Навчальна програма - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Навчальна програма - страница №1/1

Методичні матеріали з дисципліни «Макроекономіка»

1.1. Робоча програма з дисципліни «Макроекономіка»

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національна металургійна академія України


Кафедра політичної економії
Затверджую:
Перший проректор
професор В.П. Іващенко
___” ______________ 200__р.

Навчальна програмаЗ дисципліни Макроекономіка
Галузь знань 0305 Економіка та підприємництво
Напрями 6.030504 Економіка підприємства

6.030508 Фінанси і кредит

6.030509 Облік і аудит

6.030502 Економічна кібернетика
Розклад навчальних годин
Всього

В т.ч. по семестрах

5

6

Усього годин за навчальним планом

144

72

72

у тому числі:

Аудиторні заняття
48

32

з них

- лекції

40

24

16

- лабораторні заняття


- практичні заняття


- семінари

24

8

16

Самостійна робота

80

40

40

у тому числі:

- підготовка до аудиторних занять

44

22

22

- виконання курсових проектів (робіт)


- виконання індивідуальних завдань


- підготовка до контрольних заходів

36

18

18

- опрацювання розділів програми, які

не викладаються на лекціях


Підсумковий контроль

ДЗ
ДЗ


Заочна форма навчання

Розклад навчальних годин

Всього

В т.ч. по семестрахУсього годин за навчальним планом

144

144
у тому числі:

Аудиторні заняття

20

20
з них

-лекції

12

12
-лабораторні заняття


-практичні заняття


-семінари

8

8
Самостійна робота, у тому числі:

124

124
-підготовка до аудиторних занять


-підготовка до контрольних заходів


-виконання курсових проектів (робіт)


-виконання індивідуальних завдань

9

9
-опрацювання розділів програми, які

не викладаються на лекціях

115

115
Підсумковий контроль
Загальні положення
Мета: формування системи знань з теоретичної макроекономіки, які відображають сукупні результати економічної діяльності країни та теоретичний інструментарій ринкового і державного регулювання національної економіки.

Завдання: вивчення ключових положень базових макроекономічних теорій, ринкових механізмів та механізмів макроекономічної політики щодо регулювання економіки, набуття вмінь аналізувати результати функціонування національної економіки та оцінювати ефективність економічної політики держави.

Предмет: механізм функціонування та розвитку національної економіки.

Структура дисципліни

Модуль

Тема лекцій

(заняття)

Обсяг,

год.

Шифр

змістового

модуля

Вид

підсумкового

контролю

Модуль 1. Макроекономіка як наука.

1

ЛекціїКонтрольна робота (тестування)

Тема 1 Макроекономіка як наука.

4
Тема 2 Макроекономічні показники в системі національних рахунків.

6
Семінарські заняттяТема 1 Макроекономіка як наука.

2
Тема 2 Макроекономічні показники в системі національних рахунків.

4
Самостійна робота

у тому числі при

- підготовці до занять;

- підготовці до контрольних робіт

20

11
9
Усього

36
Модуль

Тема лекцій

(заняття)

Обсяг,

год.

Шифр

змістового

модуля

Вид

підсумкового

контролю

Модуль 2. Ринкова система.

2

ЛекціїКонтрольна робота (тестування)

Тема 3 Ринок праці.

2
Тема 4 Товарний ринок.

4
Тема 5 Грошовий ринок.

4
Семінарські заняттяТема 3 Ринок праці.

2
Тема 4 Товарний ринок.

2
Тема 5 Грошовий ринок.

2
Самостійна робота

у тому числі при

- підготовці до занять;

- підготовці до контрольних робіт

20

11
8
Усього

36
Модуль

Тема лекцій

(заняття)

Обсяг,

год.

Шифр

змістового

модуля

Вид

підсумкового

контролю

Модуль 3. Інфляція, споживання та інвестиції.

3

ЛекціїКонтрольна робота (тестування)

Тема 6 Інфляційний механізм.

