Національна академія внутрішніх справ україни курінний Євген Володимирович - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Національна академія внутрішніх справ україни фріс павло львович 3 661.34kb.
Кочин Володимирович (Національна юридична академія України ім. 1 96.82kb.
Повітове земство в українських губерніях 1 326.16kb.
+ 341. 456 Організаційно-правові засади участі органів внутрішніх... 1 351.2kb.
Адміністративно-правова кваліфікація порушень водіями механічних... 1 297.15kb.
Вінницький апеляційний адміністративний суд 1 69.69kb.
Міністерство внутрішніх справ україни 1 355.83kb.
Учений секретар 1 304kb.
Закон україни про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ... 1 106.78kb.
Київський національний університет імені тараса шевченка литвинчук... 1 300.59kb.
Галузева угода між Міністерством внутрішніх справ України, Професійною... 1 346.23kb.
1 Комп’ютери повинні мати передбачений заводом виготовлювачем захист... 1 53.68kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Національна академія внутрішніх справ україни курінний Євген Володимирович - страница №1/3


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Курінний Євген Володимирович
УДК 342.9
ПРЕДМЕТ І ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ: ХАРАКТЕРИСТИКА КАТЕГОРІЙ В УМОВАХ СИСТЕМНОГО РЕФОРМУВАННЯ

12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і процес;

фінансове право; інформаційне право


Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора юридичних наук

Київ - 2004
Дисертацією

є рукопис


Робота виконана

в Національній академії внутрішніх справ України, МВС України


Науковий консультант

доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Голосніченко Іван Пантелійович, Національний транспортний університет, завідувач кафедри конституційного та адміністративного права


Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України Авер’янов Вадим Борисович, Інститут держави і права імені В.М.Корецького НАН України, завідувач відділу проблем державного управління та адміністративного права


доктор юридичних наук, професор Остапенко Олексій Іванович, Кримський юридичний інститут Національного університету внутрішніх справ МВС України, ректор
доктор юридичних наук, професор Пєтков Валерій Петрович, Кіровоградський юридичний інститут Національного університету внутрішніх справ МВС України, ректор
Провідна

установа Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, кафедра адміністративного права, МОН України (м. Харків)
Захист відбудеться 24 листопада 2004 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.007.03 в Національній академії внутрішніх справ України (03035, м. Київ, пл. Солом’янська, 1)
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національної академії внутрішніх справ України (03035, м. Київ, пл. Солом’янська пл., 1)
Автореферат розісланий “___” жовтня 2004 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Є.Д. Лук’янчиков


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. В основу еволюції суспільства покладено процес реалізації системи публічних потреб та інтересів. Чим повніше та своєчасніше вони втілюються у життя, тим досконаліших характеристик набуває загальна оцінка розвитку того чи іншого суспільно-політичного утворення під назвою “держава”.

Одним з головних правових регуляторів зазначених процесів є адміністративне право – основоположна галузь публічного права. Постійні корекції, доповнення та зміни системи загальних інтересів і потреб спричиняють безперервний розвиток відносин у владно-управлінській сфері, переважна більшість з яких підпадає під дію тих же адміністративно-правових норм. Така перманентність робить адміністративне право однією з найбільш динамічних та нестабільних галузей вітчизняного права, значно ускладнюючи вивчення її предмета, зміст якого з часом підлягає суттєвим трансформаціям.

Основною працею, в якій докладно, на монографічному рівні розглядалися проблеми предмета вітчизняного адміністративного права, була і залишається робота радянського науковця Ю.М. Козлова “Предмет советского административного права”, що побачила світ у 1967 р. та певним чином підсумувала дискусії щодо визначення поняття предмета адміністративного права та його змісту.

З того часу минуло понад третини століття, протягом якого наше суспільство пережило декілька складних періодів своєї історії. Ними можна вважати і часи побудови “розвинутого соціалізму”, і часи перебудови з намаганням надати соціалізму “людського обличчя”, і, нарешті, сучасний період, який розпочався у 1991 р. після проголошення незалежності України та характеризується кардинальними змінами, що властиві усім державам, де відбувається процес зміни соціально-економічної формації.

Трансформація управлінських відносин, яка зараз відбувається в Україні, поступово збагачує зміст предмета вітчизняного адміністративного права. Це зумовлено першочерговим забезпеченням пріоритету прав та свобод людини і громадянина, впровадженням в Україні ринкових відносин та засад місцевого самоврядування.

