Навчально-методичний комплекс - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Навчально-методичний комплекс курсу 9 755.07kb.
Київський національний університет імені тараса шевченка інститут... 2 516.76kb.
Навчально-методичний комплекс 3 672.62kb.
Навчально-виховний комплекс 1 78.65kb.
Відділ освіти Шполянської районної державної адміністрації Районний... 3 549.25kb.
Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності... 2 1054.78kb.
Методичні вказівки до практичних занять. 3 Методичні вказівки для... 3 542.57kb.
Навчально-методичний посібник для практичних психологів та соціальних... 6 1223.63kb.
Навчально-методичний посібник. К.: Міністерство праці та соціальної... 5 1881.1kb.
Схвалено на засіданні науково-методичної ради Київського обласного... 3 405.91kb.
Третій щорічний навчально-методичний семінар з історії Голокосту... 1 94.34kb.
Відповіді до завдань II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади... 1 163.03kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Навчально-методичний комплекс - страница №1/1

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет

імені Івана ФранкаФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра філософії

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

ЛЬВІВ 2009Бланк Робочої програми навчальної дисицпліни

Форма № Н - 3.03

Затверджено наказом МОН України

від “___” ___________ 20 __ р. №___
Львівський національний університет імені Івана Франка

(повна назва вищого навчального закладу)

Кафедра (предметна, циклова комісія) Філософії
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи
___________________________

“______”_______________20___ р.РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Філософське джерелознавство

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки__ філософія 7.020301 шифр галузі 0203 (шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей)_____ філософія 7.020301___ (шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації___філософія___

(назва спеціалізації)

інституту, факультету, відділення____філософський факультет___

(назва інституту, факультету, відділення)


Кредитно-модульна система

організації навчального процесуФілософське джерелознавство

Робоча програма навчальної дисципліни для студентів філософського факультету


за напрямом підготовки: філософія 7.020301, спеціальністю-філософія 7.020301, 2009 р. - __ с.

Розробники: Борис Тетяна, асистент кафедри філософії, філософського факультету, ЛНУ ім. І.Франка


Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії)_________

_______________________________________________________________________________
Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.
Завідувач кафедрою (циклової, предметної комісії)________________________
_______________________ (__________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р
Схвалено методичною комісією за напрямом підготовки (спеціальністю)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.
“_____”________________20__ р. Голова _______________( _____________________)

(підпис) (прізвище та ініціали)

Борис Тетяна, 2009

 Борис Тетяна, 2009
Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів, – 2

Галузь знань

0203 Філософські науки

(шифр, назва)

Нормативна

(за вибором студента)За вибором навчального закладу

Модулів – 1

Напрям

філософія 7.020301

(шифр, назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

Спеціальність (професійне спрямування)

Філософія

2010-й

-

Курсова робота 0

Семестр

Загальна кількість годин – 28

10-й

-

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 4


Освітньо-кваліфікаційний рівень:

спеціаліст

11 год.

- год.

Практичні, семінарські

11 год.

- год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

40 год.

год.

ІНДЗ:

Вид контролю:

залік

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: Створення умов для формування у спеціалістів філософського факультету навиків і вмінь професійної і самостійної роботи з аналізу і роботи над філософськими, історичними, літературними текстами. Реалізація індивідуального творчого потенціалу та підвищення ефективності науково-пошукової діяльності, формування концептуальних уявлень про роль і значення вивчення і інтерпретації джерел в ході вивчення філософії.

Завдання: Формування у студентів концептуальних уявлень про місце і роль джерелознавчих досліджень у філософському знанні і філософських течіях, школах, напрямах, розуміння джерелознавства як інтердисциплінарної дисципліни, що дозволяє зрозуміти походження філософських текстів, суть наукової творчості, наукових текстів


В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати: види текстів, способи і методи їх аналізу.

вміти: аналізувати джерела. 1. Програма навчальної дисципліни

Змістовий модуль 1. Робота з джерелами: види і типи наукових досліджень

Тема 1. Робота з джерелами: види і типи наукових досліджень

4. Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем

Кількість годин

Денна форма

Заочна форма

Усього

у тому числі

Усього

у тому числі

л

п

лаб

інд

ср

л

п

лаб

інд

ср

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13


Робота з джерелами: види і типи наукових досліджень

28

з сам.роб.6211

11

0

40

0

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Назва.