2
Тема 7 Споживання домогосподарств.

4
Тема 8 Приватні інвестиції.

4
Семінарські заняттяТема 6 Інфляційний механізм.

2
Тема 7 Споживання домогосподарств.

2
Тема 8 Приватні інвестиції.

2
Самостійна робота

у тому числі при

- підготовці до занять;

- підготовці до контрольних робіт

20

11
9
Усього

36
Модуль

Тема лекцій

(заняття)

Обсяг,

год.

Шифр

змістового

модуля

Вид

підсумкового

контролю

Модуль 4. Рівень економічної активності.

1

ЛекціїКонтрольна робота (тестування)

Тема 9 Сукупні витрати і ВВП.

4
Тема 10 Економічна динаміка.

6
Семінарські заняттяТема 9 Сукупні витрати і ВВП.

2
Тема 10 Економічна динаміка.

4
Самостійна робота

у тому числі при

- підготовці до занять;

- підготовці до контрольних робіт

20

11
9
Усього

36


Зміст дисципліни
Лекційний курс


№№

тем

Назва розділу/ теми та її зміст

Тривалість (годин)

1

2

3


4

5


6


7

8

9


10


11

12Макроекономіка як наука.

Предмет макроекономіки. Об`єкти макроекономічного аналізу.

Методи макроекономіки.

Функції макроекономіки. Макроекономіка та економічна політика. Цілі та інструменти економічної політики.
Макроекономічні показники в системі національних рахунків.

Система національних рахунків як нормативна база макроекономічного рахівництва. Методологічні принципи побудови системи національних рахунків. Основні категорії системи національних рахунків: додана вартість, інституційні одиниці, сектори операції, рахунків.

Основні макроекономічні показники. Валовий випуск та валовий внутрішній продукт (ВВП). Методи обчислення ВВП: виробничий, кінцевого використання, розподільчий. Валовий національний дохід та валовий національний дохід наявний. Особистий та післяподатковий дохід. Макроекономічні показники на чистій основі.

Номінальний та реальний ВВП. Поточні та постійні ціни. Поняття інфляції та її вимірювання. Індекси цін. Інфлювання та дефлювання ВВП.Ринок праці.

Ринок праці та механізм його функціонування. Попит, пропозиція і ціна на ринку праці. Класична теорія ринку праці. Кейнсіанська теорія ринку праці. Теорія гнучкого ринку праці.

Зайнятість та безробіття. Неповна зайнятість та рівень безробіття. Види безробіття: фрикційне, структурне, циклічне. Повна зайнятість, природне безробіття та потенційний ВВП. Закон Оукена та втрати економіки від циклічного безробіття.

Державна політика зайнятості населення. Стимулювальна політика як метод зменшення безробіття та її інфляційні наслідки. Крива Філіпса про зв`язок між безробіттям та інфляцією в короткостроковому та довгостроковому поріодах. Висновки кривої Філіпса для політики зайнятості. Державні програми сприяння зайнятості.

Економічна нерівність та політика соціального захисту населення. Крива Лоренця як графічна модель фактичного розподілу доходів. Чинники, що викликають нерівність у доходах. Бідність та прожитковий мінімум. Державна система соціального захисту населення: соціальні гарантії, соціальна допомога, соціальне страхування.

Товарний ринок.

Економічний кругообіг в умовах чистого ринку. Структура моделі економічного кругообігу. Взаємодія між домогосподарствами і підприємствами на ринку ресурсів. Взаємодія між домогосподарствами і підприємствами на ринку продуктів. Роль фінансових посередників в економічному кругообігу.

Сукупний попит. сутність сукупного попиту ті його відмінність від одно товарного попиту. Крива сукупного попиту. Цінові фактори сукупного попиту. Нецінові фактори сукупного попиту та їх вплив на його криву.

