Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни маріупольський державний університет програма вступного екзамену зі спеціально - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Спеціальність «Образотворче мистецтво» 1 57.34kb.
Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки: 020303 Філологія... 14 3644.71kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківський... 1 285.58kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський... 8 2342.98kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський... 6 1902.03kb.
Міністерство освіти І науки україни донецький індустріально-педагогічний... 1 250.64kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. 1 122.51kb.
Навчальна програма 1 309.69kb.
Міністерство освіти, науки молоді та спорту України Харківський національний... 1 182.82kb.
«Сучасні силові і інформаційні кабельні системи електропостачання... 1 60.75kb.
Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту... 1 20.09kb.
Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації... 1 117.32kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни маріупольський державний університет - страница №1/1МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Маріупольський державний університетПРОГРАМА

вступного екзамену зі спеціальності

для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр»

спеціальності

8.15010009 «МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ»
Затверджено

на засіданні вченої ради економіко-правового факультету

Протокол № 4 від 20.12.2012 р.


Затверджено

на засіданні вченої ради МДУ

протокол №6 від 27.02.2013 р.

Маріуполь – 2013

Програма фахового вступного іспиту в магістратуру за спеціальністю 8.15010009 «Місцеве самоврядування». – Маріуполь, 2013. – 21 с.

Укладачі:
Баймуратов М.О. – д.ю.н., професор, завідувач кафедри

конституційного, адміністративного

та міжнародного права;

Волошин Ю.О. – д.ю.н., професор, проректор з науково-педагогічної

роботи МДУ;

Свірський Б.М. – к.ю.н., професор кафедри конституційного,

адміністративного та міжнародного права;

Ніколенко Л.М. – к.ю.н., професор, завідувач кафедри господарського

цивільного та трудового права, декан економіко-правового факультету МДУ;

Черних Є.М. – к.ю.н., доцент кафедри конституційного,

адміністративного та міжнародного права;

Рецензенти:


Сліденко І.Д. – д.ю.н., професор, інститут законодавства Верховної

Ради України.

МДУ, 2013
Зміст


І. Пояснювальна записка

4

ІІ. Критерії оцінювання абітурієнтів

під час складання вступного іспиту

6

ІІІ. Програма фахового випробування

8

ІV. Зразки іспитових завдань

15

V. Список рекомендованих джерел

16


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Вступний екзамен в магістратуру зі спеціальності «Місцеве самоврядування» передбачає формування як теоретичних поглядів на місцеве самоврядування, так і максимальне наближення запропонованих наукових концепцій до потреб майбутньої практичної діяльності випускників - юристів МДУ.

Екзамен є формою визначення рівня готовності абітурієнтів, які мають вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» або «Спеціаліст»; «Магістр».Мета програми:

Виявлення рівня знань з програми теоретичної та методичної підготовки відповідно до державних стандартів, якого було набуто на попередньому етапі навчання у ВНЗ.

Забезпечення об’єктивності та прозорості переходу студентів з ОКР «Бакалавр» або «Спеціаліст» в магістратуру зі спеціальності «Місцеве самоврядування».

Сприяння ефективності підготовки фахівців, що мають глибокі професійні знання, орієнтуються на вирішення різноманітних завдань.

Стимулювання зацікавленості студентів в успішній навчально-пізнавальній роботі й здобуття повної вищої освіти за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем.

Провідним критерієм оцінювання якості підготовки спеціаліста є його кваліфікаційна характеристика, тобто ідеальна модель, яка відповідає сучасним вимогам і є орієнтиром для підготовки і еталонами для порівняння.  1. У процесі складання вступного іспиту абітурієнти повинні знати:

  2. поняття та предмет муніципального права, муніципально-правові норми та інститути, муніципально-правові відносини, їх види та характеристика, джерела муніципального права;

  3. основні теорії (концепції) місцевого самоврядування, муніципальні системи зарубіжних країн;

  4. еволюція становлення місцевого самоврядування.: зародження і розвиток місцевого самоврядування в Україні;

  5. конституційно-правові основи місцевого самоврядування, система місцевого самоврядування;

  6. сфера повноважень та організація роботи представницьких та виконавчих органів місцевого самоврядування;

  7. поняття та підстави відповідальності органів і посадових осіб місцевого самоврядування.Фахове вступне випробування проводиться в письмовій формі.

Тривалість письмової роботи – 2 години (120 хвилин).

Здобувачу пропонуються 2 види завдань.

Перше завдання. Закрита форма тесту – застосування матеріалу за відомими стандартними алгоритмами та зразками, тобто надаються завдання з вибором однієї відповіді з кількох варіантів відповідей, одна з яких - правильна. Кожне завдання оцінюється 3 балами. Кількість завдань дорівнюється 25. За рівну відповідь – 3 бали. За невірну відповідь – 0 балів.

