Міністерство внутрішніх справ україни - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
+ 341. 456 Організаційно-правові засади участі органів внутрішніх... 1 351.2kb.
Міністерство внутрішніх справ україни 1 355.83kb.
Київський національний університет імені тараса шевченка литвинчук... 1 300.59kb.
Вінницький апеляційний адміністративний суд 1 69.69kb.
Учений секретар 1 304kb.
Закон україни про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ... 1 106.78kb.
Національна академія внутрішніх справ україни фріс павло львович 3 661.34kb.
Галузева угода між Міністерством внутрішніх справ України, Професійною... 1 346.23kb.
Міністерство внутрішніх справ україни державний науково-дослідний... 1 23.66kb.
Наказ Міністерства внутрішніх справ України 21 серпня 1 304.05kb.
Національна академія внутрішніх справ україни курінний Євген Володимирович 3 570.98kb.
Перелік умовних скорочень 2 9 1217.9kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Міністерство внутрішніх справ україни - страница №1/1

Для заказа доставки диссертации введите ее название в форму поиска на сайте
http://mydisser.com/ru/search.html?srchwhat=.

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ


На правах рукописуСАРАСКІНА ТЕТЯНА ВАСИЛІВНА


УДК 347.73

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ В УКРАЇНІспеціальність 12.00.07 – теорія управління; адміністративне право і


процес; фінансове право

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук


Науковий керівник

Бандурка Олександр Маркович,

доктор юридичних наук, професор

Харків – 2000

ЗМІСТ
Вступ 3

Розділ 1 Становлення податкової міліції в Україні.

1.1.Сучасна податкова політика та становлення податкової міліції. 10

1.2. Зарубіжний досвід діяльності податкових органів. 27
Розділ 2 Правове регулювання та організація діяльності

податкової міліції в Україні.

2.1. Правове регулювання діяльності податкової міліції в Україні. 45

2.2. Правовий статус та місце податкової міліції в системі

державних органів. 70

2.3. Проблеми організаційно-штатної побудови податкової міліції. 99
Розділ 3 Повноваження податкової міліції.

3.1. Загальна характеристика повноважень податкової міліції. 119

3.2. Юрисдикційні повноваження податкової міліції. 144
Висновки 163

Список використаних джерел 171

ВСТУП


Конституйована розбудова в Україні соціальної правової держави на ринкових засадах передбачає відповідні зміни в управлінні державою економічними процесами. Як відомо, важливим засобом державного регулювання економіки є податки. Оптимальна податкова система здійснює стимулюючий вплив на стан економіки, на підвищення активності підприємницької діяльності. В свою чергу, значний податковий тягар неминуче призводить до тінізації економічних процесів, зниження активності суб’єктів господарювання, зростання порушень законодавства в сфері підприємництва та фінансової діяльності. В нинішніх умовах формування доходів держави переважно за рахунок податків та інших обов’язкових платежів надзвичайної актуальності набувають питання оптимізації вітчизняної системи оподаткування, подолання негативної тенденції перерозподілу національного доходу на користь тіньової економіки, боротьби з ухиленнями юридичних та фізичних осіб від сплати податків. Заходи глави держави та уряду щодо вирішення означених проблем направлені перш за все на лібералізацію податкової системи в Україні та проведення реформації системи спеціальних органів, уповноважених на здійснення контролю за доходами держави. Насамперед це стосується діяльності органів державної податкової служби та, в тому числі, підрозділів податкової міліції, що переживають нині стадію становлення.

Податкова міліція має зробити свій внесок в подолання тіньової економіки в Україні, повернення валютних цінностей, що незаконно знаходяться за кордоном, боротьбу з корупцією, організованою злочинністю, попередження, припинення, розслідування злочинів у галузі оподаткування. За останні п’ять років кількість виявлених податковою міліцією умисних ухилень від сплати податків зросла втричі. В 1999 році питома вага зазначених злочинів в структурі економічної злочинності в Україні становить 16%.

За таких умов, особливо гостро постають питання правового регулювання діяльності податкової міліції, визначення її правового статусу, юрисдикційних повноважень та ін. Фактична відсутність теоретико-методологічних досліджень щодо діяльності податкової міліції в Україні, прогалини у чинному законодавстві негативно впливають на реалізацію податковою міліцією своїх повноважень, спричиняють судові позови суб’єктів підприємницької діяльності на дії та рішення її посадових осіб.

Актуальність теми дослідження. Положення правової доктрини щодо діяльності податкової міліції, її спеціальна компетенція не знайшли належного відображення у працях науковців та законотворчій роботі. До цього часу окремі проблеми діяльності податкової міліції вивчались М.П. Кучерявенком, В.І. Полюховичем, П.Т. Гегою. Наведені аргументи повною мірою обгрунтовують актуальність і важливість проведення комплексного наукового дослідження організаційно-правових засад діяльності податкової міліції.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційного дослідження затверджена вченою радою Університету внутрішніх справ МВС України, відповідає основним завданням та напрямкам проведення адміністративної реформи в Україні, комплексної цільової програми боротьби зі злочинністю в Україні на 1996-2000 роки.

Об’єкт дослідження. Суспільні відносини, що стосуються сфери діяльності органів державної податкової служби.

Предмет дослідження. Предметом дослідження є організаційно-правові засади діяльності податкової міліції.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є визначення тенденцій та закономірностей становлення податкової міліції в Україні, шляхів оптимізації її організаційних структур та правового статусу.

Для досягнення поставленої мети в дисертації вирішуються такі основні завдання: 1. Визначаються роль та можливості податкової міліції в подоланні негативної тенденції тінізації економічної діяльності.

 2. Узагальнюється зарубіжний досвід діяльності спеціальних органів по боротьбі з порушеннями законодавства у галузі оподаткування, робляться висновки щодо його застосування у вітчизняній практиці.

 3. Аналізуються проблеми правового регулювання діяльності податкової міліції, визначаються шляхи його удосконалення.

 4. Характеризується правовий статус податкової міліції та намічаються основні напрямки його оптимізації.

 5. Аналізуються проблеми організаційно-штатної побудови податкової міліції, зовнішньої та внутрішньої взаємодії її структурних елементів.

 6. Визначаються повноваження податкової міліції, недоліки в їх правовому регулюванні.

Методологія та методи дослідження. Науково-теоретичне підгрунтя для виконання дисертації склали загальнотеоретичні наукові праці українських та російських вчених, розробки фахівців у галузі теорії управління, адміністративного та фінансового права – В.Б. Авер’янова, С.С. Алексєєва, О.М. Бандурки, Д.М. Бахраха, І.Л. Бачило, В.П. Божьєва, Л.К. Воронової, О.М. Горбунової, С.О. Комарова, В.В. Копєйчикова, М.П. Кучерявенка, В.В. Лазарєва, М.М. Марченка, О.Ф. Скакун, Ю.М. Старілова, А.А. Стародубцева, Н.І. Хімічової та ін., практиків – М.Я. Азарова, В.Р. Жвалюка та ін. Нормативну базу роботи склали – Конституція України, чинне адміністративне та фінансове законодавство, нормативно-правові акти інших галузей права, окремі норми, що регулюють питання правового статусу податкової міліції, системи оподаткування, юридичної відповідальності за порушення законодавства у сфері оподаткування, практика їх застосування; проекти законодавчих актів. Емпіричну базу дослідження становлять статистичні матеріали щодо результатів діяльності податкової міліції в Україні.

