Нормативної навчальної дисципліни - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Програма нормативної навчальної дисципліни 1 176.56kb.
Типова навчальна програма нормативної дисципліни 2 297.68kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 4 567.55kb.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни... 1 13.62kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 1 147.8kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 4 503.92kb.
Програма І робоча програма навчальної дисципліни 1 15.89kb.
Робоча програма навчальної дисципліни історія української літератури... 1 216.37kb.
Завдання з навчальної дисципліни „міжнародне приватне право” 1 425.66kb.
Робоча програма навчальної дисципліни історія зарубіжних політичних... 3 627.17kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 020301 Філософія любові напряму... 1 267.08kb.
1. 1 Дистанційна освіта є особливою технологією навчання, яка використовується... 1 90.22kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Нормативної навчальної дисципліни - страница №1/3З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Директор Державного методичного центру навчальних закладів культури і мистецтв України

____________ А.П. Корисько

«____» ____________ 20__ р.

МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ


ЛІПЛЕННЯ


ПРОГРАМА

нормативної навчальної дисциплінипідготовки молодшого спеціаліста

напряму 0202 «Мистецтво»

спеціальності 5.02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво»
(Шифр за ОПП: ПП-04)

Київ 2013

Розробник:


Єресько В.П.

- викладач обласного комунального закладу «Лозівське училище культури і мистецтв»

Рецензенти:
Відповідальний за випуск:

Стронько Т.Ф.
Редактор:

Колесник Є.Д.
Рекомендовано на засіданні

Координаційної комісії з навчально-методичної роботи училищ (коледжів) культури

(культури і мистецтв)

Протокол №___від_____2013 р.

© Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв, 2013 р.

І. ВСТУП

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Ліплення» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 5.02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво».Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості побудови різних форм (природних, побутових) засобами академічної та декоративно-прикладної скульптури.

Міждисциплінарні зв’язки: вивчення дисципліни «Ліплення» йде в тісному зв’язку з іншими дисциплінами професійного циклу: «Рисунок», «Композиція», «Пластична анатомія», «Технологія і матеріалознавство», «Декоративно-прикладна творчість», «Практика ДПТ», «Орнамент». Оскільки основним об’єктом пластичного зображення є людина, фундаментальне значення мають основи пластичної анатомії.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Ліплення» є формування знань, умінь і навичок ліплення творів декоративно-прикладного мистецтва, що передбачає опанування різними техніками академічної та декоративно-прикладної скульптури, створення круглої та рельєфної скульптури з різних матеріалів.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Ліплення» є:


 • формування системи знань, умінь і навичок виконання практичних завдань, застосовуючи різні техніки ліплення;

 • ознайомлення із основними видами скульптурних зображень, різними техніками виконання та технологіями роботи з матеріалами;

 • навчання послідовності створення виробів образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва;

 • виховання естетичної культури, любові до української народної творчості;

 • розвиток творчих здібностей та художньої індивідуальності студентів.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати:

 • види скульптури: станкова, монументальна, декоративна, праскова, малих форм, їх композиційні та художні особливості;

 • жанри скульптури: міфологічний, релігійний, історичний, анімалістичний, портретний, пейзажний;

 • матеріали та інструменти: глина, пластилін, віск, мармур, граніт, деревина тощо;

 • види каркасів: для голови, для напівфігури, для фігури;

 • послідовність ліплення: голови, напівфігури, фігури (оголеної та одягненої) у різних положеннях;

 • форму та місця кріплення різних поверхових м’язів; їх функціональну роль при різних положеннях тіла людини;

 • пластику тіла людини: голови, шиї, тулубу, верхніх та нижніх кінцівок;

 • пропорції тіла людини різного віку: дитячі, підліткові та дорослої людини;

 • статеві відзнаки тіла людини, як в пропорційних співвідносинах різних анатомічних частин, так і в їх пластиці;

 • характерні особливості академічного та декоративного стилів ліплення.

