Навчально-методичний комплекс курсу - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Київський національний університет імені тараса шевченка інститут... 2 516.76kb.
Методичні вказівки до практичних занять. 3 Методичні вказівки для... 3 542.57kb.
Навчально-методичний комплекс 1 266.59kb.
Навчально-методичний комплекс 3 672.62kb.
Навчально-виховний комплекс 1 78.65kb.
Відділ освіти Шполянської районної державної адміністрації Районний... 3 549.25kb.
Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності... 2 1054.78kb.
Навчально-методичний посібник для практичних психологів та соціальних... 6 1223.63kb.
Навчально-методичний посібник. К.: Міністерство праці та соціальної... 5 1881.1kb.
Схвалено на засіданні науково-методичної ради Київського обласного... 3 405.91kb.
Третій щорічний навчально-методичний семінар з історії Голокосту... 1 94.34kb.
Розділ чотирнадцятий 1 231.61kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Навчально-методичний комплекс курсу - страница №1/9

Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України

КІРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА

Затверджено кафедрою

______________ 2011 р.

Завідувач кафедри

_______________________


Кафедра філософії та політології


НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС КУРСУ

«ФІЛОСОФІЯ»

за вимогами кредитно-модульної системи


для студентів усіх факультетів усіх спеціальностей

Навчально-методичний комплекс розробила:

к .ф. н., доцент Харченко Ю.В.Кіровоград - 2011УДК
ББК

Навчально-методичний комплекс курсу. –Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка. – 2009 р. - с. 47

Розробники: к .ф. н., доцент Харченко Ю. В.

Рецензенти:Затверджено методичною радою КДПУ, факультету історії та права

Протокол № ___від _______________________200__ р.

ББК
© Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка, 2011.СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«ФІЛОСОФІЯ»

1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Курс: (підготовка бакалаврів, магістрів, спеціалістів)

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів, відповідних ЕСТS:

(нац. кредитів: 2 )Модулів за видами роботи: 3Змістовних модулів: 5Загальна кількість годин: 108

Шифр та назва напряму: для студентів усіх спеціальностей

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Обов'язковий

Рік підготовки: 2

Семестр: 3

Лекції 18 годин

Семінарські заняття: 32 години

Самостійна робота:

58 годин

Вид контролю: екзамен

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ.

Зміст програми спрямований на вивчення історії філософських пошуків та винайдення граничних орієнтирів людського буття, поетапного становлення світоглядних уявлень та культури людського мислення, форм та рівнів пізнання, осмислення буття, сутності історії та культури, фундаментальних вимірів та цінностей людського буття.

Мета курсу – вивчення філософії за даною програмою передбачає не лише формування певного об’єму знань, а й головним чином - формування конструктивного мислення.

Мислення, що спирається на виробленні в європейській філософській традиції принципи, умовно може бути представлене як «філософське», однак по своїй суті воно є конструктивно-логічним. Отже, необхідно прищепити студентам навички самостійного розгляду світоглядних проблем життя, методологічних проблем пізнання та діяльності із залученням понятійного апарату філософії; пробудити в студентів інтерес до духовних пошуків та розширення горизонту особистісного світобачення; роз’яснювати причини підвищення значущості гуманітарного знання за умов ускладнення між індивідуальних стосунків в сучасному суспільстві.

Завдання курсу – очевидно, що формування мислення є неможливим на «порожньому ґрунті», тобто без змістовного засвоєння певних філософських уявлень. Сформульована вище мета, визначає задачі курсу:

  • розуміння предмета філософії й специфіки філософського знання;

  • усвідомлення ролі філософії в формуванні конструктивного типу мислення;

  • створення спільного уявлення про сфери філософського знання (онтологію, гносеологію, аксіологію; натурфілософію, соціальну філософію, філософську антропологію, логіку);

  • знайомство з основними філософськими традиціями (індійською, китайською та середземноморською) та важливішими етапами розвитку європейської філософії (основними філософськими концепціями):

  • вивчення фрагментів класичних філософських текстів.

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні:

знати – основні етапи розвитку світової та вітчизняної філософії, провідну проблематику цих етапів та особливості побудови світоглядних знань; видатних представників світової та вітчизняної філософії, їх вихідні ідеї; провідні проблеми сучасної філософії та орієнтуватися в їх змісті; значення основних філософських термінів; особливості релігійного світосприйняття; суттєві особливості та функції етичних цінностей; предмет філософії та її проблематику;

уміти – співставляти та аналізувати переваги та недоліки певних філософських позицій; порівнювати частково – наукові та філософські знання певних проблем; опрацьовувати філософські тексти; аналізувати проблеми сучасного життя із використанням філософських понять, категорій і термінів; пояснювати особливості різних форм і типів світогляду; виявляти та аналізувати основні форми мислення, застосовувати закони логіки й діалектики для аналізу певних інтелектуальних утворень.

3. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ.

Вступ. Програма з курсу «Філософія» розроблена у відповідності з сучасною концепцією освіти студентів вищих навчальних закладів України, яка враховує стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в європейському просторі вищої освіти. Світоглядно-методологічна підготовка студентської молоді сьогодні неможлива без філософії як теоретичної основи духовної культури, без освоєння історико-філософських знань та сучасних глобальних проблем людства, без формування та розвитку високоморальних ціннісних орієнтирів людини в сучасному життєвому просторі.

Викладення історії світової філософської думки спрямоване на: розуміння логіки виникнення найбільш відомих філософських вчень, їх функціонування в суспільній свідомості, осмислення характеру та етапів становлення сучасних некласичних філософських систем та ідей, їх ґрунтування на досягненнях природничих та гуманітарних наук, інших форм людської духовності.

Ключовим моментом курсу є насамперед розгляд таких проблем, як філософське розуміння світу, суспільства й людини, що становлять основу теоретичної підготовки майбутніх фахівців. Програма включає і важливі питання з етики, релігієзнавства, логіки, філософії науки, спрямовує студентів на вивчення як сучасної духовної культури людства, так і її специфічних проявів в контексті розвитку України.

Програма підготовлена згідно з вимогами до навчання бакалаврів, спеціалістів та магістрів і розрахована на студентів педагогічних і непедагогічних спеціальностей університету.

Відповідно до програми оволодіння курсом «Філософії» пов’язане з читанням лекцій, проведенням семінарських занять, заліків, консультацій, екзаменів, самостійним опрацюванням студентами окремих питань із всіх основних розділів програми.ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І.

Тема 1. Предмет філософії.

Тема 2. Формування філософських традицій.

Тема 3. Філософія Античності.

Тема 4. Філософська думка Середньовіччя та Відродження.

Тема 5. Філософія Нового Часу та Просвітництва.

Тема 6. Німецька класична філософія.

Тема 7. Сучасна західна філософія.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.

Тема 8. Єдність світу та багатоманітність реальності.

Тема 9. Матерія і дух. Природа.

Тема 10. Універсальні зв’язки буття. Діалектичне світорозуміння.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІІ.

Тема 11. Основні проблеми гносеології.

Тема 12. Філософія свідомості.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІV.

Тема 13. Соціальна філософія та філософія історії.

Тема 14. Філософська антропологія.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ V.

Тема 15. Філософія науки.

4. СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ

следующая страница >>