Методологічною основою дисертаційного дослідження стали сучасні методи наукового пізнання: 1- як загальнонауковий метод використовувався системний підхід, що дозволив визначити проблемні питання правового регулювання діяльності податкової міліції, а також розв’язати їх у межах сучасної національної правової системи (підрозділ 2.1). До того ж, системний підхід застосовувався для дослідження проблем удосконалення організаційно-штатної побудови податкової міліції (підрозділ 2.3); 2 – компаративний метод використовувався при узагальненні зарубіжного досвіду діяльності спеціальних органів по боротьбі з правопорушеннями у галузі оподаткування, формулюванні висновків щодо його застосування у вітчизняній практиці (підрозділ 1.2); 3 – за допомогою історико-правового методу досліджувались процеси становлення системи оподаткування та податкової міліції в Україні (підрозділ 1.1); крім цього в дослідженні використовувались логічний та статистичний методи.Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна даної роботи полягає в тому, що в ній вперше проведено спеціальне комплексне дослідження питань правового регулювання діяльності податкової міліції в Україні; здійснено поглиблений аналіз правових норм, що регламентують правовий статус підрозділів податкової міліції, її юрисдикційних повноважень.

В результаті проведеного дослідження сформульовані нові наукові положення і висновки, що запропоновані здобувачем особисто та виносяться на захист: 1. Здійснено новий підхід до визначення правового статусу та місця податкової міліції в системі державних органів, завдяки чому обгрунтовується належність органів державної податкової служби, в тому числі податкової міліції, до загальної системи правоохоронних органів та до системи спеціальних органів фінансового контролю.

 2. Удосконалено та розширено склад обов’язків податкової міліції, обгрунтовується необхідність внесення доповнень в розділ V “Податкова міліція” Закону України “Про державну податкову службу в Україні” щодо обов’язків податкової міліції, пропозиція викладена у вигляді відповідної правової норми.

 3. Дістали подальший розвиток пропозиції щодо необхідності закріплення прав податкової міліції безпосередньо в розділі V “Податкова міліція” Закону України “Про державну податкову службу в Україні” для ліквідації колізій та суперечностей між уповноважуючими нормами Законів України “Про державну податкову службу в Україні” та “Про міліцію” при наданні ними прав посадовим особам податкової міліції.

 4. Удосконалено поняття оперативних перевірок як спеціального методу фінансового контролю, вперше визначаються види оперативних перевірок дотримання суб’єктами підприємницької діяльності вимог чинного законодавства в залежності від їх об’єкта, обгрунтовується необхідність внесення відповідних доповнень до Закону України “Про державну податкову службу в Україні”.

 5. Дістали подальшого розвитку теоретичні положення науки стосовно визначення фінансової відповідальності як самостійного виду юридичної відповідальності; вперше обгрунтовується необхідність надання податковій міліції повноважень щодо притягнення суб’єктів підприємницької діяльності до фінансової відповідальності за результатами оперативних перевірок.

 6. Для врегулювання проблем юрисдикційних повноважень податкової міліції на законодавчому рівні вперше пропонується класифікувати посадових осіб податкової міліції на дві групи, залежно від обсягу наданих їм прав.

 7. Дістали подальшого розвитку теоретичні положення стосовно необхідності реформації інституту юридичної відповідальності посадових осіб податкової міліції. Пропонується внесення відповідних змін до статті 25 розділу V “Податкова міліція” Закону України “Про державну податкову службу в Україні”.

 8. Вперше обгрунтовується необхідність розширення повноважень податкової міліції щодо притягнення до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у галузі торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, в галузі фінансів і підприємницької діяльності; пропонується внесення відповідних змін в чинне законодавство.

 9. Вперше обгрунтовується необхідність виведення слідчого апарату зі складу податкової міліції, закріплення його в системі органів державної податкової служби як самостійного структурного елементу; розширення компетенції податкової міліції щодо підслідності провадження попереднього слідства про злочини в сфері підприємництва та фінансової діяльності.

Практичне значення одержаних результатів. Одержані результати мають як науково-теоретичне, так і практично-прикладне значення: в сфері науково-дослідної діяльності – основні висновки дослідження можуть бути використані для подальшої розробки проблем правового статусу податкової міліції, юридичної відповідальності за порушення законодавства у галузі оподаткування; у правотворчості – в результаті дослідження сформульовано правові норми, що пропонуються для внесення змін та доповнень в Закон України “Про державну податкову службу в Україні”; у правозастосовчій діяльності – одержані висновки дозволять удосконалити процедуру застосування податковою міліцією заходів державного примусу до порушників вимог чинного законодавства; у навчальному процесі – матеріали дисертації вже використовуються в навчальному процесі Університету внутрішніх справ МВС України (в курсі “Фінансове право”, спеціальних курсах);

Особистий внесок здобувача. Дослідження носить самостійний характер. У ході роботи над дисертацією здобувачем у співавторстві було підготовлено й видано в Університеті внутрішніх справ МВС України науково-практичний посібник “Податкова міліція: коментарі та роз’яснення чинного законодавства”.

Особистий внесок здобувача в зазначену роботу наступний: ним написана вступна частина (с. 3-5) та підібрані і систематизовані 26 нормативних актів.Апробація роботи. Результати дослідження були обговорені на спільних засіданнях кафедр адміністративного права та адміністративної діяльності в органах внутрішніх справ і управління в органах внутрішніх справ. Основні положення дисертаційного дослідження доповідалися на другій національній науково-практичній конференції “Адміністративне право: актуальні проблеми реформування” (м. Суми, травень 2000 р.), та на восьмій міжнародній науково-практичній конференції “Транснаціональна злочинність: заходи протидії, проблеми підготовки кадрів правоохоронних органів” (м. Харків, червень 2000 р.)

Публікації автора. Основні результати дисертаційного дослідження опубліковані у чотирьох наукових статтях, які надруковано у фахових виданнях, а також науково-практичному посібнику, виданому у співавторстві (Бандурка О.М., Вишневська М.К., Жвалюк В.Р., Сараскіна Т.В. Податкова міліція: Коментарі та роз’яснення чинного законодавства. - Харків: Університет внутрішніх справ, - 1999. – 268 с.)
ВИСНОВКИ
1. В результаті проведеного дослідження доходимо основного висновку щодо незадовільного стану правового регулювання діяльності податкової міліції в Україні. Виявлено питання і проблеми правового статусу податкової міліції та її посадових осіб (мета утворення; сфера діяльності; права; обов’язки; відповідальність) зовсім нормативно не врегульованих або врегульованих правовими нормами, що не відповідають рівню соціально-економічного розвитку суспільства.