Друге завдання. Виконання практичної частини (дати розгорнуту відповідь на запитання). Показує високий рівень навчальних досягнень вступників. Містить 1 завдання відкритої форми з розгорнутим розв’язанням і розгорнутою відповіддю. Завдання вважається виконаним правильно, якщо крім правильної відповіді дано повне розв’язання, що свідчить про самостійне отримання результату. Максимальна кількість балів – 25.

На вступному іспиті здобувач може отримати від 100 до 200 балів. Мінімальна кількість балів для участі у конкурсному відборі становить 124.


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ АБІТУРІЄНТІВ ПІД ЧАС ВСТУПНОГО ІСПИТУ

Результат вступного іспиту абітурієнтів формується на підставі отриманих балів за виконання двох завдань варіанту за 200 бальною шкалою.

Максимальна кількість балів, яку може отримати абітурієнт за відповідь на питання білету становить 200 балів, мінімальна – 100 балів, 124 – прохідний бал.

У таблиці наведено особливості рейтингового оцінювання .Шкала оцінювання

Рівень завдань

Зміст завдань

Кількість завдань

Кількість балів

Максимальна кількість балів

І рівень

Тестові завдання

25

3 бали - за правильну відповідь;

0 балів – за невірну відповідь

75

ІІ рівень

Розгорнута відповідь на запитання

1

25

25


200-180 балів – «високий рівень». Вступник виконав всі завдання в повному обсязі, має системні глибокі знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, аргументовано використовує їх для відповідей на запитання та для виконання практичних завдань. Вступник уміє самостійно аналізувати, узагальнювати навчальний матеріал, апелює до сучасних наукових досліджень.

179-160 балів – «середній рівень». Вступник виконав всі завдання, але не здатний дати визначення понять, сформулювати власну думку; відповідь правильна, але недостатньо осмислена. Вступник повинен знати суттєві ознаки понять, явищ, зв’язки між ними, вміє пояснити основні закономірності, самостійно застосувати знання в стандартних ситуаціях. Володіє розумовими операціями (аналізом, абстрагуванням, узагальненням, класифікацією, порівнянням), вміє робити висновки, самостійно виправляти допущені помилки.

159-124 балів – «достатній рівень». Вступник виконав завдання, але допустив суттєві помилки. Відповідь досить схематична, поверхова.

123 бали і менше – «низький рівень». Вступник не відповів на значну частину тестових завдань. Не допускається до участі у конкурсному відборі. Не має права повторного складання.

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
Тема 1. Муніципальне право як галузь права України

Поняття муніципального права як галузі законодавства. Предмет муніципального права та його співвідношення з предметами конституційного, адміністративного, фінансового, цивільного права. Муніципально-правові норми та інститути. Муніципально-правові відносини, їх види та характеристика. Зміст муніципально-правових відносин.

Джерела муніципального права. Система муніципального права як комплексної галузі права.

Муніципальне право як наукова та навчальна дисципліна. Функції науки муніципального права. Методологія науки муніципального права. Джерела науки муніципального права. Роль науки муніципального права в процесі здійснення муніципальної реформи в Україні. Становлення муніципального права та імплементація європейського муніципального права.


Тема 2. Основні теорії походження місцевого самоврядування.

Загальна характеристика основних концепцій (теорій) місцевого самоврядування. Основні теорії (концепції) місцевого самоврядування. Класичні і перехідні системи місцевого самоврядування та муніципального права. Теорія вільної громади. Громадська теорія місцевого самоврядування. Державницька теорія організації місцевого самоврядування. Теорія дуалізму муніципального управління. Теорія соціального обслуговування. Соціал - реформістські муніципальні концепції організації місцевої влади.

Муніципальні системи зарубіжних країн. Англосаксонська модель місцевого самоврядування. Французька модель місцевого самоврядування. Місцеве (комунальне) самоврядування Німеччини. Основні форми організації місцевого самоврядування в США. Радянська модель.
Концепція місцевого самоврядування в Європейській хартії місцевого самоврядування.

Концепція місцевого самоврядування в Конституції України.


Тема 3. Історія розвитку місцевого самоврядування в Україні

Еволюція становлення місцевого самоврядування.: зародження і розвиток місцевого самоврядування в Україні. Витоки місцевого самоврядування у додержавницький період територіального самоврядування. Магдебурзьке право.

Українська козацька держава. Полково-сотенний устрій. Комендантська система. Гетьманство.

Земська і куріальна система. Міська Дума як орган міського самоврядування.

Історичні етапи розвитку місцевого самоврядування в Україні. Місцеве самоврядування в Україні до 1917 р. Місцеве самоврядування в конституційних актах України періоду 1917-1920 рр. Місцеве управління в Україні за радянських часів. Відродження та розвиток місцевого самоврядування після проголошення незалежності України.