Проблеми, пов’язані з суспільними відносинами, що складають предмет регулювання сучасної адміністративно-правової галузі, продовжують бути у центрі уваги вітчизняних учених – фахівців з адміністративного права, серед яких В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, О.М. Бандурка, Ю.П. Битяк, В.Т. Білоус, А.С. Васильєв, В.М. Гаращук, С.Т. Гончарук, І.П. Голосніченко, Є.В. Додін, Р.А. Калюжний, С.В. Ківалов, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, О.В. Копан, Є.Б. Кубко, М.П. Кучерявенко, О.В. Негодченко, Н.Р. Нижник, В.М. Марчук, В.Ф. Опришко, О.І. Остапенко, І.М. Пахомов, В.П. Пєтков, О.П. Рябченко, А.О. Селіванов, В.М. Селіванов, В.Ф. Сіренко, М.М. Тищенко, О.Ф. Фрицький, В.В. Цвєтков, В.О. Шамрай, Ю.С. Шемшученко, В.К. Шкарупа та ін.

Чинні схеми адміністративно-правового регулювання, більшість з яких була успадкована з радянських часів, потребують свого вдосконалення, а у деяких випадках – повної заміни.

Саме це у першу чергу змушує шукати нові “білі плями” в теорії адміністративного права. Серед низки малодосліджених або взагалі не досліджених положень цієї фундаментальної правової галузі, на наш погляд, найбільш пріоритетною є проблема її об’єкта.

Потреби та інтереси, що складають зміст об’єкта адміністративного права, перебувають у постійному стані своєї реалізації. Дана правова категорія відрізняється значною динамікою, в основу якої покладені безперервні процеси формування, нормативно-правового забезпечення та безпосередньої реалізації різноманітних груп потреб та інтересів за допомогою відповідних форм владно-управлінської діяльності та адміністративно-правового захисту.

Необхідність всебічного дослідження предмета та об’єкта адміністративного права в умовах проведення системного реформування обумовлює актуальність даної праці.


Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційного дослідження затверджена вченою радою Національної академії внутрішніх справ України. Дана робота виконана згідно з основними напрямками наукових досліджень, визначеними програмними документами з проблем адміністративної реформи та реформування адміністративного права України, а також відповідними планами наукових досліджень Міністерства внутрішніх справ України (п. 1.1 Пріоритетних напрямків фундаментальних і прикладних досліджень навчальних закладів та науково-дослідних установ МВС України на період 2001-2005 рр.) і Національної академії внутрішніх справ України.


Мета та завдання дисертації. Метою даного дослідження є формування оновленої характеристики предмета та характеристики об’єкта адміністративного права України; вивчення еволюційних процесів суспільних відносин, що охоплюються сферою дії цієї галузі права; дослідження і введення до чинного понятійного апарату нової категорії – об’єкта адміністративного права, і на основі цього – розв’язання комплексу актуальних теоретичних та практичних проблем українського адміністративного права.

Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання: • виокремити та проаналізувати етапи становлення адміністративного права України;

 • з’ясувати проблему суспільної цінності сучасної української адміністративно-правової галузі;

 • на підставі аналізу трансформаційних процесів, що відбуваються у сфері владно-управлінської діяльності, запропонувати оновлений погляд на визначення предмета адміністративного права та його меж;

 • здійснити дослідження особливостей характеристик існуючих поглядів на об’єкт та інші елементи складу адміністративно-правових відносин;

 • ґрунтуючись на положеннях стосовно нових уявлень про зміст предмета та аксіологічне призначення адміністративного права, виробити оптимальні системи критеріїв градації головних рис та видів адміністративно-правових відносин;

 • за результатами аналізу змін архітектоніки вітчизняного адміністративного права з’ясувати вектори подальшого розвитку предмета даної правої галузі;

 • визначити ознаки та виробити загальне поняття об’єкта адміністративного права як невід’ємної складової аналогічної категорії публічного права;

 • здійснити вивчення змісту стадії формування об’єкта адміністративного права, її характерних рис, масштабів та ролі громадянського суспільства у цих процесах;

 • дослідити проблему адміністративної правотворчості у контексті другої стадії реалізації компонентів об’єкта адміністративно-правової галузі;

 • проаналізувати сутність та загальні характеристики стадії безпосереднього втілення у життя складових об’єкта адміністративного права;

 • вивчити чинний порядок організації здійснення функцій державного та комунального управління як різновидів владно-управлінської діяльності й владних форм реалізації суспільних потреб та інтересів, що утворюють зміст адміністративно-правового об’єкта;

 • здійснити аналіз сучасного становлення і реформування інститутів адміністративної юстиції та адміністративної відповідальності, а також їх ролі під час безпосереднього втілення у життя складових об’єкта адміністративного права.

Об’єктом дослідження є сфера суспільних потреб та інтересів і похідних від них відносин, що виникають та реалізуються у межах дії сучасного адміністративного права України.