уміти:

 • виконувати практичні завдання у певній послідовності як в круглій, так і рельєфній пластиці, від задуму до відтворення у різних матеріалах (глина, пластилін, деревина, тощо);

 • відтворювати стиль та характерні особливості взірця (ескізу) на основі аналізу витворів декоративно-прикладного мистецтва;

 • використовуючи принципи об’єднання елементів, формувати навички побудови різних форм, знайти рішення, які оптимально відтворюють задум.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 324 години / 9 кредитів ECTS.
2. Опис навчальної дисципліни


Курс: ІI, ІІІ, IV

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів Національних: 6

ECTS: 9

Змістових

модулів: 7Шифр та назва напряму:

0202 «Мистецтво»Шифр та назва спеціальності: 5.02020801

«Декоративно-прикладне мистецтво»Назва спеціалізації:

«Декоративно-прикладне мистецтво»Освітньо-кваліфікаційний рівень:

«Молодший спеціаліст»Обов’язковий

Рік підготовки: 2,3,4

Семестр: 3,4,5,6,7,8


Тижневих годин:

3 семестр – 16 тиж./2

4 семестр – 21 тиж./2

5 семестр – 16 тиж./2

6 семестр – 21 тиж./2

7 семестр – 16 тиж./2

8 семестр – 15 тиж./2


Практичні заняття: 206

Індивідуальні: 4

Самостійна робота: 114


Види контролю:

Поточний, Семестровий:4,6,8 семестр – диференційний залік

5,7 семестр – екзамен

Загальна кількість годин:

324МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Основною формою навчальної діяльності студентів з дисципліни «Ліплення» є практичні аудиторні заняття. Зміст практичних занять поділено на сім змістових модулів:

Змістовий модуль І. Будова геометричних тіл та предметів побуту (50 годин).

Змістовий модуль ІІ. Анатомічно-конструктивна будова тіла людини (скелету та м’язів) (62 години).

Змістовий модуль ІІІ. Пластика тіла людини (50 годин).

Змістовий модуль ІY. Композиційні та декоративні особливості станкової ікони (62 години).

Змістовий модуль Y. Композиційні особливості створення декоративно-прикладних виробів (48 годин).

Змістовий модуль VІ. Особливості декорування скульптурних мініатюр (30 годин).

Змістовий модуль VІІ. Художні та композиційні особливості станкової скульптури з різних матеріалів (22 години).Важливою формою навчальної діяльності студентів є самостійна робота. Під час самостійної позааудиторної роботи студенти повинні навчитись:

 • організовувати власний вільний час при роботі над теоретичним та ілюстративним матеріалом;

 • створювати ескізні композиції в графічному зображенні та виконувати їх з різних матеріалів;

 • втілювати задуми, виражені в ескізних варіантах, в практичній роботі з матеріалами до певної завершеності;

 • розвивати творчу уяву та образне мислення при створенні декоративних та станкових композицій;

 • узагальнювати та стилізувати природні форми і володіти знаннями, набутими у процесі навчання.ІІ. Структура навчальної дисципліни

(орієнтовний тематичний план)

№ тем

Модуль, тема

Всього годин

Розподіл навчального часу за видами занять

Практичні

Індивід.

С/Р

1

2

3

4

5

6

Змістовий модуль І. Будова геометричних тіл та предметів побуту

50

32
18

Тема 1.

Форма простих геометричних тіл

4

4Тема 2.

Особливості зображення простих геометричних тіл на площині

4

4СР. Тема 1.

Створення декоративних елементів на основі форми листя дерев

66

Тема 3.

Предмети комбінованої форми

4

4Тема 4.

Форма побутових предметів

6

6СР. Тема 2.

Створення декоративних елементів на основі комах

66

Тема 5.

Форма елементів рослинного походження

6

6Тема 6.

Архітектоніка форм складних архітектурних частин і деталей

8

8СР. Тема 3.

Створення декоративних елементів на основі форми квітів

66

Змістовий модуль ІІ. Анатомічно-конструктивна будова тіла людини (скелету та м’язів)

62

42
20

Тема 7.

Череп людини. Основні види та типи черепу

6

6Тема 8.

Форми черепу. Значення лицевого кута

8

8СР. Тема 4.

Створення декоративних елементів на основі різних видів птахів

66

Тема 9.

Зовнішні форми голови. Чотири типи форми голови

8

8Тема 10.

М’язи голови людини. Три групи мімічних м’язів

8

8СР. Тема 5.

Створення декоративних елементів на основі різних видів тварин

88

Тема 11.