Для вирішення проблем організаційно-правових засад діяльності податкової міліції нами сформульовано нові наукові положення, деякі теоретичні положення науки дістали подальший розвиток та були нами удосконалені. В результаті цього виносяться конкретні пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання діяльності податкової міліції, окремі пропозиції викладаються у вигляді відповідних правових норм.

2. В результаті здійснення нового підходу до визначення правового статусу та місця податкової міліції в системі державних органів встановлено, що правовий статус податкової міліції не може бути визначений у відриві від органів державної податкової служби. В залежності від забезпечення виконання функцій держави, органи державної податкової служби належать до загальної системи правоохоронних органів та до системи спеціальних органів фінансового контролю.

3. Ціль утворення та діяльності Державної податкової адміністрації України, місцевих державних податкових адміністрацій та, в тому числі їх структурного підрозділу - податкової міліції - забезпечення фінансового інтересу держави (права держави на отримання обов’язкових платежів), пов’язаного з формуванням державних централізованих фондів (бюджету та в певних випадках позабюджетних фондів) шляхом здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері підприємництва та фінансової діяльності, перш за все, податкового законодавства та притягнення порушників до юридичної відповідальності.

4. Для підвищення ефективності правового регулювання діяльності податкової міліції пропонуємо внести наступні зміни в чинне законодавство: статтю 21 Закону України “Про державну податкову службу в Україні” викласти в наступній редакції:

“Стаття 21. Обов’язки податкової міліції

Податкова міліція відповідно до покладених на неї завдань зобов’язана:


 1. дотримуватись встановлених законом принципів діяльності;

 2. запобігати злочинам у галузі оподаткування; виявляти зазначені злочини; вживати заходи до їх припинення та розкриття; здійснювати провадження у справах про злочини, віднесених до її компетенції;

 3. запобігати правопорушенням у галузі підприємницької, фінансової діяльності, оподаткування; виявляти їх, вживати заходів до їх припинення; здійснювати провадження у справах по них; застосовувати до правопорушників заходи адміністративні та фінансової відповідальності;

 4. приймати та реєструвати заяви, повідомлення та іншу інформацію про злочини i правопорушення, віднесених до компетенції податкової міліції, та здійснювати їх перевірки;

 5. здійснювати досудову підготовку матеріалів за протокольною формою та провадження дізнання;

 6. здійснювати розшук платників, що ухиляються від сплати податків, інших обов’язкових платежів та осіб, які займаються підприємницькою діяльністю без реєстрації у порядку, встановленому чинним законодавством, та не зареєстрованих як платники податків;

7) здійснювати заходи, направлені на відшкодування заподіяних державі збитків та оперативного забезпечення примусового стягнення заборгованості до бюджету;

8) здійснювати заходи, направлені на боротьбу з прихованим сектором паралельної економіки, кримінальною економічною діяльністю;

9) забезпечувати безпеку працівників органів державної податкової служби та їх захист від протиправних посягань, пов'язаних з виконанням ними посадових обов’язків;

10) запобігати корупції та іншим службовим порушенням серед працівників державної податкової служби;

11) збирати, аналізувати, узагальнювати інформацію щодо порушень законодавства у галузі оподаткування, прогнозувати тенденції розвитку негативних процесів кримінального характеру, пов'язаних з оподаткуванням;

12) зберігати державну, службову, комерційну таємницю, дані про вклади фізичних осіб, іншу інформацію, отриману при виконанні службових обов’язків”.

5. Статтю 22 Закону України “Про державну податкову службу в Україні” викласти в наступній редакції:

“Стаття 22. Права податкової міліції

Податковій міліції для виконання покладених на неї завдань надається право:

1) приймати участь в комплексних планових та позапланових виїзних документальних перевірках суб’єктів підприємницької діяльності;

2) здійснювати оперативні перевірки діяльності суб’єктів підприємницької діяльності щодо: а) реалізації підакцизних товарів; б) дотримання встановленого порядку розрахунків зі споживачами з використанням реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг; в) перевищення лімітів готівки в касах та використання готівкових коштів при розрахунках за товари, роботи, послуги; г) порядку патентування торгівельної діяльності, операцій з торгівлі готівковими валютними цінностями, операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу та побутових послуг; д) наявності свідоцтв про державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності, спеціальних дозволів (ліцензій, патентів тощо) на її здійснення;

3) перевіряти достовірність інформації, одержаної від фізичних осіб, для внесення її до Державного реєстру фізичних осіб - платників податкiв та iнших обов'язкових платежiв; достовірність інформації щодо засновників суб’єктів підприємницької діяльності; достовірність інформації щодо фізичних, юридичних осіб, які є засновниками (власниками) суб’єктів підприємницької діяльності або їх афілійованими особами, що мають заборгованість перед бюджетами, державними цільовими фондами за податками, іншими обов’язковими платежами та кредитами, наданими під гарантії Кабінету Міністрів України і місцевих державних адміністрацій;

4) обстежувати будь які виробничі, складські, торговельні та інші приміщення підприємств, установ i організацій незалежно від форм власності та житло громадян, якщо вони використовуються як юридична адреса суб'єкта підприємницької діяльності, а також для отримання доходів;

5) відшкодувати заподіяні державі збитків та здійснювати оперативне забезпечення примусового стягнення заборгованості до бюджету шляхом:

- вилучення готівки у платника податків, який має податкову заборгованість;

- звернення стягнення на рухоме майно, що перебуває у податковій заставі;

6) притягати до фінансової відповідальності за матеріалами оперативних перевірок порушників вимог чинного законодавства;

7) вимагати припинення правопорушень; складати протоколи про адміністративні правопорушення, провадити особистий огляд, огляд речей, вилучення речей i документів, застосовувати інші передбачені законом заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення; притягати до адміністративної відповідальності за порушення законодавства в сфері фінансів та підприємницької діяльності;

8) здійснювати на підставах і в порядку, встановлених законом, оперативно-розшукову діяльність;

9) здійснювати провадження у справах про злочини, віднесені до їх компетенції;

10) проводити в порядку провадження дізнання i за дорученням слідчих органів у кримінальних справах обшуки, вилучення, допити та інші слідчі дії відповідно до кримінально-процесуального законодавства;

11) затримувати i тримати у спеціально відведених для цього приміщеннях: осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, обвинувачених, які переховуються від дізнання, слідства чи суду, засуджених, які ухиляються від виконання кримінального покарання; осіб, щодо яких як запобіжний захід обрано взяття під варту; осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, для складання протоколу або розгляду справи по суті, якщо ці питання не можуть бути вирішені на місці; осіб, які виявили непокору законній вимозі працівника податкової мiлiцiї;

