О. П. Похиляк, М. П. Бабюк - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
О. П. Похиляк, М. П. Бабюк - страница №1/1

6/13/9 О.П.Похиляк, М.П.Бабюк

Про міську програму підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" Галицького інституту імені В’ячеслава Чорновола у Тернопільському національному економічному університеті і Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя, договори про співпрацю між Тернопільською міською радою і Тернопільським національним економічним університетом та між Тернопільською міською радою і Тернопільським національним технічним університетом імені Івана Пулюя

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про вищу освіту» листами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/11-136 від 11.01.2011 р., №1/11-2851 від 07.04.2011 р. «Щодо реорганізації Галицького інституту імені В’ячеслава Чорновола», згодою Тернопільського національного економічного університету від 24.12.2011 р. № 125-38/4085, згодою Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя від 10.08.2011 р. № 1663, рішенням Тернопільської міської ради від 29.07.2011 р. №6/п11/1 «Про внесення змін в рішення міської ради від 19.05.2011р. №6/8/17 «Про реорганізацію Галицького інституту імені В’ячеслава Чорновола», рішенням постійної комісії міської ради з питань освіти, науки, культури, міська рада ВИРІШИЛА:

1.Затвердити міську програму підготовки студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" Галицького інституту імені В’ячеслава Чорновола у Тернопільському національному економічному університеті на 2011-2014 роки і Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя на 2011-2013 роки та договори про співпрацю між Тернопільською міською радою і Тернопільським національним економічним університетом, Тернопільською міською радою і Тернопільським національним технічним університетом імені Івана Пулюя згідно з додатками №1, 2, 3 (додаються).

2.Виконавчому комітету міської ради під час складання проекту міського бюджету на відповідний рік передбачити кошти на виконання завдань Програми та Договорів про співпрацю.

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань освіти, науки, культури.

Додаток №1

до рішення міської ради

від «16» серпня 2011 р.

№ 6/13/9


Додаток до рішення викладено в новій редакції відповідно до рішення міської ради від 30.09.2011 р. № 6/14/6
Міська програма

підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр»

у Тернопільському національному економічному університеті

і Тернопільському національному технічному

університеті імені Івана Пулюя

на 2011-2014 роки
Паспорт програми

1

Ініціатор розроблення Програми

Управління освіти і науки

Тернопільської міської ради,

Галицький інститут імені В’ячеслава Чорновола


2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Листи Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/11-136 від 11.01.2011 р.; №1/11-2851 від 07.04.2011 р. «Щодо реорганізації Галицького інституту імені В’ячеслава Чорновола»,

рішення сесії Тернопільської міської ради №6/п11/1 від 29 липня 2011 р. «Про реорганізацію Галицького інституту імені В’ячеслава Чорновола»3

Розробник Програми

Управління освіти і науки

Тернопільської міської ради4

Співрозробники Програми

Тернопільський національний економічний університет, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя,

Галицький інститут імені В’ячеслава Чорновола5

Учасники Програми

Тернопільський національний економічний університет, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя,

Тернопільська міська рада6

Термін реалізації Програми

2011-2014 рр.

7

Етапи виконання Програми

1 – й етап – 2011 р.

2 – й етап – 2012 р.

3 – й етап – 2013 р.

4 – й етап – 2014 р.8

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Міський бюджет

9

Загальний обсяг необхідних фінансових ресурсів (коштів міського бюджету)

Очікувана сума - 4569900,0 грн.

Дана Програма приймається на виконання Закону України «Про вищу освіту» з урахуванням тенденції змін щодо типів вищих навчальних закладів, листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/11-136 від 11.01.2011 р.; №1/11-2851 від 07.04.2011 р. «Щодо реорганізації Галицького інституту імені В’ячеслава Чорновола», рішення сесії Тернопільської міської ради №6/8/7 від 19.05.2011 р. «Про реорганізацію Галицького інституту імені В’ячеслава Чорновола» із змінами, внесеними рішенням сесії Тернопільської міської ради №6/п11/1 від 29.07.2011 р., з метою оптимізації мережі навчальних закладів комунальної форми власності та забезпечення завершення навчання студентів Галицького інституту імені В’ячеслава Чорновола освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у Тернопільському національному економічному університеті (за згодою, лист № 125-38/4085 від 24.12.2010 року) і Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя (за згодою, лист №1663 від 10.08.2011 р.).
Виконання даної Програми дасть можливість:

 • врахувати тенденції змін у спеціальному законодавстві щодо типів вищих навчальних закладів;

 • оптимізувати мережу навчальних закладів комунальної форми власності з урахуванням демографічної, соціально-економічної ситуації;

 • вдосконалити структуру та обсяги підготовки кадрів відповідно до потреб ринку праці міста Тернополя та Тернопільської області;

 • підвищити рівень професійної підготовки студентів, переведених з Галицького інституту імені В’ячеслава Чорновола з метою здобуття ОКР бакалавр, професорсько-викладацькими колективами університетів з урахуванням міжнародного досвіду;

 • забезпечити соціальний захист студентів.