Тема 1. Назва.

Робота з джерелами: види і типи наукових досліджень

28

з сам.роб.6211

11

0

40

0

Тема 2. Назва і т. ін.

Разом – зм. модуль1

Змістовий модуль 2. Назва.

Тема Назва.

Тема Назва і т. ін.

Разом – зм. модуль 2
Усього годин


28

з сам.роб.6211

11

0

40

0Модуль 2

Курсова робота
-

-
--

-

-Усього годин5. Теми семінарських занять

з/п


Назва теми

Кількість

годин


1

Фундаментальні та прикладні наукові дослідження. Обґрунтування напряму та формулювання теми наукового дослідження.

3

2

Види наукового дослідження: суто науковий, науково-популярний, навчально-науковий і науково-діловий. Наукова публікація: види, структура.

2

3

Основні жанри наукових досліджень. Роль автора в процесі опрацювання наукового дослідження. Філософські анекдоти, філософські жарти. Філософія і література

2

4

Пошук, накопичення та обробка наукової інформації


2

5

Джерела пошуку інформації, їх класифікація. Джерела первинної та вторинної інформації. Характеристика масиву інформаційних матеріалів.

2

Всього
118. Самостійна роботаз/п


Назва теми

Кількість

годин


1.

Джерела пошуку інформації, їх класифікація.

5

2.

Кількісна і якісна типологія дослідників.

5

3.

Наукова стаття. Її структурні елементи.

5

4.

Завдання з наукових досліджень у відповідності до Закону України “Про вищу освіту”.

5

5.

Виявлення і ознайомлення з основними літературними та архівними джерелами

5

6.

Бібліографічний апарат наукових досліджень

5

7.

Пошук, накопичення та обробка наукової інформації

5

8.

Написання есе на запропоновану тематику

5
Разом


40

9. Індивідуальне навчально - дослідне завдання
11. Розподіл балів, що присвоюється студентам
Виступ з аналізуванням першоджерел не більше – 3 бали.

Виступ, презентація не більше – 2,5-3 бали.

Аналіз першоджерела не більше – 2 бали.

Доповнення не більше – 1 бала.

Поставлені запитання не більше – 0,5-1 бала.
12. Методичне забезпечення
Умовою допуску до заліку з курсу “Методика викладання філософії” є виконання навчальної програми: відпрацювання пропущених занять, перескласти незадовільні оцінки отримані на семінарських заняттях. Залік студент отримує автоматично, набравши не менше 41 балу за семестр. На заліку студент може отримати 20 балів. Загальна кількість балів за весь курс з урахуванням заліку складає 100 балів.

13. Рекомендована література

Базова
Білуха М. T. Основи наукових досліджень. — К.: Вища шк., 1997. — 271 с.

Кузин Ф. А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила оформления и порядок защиты.— М.; Ось-89, 1997.—304с.

Лудченко А. А. и др. Основы научных исследований. — К.: т-во “Знання”, 2000. — 114с.

Кандидатська дисертація: принципи, методи, техніка, технологія: Навч. посіб. для аспірантів. — Харків, 1996. — 312с.

Голіченко Т.С. Історик філософії у світлі історії філософії і vice versa // Наукові записки НаУКМА. – 2004.– Т.25: Філософія та релігієзнавство. – С.25'29.

Горський В.С. Дмитро Чижевський як історик філософії України // Дмитро Чижевський. Філософські твори у 4'х тт./ Під заг. ред. В.Лісового. – К.: Смолоскип, 2005. – Т.1.– С.XXXI – XXXVIII.

Горський В.С. Дмитро Чижевський як фундатор історико-філософського українознавства // Філософія в українській культурі. – К.: Центр практичної філософії, 2001. – C.144'151.

Горський В.С. Поняття “філософська культура” в історико'філософській науці // Філософська думка. – 1980.–№ 4;

Україна в історико'філософському вимірі // Філософська і соціологічна думка. – 1993.–№ 2; Історія української філософії. — К.: Наукова думка, 1996.

Горський В.С. Біля джерел: (Нариси з історії філософської культури України). – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. – 262с.