Сукупна пропозиція. Сутність сукупної пропозиції. Сукупна пропозиція на основі виробничої функції. Класична модель сукупної пропозиції. Кейнсіанська модель сукупної пропозиції. Короткострокова крива сукупної пропозиції. Зміни цін і реального ВВП на різних ділянках короткострокової кривої сукупної пропозиції. Нецінові фактори сукупної пропозиції та їх вплив на їх криву.

Сукупний попит – сукупна пропозиція як базова модель економічної рівноваги. Довгострокова та короткострокова рівновага. Збурення сукупного попиту та механізм відновлення рівноваги. Збурення сукупної пропозиції та механізм відновлення рівноваги.


Грошовий ринок.

Механізм функціонування грошового ринку. Грошова пропозиція та грошові агрегати. Графік грошової пропозиції. Попит та гроші для угод, попит на гроші як активи та їх графічна інтерпретація. Модель грошового ринку в короткостроковому та довгостроковому періодах. Рівняння М.Фрідмена.

Банківська система та грошова пропозиція. Основні функції комерційних банків. Банківські резерви. Банківський механізм розширення грошової пропозиції на основі депозитного мультиплікатора. Грошова пропозиція з урахуванням депозитних та готівкових грошей. Грошова база, грошовий мультиплікатор і грошові пропозиція.

Грошово-кредитне регулювання економіки. Монетаристська теорія як теоретична база монетарної політики. Кількісне рівняння як концептуальна основа монетаристської теорії. Передатний механізм монетарної політики. Основні методи монетарної політики. Вплив монетарної політики на економіку: політика дорогих та дешевих грошей; антиінфляційна функція.

Модель IS-LM як імітація одночасної рівноваги на товарному та грошовому ринках. Обґрунтування кривої IS та її рівняння. Обґрунтування кривої LM та її рівняння. Модель IS-LM як аналітичний засіб економічної політики.

Інфляційний механізм.

Модель “сукупний попит – сукупна пропозиція” та інфляційний процес. Інфляційна нерівновага товарного ринку і типи інфляції.

Відкрита інфляція: вимірювання і економічні наслідки. Механізм відкритої інфляції: адаптивні інфляційні очікування, інфляція попиту, інфляція витрат.

Пригноблена інфляція: вимірювання і економічні наслідки. Механізм пригнобленої інфляції: тотальний адміністративний контроль над цінами, дефіцитні очікування.

Стагфляція. Гіперінфляція.

Чинники інфляції: монетарний, фіскальний, зовнішньоекономічний , монополізм, мілітаризм.

Антиінфляційна політика. Стратегія і тактика. Інструменти антиінфляційної політики.

Споживання домогосподарств.

Короткострокова функція споживання.

Споживання як функція після податкового доходу. Середня схильність до споживання та заощадження. Гранична схильність до споживання та заощадження. Автономне споживання та чинники, які на нього впливають. Графік споживання. Графік заощаджень.

Довгострокова функція споживання. Гіпотеза життевого циклу. Гіпотеза постійного доходу.Приватні інвестиції.

Інвестиційна функція. Роль інвестицій в економіці. Відсоткова ставка як чинник інвестиційного попиту. Номінальна та реальна відсоткова ставка. Відсоткова ставка і чиста прибутковість інвестицій. Крива сукупного попиту на інвестиції. Чинники автономних інвестицій та їх вплив на криву інвестиційного попиту.

Мультиплікатор інвестицій. Сутність мультиплікатора. Таблична модель мультиплікатора. Модель простого мультиплікатора. Мультиплікативна зміна реального ВВП. Вплив інфляції на мультиплікативний ефект.

Модель акселератора. Індуційовані інвестиції. Модель взаємодії мультиплікатора і акселератора.Сукупні витрати і ВВП.