Анатомічні деталі лицевої частини голови. Рот. Ніс

6

6Тема 12.

Анатомічні деталі лицевої частини голови. Око. Вухо

6

6СР. Тема 6.

Симетрична та асиметрична композиція, побудована із декоративних елементів на основі природних форм

66

Змістовий модуль ІІІ. Пластика тіла людини

50

32
18

Тема 13.

Анатомічні особливості та пластика лицевої частини голови

2

2Тема 14.

Пластика голови. Три основні лицеві кути

6

4
2

Тема 15.

Рельєфне зображення голови на площині

2

2Тема 16.

М’язи голови, шиї, тислового поясу

4

4СР. Тема 7.

Ритми орнаменту при чергуванні або повторенні декоративних елементів

44

Тема 17.

Особливості рельєфного зображення голови з шиєю та тисловим поясом на площині

2

2Тема 18.

М’язи тулуба людини

6

4
2

Тема 19.

Пластика тіла людини в статичному та асиметричному положенні

4

4Тема 20.

Пластика тіла людини у русі

4

4СР. Тема 8.

Побудова візерунку в залежності від формату (прямокутник, коло, трикутник, овал)

44

Тема 21.

Пластика тіла людини в рельєфному зображенні на площині

2

2Тема 22.

Пластика складок одягу на тілі людини

4

4СР. Тема 9.

Створення орнаменту у смузі та побудова візерунку в кутах

66

Змістовий модуль ІV. Композиційні та декоративні особливості станкової ікони

62

42
20

Тема 23.

Роль кольору при декоруванні ікони, створеної в рельєфному зображенні

12

12СР. Тема 10.

Побудова орнаменту у колі або овалі, по їх контуру (смугою, по краю площини)

66

Тема 24.

Композиційні та декоративні особливості різних матеріалів (бісер, стрази, деревина, фольга) при використанні їх у якості прикрас до станкових ікон

14

14СР. Тема 11.

Побудова візерунку з літер, перетворених у відповідні декоративні елементи

64

Тема 25.

Побудова голови людини на площині різних форматів: у крузі; овалі; прямокутнику

16

16СР. Тема 12.

Сумісне використання орнаменту та візерунку на площині – прямокутний, овальний

1010

Змістовий модуль V. Композиційні особливості створення декоративно-прикладних виробів

48

32
16

Тема 26.

Побудова фігури людини на площині у поєднанні з частиною інтер’єру або фрагментом пейзажу

8

8СР. Тема 13.

Побудова об’ємного візерунку на округлій, випуклій поверхні

44

Тема 27.

Побудова декоративної рельєфної композиції на площині, в основі якої використані візерунки або орнаментальна в’язь з елементів рослинного характеру

14

12
2

СР. Тема 14.

Побудова на площині об’ємних декоративних елементів у вигляді орнаменту та візерунку (у достатньо високому рельєфі)

44

Тема 28.

Використання рельєфних візерунків і орнаментів у якості декоративних елементів при оформленні площин стін в інтер’єрі

12

12СР. Тема 15.

Побудова у рельєфі орнаментального фризу із об’ємних декоративних елементів різного характеру та тематики

66

Змістовий модуль VІ. Особливості декорування скульптурних мініатюр

30

16
14

Тема 29.

Декорування рельєфними зображеннями невеликих площин різного формату (овалу, прямокутнику)

6

6СР. Тема 16.

Композиційні та технічні особливості створення декоративних елементів на предметах складної, комбінованої форми

66

Тема 30.

Ліплення рельєфних зображень людини ( голова, напівфігура, фігура) на малих площинах різного формату

8

4
4

Тема 31.

Створення рельєфних зображень людини на площинах різного формату та розміру у поєднанні з декоративними зображеннями рослинного характеру

6

6СР. Тема 17.

Побудова на площині об’ємного зображення голови, напівфігури людини на тлі частини або фрагменту інтер’єру

44

Змістовий модуль VІІ. Художні та композиційні особливості станкової скульптури з різних матеріалів

22

10

4

8

Тема 32.

Створення скульптури з різних матеріалів і в різних техніках (деревина, тканина, пісок, кольорове скло, бісер, стрази, пап’є-маше)

4

4СР. Тема 18.