Основні завдання Програми:

 • створення належних умов для завершення навчання студентів за ОКР «бакалавр» Галицького інституту імені В’ячеслава Чорновола у Тернопільському національному економічному університеті та Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя;

 • підвищення якості підготовки фахівців з вищою освітою для потреб міста Тернополя та Тернопільської області відповідно до чинного законодавства України з вищої освіти;

 • забезпечення організацій, установ, підприємств м. Тернополя і Тернопільської області висококваліфікованими кадрами напряму підготовки бакалаврів «Право», «Економіка підприємства», «Фінанси і кредит», «Програмна інженерія», «Туризм», «Реклама і зв’язки з громадськістю», «Видавнича справа та редагування».


Очікуване фінансове забезпечення міської програми

підготовки бакалаврів

у Тернопільському національному економічному університеті

та Тернопільському національному технічному

університеті імені Івана Пулюя


Обсяг коштів, які пропонуються залучити на виконання Програми

Етапи виконання програми

Усього витрат на виконання Програми

2011 р.

2012 р.

2013 р.

2014 р.

Обсяг ресурсів, усього (міського бюджету)

908558,0

2330101,0

1036221,0

295020,0

4569900,0

в. т.ч. ТНЕУ

826058,0

2132172,0

970350,0

295020,0

4223600,0

в. т.ч. ТНТУ ім.І.Пулюя

82500,0

197929,0

65871,0
346300,0


Координація та контроль

за ходом виконання Програми

Координацію діяльності щодо виконання Програми здійснює управління освіти і науки Тернопільської міської ради.

Тернопільський національний економічний університет і Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя щосеместрово інформують Управління освіти і науки Тернопільської міської ради про динаміку контингенту студентів протягом 2011-2014 років, а управління освіти і науки звітує Тернопільській міській раді про виконання етапів Програми до 25 грудня щорічно протягом терміну дії Програми.

Секретар ради І.Турський

Додаток №2

до рішення міської ради

від «16» серпня 2011 р.

№ 6/13/9
ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ
Тернопільський національний економічний університет (далі - Виконавець) в особі ректора проф. Юрія С.І., що діє на підставі Статуту, з одного боку, Тернопільська міська рада (далі - Замовник) в особі міського голови міста Тернополя Надала С.В., що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з другого боку, (надалі Сторони), уклали цей Договір про таке:

1. Предмет договору


 1. Навчання за кошти бюджету Тернопільської міської ради осіб Замовника за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр та напрямом підготовки згідно додатків № 1-4 до цього Договору на 2011-2014 роки.

 2. Умови навчання конкретної особи Замовника визначається Договором про навчання, що укладається на підставі Типового договору про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами, затвердженим Наказом Міністерства освіти і науки України 11.03.2002 р. № 183.


2. Обов'язки Сторін

2.1. Виконавець зобов'язується:

2.1.1. Забезпечити теоретичну та практичну підготовку осіб згідно з навчальними планами та програмами і вимогами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

2.1.2. Створити умови для навчання осіб.

2.1.3. Забезпечити можливість користування особам бібліотеками, читальними залами, навчальною та методичною літературою, комп'ютерною технікою, об'єктами спортивно-оздоровчого, соціально-побутового та культурного призначення.


 1. Інформувати Замовника про фактичну кількість осіб Замовника, що навчається, та про розмір фактичних витрат, пов'язаних з її навчанням.

 2. Після закінчення навчання й отримання відповідної кваліфікації видати особам документ про освіту державного зразка.

2.2. Замовник зобов'язується:

2.2.1. На пропозицію Виконавця направляти своїх представників для участі в роботі державних екзаменаційних комісій.


3. Порядок оплати та вартість навчання

3.1. Порядок оплати та вартість навчання осіб Замовника визначається Договорами про навчання, що укладаються згідно п. 1.2. цього Договору.4. Термін дії Договору

4.1 Договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до


20 р. року.

4.2. Вартість навчання осіб Замовника за напрямами підготовки встановлюється Виконавцем згідно чинного законодавства України.


5. Відповідальність Сторін

5.1. Сторони несуть відповідальність за повне виконання взятих на себе зобов’язань за цим Договором.

5.2. Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання взятих на себе зобов’язань за цим Договором у разі, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили (форс-мажор).

5.3. Під обставинами непереборної сили (форс-мажор) розуміють обставини, які виникли після укладення цього Договору в результаті непередбачуваних і непереборних Сторонами подій надзвичайного характеру (пожежа, землетрус, повінь, епідемія, військовий конфлікт, блокада), якщо вони перешкоджають виконанню зобов’язань за цим Договором.


6. Інші положення

6.1. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться у письмовій формі шляхом укладення додатків до цього Договору відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Дострокове припинення дії чи розірвання цього Договору оформлюється Сторонами окремим додатком.

6.3. Договір складено у двох примірниках, які зберігаються по одному в кожної зі Сторін і мають однакову юридичну силу.
7. Юридичні адреси Сторін

Виконавець

Тернопільський національний економічний університет


46020 м. Тернопіль

вул. Львівська, 11

тел (0352) 47-50-78
Ректор ТНЕУ, доктор економічних наук, професор

____________ С.І.Юрій

підпис

М.П.


Замовник

Тернопільська міська рада

46000 м. Тернопіль

вул. Листопадова, 5

Міський голова м. Тернополя
__________________ С.В.Надал

підпис


М.П.Секретар ради І.В.Турський