О. В. Макарова, заступник директора ідсд ім. М. В. Птухи нан україни з наукової роботи, завідувач відділу досліджень людського розви - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Психологічний аспект розвитку людського капіталу у віртуальному освітньому... 1 34.84kb.
Національна Академія наук України Інститут економіко-правових досліджень... 25 4448.31kb.
Організація моніторингових досліджень та оцінювання якості освіти... 1 190.16kb.
У статті висвітлено основні напрями наукової діяльності Чернівецького... 1 100.51kb.
Практичне заняття 1 Мовне оформлення результатів наукової роботи... 1 399.38kb.
Заступник директора з навчально-методичної роботи Черкаського обласного... 1 134.78kb.
Дубик В. Я. заступник директора з навчально-виховної роботи Новояворівського... 3 494.12kb.
Регламент роботи семінару 9: 00 10: 00 Реєстрація учасників семінару... 1 26.99kb.
I. Загальні положення Юрисконсульт юридичного відділу призначається... 1 32.75kb.
Національна академія державного управління при Президентові України... 1 27.06kb.
Деякі теоретико-методологічні підходи І методи дослідження політичної... 1 94.53kb.
Економіка природокористування І охорони довкілля: [зб наук пр. 1 76.4kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

О. В. Макарова, заступник директора ідсд ім. М. В. Птухи нан україни з наукової роботи - страница №1/1

«Людський розвиток в умовах нестабільності

процесів відтворення населення»

Стислий опис НДР:

Термін виконання:

2010–2012 рр.

Науковий керівник:

О.В.Макарова, заступник директора ІДСД ім. М.В.Птухи НАН України з наукової роботи, завідувач відділу досліджень людського розвитку, д.е.н.

Виконавці:

відділ досліджень людського розвитку, відділ дослідження демографічних процесів і демографічної політики, відділ міграційних досліджень

УДК:

314.18

Номер державної реєстрації:

0109U008249

Протокол Вченої ради ІДСД ім. М.В.Птухи НАН України:

від 21 грудня 2012 р. № 18

Відомості про заключний звіт:

1359 с., 5 розділів, 202 рис., 86 табл., 21 формула, 40 додатків, 447 джерел.


Об’єкт дослідження: людський розвиток в Україні.

Предмет дослідження: взаємозв’язок демографічних процесів та людського розвитку; вимірювання людського розвитку регіонів України з врахуванням якісних змін у демографічних процесах; визначення пріоритетів та оцінка перспектив людського розвитку в регіонах України.

Мета роботи: розробка стратегічних напрямів забезпечення людського розвитку в умовах нестабільності процесів відтворення населення на основі прогнозування людського розвитку та аналізу чинників впливу на стан людського розвитку у регіонах України.

Ключові слова: людський розвиток, відтворення населення, тривалість життя, модернізація смертності, покоління, демографічні процеси, міграція населення, соціальне середовище, комфортне життя, добробут, гідна праця, освіта, пріоритети людського розвитку, соціальна політика.

Зміст:

ВСТУП

1. ДЕМОГРАФІЧНІ ПРОЦЕСИ ТА ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК: ПРОБЛЕМИ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ

1.1 Сталість людського розвитку та відтворення населення

1.2 Трансформації народжуваності та людський розвиток: діалектика взаємозв’язку

1.3 Шлюбно-сімейні процеси у контексті людського розвитку

1.4 Тривалість життя як складова індексу людського розвитку

1.5 Взаємовплив міграційних процесів та людського розвитку

1.6 Сталий людський розвиток та міжпоколінна справедливість

2. РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ ДЕМОГРАФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ, ВИЯВЛЕННЯ «ДЕМОГРАФІЧНИХ ХВИЛЬ» ТА ЇХ НАСЛІДКІВ

2.1 Реконструкція демографічної динаміки України за період з середини ХІХ – до початку ХХІ ст.: методологія та основні результати

2.2 Вплив демографічних процесів і зрушень у віковому складі населення України у ХХ – на початку ХХІ ст. на формування демографічних хвиль

2.3 Когортний аналіз народжуваності й плідності у жінок України за останнє сторіччя

2.4 Ретроспективний вплив міграції на демографічний розвиток

3. Якісні зміни у демографічних процесах та їх прогнозування

3.1 Відмінності смертності окремих поколінь населення України в ХХ ст. у контексті соціально-економічних перетворень

3.2 Трансформація смертності населення України на тлі суспільної модернізації епідеміологічного переходу

3.3 Вплив асоціальних явищ на стан здоров’я та смертність населення у міжпоколінному вимірі

3.4 Народжуваність, вікова структура та відтворення населення: взаємовпливи та ефект інстабільності

3.5 Міграційні процеси

3.6 Прогнозування медико-соціальних наслідків старіння населення в Україні

3.7 Прогнози міграцій населення та етнічного складу

4. ЛЮДСЬКИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: МЕТОДОЛОГІЯ ТА ВИМІРЮВАННЯ

4.1 Проблеми вимірювання людського розвитку у регіонах

4.2 Принципи побудови системи показників та вимоги до якості інформації

4.3 Методика вимірювання регіонального людського розвитку 2012 р.