Побудова на площині фігури людини в різних ракурсах і положеннях

44

Тема 33.

Художні особливості асоціативної декоративної композиції з різних матеріалів у змішаній техніці

10

6

4
СР. Тема 19.

Побудова на площині об’ємного зображення кількох фігур на тлі пейзажу або інтер’єру, пов’язаних між собою певною взаємодією

44


IІІ. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
1. Зміст тем практичних аудиторних занять
Змістовий модуль І. Будова геометричних тіл

та предметів побуту


Мета: сформувати навички аналізу форм простих геометричних тіл та предметів побуту з послідуючим відтворенням їх у композиціях декоративно-прикладного мистецтва.

Завдання навчального модуля. Студенти повинні навчитись:

 • Аналізувати форму геометричних тіл (шар, конус, куб, циліндр, піраміда) по розміру, масі та пропорційним співвідношенням.

 • Відтворювати зображення геометричних тіл та предметів побуту на площині, користуючись засобами лінійної перспективи.

 • Аналізувати предмети комбінованої форми.

 • Користуватись методом порівняльного аналізу при побудові пропорційних співвідношень і форми предметів побуту.

 • Відтворювати форму предметів рослинного походження з послідуючим втіленням декоративно-прикладних композиціях.

 • Аналізувати та відтворювати форму декоративних елементів складних архітектурних споруд.


Тема 1. Форма простих геометричних тіл

Зміст теми:

 • Поняття про прості геометричні тіла та їх зв'язок з предметами складної форми, яку мають предмети побуту.

 • Вивчення характерних особливостей їх будови та пропорційних співвідношень як між окремими структурними елементами тіл, так і між іншими тілами, шляхом ознайомлення з ілюстративним матеріалом.

Практичне завдання: Ліплення геометричних тіл: кулі; кубу; циліндру; конусу.

План завдання:

 • виконання підготовчого замальовку;

 • виготовлення каркасної основи;

 • виконання чорнової прокладки;

 • моделювання форми;

 • ретельна проробка окремих деталей.

Техніка виконання: робота у м’якому матеріалі.

Розмір: 300 мм

Матеріали: пластилін; глина.
Тема 2. Особливості зображення простих геометричних тіл

на площиніЗміст теми:

 • Поняття про лінійну перспективу, зв'язок її з навичками володіння рисунком і композицією, вміння будувати геометричні тіла на площині.

 • Вивчення особливостей будови простих геометричних тіл на площині за допомогою аналогічних практичних робіт.

Практичне завдання: Виконання натюрморту із геометричних тіл в рельєфному зображенні.

План завдання:

 • Виконання рисунку (картону) у натуральну величину;

 • Ліплення плінту на дерев’яній площині;

 • Перенесення картону на поверхню плінта;

 • Вироблення чорнової прокладки геометричних тіл;

 • Моделювання форми;

 • Уточнення окремих деталей.

Техніка виконання: робота у м’якому матеріалі.

Розмір: формат А-3

Матеріали: пластилін; глина.
Тема 3. Предмети комбінованої форми

Зміст теми:

 • Поняття про предмети комбінованої форми як поєднання груп геометричних тіл; співвідношення їх мас та розмірів.

 • Демонстрація наочних посібників зі складної форми.

Практичне завдання: Ліплення натюрморту з предметів комбінованої форми.

План завдання:

 • Підготовчі замальовки предметів складної форми;

 • Нанесення загальної маси глини на каркасну основу;

 • Виконання чорнової прокладки частин та деталей;

 • Моделювання форми;

 • Уточнення окремих деталей.

Техніка виконання: робота у м’якому матеріалі.

Розмір: 300 мм

Матеріали: пластилін; глина.
Тема 4. Форма побутових предметів

Зміст теми:

 • Поняття про форму побутових предметів як складну структуру, яка формується в комбінацію геометричних тіл.

 • Вивчення характеру цих форм за допомогою порівнювального аналізу тіл, з яких вона складається.

 • Ознайомлення з демонстраційним матеріалом різних видів предметів побутового характеру.

Практичне завдання: Виконання натюрморту із побутових предметів: глечик; ваза; бідон; чайник; з драперією.