12) зберігати, носити i застосовувати спеціальні засоби та зброю; застосовувати заходи фізичного впливу;

13) перевіряти у громадян при підозрі у вчиненні правопорушень документи про особу та інші документи; проводити огляд осіб, зазначених в п. 11, речей, що знаходяться при них, транспортних засобів, вилучати документи та предмети, що можуть бути речовими доказами;

14) входити безперешкодно у будь-який час доби: на територію і в приміщення підприємств, установ, організацій та оглядати їх з метою припинення злочинів, переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні злочину; на земельні ділянки, в жилі та інші приміщення громадян у разі переслідування злочинця;

15) одержувати безперешкодно і безоплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об’єднань громадян на письмовий запит відомості (в тому числі й ті, що становлять комерційну та банківську таємницю), необхідні у справах про злочини, що находяться у провадженні податкової міліції;

16) обмежувати або забороняти у випадках затримання злочинців, надзвичайних обставинах рух транспорту і пішоходів; зупиняти транспортні засоби при наявності даних про те, що їх використовують з протиправною метою, оглядати транспортні засоби, перевіряти у водіїв документи на право користування й керування ними, товарно-транспортні документи;

17) приймати постанови про конфіскацію алкогольних напоїв та тютюнових виробів, що реалізуються торговельними підприємствами без наявності на них марок акцизного збору; вилучати речі заборонені чи обмежені в обороті;

18) користуватися безплатно всіма видами громадського транспорту.

Начальник податкової міліції України, начальники управлінь та відділів податкової міліції, які є заступниками Голів місцевих Державних податкових адміністрацій та начальників Державних податкових інспекцій в повному обсязі наділені правами, передбаченими для посадових осіб органів державної податкової служби.”

6. Інститут юридичної відповідальності посадових осіб податкової міліції за порушення законності при здійсненні посадових обов’язків потребує реформації. Стаття 25 “Відповідальність посадових та службових осіб податкової міліції” Закону України “Про державну податкову службу в Україні” застаріла і може бути викладена в наступній редакції:

“Стаття 25. Відповідальність посадових осіб податкової міліції

Посадова особа податкової міліції за невиконання чи неналежне виконання обов’язків, перевищення наданих прав, інші порушення чинного законодавства, вчинені у зв’язку з виконанням посадових обов’язків, притягується до дисциплінарної відповідальності згідно із Дисциплінарним статутом органів внутрішніх справ; кримінальної відповідальності (при наявності в діяннях посадової особи складів посадових злочинів чи злочинів проти правосуддя); матеріальної відповідальності (у випадку завдання матеріальної шкоди шляхом прийняття незаконних рішень або вчинення незаконних дій). Посадова особа податкової мiлiцiї, яка виконує свої обов'язки відповідно до наданих законодавством повноважень та у межах закону, не несе відповідальності за завдані збитки.

Дії або рішення посадових осіб податкової мiлiцiї можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку до суду чи прокуратури. Дії або рішення начальника податкової міліції України, начальників управлінь та відділів податкової міліції, які є заступниками відповідних Голів (начальників) Державних податкових адміністрацій (інспекцій) стосовно притягнення до адміністративної чи фінансової відповідальності, припинення операцій платників податків на рахунках в установах банків, стягування в бюджети та державні цільові фонди донарахованої за результатами перевірок суми податків, інших платежів, можуть бути оскаржені у порядку загальної процедури подання скарг на рішення посадових осіб органів державної податкової служби в порядку підпорядкованості чи у судовому порядку.”

7. Необхідно розширити повноваження податкової міліції щодо притягнення до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері фінансів і підприємницької діяльності. У зв’язку з цим статтю 234-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення пропонується викласти в наступній редакції:

“Стаття 234-2. Органи державної податкової служби України

Органи державної податкової служби України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням правил про валютні операції (стаття 162); порушенням порядку проведення розрахунків із споживачами (стаття 155-1); порушенням порядку заняття підприємницькою діяльністю (стаття 164); ухиленням від подання декларації про доходи (стаття 164-1); порушенням законодавства з фінансових питань (стаття 164-2).

Від імені органів державної податкової служби України розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право Голова Державної податкової адміністрації України та його заступники, начальник податкової міліції; голови державних податкових адміністрацій Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, їх заступники та начальники відповідних управлінь податкової міліції; начальники державних податкових інспекцій в районах, містах, районах в містах, міжрайонних і об’єднаних державних податкових інспекцій, їх заступники та начальники відповідних відділів податкової міліції.”

8. Фінансова відповідальність є самостійним видом юридичної відповідальності і має застосовуватись до порушників законодавства в сфері підприємництва та фінансової діяльності поряд з кримінальною та адміністративною. Необхідно розширити повноваження податкової міліції щодо притягнення до фінансової відповідальності за результатами оперативних перевірок.

9. Необхідно доповнити перелік обставин, за наявності яких проводяться позапланові виїзні перевірки фінансово-господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності наступною обставиною: у разі виявлення порушень законодавства в сфері фінансів та підприємницької діяльності в результаті проведення оперативної перевірки. У зв’язку з цим необхідно доповнити пункт 3 Указу президента України “Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності” підпунктом “ж) за результатами оперативних перевірок”.Зазначені пропозиції щодо внесення змін та доповнень в чинне законодавство повинні вплинути на ефективність правового регулювання діяльності податкової міліції в Україні, оптимізацію її правового статусу, вирішити частину проблем практичної діяльності цього підрозділу органів державної податкової служби.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


 1. Декларація про державний суверенітет України //Відомості Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки. – 1990. - № 31.- Ст. 429

 2. Про економічну самостійність Української Радянської Соціалістичної Республіки: Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки // Відомості Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки. – 1990. - № 34. – Ст. 499

 3. Про власність: Закон України //Відомості Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки. – 1991. - № 20. - Ст. 249

 4. Про підприємства в Україні: Закон України //Відомості Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки. – 1991.- № 24. - Ст. 272

 5. Про підприємництво: Закон України //Відомості Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки. - 1991. - № 14. - Ст. 168

 6. Про господарські товариства: Закон України //Відомості Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки. - 1991. - № 49.- Ст. 682

 7. Давидов Г., Котькало О. Підвищення ролі податкової служби у системі національного фінансового контролю України //Реформа міжбюджетних відносин і проблеми розвитку податкової системи України //Матеріали науково-практичної конференції. - Ірпінь: Академія державної податкової служби України. -1999. – С. 201

 8. Вдовиченко М. Податкова політика як інструмент макроекономічного регулювання //Реформа міжбюджетних відносин і проблеми розвитку податкової системи України //Матеріали науково-практичної конференції. - Ірпінь: Академія державної податкової служби України. -1999. – С. 179-182

 9. Про систему оподаткування: Закон України //Відомості Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки. - 1991.- № 39. - Ст. 510

 10. Про оподаткування доходів підприємств і організацій: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 23. - Ст. 333

 11. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 4. - Ст. 28

 12. Про податок на добавлену вартість: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 14. - Ст. 184

 13. Про систему оподаткування: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 16. - Ст. 119

 14. Якушник І. Особливості розвитку та шляхи удосконалення системи оподаткування в Україні //Реформа міжбюджетних відносин і проблеми розвитку податкової системи України //Матеріали науково-практичної конференції. - Ірпінь: Академія державної податкової служби України. -1999. – С. 148-150

 15. Білоус В. Місце сучасної податкової політики серед чинників детінізації економіки //Збірник наукових праць УФЕІ. – 1998. - № 2(3). - С. -16

 16. Бородюк В., Турчинов О., Приходько Т. Оцінка масштабів тіньової економіки та її вплив на динаміку макроекономічних показників // Економіка України. - 1999. - № 11. –С. 4 - 16

 17. Теневая экономика: опыт криминологического исследования /А.А. Горщак, Э.А. Дидоренко, В.М. Иванов и др. – Луганск: РИО ЛИВД, 1997. - 203 с.