4.4 Аналіз тенденцій людського розвитку у регіонах України та їх стабільності

4.5 Оцінювання прогресу у сфері людського розвитку

4.6 Перспективи людського розвитку в регіонах України

5. ПОЛІТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ВІДТВОРЕННЯ НАСЕЛЕННЯ

5.1 Визначення пріоритетів людського розвитку

5.2 Оцінка перспектив та можливостей досягнення цільових орієнтирів регіонального людського розвитку

5.3 Шляхи подолання регіональних диспропорцій за основними складовими людського розвитку

5.4 Національні пріоритети у контексті сталого людського розвитку

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ


Основні результати НДР:

– здійснено теоретичне переосмислення соціально-філософських, економічних та соціологічних поглядів і концепцій людського розвитку;

– доведено наявність діалектичного взаємозв’язку між демографічними процесами і людським розвитком;

– проаналізовано основні демографічні тенденції та охарактеризовано вплив змін у здоров’ї та дожитті поколінь на параметри людського розвитку;

– досліджено перспективні тенденції та обґрунтовано наслідки змін у складі населення;

– оновлено методологію вимірювання людського розвитку регіонів України;

– проаналізовано основні тенденції людського розвитку у регіонах України;

– розроблено заходи політики забезпечення людського розвитку в умовах нестабільності відтворення населення.Наукову новизну результатів НДР характеризують такі положення:

вперше:

– досліджено взаємозв’язок демографічного і людського розвитку з позицій свободи вибору та міжпоколінної справедливості;

– виконано реконструкцію демографічної динаміки України за тривалий час, виявлено й описано демографічні хвилі як прояви нестабільності, обґрунтовано їх вплив на особливості людського розвитку;

– доведено незавершеність процесу модернізації смертності в Україні в результаті досліджень довготривалих зрушень у перебігу цього демографічного процесу;

– досліджено зміни історичної конфігурації шлюбно-сімейних процесів в Україні під впливом соціальних катастроф і суспільних трансформацій ХХ ст., зокрема обґрунтовано штучне прискорення модернізації шлюбно-сімейних відносин у перші десятиліття радянської історії та руйнівний вплив Голодомору 1930-х років;

– удосконалено підходи до дослідження характеру взаємозв’язків народжуваності та людського розвитку, зокрема: реалізовано підхід до аналізу розриву між бажаною та фактичною кількістю дітей як характеристики рівня декларованої людським розвитком свободи дій; розглянуто основні перепони відносно свободи дій у реалізації дітородних намірів;

– введено в науковий обіг показник співвідношення чисельності умовних споживачів та умовних виробників (розрахований на основі повікових рівнів виробництва і споживання) як узагальненої характеристики економічної цінності вікової структури населення, здійснено оцінку вкладу міграцій у динаміку показника. Виявлено, що внутрішньодержавні мігранти мають нижчі показники економічної цінності вікової структури населення, оскільки в структурі внутрішньодержавних мігрантів віковий контингент з максимальним рівнем споживання (25–29 років) значно переважає віковий контингент з максимальним рівнем виробництва (35–39 років);

удосконалено:

– дослідження складного характеру взаємозв’язків народжуваності і людського розвитку, зокрема доведено, що народжуваність одночасно може виступати як чинник, ефект (результат) і ознака (характеристика) людського розвитку;

– методичні підходи до вимірювання регіонального людського розвитку, що зберегли в собі найкращі риси попередньої методики та характеризуються низкою новацій, які її суттєво удосконалюють, зокрема: перехід від констатації досягнутого рівня людського розвитку до оцінювання його прогресу на основі нормування цільових орієнтирів; переформатування основних блоків показників людського розвитку та оновлення їх кількісного й якісного складу відповідно до основних аспектів людського розвитку; використання методу експертного оцінювання попарних порівнянь для визначення ваг показників;

одержали подальший розвиток:

– теоретичні засади дослідження інституту сім’ї у контексті теорії людського розвитку, зокрема доведено значення сім’ї як осередку і характеристики людського розвитку;

– дослідження процесів і тенденцій розвитку української сім’ї на етапі соціально-економічної трансформації та встановлення їх неоднозначного, суперечливого характеру;

– уявлення щодо характеру взаємозв’язку між демографічним розвитком та еволюцією сімейної політики, що, на відміну від існуючих, визначає їх як взаємообумовлені процеси;

– дослідження демографічних аспектів сучасного розвитку міст – обласних центрів, зокрема тенденцій формування міграційних потоків різного рівня, визначення факторів впливу на цей процес;

– застосування гендерного підходу до дослідження міграційних процесів в Україні, зокрема визначення впливу міграційних процесів на трансформацію сімейних рольових настанов чоловіка та жінки;

– оцінка тенденцій та перспектив людського розвитку в регіонах України. Зокрема доведено існування суттєвих регіональних диспропорцій за окремими складовими людського розвитку, що включають відтворення населення, стан соціального середовища, рівень освіти, комфортність умов проживання, доступ до гідної праці та добробут населення;

– визначення пріоритетних напрямів регіональної політики людського розвитку в Україні в контексті окремих його складових, обґрунтування конкретних шляхів їх реалізації в різних регіонах країни.izumzum.ru