Сукупні видатки і рівноважний ВВП. Визначення рівноважного ВВП на основі методу „видатки-випуск”. Фактичні та заплановані видатки. Модель „кейнсіанський хрест”. Визначення рівноважного ВВП за методом „вилучення-ін`єкції”. Система вилучень та ін`єкцій в економічному кругообігу. „Заощадження - інвестицій” як спрощена модель економічної рівноваги. Заплановані та незаплановані інвестиції. Ринок позичкового капіталу та його роль в забезпеченні рівноваги між заощадженнями та інвестиціями.

Сукупні видатки і потенційний ВВП. Рецесійний розрив як наслідок дефіциту сукупних видатків. Графічна та математична інтерпретація прецесійного розвитку. Інфляційний розвиток як наслідок надмірних сукупних видатків. Графічна та математична інтерпретація інфляційного розриву.

Економічна динаміка.

Економічні коливання. Циклічні і нециклічні коливання. Види циклічних коливань. Економічний (діловий) цикл: зміст, структура, індикатори.

Модель ділового циклу на основі механізму мультиплікатора-акселератора. Інтерпретації ділового циклу: теорія Р.Фріша і теорія Д.Хікса. Модель реального економічного циклу.

Економічне зростання: зміст, фактори, вимірювання.

Виробнича функція. Трансформація виробничих факторів у продукт. Внесок окремих факторів у економічне зростання. Залишок Солоу. Економічне зростання на основі моделі AD-AS і кривої виробничих можливостей.

Модель економічного зростання Солоу. Основні передумови моделі. Вплив запасу капіталу на економічне зростання. „Золоте правило” нагромадження як критерій максимізації рівня споживання. Вплив приросту населення на економічне зростання. Вплив технічного прогресу на економічне зростання. Висновки моделі Солоу.

Альтернативні моделі економічного зростання.

Держава в системі макроекономічного регулювання.

Кейнсіанська теорія як теоретична база державного регулювання економіки. Передумови виникнення кейнсіанської теорії. Критика кейнсіанцями класичного положення про державне невтручання в економіку. Основні положення кейнсіанської теорії про вплив держави на економіку. Держава в економічному кругообігу. Модель економічного кругообігу в умовах змішаної економіки. Відносини держави з іншими суб`єктами економічного кругообігу.

Вплив держави на економічну рівновагу. Чисті видатки і трансформація функції споживання. Модель економічної рівноваги за методом „видатки-випуск”. Державні та національні заощадження. Модель економічної рівноваги за методом „вилучення-ін`єції”.

Дискреційна фіскальна політика. Стимулювальна та стримуюча фіскальна політика. Граничний коефіцієнт податків і складний мультиплікатор видатків. Мультиплікатор податків. Мультиплікативний вплив державних закупівель і чистих податків на реальний ВВП. Мультиплікатор збалансованого бюджету.

Автоматична фіскальна політика. Автоматичні чисті податки як вмонтовані стабілізатори. Стабілізаційний вплив на економіку автоматичної фіскальної політики в умовах падіння та зростання виробництва. Ефект гальмування автоматичної фіскальної політики та необхідність її доповнення дискреційною політикою.

Фіскальна політика з урахуванням пропозиції. Наслідки фіскальної політики на основі моделі „сукупний попит – сукупна пропозиція”. Вплив зниження податків на ВВП. Згідно з теорією економіки пропозиції. Наслідки стимулювальної податкової політики для державного бюджету. Крива Лаффера про залежність між податковими ставками і податковими надходженнями до бюджету.

Фіскальна політика та державний бюджет. Вплив фіскальної політики та циклічних коливань на державний бюджет. Фактичне, потенційне та циклічне бюджетне сальдо. Оцінка бюджетної політики в умовах повної та неповної зайнятості. Суперечність між стабілізаційною та бюджетною функціями фіскальної політики. Концепції збалансування державного бюджету. Джерела дефіцитного фінансування. Державний борг та ефект витіснення. Емісійне фіксування бюджетного дефіциту та інфляція.

Зовнішньоекономічна діяльність.