План завдання:

 • Вивчення натури за допомогою підготовчих замальовків;

 • Нанесення загальної маси предметів на каркасну основу;

 • Зробити чорнову прокладку всіх частин і деталей;

 • Виконати моделювання форми;

 • Ретельна проробка окремих елементів.

Техніка виконання: робота у м’якому матеріалі.

Розмір: 400 мм

Матеріали: пластилін; глина.
Тема 5. Форма елементів рослинного походження

Зміст теми:

 • Особливості трансформації природної форми в декоративні елементи на основі їх узагальнення та стилізації.

 • Вивчення їх характерних ознак та складових частин.

 • Ознайомлення з різними видами природних форм (вивчення зразків).

Практичне завдання: Етюд простої розетки або трилисника.

План завдання:

 • Виконання рисунку в натуральну величину;

 • Перенесення рисунку на плінт;

 • Виконання чорнової прокладки;

 • Моделювання форми;

 • Уточнення окремих деталей.

Техніка виконання: робота у м’якому матеріалі.

Розмір: формат А-3

Матеріали: пластилін; глина.

Тема 6. Архітектоніка форм складних архітектурних частин і деталей

Зміст теми:

 • Знайомство, аналіз та вивчення форм архітектурних елементів, з яких складається капітель.

 • Зіставлення та порівняння розмірів, мас, пропорційних співвідношень як між собою, так і вцілому.

 • Демонстрація давньогрецьких зразків капітелі різних форм та стилів.

Практичне завдання: Ліплення архітектурної деталі: капітель.

План завдання:

 • Вивчення форми за допомогою виконання підготовчих замальовків;

 • Нанесення загальної маси та виконання чорнової прокладки;

 • Моделювання форми всіх частин і деталей;

 • Ретельна проробка окремих декоративних елементів.

Техніка виконання: робота у м’якому матеріалі.

Розмір: 400х400 мм

Матеріали: пластилін; глина.
Змістовий модуль ІІ. Анатомічно-конструктивна будова тіла людини (скелету та м’язів)
Мета: сформувати навички практичного застосування знань анатомічно-конструктивної будови тіла людини, її форми, розмірів та пропорційних співвідношень.

Завдання навчального модуля. Студенти повинні навчитись:

 • Користуватись знаннями анатомічно-конструктивної будови при ліпленні черепу.

 • Аналізувати будову черепів, застосовуючи знання їх форми та особливостей лицевих кутів.

 • Користуватись знаннями анатомічно-конструктивної будови голови, їх типів і форми.

 • Передавати структуру та форму основних груп мімічних м’язів лицевої частини голови.

 • Відтворювати будову деталей голови з урахуванням їх анатомічних (кісткові виступи на черепі та рельєфи мімічних м’язів) і конструктивних характеристик.


Тема 7. Череп людини. Основні види та типи черепу

Зміст теми:

 • Вивчення анатомічної будови черепу, ознайомлення з основними видами та типами черепів; кісткових виступів, кутів нахилу кісток по відношенню одна до одної.

 • Визначення типів черепів та їх видів на основі порівняння співвідношень частин лицевого черепу до відношенню до мозкового черепу.

 • Демонстрація різних видів черепів.

Практичне завдання: Ліплення етюду загального вигляду черепа людини.

План завдання:

 • Вивчення натури за допомогою підготовчих замальовків;

 • Нанесення загальної маси черепу на каркасну основу;

 • Виконання чорнової прокладки всіх анатомічних частин і деталей;

 • Моделювання форми;

 • Уточнення окремих деталей.

Техніка виконання: робота у м’якому матеріалі.

Розмір: у нат./ вел.

Матеріали: пластилін; глина.
Тема 8. Форми черепу. Значення лицевого кута

Зміст теми:

 • Ознайомлення з чотирма формами черепів з гострим та тупим лицевими кутами, їх значенням у побудові.

 • Вивчення розмірів, форми кісток у їх співвідношенні як поміж собою, так і по відношенню до загальних розмірів лицевої частини та черепу в цілому.

 • Демонстрація наочних посібників.

Практичне завдання: Ліплення черепу: обрубовки.

План завдання:

 • Виконання натурних замальовків;

 • Набрати загальну масу та виконати чорнову прокладку;

 • Моделювання форми всіх анатомічних частин і деталей;

 • Ретельна проробка окремих деталей.