Предмет дослідження становлять основні закономірності визначення кола і характеристик суспільних відносин предмета адміністративного права та особливості процесів формування, нормативного закріплення та безпосередньої реалізації складових об’єкта адміністративного права в умовах здійснення заходів адміністративної реформи і реформи адміністративного права України.

Методи дослідження. Під час роботи над дисертацією використано комплекс методів наукового пізнання. Системний підхід є основою методологічної конструкції всієї дисертаційної роботи і визначає стратегію дослідження характеристик предмета та об’єкта адміністративного права України у сучасних умовах реформування.

За допомогою аналізу вивчалися проблеми аксіології адміністративного права України, структурних особливостей об’єкта відносин даної правової галузі, місця адміністративно-правового об’єкта в системі відповідної категорії публічного права. Історичний метод застосовувався під час дослідження етапів становлення вітчизняного адміністративного права, його суспільної цінності у радянський і пострадянський періоди, а також етапів становлення інституту адміністративної юстиції України. Застосування функціонального методу дозволило визначити дворівневу структуру предмета адміністративного права та його межі, а також особливості функціональної спрямованості владних форм безпосереднього втілення у життя складових адміністративно-правового об’єкта. Формально-юридичний метод використовувався під час формування визначень нових правових категорій – об’єкта права, об’єкта публічного права, об’єкта адміністративного права. Завдяки логіко-семантичному методу оновлено поняття предмета адміністративного права, державного управління, адміністративної юстиції. Системно-структурний та метод класифікації застосовані під час вдосконалення видової градації головних рис та видів відносин адміністративного права, диференціації об’єкта публічного права, виокремлення стадій реалізації складових адміністративно-правового об’єкта та етапів адміністративної правотворчості. Порівняльно-правовий метод був обраний для визначення характеристик моделей державного управління економічною сферою, організації місцевого самоврядування та адміністративної юстиції в Україні. Використання соціологічного та статистичного методів дозволило отримати та узагальнити емпіричну інформацію, що стосується теми дослідження.Емпіричну базу дослідження склали статистичні дані щодо характеристик розвитку вітчизняних інститутів громадянського суспільства, результатів виконання функцій владно-управлінської діяльності та адміністративно-правового захисту, а також матеріали експертного опитування 240 громадян України з проблем зазначених видів владної діяльності.

Наукова новизна одержаних результатів визначається обґрунтуванням і дослідженням нового напрямку в науці адміністративного права, зміст якого полягає в розгляді предмета цієї галузі права через процеси реалізації складових його об’єкта, які відбуваються у межах владно-управлінської діяльності або адміністративно-правового захисту. За останні роки на монографічному рівні вперше розглядаються питання предмета адміністративного права України. Також вивчаються проблеми нової категорії – об’єкта даної правової галузі, яка до недавнього часу не використовувалася в системі понятійного апарату публічного права. У результаті проведеного дослідження закладено засади нової концепції адміністративного права України, сформульовано ряд нових положень і висновків, запропонованих особисто здобувачем, до найбільш значущих з яких належать:

уперше:

 • здійснена пропозиція щодо запровадження у правовій понятійній системі нової категорії “об’єкт адміністративного права”, визначення її ознак і поняття, а також аргументація дослідження об’єкта адміністративного права в трьохстадійному режимі реалізації його складових;

 • проведений загальний аналіз першої стадії реалізації компонентів об’єкта адміністративно-правової галузі (стадії формування його складових) та провідної ролі громадянського суспільства у цих процесах;

 • внесена пропозиція щодо визначення адміністративної правотворчості, яка за своїм змістом збігається зі стадією нормативного закріплення складових об’єкта адміністративного права;

 • з’ясовані характерні особливості та сутність стадії безпосередньої реалізації компонентів об’єкта адміністративного права;

 • сформоване визначення комунального управління як нового різновиду владно-управлінської діяльності та форми безпосереднього втілення у життя складових адміністративно-правового об’єкта;

удосконалено:

 • визначення предмета адміністративного права, що має дворівневу побудову, та окреслення його меж серед інших, насамперед “управлінських” правових галузей;

 • існуючі погляди на зміст і структурні особливості об’єкта адміністративно-правових відносин;

 • систему критеріїв градації головних рис та видів відносин адміністративного права;

 • визначення державного управління як основного різновиду владно-управлінської діяльності і владної форми, що використовується на третій стадії реалізації компонентів об’єкта адміністративного права;

набуло подальшого розвитку:

 • дослідження сучасного етапу становлення адміністративного права України, відправною ознакою якого є еволюція даної правової галузі в умовах системного реформування;

 • положення про необхідність переосмислення існуючого уявлення щодо суспільної цінності адміністративного права демократичної української держави;

 • узагальнення характеристик тенденцій сучасного становлення та реформування інститутів адміністративної юстиції й адміністративної відповідальності та їх ролі у процесах безпосередньої реалізації складових об’єкта адміністративного права.