Платіжний баланс. Рахунок поточних операцій та його складові. Рахунок капітальних операцій та його зміст. Сутність та роль автономної статті „Помилки та упущення”. Резервні активи як регулятивна стаття платіжного балансу. Модель платіжного балансу. Валютний курс. Форми котирування валютного курсу. Види валютного курсу залежно від режиму його формування. Односторонній та багатосторонній валютний курс. Номінальний та реальний валютний курс. Зв`язок валютного курсу з платіжним балансом. Валютні системи в розвитку.

Вплив зовнішньої торгівлі на ВВП. Економічна рівновага в умовах відкритої економіки. Частий експорт як компонент сукупних видатків. Гранична схильність до імпорту та складний мультиплікатор. Вплив частого експорту на ВВП.


4
6

2


4

4


2


4

4

4


6


4

4Семінари 1

_____32____/годин/
№№ семінару

Назва семінару

Тривалість (годин)

1

2

34

5

67

8
9


10

11

12Макроекономіка як наука.

(передбачена можливість застосування обчислювальної техніки)


Макроекономічні показники в системі національних рахунків.

(передбачена можливість застосування обчислювальної техніки)


Ринок праці.

(передбачена можливість застосування обчислювальної техніки)


Товарний ринок.

(передбачена можливість застосування обчислювальної техніки)


Грошовий ринок.

(передбачена можливість застосування обчислювальної техніки)


Інфляційний механізм.

(передбачена можливість застосування обчислювальної техніки)


Споживання домогосподарств.

(передбачена можливість застосування обчислювальної техніки)


Приватні інвестиції.

(передбачена можливість застосування обчислювальної техніки)


Сукупні витрати і ВВП.

(передбачена можливість застосування обчислювальної техніки)


Економічна динаміка.

(передбачена можливість застосування обчислювальної техніки)


Держава в системі макроекономічного регулювання.

(передбачена можливість застосування обчислювальної техніки)


Зовнішньоекономічна діяльність.

(передбачена можливість застосування обчислювальної техніки)
2
4

2

22

2
2


2

2

44
4Розподіл самостійної роботи студентів з дисципліни

Макроекономіка”


Денна форма навчання – 80 год.


 1. Підготовка до аудиторних занять – 44 год.

 2. Підготовка до контрольних заходів – 36 год.


Заочна форма навчання – 124 год.


 1. Виконання домашніх індивідуальних завдань та їх захист – 9 год.

 2. Самостійне вивчення розділів програми, що не викладаються у лекціях – 115 год.


Перелік навчально-методичної літератури.
ОСНОВНА


 1. Агапова Т. А., Серёгина С. Ф. Макроэкономика. — М.: Дело и Сервис, 2000. — 416 с.

 2. Бажал Ю. М. Економічна теорія технологічних змін. — К.: Заповіт, 1996. — 238 с.

 3. Базилевич В., Базилевич К., Баластрик Л. Макроекономіка. — К.: Знання, 2004. — 828 с.

 4. Бункина М. К. Макроэкономика. — М.: Дело и Сервис, 2000. — 512 с.

 5. Гальперин В.М. та ін. Макроэкономика. — СПб.: Экон. шк., 1994. — 398 с.

 6. Долан Э. Макроэкономика. — СПб.: Экон. шк., 1994. — 405 с.

 7. Дорнбуш Р., Фішер С. Макроекономіка. — К.: Основи, 1996. — 809 с.

 8. Економіка України: стратегія і політика довгострокового розвитку / За ред. В. М. Гейця. — К.: Фенікс, 2003. — 960 с.

 9. Кейнс Дж. Общая теория занятости, процента и денег. — М.: Гелнос, 1999. — 352 с.

 10. Макконнелл К., Брю С. Макроекономіка. — Львів: Просвіта, 1997. — 672 с.

 11. Манків Г. Макроекономіка. — К.: Основи, 2000. — 588 с.