Горский В.С. Контекстуальный анализ в историко-философском истолковании // Филос. науки. – 1980. – №5. – С.83'92; Историко'философское истолкование текста. –К.: Наукова думка, 1981. – 205с;

Переклад як інтерпретація по-українськи // Філософія в українській культурі:

(методологія і історія). – К., 2001. – С.54'64.

Горський В.С. Структура простору історико-філософського дослідження // Наукові записки НаУКМА. – К., 2005. – Т. 37: Філософія. Релігієзнавство.– С.3–8.

Горський В.С. Філософія в контексті історії української культури // Феномен української культури: методологічні засади осмислення / Збірка наукових праць. – К., 1996. – С.192'217.

З історії філософської думки на Україні. – К.: Наукова думка, 1967. – 191с.

Емельянов Б.В. Источниковедение истории философии как научная и учебная дисциплина // Методология и методика преподавания истории философии. –

Свердловск, 1982.– С.83'89.

Кушаков Ю.В. О перспективных направлениях разработки историко'философской методологии // История философии и культура. – К.: Наукова думка, 1991.– С.5'15.

Печеранський І.П. Категорія “культури” в історико-філософському українознавстві // Українознавство.– 2006. – №2. – С.110–113.

Сырцова Е.Н. Диалогика истории философии // История философии и культура. – К.: Наукова думка, 1991.– С.34'53.

Татаркевич В. Історія філософії. – Львів, 1997. – Т. 1. – 535с.

Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1991. – 527с

Допоміжна


 1. Про видавничу справу: Закон України. //Урядовий кур'єр.-1997, 19 липня.

 2. Воблий К.Г. Організація роботи наукового працівника (методика і техніка).-К.: Наукова думка, 1989 р.

 3. Грабинський І. Курсові та дипломні роботи. Методичні рекомендації до написання та основні вимоги до оформлення.-Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2002 р.

 4. Денкен Жан Мари. Политическая наука.-М.: Наука, 1999 г.

 5. Зашкільняк Л. Методологія історії від давнини до сучасності.-Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 1999 р.

 6. Здобувачу наукового ступеня. Методичні рекомендації.-Київ, 2002 р.

 7. Карамышева Н.В. Социальная трансформация научного знания (философский аспект).-Лвов, 1987 г.

 8. Кучик О.С, Мальський М.З. Основні вимоги до написання та оформлення дипломної роботи. Львів: факультет міжнародних відносин ЛНУ.-2001 р.

 9. Мангейм Джарол Б. Мангейм, Ричард К. Политология: методы исследования.-М.: Изд-во «Весь мир».-1997 г.

 10. Ракитов А.И. Анатомия научного знания.-М.: Мысль, 2000 г.

 11. Романов А.А. Зарубежное туристское страноведение. Учебное пособие.-М.: Советский спорт.-2001 г.

 12. Рузавин Г.И. Методология научного исследования.-М.: ЮНИТИ, 1999 г.

 13. Тойнбі А.Д. Дослідження історії. Київ, 1995 р. Тт. 1-2.

 14. Фейербенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986 г.

 15. Elton G. Political History. Principles and Practice. New York.

 16. Fukujama F. The end of History and the last man. London, 1992.

Інформаційні ресурси
 1. http://www.mon.gov.ua/main.php?query=education/higher

 2. www.loda.gov.ua/oda/structure/school

 3. www.city-adm.lviv.ua/content/view/297/258

 4. www.apsu.org.ua

 5. www.osvita.org.uaФорма № Н - 3.03

Затверджено наказом МОН України

від “___” ___________ 20 __ р. №___
_____________________________________________________________________

(назва вищого навчального закладу)

Кафедра (предметна, циклова комісія)_______________________________
ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор (заступник директора)

з навчальної роботи
___________________________

“______”_______________20___ р.ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ


Філософське джерелознавство

(шифр і назва навчальної дисципліни)

напряму підготовки: філософія 7.020301

шифр галузі 0203 (шифр і назва напряму підготовки)

для спеціальності (тей): філософія 7.020301 (шифр і назва спеціальності (тей)

спеціалізації: філософія

інституту, факультету, відділення: філософський факультет

(назва інституту, факультету, відділення)

Форма

навчання


Курс

Семестр

Загальний

обсяг

(год.)