Техніка виконання: робота у м’якому матеріалі.

Розмір: в нат./ вел.

Матеріали: пластилін; глина.
Тема 9. Зовнішні форми голови. Чотири типи форми голови

Зміст теми:

 • Ознайомлення із зовнішніми формами голови, вивчення їх характерних анатомічних особливостей.

 • Вивчення пропорційних співвідношень форм окремо і по відношенню до кожної.

 • Демонстрація ілюстративних матеріалів.

Практичне завдання: Ліплення голови: обрубовки.

План завдання:

 • Виконання натурних замальовків;

 • Нанесення загальної маси та виконання чорнової прокладки всіх частин і деталей;

 • Моделювання форми;

 • Уточнення окремих деталей.

Техніка виконання: робота у м’якому матеріалі.

Розмір: в нат./ вел.

Матеріали: пластилін; глина.
Тема 10. М’язи голови людини. Три групи мімічних м’язів

Зміст теми:

 • Ознайомлення з м’язами голови людини; вивчення мімічних м’язів, які розподілено по трьом областям лицевої частини голови.

 • Значення мімічних м’язів в пластиці лицевої частини голови.

 • Демонстрація ілюстративних матеріалів.

Практичне завдання: Ліплення етюду анатомічної голови (екорше).

План завдання:

 • Вивчення відповідного розділу пластичної анатомії;

 • Виконання натурних замальовків з анатомічної голови;

 • Набір загальної маси та виконання чорнової прокладки всіх частин і деталей;

 • Моделювання форми м’язів лицевої частини голови;

 • Уточнення окремих деталей.

Техніка виконання: робота у м’якому матеріалі.

Розмір: в нат./ вел.

Матеріали: пластилін; глина.
Тема 11. Анатомічні деталі лицевої частини голови. Рот. Ніс

Зміст теми:

 • Знайомство з анатомічною будовою, з формою та розташуванням м’язів на деталях лицевої частини (рот; ніс).

 • Значення кісткових виступів, рельєфу м’язів, форми хрящів в пластиці цих анатомічних деталей.

 • Демонстрація наочних посібників (гіпсові деталі голови Давида).

Практичне завдання: Ліплення етюдів анатомічних деталей голови (Рот. Ніс).

План завдання:

 • Виконання натурних замальовків;

 • Набір загальної маси та виконання чорнової прокладки;

 • Моделювання форми;

 • Уточнення окремих деталей.

Техніка виконання: робота у м’якому матеріалі.

Розмір: в нат./ вел.

Матеріали: пластилін; глина.
Тема 12. Анатомічні деталі лицевої частини голови. Око. Вухо

Зміст теми:

 • Знайомство з анатомічною будовою, з формою та розташуванням м’язів на деталях лицевої частини (око; вухо).

 • Значення кісткових виступів, рельєфу м’язів, форми хрящів в пластиці цих анатомічних деталей.

 • Демонстрація наочних посібників (гіпсові деталі голови Давида).

Практичне завдання: Ліплення етюдів анатомічних деталей голови (Око. Вухо).

План завдання:

 • Виконання натурних замальовків;

 • Набір загальної маси та виконання чорнової прокладки;

 • Моделювання форми;

 • Уточнення окремих деталей.

Техніка виконання: робота у м’якому матеріалі.

Розмір: у нат./ вел.

Матеріали: пластилін; глина.
Змістовий модуль ІІІ. Пластика тіла людини.
Мета: надати знання та сформувати вміння відтворювати пластику всіх частин тіла людини (голови, шиї, тислового поясу, тулуба, тазу, верхніх і нижніх кінцівок).

Завдання навчального модуля. Студенти повинні навчитись:

 • Користуватись знаннями з пластичної анатомії при побудові голови людини.

 • Оволодіти методикою анатомічно-конструктивної побудови при ліпленні фігури людини.

 • Знати місця кріплення м’язів, їх форму і анатомічні особливості.

 • Володіти знаннями та навиками відтворення фігури людини в статичному та динамічному положеннях.

 • Володіти знаннями та навиками у зображенні складок одягу на тілі людини.


следующая страница >>


izumzum.ru