ДОДАТКОВА


 1. Нуреев Р. М. Деньги, банки и денежно-кредитная политика. — М.: Финстатинформ, 1995. — 128 с.

 2. Основы экономической теории / За ред. С. В. Мочерного. — К.: Знання, 2000. — 607 с.

 3. Панчишин С. Макроекономіка. — К.: Либідь, 2001. — 614 с.

 4. Радіонова І. Ф. Макроекономіка (теорія і практика). — К.: Таксон, 2004. — 346 с.

 5. Сакс Д., Ларрен Б. Макроэкономика. Глобальный подход. — М.: Дело, 1996. — 847 с.

 6. Семюелсон П., Нордгауз В. Макроекономіка. — К.: Основи, 1995. — 574 с.

 7. Стігліц Дж. Економіка державного сектора. — К.: Основи, 1998. — 854 с.

 8. Тарасевич Л. С. Макроэкономика. — М.: Юрайт-Издат, 2003. —650 с.

 9. Тітьонко О. М. Система макроекономічного рахівництва. — К.: КНЕУ, 2002. — 188 с.

 10. Хикс Дж. Стоимость и капитал. — М.: Прогресс, Универс, 1993. — 488 с.Програму склав к.е.н., доц. /В.В. Білоцерківець/

Робоча програма розглянута на засіданні кафедри політичної економії


Протокол від _____________ р.

Завідуючий кафедрою політекономії


д.е.н., проф. /В.М. Тарасевич/
Узгоджено
Начальник навчального відділу /А.І. Демченко/
Голова навчального-методичної комісії

за напрямом д.е.н., проф. /К.Ф. Ковальчук/


Завідуючі випускаючими кафедрами:
економічної інформатики

к.е.н., проф. /М.С. Кузнєцов/


обліку і аудиту

к.е.н., доц. /Г.О. Король/
2. Методичні вказівки до виконання індивідуальних завдань з дисципліни «Макроекономіка»

Навчальним планом НМетАУ визначено, що студенти заочної форми навчання виконують одне індивідуальне завдання з дисципліни «Макроекономіка».

Студентам запропоновані 77 варіантів індивідуальних завдань.

Індивідуальне завдання складається з теоретичного і проблемних питань, що виконують всі студенти. Відповідь на теоретичне запитання повинна ґрунтуватися на розкритті відповідних тем робочої програми.

Вимоги до виконання індивідуального завдання: відповідність змісту робочої програми дисципліни «Макроекономіка», чітке визначення сутності категорій, законів з посиланням на першоджерела, чітка логіка і необхідний обсяг, перелік літературних джерел.

Порядок виконання індивідуального завдання: вибір теми і складання плану, вивчення і конкретизація наукової літератури, статистичної інформації , написання індивідуального завдання, оформлення, підготовка до співбесіди з викладачем-консультантом, захист.3. Тематика індивідуальних завдань з дисципліни «Макроекономіка»


 1. Альтернативні погляди на причини інфляції.

 2. Аргументація моделі К.Ерроу.

 3. Аргументація моделі П.Ромера.

 4. Аргументація новітніх моделей економічного зростання.

 5. Банківська система України.

 6. Безробіття: погляд класиків та кейнсіанців.

 7. Безробіття: українська специфіка.

 8. Бюджетний дефіцит та джерела його покриття.

 9. Валютний курс та його види.

 10. ВВП та ВНП: порівняльна характеристика на прикладі України.

 11. Види інфляції та її наслідки.

 12. Використання моделі акселератора-мультиплікатора в Україні.

 13. Використання моделі макроекономічного кругообігу в Україні.

 14. Використання моделі Солоу в Україні.

 15. Виробнича функція та її макроекономічна трансформація.

 16. Вплив сукупних видатків на рівноважний ВВП в Україні.

 17. Впровадження СНР в Україні.

 18. Втрати економіки від циклічного безробіття.