Всього

аудит.


(год.)

у тому числі (год.):


Самос-


тійна

робота


(год.)

Контрольні (модульні) роботи

(шт.)


Розрахунково-графічні роботи

(шт)


Курсові проекти (роботи), (шт.)


Залік

(сем.)

Екзамен

(сем.)Лекції

ЛабораторніПрак тичні

Денна

4

8

28

22

11
11

40

0

0

0

8

0

Вечірня
Заочна
ЕкстернатРобоча програма складена на основі: освітньо-професійної програми ГСВО ____________ напряму __________________________

(шифр, назва)

варіативної частини освітньо-професійної програми спеціальності філософія 7.020301 (шифр, назва)

Робоча програма складена асистентом Борис Т.Я.

(вчена ступінь, вчене звання, ім’я та ініціали автора (ів) прграми)
Робоча програма затверджена на засіданні кафедри (циклової, предметної комісії) ________________________________________________________________________
Протокол № ___ від. “____”________________20__ р.
Завідувач кафедрою (циклової, предметної комісії)________________________
_______________________ /__________________/

(підпис) (прізвище та ініціали)

“_____”___________________ 20___ р
Схвалено методичною комісією напряму (спеціальності)_______________________________________________________________

(шифр, назва)

Протокол № ___ від. “____”________________20___ р.
“_____”________________20__ р. Голова _______________/ _____________________/

(підпис) (прізвище та ініціали)

1.РІВЕНЬ СФОРМОВАНОСТІ ВМІНЬ ТА ЗНАНЬ

Шифр умінь та змістових модулів

Зміст умінь, що забезпечується 1. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ

2.1. Лекційний курс

Шифр змістового

модуля

Назва змістового модуля


Кількість аудиторних годин
Робота з джерелами: види і типи наукових досліджень

11  1. ЛАБОРАТОРНІ ЗАНЯТТЯ

Шифр змістового

модуля

Назва змістового модуля


Кількість аудиторних годин  1. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ

   Шифр змістового

   модуля

   Назва змістового модуля


   Кількість аудиторних годин
   Робота з джерелами: види і типи наукових досліджень

   11


  2. ПРАКТИКА

Шифр змістового

модуля

Назва змістового модуля


Кількість годин2.5. Самостійна робота студента:

(денна форма навчання): формування знань і навичок згідно плану самостійної роботи

(заочна форма навчання) ________________________________________________________________________________________________________________________


 1. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ

Базова
Білуха М. T. Основи наукових досліджень. — К.: Вища шк., 1997. — 271 с.

Кузин Ф. А. Магистерская диссертация: Методика написания, правила оформления и порядок защиты.— М.; Ось-89, 1997.—304с.

Лудченко А. А. и др. Основы научных исследований. — К.: т-во “Знання”, 2000. — 114с.

Кандидатська дисертація: принципи, методи, техніка, технологія: Навч. посіб. для аспірантів. — Харків, 1996. — 312с.

Голіченко Т.С. Історик філософії у світлі історії філософії і vice versa // Наукові записки НаУКМА. – 2004.– Т.25: Філософія та релігієзнавство. – С.25'29.

Горський В.С. Дмитро Чижевський як історик філософії України // Дмитро Чижевський. Філософські твори у 4'х тт./ Під заг. ред. В.Лісового. – К.: Смолоскип, 2005. – Т.1.– С.XXXI – XXXVIII.

Горський В.С. Дмитро Чижевський як фундатор історико-філософського українознавства // Філософія в українській культурі. – К.: Центр практичної філософії, 2001. – C.144'151.

Горський В.С. Поняття “філософська культура” в історико'філософській науці // Філософська думка. – 1980.–№ 4;

Україна в історико'філософському вимірі // Філософська і соціологічна думка. – 1993.–№ 2; Історія української філософії. — К.: Наукова думка, 1996.

Горський В.С. Біля джерел: (Нариси з історії філософської культури України). – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. – 262с.

Горский В.С. Контекстуальный анализ в историко-философском истолковании // Филос. науки. – 1980. – №5. – С.83'92; Историко'философское истолкование текста. –К.: Наукова думка, 1981. – 205с;

Переклад як інтерпретація по-українськи // Філософія в українській культурі:

(методологія і історія). – К., 2001. – С.54'64.