 18. Лондар С. Розрахунок коефіцієнта тінізації економіки регіону на базі статистичної податкової інформації. //Збірник наукових праць УФЕІ. – 1998. - № 2(3). – С. 356 - 361

 19. Рябченко О.П. Проблеми тінізації економіки в період формування ринкових відносин: Курс лекцій. - Х.: Університет внутрішніх справ, 1998. – 68 с.

 20. Шморгун О. Механізм легалізації тіньової економіки у контексті реформування грошово-фінансової системи //Реформа міжбюджетних відносин і проблеми розвитку податкової системи України //Матеріали науково-практичної конференції. - Ірпінь: Академія державної податкової служби України. -1999. – С. 346 - 349

 21. Про Основні напрями політики щодо грошових доходів населення України: Указ Президента України //Офіційний вісник України. – 1999. - № 32. – Ст. 1662

 22. Концепція реформування податкової системи України //Голос України. – 2000. - № 44

 23. Про державну податкову службу в Україні: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 15. - Ст. 84

 24. Про заходи щодо легалізації фізичними особами доходів, з яких не сплачено податки: Указ Президента України //Урядовий кур’єр. – 2000. - № 61

 25. Про підсумки економічного та соціального розвитку за 1 квартал 2000 року: Постанова Кабінету Міністрів України //Офіційний вісник України. – 2000. - № 18. – Ст. 750

 26. Про невідкладні заходи щодо повернення в Україну валютних цінностей, що незаконно знаходяться за її межами: Указ Президента України //Урядовий кур’єр, 23 червня 1994 р.

 27. Андрушко П. Валюта за кордоном //Закон і бізнес. – 2000. - № 2

 28. Про утворення Державної служби боротьби з економічною злочинністю: Постанова Кабінету Міністрів України //Зібрання Постанов Уряду України. - 1994. – № 2. – Ст. 30

 29. Ляхович В. Податкова міліція – діє: (Створення служби по боротьбі з кримінальним приховуванням доходів від оподаткування) //Вісник податкової служби України. – 1995. - № 1

 30. Про утворення Державної податкової Адміністрації України та Місцевих державних податкових адміністрацій: Указ Президента України //Урядовий кур’єр. – 1996. - № 161-162

 31. Питання державних податкових адміністрацій: Указ Президента України //Бандурка О.М., Вишневська М.К., Жвалюк В.Р., Сараскіна Т.В. Податкова міліція: Коментарі та роз’яснення чинного законодавства. - Харків: Університет внутрішніх справ, - 1999. – С. 18

 32. Бандурка О.М., Вишневська М.К., Жвалюк В.Р., Сараскіна Т.В. Податкова міліція: Коментарі та роз’яснення чинного законодавства. - Харків: Університет внутрішніх справ, - 1999. – 268 с.

 33. Конституція України: Основний Закон України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 30. - Ст. 141

 34. Яблонський В. Податкова поліція має право…//Голос України. – 1997. - № 171

 35. Яблонський В. Податкова поліція незаконно взяла на себе функції органів дізнання //Галицькі контракти. – 1997. - № 33

 36. Захарко М. Податкова поліція – це все ж не кримінальна міліція //Галицькі контракти. – 1998. - № 4

 37. Про внесення змін до Закону України про державну податкову службу в Україні: Закон України //Офіційний вісник України. – 1998. - № 6. – Ст. 210

 38. Податкова міліція: друге дихання //Вісник податкової служби України. – 1998. - № 5

 39. Шершель Л. Налоговая полиция стала милицией //Деловая Украина. – 1998. - № 16

 40. Финансы: Учебник для вузов/ под ред. проф. Л.А. Дробозиной. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. – 527 с.

 41. Гега П.Т. Правовий режим оподаткування в Україні. - К.: ЮРІНКОМ, 1997 р. – 143 с.

 42. Мещерякова О.В. Налоговые системы развитых стран мира (справочник) – М.: Фонд «Правовая культура», 1995.- 240 с.

 43. Платонова Л. Зарубежный опыт США //Налоговая полиция. - 1999. – № 9

 44. Шальнов А. У налогового инспектора права полицейского: (США) // Известия. – 1993. – 17 апреля

 45. Проневич А. Полицейская деятельность налоговой службы США: современность //Преступление и наказание. – 2000. - № 12

 46. М. Дункан, Ч. Маклур. Американская налоговая служба: децентрализованная система //Российский экономический журнал. – 1997. - № 3

 47. Кушнарєва Т.Е., Кучерявенко М.П. Система податкових органів України. – Х.: Торсін, 2000. – 293 с.

 48. Телятников Н.Б. Из опыта работы налоговых служб Германии //Финансы. – 1993. - № 10

 49. Дудоров О. Кримінальне переслідування податкових злочинів (за законодавством Федеративної Республіки Німеччини) //Предпринимательство, хозяйство и право. - 1999. – № 2

 50. Налоговая полиция. – 1999. - № 11

 51. Кириенко Н. Налоговая система Испании //Вестник налоговой службы Украины. - 1999.- № 47

 52. Налоговые системы зарубежных стран: Учебник для вузов./ Под ред. проф. Князева В.Г. , проф. Черника Д.Г., М.: Закон и право, ЮНИТИ, 1997.- 191 с.

 53. Правоохранительные органы Российской Федерации. Учебник. под редакцией Засл. деятеля науки Рос. Федерации, доктора юр. наук, профессора В.П. Божьева – М.: Издательство «СПАРТАК», 1996. – 286 с.

 54. О федеральных органах налоговой полиции: Закон Российской Федерации //Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. – 1993.- № 29. – Ст. 1114

 55. Добрушкин Б. Будем знакомы: московская налоговая полиция //Экономика и жизнь. – 1994. - № 4

 56. О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О федеральных органах налоговой полиции» и уголовно-процессуальный кодекс РСФСР: Федеральный Закон Российской Федерации //Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996. - № 51. – Ст. 4973

 57. Алмазов С. Новые полномочия налоговой полиции: Комментирует директор федеральной службы налоговой полиции России //Российская газета. – 1995. – 27 дек.