 19. Грошова пропозиція та грошові агрегати.

 20. Грошовий та банківський мультиплікатор в Україні.

 21. Державна політика зайнятості в Україні.

 22. Державне регулювання в концепціях неоконсерватизму.

 23. Дефлятор, інфлятор ВВП, індекси цін та їх відмінності.

 24. Дискреційна фіскальна політика в Україні.

 25. Дія ефекту “храповика” в Україні.

 26. Дія ефекту витіснення в Україні.

 27. Довгострокові цикли: Сутність моделей Гольдштайна, Шумпетера, Переса-Переса.

 28. Другий етап розвитку макроекономічної науки.

 29. Економічна нерівність та політика соціального захисту в Україні.

 30. Економічна політика та її макроекономічні засади.

 31. Економічне зростання на основі моделі AD-AS і кривої виробничих потужностей.

 32. Екстернальні теорії економічного циклу.

 33. Заходи фіскальної політики, орієнтованої на пропозицію.

 34. Зв’язок між валютним курсом та платіжним балансом.

 35. Зв’язок між ставкою відсотку та платіжним балансом.

 36. Інвестиції та інвестиційний попит в Україні.

 37. Інвестиційний мультиплікатор в Україні.

 38. Індекс людського розвитку та чистого економічного добробуту.

 39. Інтернальні теорії економічного циклу.

 40. Інфляція та безробіття: крива Філіпса та Солоу-Самуельсона у короткостроковому та довгостроковому періодах.

 41. Кейнсіанська функція споживання в Україні (1997-2004 р.).

 42. Кейнсіанський погляд на економічну роль держави.

 43. Кейнсіанські моделі економічного зростання.

 44. Класична і кейнсіанська теорія ринку праці.

 45. Концепції збалансування державного бюджету.

 46. Короткострокова та довгострокова рівновага на грошовому ринку.

 47. Крива Лафера та точки оптимальної консолідованої ставки оподаткування в Україні.

 48. Крива Лоренца в Україні (динаміка протягом 1995-2004 рр.).

 49. Методи макроекономіки і їх розвиток.

 50. Методи обчислення ВВП та подвійний рахунок.

 51. Моделі споживання Фішера та Модільяні.

 52. Модель “вилучення - ін’єкції”.

 53. Модель IS-LM як аналітичний засіб макроекономічної політики.

 54. Модель IS-LM та її використання в Україні.

 55. Модель Мандела-Флемінга.

 56. Монетарна політика в Україні та її інструменти.

 57. Мультиплікатор збалансованого бюджету.

 58. Недискреційна фіскальна політика в Україні.

 59. Перший етап розвитку макроекономічної науки.

 60. Платіжний баланс України.

 61. Позитивна селекція та моральні ризики: українська специфіка.

 62. Політика “дешевих” та “дорогих” грошей.

 63. Попит на грошовому ринку.

 64. Предмет мікроекономіки та макроекономіки.

 65. Причини та основні види циклічних коливань.

 66. Проблеми визначення номінального та реального ВВП.

 67. Проблеми використання основних макроекономічних показників.

 68. Проблеми застосування індексу стійкого економічного добробуту (Index of Sustainable Economic Welfare — ISEW).

 69. Рецесійний та інфляційний розриви на прикладі України.

 70. Ринок праці в Україні та механізм його функціонування.

 71. Розвиток системи національного рахівництва

 72. СНР та БНГ: порівняльна характеристика.

 73. Споживання та заощадження: короткостроковий та довгостроковий періоди.

 74. Третій етап розвитку макроекономічної науки.

 75. Фактори економічного зростання.

 76. Формування сукупного попиту та його фактори в Україні.

 77. Формування сукупної пропозиції та її фактори в Україні.
1 Вказуються теми семінарів та їх термін, якщо вони заздалегідь визначаються на усі роки навчання. В протилежному випадку вказується загальна кількість годин семінарських занять.izumzum.ru