури» використовуються такі методи поточного контролю: опитування, участь у дискусіях, написання творчих завдань, тестування, а також заслуховування доповідей, інформаційних повідомлень на семінарських заняттях.
11. Розподіл балів, котрі можуть отримати студенти

Поточне тестування та самостійна роботаПідсумковий тест (залік)

Сума

Змістовий модуль №1


Змістовий модуль № 220

100


Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

10

10

10

10

10

10

10

10

следующая страница >>


izumzum.ru