 58. Кучеров И.И. Налоговые преступления. – М.: Учебно-консультационный центр «Юр.Инфор», 1997.- 215 с.

 59. Вечернин Д.А. Административно-правовой статус федеральных органов налоговой полиции: Автореф. дис…канд. юрид. наук – Екатеринбург: Уральская государственная юридическая академия, 1999. – 23 с.

 60. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая. - М.: «Статут», 1999. – 125 с.

 61. Уголовный кодекс Российской Федерации с постатейным приложением нормативных актов. – М.: Издательская группа НОРМА- ИНФРА.М, 1999. – 824 с.

 62. Об утверждении Положения о прохождении службы в органах налоговой полиции Российской Федерации: Постановление Верховного Совета Российской Федерации //Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации. – 1993.- № 29. – Ст. 1110

 63. Загальна теорія держави і права: Навчальний посібник /Під ред. ак. АПрН України, доктора юр. наук, професора В.В. Копєйчикова. - К.: Юрінком Інтер, 1999. - 317 с.

 64. Скакун О.Ф. Теория государства и права: Учебник. – Харьков: Консум; Ун-т внутр. дел, 2000. – 704 с.

 65. Алексеев С. С. Право: азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования. – М.: Статут, 1999. – 712 с.

 66. Общая теория права и государства: Учебник /Под ред. В.В. Лазарева. – М.: Юристъ, 1999. – 520 с.

 67. Проблемы теории государства и права: Учебное пособие /Под ред. доктора юр. наук, профессора М.Н. Марченко. - М.: Проспект, 1999. – 504 с.

 68. Теория государства и права: Курс лекций /Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. – М.: Юристъ, 1999. – 672 с.

 69. Комаров С.А. Общая теория государства и права: Учебник. – М.: Юрайт, 1998. – 416 с.

 70. Полюхович В.І. Структура і діяльність державної податкової служби в Україні: організаційно-правовий аспект: Автореф. дис…канд. юрд. наук 12.00.07 /Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. - К., 1998. – 20 с.

 71. Про міліцію: Закон України //Відомості Верховної Ради Української Радянської Соціалістичної Республіки. – 1991. - № 4. - Ст. 20

 72. Кримінально-процесуальний кодекс України. – К.: Парламентське видавництво, 1998. – 167 с.

 73. Кримінальний кодекс України. – К.: Парламентське видавництво, 1997. – 167 с.

 74. Про внесення доповнень до деяких законодавчих актів України щодо встановлення відповідальності за незаконне виготовлення, підробку марок акцизного збору або вчинення інших протиправних дій, пов’язаних з використанням цих марок: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 52. – Ст. 294

 75. Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 35. – Ст. 358

 76. Про оперативно-розшукову діяльність: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 22. – Ст. 303

 77. Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 11. – Ст. 50

 78. Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Китайської Народної Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 44. – Ст. 228

 79. Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Хорватія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і на майно: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 17. – Ст. 120

 80. Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про уникнення подвійного оподаткування та запобігання ухиленню від сплати податків стосовно податків на доходи і майно: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 52 . – Ст. 457

 81. Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Турецької Республіки про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доход і майно: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 23 . – Ст. 123

 82. Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Соціалістичної Республіки В'єтнам про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і капітал: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 50. – Ст. 273

 83. Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про уникнення подвійного оподаткування доходів і майна та попередження ухилень від сплати податків: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 36. – Ст. 275

 84. Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Киргизької Республіки про співробітництво і взаємодопомогу з питань додержання податкового законодавства: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1999. - № 36. – Ст. 322

 85. Про ратифікацію Договору між Україною та Канадою про взаємодопомогу у кримінальних справах: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1998. - № 16. – Ст. 74

 86. Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії про арешт і конфіскацію доходів та знарядь, пов'язаних зі злочинною діяльністю, за винятком незаконного обігу наркотиків: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 52. – Ст. 299

 87. Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності: Указ Президента України //Офіційний вісник України. – 1998. - № 30. – Ст. 1119

 88. Про заходи щодо підвищення відповідальності за розрахунки з бюджетами та державними цільовими фондами: Указ Президента України //Вісник податкової служби України. – 1999. - № 44. – С. 39-42

 89. Про внесення змін до Указу Президента від 12 червня 1995 року № 436 “Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з регулювання обігу готівки”: Указ Президента України //Офіційний вісник України. – 1999. - № 19. – Ст. 817

 90. Про Комплексну цільову програму боротьби зі злочинністю на 1996 - 2000 роки: Указ Президента України. – 1996. - № 837

 91. Про деякі зміни в оподаткуванні: Указ Президента України //Офіційний вісник України. – 1998. - № 32. – Ст. 1202

 92. Про умови оплати праці працівників органів державної податкової служби: Постанова Кабінету Міністрів України //Офіційний вісник України. – 1998. - № 19. – Ст. 685

 93. Про підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції: Постанова Кабінету Міністрів України //Офіційний вісник України. – 1997. - № 22. – С. 69

 94. Про забезпечення діяльності Державної податкової адміністрації України: Постанова Кабінету Міністрів України. - 1996 . - № 1385

 95. Про форму одягу осіб начальницького складу підрозділів податкової міліції органів державної податкової служби: Постанова Кабінету Міністрів України //Офіційний вісник України. – 1998. - № 24. – Ст. 892

 96. Про затвердження Положення про спеціальні звання посадових осіб органів державної податкової служби: Постанова Кабінету Міністрів України //Офіційний вісник України. – 1999. - № 8. – Ст. 298

 97. Про проходження служби особами начальницького складу податкової міліції та обчислення їм вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги: Постанова Кабінету Міністрів України //Урядовий кур’єр. - 1998. - № 216-217

 98. Про внесення змін і доповнень до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності державної податкової служби: Постанова Кабінету Міністрів України //Зібрання законодавства України. Серія 1: Постанови Кабінету Міністрів України. – 1999. - № 4. – Ст. 197

 99. Про систему центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України //Офіційний вісник України. – 1999. - № 50. – Ст. 2434

 100. Про зміни у структурі центральних органів виконавчої влади: Указ Президента України //Офіційний вісник України. – 1999. - № 50. – Ст. 2435

 101. Про затвердження Порядку вилучення готівки у платника податків, який має податкову заборгованість: Постанова Кабінету Міністрів України //Офіційний вісник України. – 1998. - № 25. – Ст. 924

 102. Про затвердження Порядку звернення стягнення на рухоме майно, що перебуває у податковій заставі, для погашення податкової заборгованості платника податкiв (крім фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності) та реалізації такого майна: Постанова Кабінету Міністрів України //Офіційний вісник України. – 1998. - № 25. – Ст. 925

 103. Про комплекс заходів, спрямованих на збільшення дохідної частини бюджетів та недопущення ухилень від оподаткування: Постанова Кабінету Міністрів України. – 1998. - № 2003.