Новітня історія місцевого самоврядування України. Основні тенденції розвитку місцевого самоврядування в Україні.


Тема 4. Міжнародно-правові стандарти і зарубіжний досвід розвитку місцевого самоврядування.

Місцеве самоврядування в зарубіжних країнах на сучасному етапі. Правова природа міжнародних стандартів місцевого самоврядування.

Міжнародні правові акти з питань місцевого самоврядування. Роль Європейської хартії місцевого самоврядування у становленні правових основ місцевого самоврядування в Україні. Всесвітня декларація місцевого самоврядування. Сприйняття Україною міжнародно-правових стандартів місцевого самоврядування і місцевої демократії.
Тема 5. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування.

Загальна характеристика місцевого самоврядування: поняття, принципи та функції.

Система місцевого самоврядування. Система рад та їх виконавчих органів.

Місцеве самоврядування в системі народовладдя. Місцеве самоврядування та державне управління. Співвідношення місцевого самоврядування з регіональним управлінням. Місцеве самоврядування і місцеві органи виконавчої влади. Система державних органів виконавчої влади.


Тема 6. Основи місцевого самоврядування.

Правове регулювання місцевого самоврядування в Україні. Система нормативно-правових актів, які регламентують відносини у сфері місцевого самоврядування.

Комунальна власність: поняття і суть. Суб’єкти та об’єкти права комунальної власності. Склад і структура комунальної власності. Формування та перспективи розвитку комунальної власності в Україні. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо володіння, розпорядження та користування комунальною власністю. Форми, методи та важелі управління комунальною власністю.

Формування фінансів місцевого самоврядування. Місцеві бюджети. Бюджет розвитку. Доходи та видатки місцевих бюджетів. Збалансування доходів і видатків місцевих бюджетів. Участь держави у формуванні доходів місцевих бюджетів. Порядок розробки, розгляду і затвердження місцевого бюджету. Фінансування витрат, пов’язаних із здійсненням органами місцевого самоврядування повноважень органів державної виконавчої влади. Контроль за виконанням місцевого бюджету. Місцеві податки і збори та їх роль у забезпеченні фінансової незалежності місцевого самоврядування. Історичні аспекти створення місцевих податків і зборів в Україні. Місцеві податки в зарубіжних країнах.

Територіальна основа місцевого самоврядування в Україні. Територіальна організація влади та рівні місцевого самоврядування в Україні. Особливості місцевого самоврядування у Києві та Севастополі, а також у містах із районним поділом.
Тема 7. Територіальна громада – основа місцевого самоврядування.

Поняття територіальної громади. Право громадян на участь у місцевому самоврядуванні. Правосуб’єктність територіальної громади. Добровільне об’єднання територіальних громад. Обмеження прав територіальних громад на місцеве самоврядування. Символіка територіальних громад. Статути територіальних громад.

Форми безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення.

Місцеві референдуми: поняття, предмет, порядок призначення та проведення. Рішення місцевого референдуму.

Загальні збори громадян та інші форми безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення.

Громадські слухання: методологія організації та проведення.

Органи самоорганізації населення: мета та завдання створення, організація діяльності.
Тема 8. Правовий статус місцевих рад.

Місцеві ради як представницькі органи місцевого самоврядування. Місцевий (базовий) і регіональний рівні місцевих рад як представницьких органів місцевого самоврядування.

Правовий статус сільських, селищних, міських, районних у містах, районних та обласних рад.

Порядок формування представницьких органів місцевого самоврядування. Місцеві вибори: поняття і види. Порядок призначення та проведення.Тема 9. Сфера повноважень та організація роботи представницьких органів місцевого самоврядування.

Поняття компетенції органів місцевого самоврядування. Поняття і види повноважень органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Принцип розподілу повноважень між представницькими органами місцевого самоврядування сільськими, селищними, міськими головами та виконавчими органами місцевого самоврядування.

Повноваження та організація роботи сільських, селищних, міських рад. Сесія - головна організаційно-правова форма діяльності місцевих рад. Порядок підготовки і проведення сесій місцевих рад. Регламент сільської, селищної, міської ради, районної в місті, районної та обласної ради. Загальна та виключна компетенція сільських, селищних, міських рад. Взаємовідносини місцевих рад з місцевими органами виконавчої влади.

Секретар сільської, селищної, міської, районної в місті ради: особливості його правового статусу.

Порядок утворення і система постійних комісій місцевих рад. Акти постійних комісій місцевих рад. Тимчасові комісії ради, організація їх роботи.

Особливості повноважень обласних та районних рад. Організація роботи обласної та районної ради та їх виконавчих апаратів. Компетенція районних та обласних рад. Делегування повноважень районних та обласних рад відповідним місцевим державним адміністраціям.