Практичне значення одержаних результатів. Сформульовані та викладені в дисертаційному дослідженні положення, узагальнення, висновки і рекомендації мають як загальнотеоретичне, так і прикладне значення для науки адміністративного права і практики застосування його норм.

Завдяки розробленим висновкам та пропозиціям відкривається перспективний напрямок наукового пізнання, який насамперед пов’язаний з новою категорією адміністративного права – його об’єктом. За цих умов постає реальна можливість поступової зміни чинної концепції вітчизняного адміністративного права, що поки базується на засадах первинності виконання завдань “регулювання суспільних відносин”, на нову і більш прийнятну схему “повної та своєчасної реалізації суспільних потреб та інтересів”, які лежать в основі зазначених відносин. Належна опора на вказану теоретичну конструкцію дозволить виробити і здійснити практичні кроки, спрямовані на помітне збагачення змісту підготовленого проекту Концепції реформування адміністративного права України.

Практичне значення одержаних результатів також полягає у можливості здійснення ефективної корекції заходів, передбачених Концепцією адміністративної реформи в Україні, що у свою чергу інтенсифікує процеси вдосконалення діючої вітчизняної владно-управлінської моделі. Також, використовуючи як відправну категорію об’єкт адміністративного права, суттєвим чином можливо поліпшити організацію та здійснення правотворчості у сфері виконання функцій владно-управлінської діяльності та адміністративно-правового захисту, виявити недоліки і причини деформації процесів реалізації тих чи інших груп суспільних потреб та інтересів, що забезпечуються адміністративно-правовими нормами, виробити нові, більш ефективні механізми їх втілення у життя.

Крім того, положення дисертації, теоретичні висновки, рекомендації та їх аргументація можуть використовуватися під час підготовки підручників та навчальних посібників, методичних матеріалів, у навчальному процесі під час викладання як загального курсу адміністративного права, так і відповідних спецкурсів, а також у науково-дослідній роботі.

Результати дисертаційного дослідження вже реалізуються у науковій роботі Національної академії внутрішніх справ України (акт впровадження від 25 лютого 2004 року), навчальному процесі і науково-дослідній діяльності Юридичної академії МВС України (акти впровадження від 23 квітня 2004 року), навчальному процесі Новомосковського відділення Міжрегіональної Академії управління персоналом (акт впровадження від 26 березня 2004 року), під час проведення лекційних, семінарських і практичних занять з курсів “Адміністративне право України”, “Адміністративна відповідальність” та “Адміністративний процес”.

Апробація результатів дослідження. Матеріали дисертації обговорені на засіданні кафедри адміністративного права Національної академії внутрішніх справ України. Основні положення, результати і висновки дисертації доповідались на семи наукових конференціях, зокрема на: Другій Національній науково-теоретичній конференції “Українське адміністративне право: актуальні проблеми реформування” (м. Суми, 25-27 травня 2000 р.); науково-практичній конференції “Становлення і розвиток правової системи України” (м. Київ, 21 березня 2002 р.); Другій Всеукраїнській науково-теоретичній конференції “Українська Національна ідея – проблема відповідальності” (м. Львів, 16-17 травня 2002 р.); науково-практичній конференції “Адміністративна реформа в Україні: шлях до Європейської інтеграції” (м. Київ, 14-15 лютого 2003 р.); Всеукраїнській науково-практичній конференції “Актуальні проблеми державотворення в умовах адміністративної реформи” (м. Запоріжжя, 11-12 квітня 2003 р.); Третій Національній науково-теоретичній конференції “Українське адміністративне право: стан і перспективи реформування” (м. Одеса, 23-25 травня 2003 р.); Міжнародній науково-практичній конференції “Проблеми підвищення ефективності протидії нелегальному обігу наркотичних та психотропних речовин: вітчизняний та міжнародний досвід” (м. Дніпропетровськ, 17 жовтня 2003 р.).

Публікації. Основні положення дисертації опубліковано в двадцяти трьох одноосібних наукових статтях (усі у фахових виданнях України за спеціальністю “Юридичні науки”), двох посібниках та монографії.

Структура дисертації. Дисертація складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг дисертації становить 428 сторінок. Список використаних джерел складається з 349 найменувань і займає 31 сторінку. Додатки містять 15 сторінок.


следующая страница >>