 104. Про затвердження Порядку застосування непрямих методів визначання обсягу операцій, що обкладаються податком на додану вартість: Постанова Кабінету Міністрів України //Офіційний вісник України. – 1998. - № 51. – Ст. 1877

 105. Про призупинення дії постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 1998 року № 1997: Постанова Кабінету Міністрів України //Офіційний вісник України. – 1999. - № 22

 106. Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади: Постанова Кабінету Міністрів України //Зібрання Постанов Уряду України. – 1993. -№ 1-2 . - Ст. 28

 107. Про затвердження Інструкції про порядок обліку платників податків: Наказ Державної податкової адміністрації України //Офіційний вісник України. – 1998. - № 11. – Ст. 431

 108. Про затвердження деяких нормативних актів з питань приймання, реєстрації, обліку і розгляду в підрозділах податкової міліції заяв, повідомлень, та іншої інформації про злочини: Наказ Державної податкової адміністрації України //Офіційний вісник України. – 1998. - № 29. – Ст. 1109

 109. Про затвердження Інструкції про порядок вилучення посадовими особами органів державної податкової служби України у підприємств, установ та організацій документів, що свідчать про приховування (заниження) об’єктів оподаткування, несплату податків та інших платежів: Наказ Державної податкової адміністрації України //Вісник податкової служби. – 1999. - № 7. – С. 35-38

 110. Про внесення змін до Інструкції про порядок застосування та стягнення фінансових санкцій органами державної податкової служби: Наказ Державної податкової адміністрації України //Офіційний вісник України. – 2000. - № 13. – Ст. 544

 111. Про порядок надання органам державної податкової служби установами банків інформації про наявність і рух коштів на рахунках клієнтів (на вимогу) та інформації про здійснення разових грошових операцій у великих розмірах: Наказ Державної податкової адміністрації України // Офіційний вісник України. – 1998. - № 41. – Ст. 1536

 112. Про визнання недійсним наказу Державної податкової адміністрації України від 27 серпня 1998 року N 415: Рішення Вищого арбітражного суду України. – 1999. - № 1/1

 113. Про створення належних умов органам Державної податкової адміністрації України щодо контролю з питань оподаткування, належного забезпечення надходження коштів до Державного бюджету України та вдосконалення порядку обміну інформацією між Національним банком України, комерційними банками та їх установами і - органами Державної податкової адміністрації України: Постанова Правління Національного банку України //Офіційний вісник України. - 1999. - № 51. – Ст. 2562

 114. Тодыка Ю.Н., Супрунюк Е.В. Конституция Украины – основа стабильности конституционного строя и реформирования общества. - Симферополь: Таврия, 1997. - 312 с.

 115. Исполнительная власть в Российской Федерации: Проблемы развития /Отв. ред. Бачило И.Л. – М.: Юристъ, 1998. – 432 с.

 116. Про загальне положення про міністерство, інший центральний орган державної виконавчої влади: Указ Президента України //Урядовий кур’єр. – 1996. - № 58-59

 117. Пасенюк О. Реформування адміністративного права – важливий напрям правової політики //Право України. - 1998. - № 7

 118. Концепція адміністративної реформи в Україні. – К.: 1998. - 60 с.

 119. Колпаков В.К. Адміністративне право України: Підручник. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 736 с.

 120. Скакун О.Ф. Подберезский Н.К. Теория права и государства: Учебник. – Харьков: Нац. юрид. акад. України, 1997. – 496 с.

 121. Мельник М.І., Хавронюк М.І. Суд та інші правоохоронні органи. Правоохоронна діяльність. – К.: Атіка, 2000

 122. Проценко Т., Шамрай В., Форостовець В. Становлення податкової міліції в контексті модернізації, реформування та розвитку Державної податкової служби України //Збірник наукових праць УФЕІ //Науковий вісник. – 1998. - № 2

 123. Алексеев С.С. Государство и право. – М.: Юр. лит., 1994

 124. Марочкін І.Є., Сибільова Н.В. та ін. Організація судових та правоохоронних органів: Навчальний посібник. - Харків: Нац. юрид. акад. України, 1996. – 138 с.

 125. Энциклопедический юридический словарь /Под общей ред. В.Е. Крутских - 2-е изд. – М.: ИНФРА –М, 1998. - 368 с.

 126. Правоохранительные органы Российской Федерации: Учебник /Под редакцией Засл. деятеля науки Рос. Федерации, доктора юр. наук, профессора В.П. Божьева. – М.: Издательство «СПАРТАК», 1996. – 286 с.

 127. Судебные и правоохранительные органы Украины: Учебник /Под ред. проф. А.М. Бандурки. - Харьков: Ун-т внутр. дел, 1999. – 350 с.

 128. Финансовое право: Учебник /Под ред. Н.И. Химичевой. – М.: Издательство БЕК, 1996. – 525 с.

 129. Финансовое право: Учебник /Под ред. О.Н. Горбуновой. – М.: Юристъ, 1996. – 400 с.

 130. Грачева Е.Ю. Финансовое право: схемы, комментарии: Учебное пособие. – М.: Юриспруденция, 1999. – 96 с.

 131. Про здійснення контролю за сплатою збору на обов’язкове державне пенсійне страхування та збору на обов’язкове соціальне страхування: Закон України //Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 31. – Ст. 249

 132. Про затвердження положення про Головне управління податкової міліції Державної податкової адміністрації України: Лист Державної податкової адміністрації України //Податкова міліція: Коментарі та роз’яснення чинного законодавства. – Харків: Ун-т внутр. справ, 1999. – 268 с.

 133. Про державну службу: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 52. – Ст. 490

 134. Теньков С., Матеріальна відповідальність податкових органів //Вісник податкової служби України. - 2000. - N 5. - с.58-60.

 135. Про джерела фінансування органів державної влади: Закон України //Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 34. – Ст. 274

 136. Про Державний бюджет України на 2000 рік: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 2000. - N 14-15-16. - ст.121

 137. Про затвердження Порядку виділення у 2000 році бюджетних асигнувань на забезпечення діяльності органів державної податкової служби та установ, підвідомчих Державній податковій адміністрації: Постанова Кабінету Міністрів України //Офіційний вісник України. – 2000. - № 12. – Ст. 470

 138. Результати роботи податкових органів по боротьбі зі злочинністю в сфері оподаткування та мобілізації доходів до бюджетів усіх рівнів і державних цільових фондів у 1999 році: Звіт Державної податкової адміністрації України. – К.: Державна податкова адміністрація України, 2000. – 20 с.

 139. Сараскіна Т. Проблеми взаємодії державних органів у боротьбі зі злочинністю у сфері економіки //Міліція України. – 1999. - № 1-2

 140. Философский энциклопедический словарь. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 576 с.

 141. Берталанфи Л. фон. История и статус общей теории систем //Мир философии: Книга для чтения. В 2-х ч. Ч. 1. Исходные философские проблемы, понятия и принципы. – М.: Политиздат, 1991. – 627 с.