Горський В.С. Структура простору історико-філософського дослідження // Наукові записки НаУКМА. – К., 2005. – Т. 37: Філософія. Релігієзнавство.– С.3–8.

Горський В.С. Філософія в контексті історії української культури // Феномен української культури: методологічні засади осмислення / Збірка наукових праць. – К., 1996. – С.192'217.

З історії філософської думки на Україні. – К.: Наукова думка, 1967. – 191с.

Емельянов Б.В. Источниковедение истории философии как научная и учебная дисциплина // Методология и методика преподавания истории философии. –

Свердловск, 1982.– С.83'89.

Кушаков Ю.В. О перспективных направлениях разработки историко'философской методологии // История философии и культура. – К.: Наукова думка, 1991.– С.5'15.

Печеранський І.П. Категорія “культури” в історико-філософському українознавстві // Українознавство.– 2006. – №2. – С.110–113.

Сырцова Е.Н. Диалогика истории философии // История философии и культура. – К.: Наукова думка, 1991.– С.34'53.

Татаркевич В. Історія філософії. – Львів, 1997. – Т. 1. – 535с.

Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1991. – 527с

Допоміжна


 1. Про видавничу справу: Закон України. //Урядовий кур'єр.-1997, 19 липня.

 2. Воблий К.Г. Організація роботи наукового працівника (методика і техніка).-К.: Наукова думка, 1989 р.

 3. Грабинський І. Курсові та дипломні роботи. Методичні рекомендації до написання та основні вимоги до оформлення.-Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 2002 р.

 4. Денкен Жан Мари. Политическая наука.-М.: Наука, 1999 г.

 5. Зашкільняк Л. Методологія історії від давнини до сучасності.-Львів: ЛНУ ім. Івана Франка, 1999 р.

 6. Здобувачу наукового ступеня. Методичні рекомендації.-Київ, 2002 р.

 7. Карамышева Н.В. Социальная трансформация научного знания (философский аспект).-Лвов, 1987 г.

 8. Кучик О.С, Мальський М.З. Основні вимоги до написання та оформлення дипломної роботи. Львів: факультет міжнародних відносин ЛНУ.-2001 р.

 9. Мангейм Джарол Б. Мангейм, Ричард К. Политология: методы исследования.-М.: Изд-во «Весь мир».-1997 г.

 10. Ракитов А.И. Анатомия научного знания.-М.: Мысль, 2000 г.

 11. Романов А.А. Зарубежное туристское страноведение. Учебное пособие.-М.: Советский спорт.-2001 г.

 12. Рузавин Г.И. Методология научного исследования.-М.: ЮНИТИ, 1999 г.

 13. Тойнбі А.Д. Дослідження історії. Київ, 1995 р. Тт. 1-2.

 14. Фейербенд П. Избранные труды по методологии науки. М., 1986 г.

 15. Elton G. Political History. Principles and Practice. New York.

 16. Fukujama F. The end of History and the last man. London, 1992.

Інформаційні ресурси
 1. http://www.mon.gov.ua/main.php?query=education/higher

 2. www.loda.gov.ua/oda/structure/school

 3. www.city-adm.lviv.ua/content/view/297/258

 4. www.apsu.org.ua

 5. www.osvita.org.ua
 1. КРИТЕРІЇ УСПІШНОСТІ

Виступ з аналізуванням першоджерел не більше – 3 бали.

Виступ, презентація не більше – 2,5-3 бали.

Аналіз першоджерела не більше – 2 бали.

Доповнення не більше – 1 бала.

Поставлені запитання не більше – 0,5-1 бала.

Умовою допуску до заліку з курсу “Філософське джерелознавство” є виконання навчальної програми: відпрацювання пропущених занять, перескладання незадовільних оцінок отриманих на семінарських заняттях. Залік студент отримує автоматично, набравши не менше 41 балу за семестр. На заліку студент може отримати 20 балів. Загальна кількість балів за весь курс з урахуванням заліку складає 100 балів.


Автор _____________________/_____________________/

(підпис) (прізвище та ініціали)