 142. Авер’янов В.Б Цвєтков В.В., Шаповал В.М. та ін. Державне управління. Теорія і практика. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 431 с.

 143. Рассел Б. Человеческое познание //Мир философии: Книга для чтения. В 2-х ч. Ч. 1. Исходные философские проблемы, понятия и принципы. – М.: Политиздат, 1991. – 627 с.

 144. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення боротьби з незаконним виробництвом та обігом спирту етилового, коньячного, плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів: Закон України //Голос України. – 2000. - № 94. – 30 травн.

 145. Битяк Ю.П., Зуй В.В. Административное право Украины. – Харьков: Одиссей, 1999. - 223 с.

 146. Старилов Ю.Н. Служебное право. - М.: БЕК, 1996.- 683 с.

 147. Про затвердження Положення про Слідче управління податкової міліції Державної податкової адміністрації України: Наказ Державної податкової адміністрації України //Бандурка О.М., Вишневська М.К., Жвалюк В.Р., Сараскіна Т.В. Податкова міліція: Коментарі та роз’яснення чинного законодавства. - Харків: Університет внутрішніх справ, - 1999. – С. 56-60

 148. Про затвердження Положення про слідчі підрозділи податкової міліції органів державної податкової служби: Наказ Державної податкової адміністрації України //Бандурка О.М., Вишневська М.К., Жвалюк В.Р., Сараскіна Т.В. Податкова міліція: Коментарі та роз’яснення чинного законодавства. - Харків: Університет внутрішніх справ, - 1999. – С. 61-72

 149. Жвалюк В.Р. Піскун С.М. Сухов Ю.М. Протокольна форма досудової підготовки матеріалів про злочини, пов’язані з ухиленням від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів. – К.: “Преса України”, 1999. – 62 с.

 150. Про боротьбу з корупцією: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 34. – Ст. 266

 151. Про концепцію боротьби з корупцією на 1998-2005 роки: Указ Президента України //Офіційний вісник України. – 1998. - № 17

 152. Стосовно прав платників податкiв у взаємовідносинах з податковими органами: Лист Державної податкової адміністрації України //Налоговый-банковский-таможенный Консультант. – 2000. - № 3

 153. Про застосування електронних контрольно-касових книг при розрахунках із споживачами у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 33. – Ст. 155

 154. Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 40. – Ст. 297

 155. Про патентування деяких видів підприємницької діяльності: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1996. - № 20. – Ст. 82

 156. Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами //Відомості Верховної Ради України. – 1995. - № 46. – Ст. 345

 157. Про заходи щодо забезпечення погашення заборгованості перед бюджетами та державними цільовими фондами і повернення кредитів: Указ Президента України //Офіційний вісник України. – 1999. - № 52. - Ст. 2593

 158. Про заходи щодо упорядкування реалізації рухомого майна в рахунок погашення податкової заборгованості: Наказ Державної податкової Адміністрації України //Вісник податкової служби України. – 1999. - № 42

 159. Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирішенні спорів: Лист Вищого арбітражного суду України //Бізнес. Бухгалтерія. – 1999. - № 49. – С. 55

 160. Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податкiв, зборiв, iнших обов'язкових платежiв: Постанова Пленуму Верховного Суду України //Вісник Верховного Суду України. - 1999. - № 3. – С. 11-16

 161. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України //Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 17. – Ст. 184

 162. Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 40. – Ст. 364

 163. Кодекс України про адміністративні правопорушення //Зібрання законодавства України: Звід Законів України. – 1999. - № 5

 164. Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. Посібник / За заг. ред. доц. А.Т. Комзюка. – Харків: Ун-т внутр. справ, 1998.- 78 с.

 165. Пиголкин А.С. Общая теория права. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 1995. – С. 383

 166. Козлов Ю.М., Попов Л.Л. (под ред.) Административное право: Учебник. – М.: Юристъ, 1999. 728 с.

 167. Кротюк В., Іоффе А., Лук’янець Д. Фінансові санкції та адміністративна відповідальність: проблема співвідношення //Право України. – 2000. - № 5. - с. 29-33

 168. Белинский Е.С. Вопросы вины в налоговом законодательстве //Государство и право. – 1996. - № 6

 169. Стефанюк В., Голосніченко І., Михеєнко М. Інститут адміністративної відповідальності юридичних осіб: проблеми теорії і практики //Право України. – 1999. - № 9

 170. Шулева Г.Г. Административная ответственность за налоговые нарушения //Бухгалтерский учет. – 1996. - № 1

 171. Лилак Д. Адміністративна і цивільно-правова відповідальність юридичних осіб у сфері економічних відносин (колізії теорії і проблеми практики) //Право України. – 2000. - № 1

 172. Пишний А.Г. Фінансово-правова відповідальність, як інститут фінансового права. Правознавство. Зб. наук. праць. – Чернівці. ЧДУ, 1997. – 224 с.

 173. Телятник Л. О теоретических истоках проблем применения ответственности при нарушениях налогового законодательства //Предпринимательство, хозяйство и право. – 1999. - № 11. - С. 29-30

 174. Тернова Л.В. Налоговая ответственность – самостоятельный вид юридической ответственности //Финансы. – 1998 . - № 9. - С. 27-30

 175. Курбатов А. Вопросы применения финансовой ответственности за нарушения налогового законодательства // Хозяйство и право. – 1995. - № 2

 176. Зуб И. О правовой природе финансовых санкций //Предпринимательство, хозяйство, право. – 1997. - № 3. – С. 7-10

 177. Фінансове право: Підручник/ (Алісов Є.О., Воронова Л.К., Кадькаленко С.Т. та ін.); Керівник авт. колективу і відповідальний ред. Л.К. Воронова.- Х.: Фірма “Консум”, 1998. - 496 с.

 178. Кучерявенко Н.П. Налоговое право: Учебник. - Х.: Консум, 1997. – 432 с.

 179. Питання Міністерства фінансів України: Постанова Кабінету Міністрів України //Зібрання Постанов Уряду України. –1993. - № 7. – Ст. 150

 180. Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 13. – Ст. 110

 181. Питання Державного казначейства: Постанова Кабінету Міністрів України //Зібрання постанов Кабінету Міністрів України. – 1995. - № 11. – Ст. 262

 182. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: Декрет Кабінету Міністрів України //Відомості Верховної Ради України. – 1993. - № 17. – Ст. 184

 183. Про стягнення не внесених в строк податків та неподаткових платежів: Декрет Кабінету Міністрів України //Відомості Верховної Ради України. – 1993. – № 13. – Ст. 114

 184. Евстегнеев Е.Н. Основы налогообложения и налогового права. Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 1999. - 120 с.

 185. Сараскіна Т.В. Фінансова відповідальність як вид юридичної відповідальності (постановка питання) //Вісник Університету Внутрішніх справ. – 2000. – Вип.11