Локальна нормотворчість місцевого самоврядування. Акти органів місцевого самоврядування їх посадових осіб.
Тема 10. Правовий статус і організація роботи депутатів місцевих рад.

Законодавство про статус депутатів місцевих рад. Депутат місцевої ради - представник інтересів територіальної громади.

Діяльність депутата у виборчому окрузі. Обов'язки депутата місцевої ради у виборчому окрузі.

Повноваження депутата місцевої ради у раді та її органах. Право депутата місцевої ради у раді та її органах.

Основні гарантії депутатської діяльності. Відкликання депутата місцевої ради. Зміна статусу або припинення повноважень депутата місцевої ради у зв'язку із змінами в адміністративно-територіальному устрою.
Тема 11. Сільський, селищний, міський голова – головна посадова особа територіальної громади. Голова районної у місті, районної та обласної ради

Правовий статус сільського, селищного, міського голови: порядок обрання, повноваження, відповідальність. Несумісність посади сільського, селищного, міського голови з іншими видами діяльності. Гарантії діяльності. Дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови.

Повноваження сільських, селищних, міських голів.

Акти сільського, селищного, міського голови. Особливості правового статусу голів районних у містах, районних та обласних рад.

Особливості правового статусу міського голови у Києві та Севастополі.
Тема 12. Виконавчі органи сільських, селищних і міських рад. Виконавчий апарат, президія районної та обласної ради

Поняття виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради.

Правовий статус виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті ради. Порядок формування, склад та організація роботи. Взаємовідносини виконавчого комітету з відповідною радою.

Загальна характеристика повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. Власні та делеговані повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад. Галузеві повноваження виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад.

Відділи управління та інші виконавчі органи сільської, селищної, міської, районної в місті ради. Порядок формування та організація роботи.

Акти виконавчих органів сільських, селищних, міських, районних у містах рад.

Виконавчий апарат районної, обласної ради. Президія районної, обласної ради.
Тема 13. Статус службовців органів місцевого самоврядування.

Поняття та правове регулювання служби в органах місцевого самоврядування. Правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування.

Проходження служби в органах місцевого самоврядування та службова кар'єра.

Припинення служби в органах місцевого самоврядування. Обмеження пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та проходженням служби.


Тема 14. Відповідальність у муніципальному праві.

Поняття та підстави відповідальності органів і посадових осіб місцевого самоврядування. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою, державою, юридичними і фізичними особами

Дострокове припинення повноважень органів місцевого самоврядування та сільського, селищного, міського голови.

ЗРАЗКИ ІСПИТОВИХ ЗАВДАНЬ
З-поміж названих відповідей оберіть правильну. Наприклад: 1.а.

А. 1. Муніципальним правом є:

а) Система нормативних актів у сфері місцевого самоврядування.

б) Система нормативних актів у сфері суспільних відносин.

в) Система правових норм, що регулюють суспільні відносини у сфері місцевого самоврядування.

г) Система правовідносин у сфері місцевого самоврядування.

2. Первинним суб’єктом місцевого самоврядування є:

а) Сільський, селищний, міській голова;

б) Сільська, селищна, міська рада;

в) Територіальна громада.

г) Районна та обласна рада.

3. Коли була прийнята Європейська Хартія про місцеве самоврядування:

а) 1975 р.

б) 1985 р.

в) 1995 р.4. Рада вважається правомочною за умови обрання не менше, як:

а) 1/3 депутатів від загального складу ради;

б) 2/3 депутатів від загального складу ради;

в) 1/2 депутатів від загального складу ради.


Б. Дати розгорнуту відповідь на запитання у письмовій формі:

Дайте визначення муніципально-правових норм та охарактеризуйте їх. У чому полягають особливості норм муніципального права України? Порівняйте муніципально-правові норми з нормами інших галузей права: конституційного, адміністративного, екологічного.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Актуальні проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні : кол. монографія / В. О. Антоненко, М. О. Баймуратов, О. В. Батанов та ін. ; за ред. В. В. Кравченка, М. О. Баймуратова, О. В. Батанова. – К. : Атіка, 2007. – 864с.

2. Біленчук П. Д. Місцеве самоврядування в Україні : навч. посібник / П. Д. Біленчук, В. В. Кравченко, М. В. Підмогильний – К. : Атіка, 2000. – 304 с.

3. Бойко-Бойчук О. В. Державне управління розвитком міста : моделі та механізми / О. В. Бойко-Бойчук. – К. : Університетське видавництво “ПУЛЬСАРИ”, 2010. – 234с.

4. Бондарук Т. Г. Місцеве самоврядування та його фінансове забезпечення в Україні / Т. Г. Бондарук ; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. – К., 2009. – 607 с.

5. Борденюк В. І. Місцеве самоврядування та державне управління: конституційно-правові основи співвідношення та взаємодії : монографія / В. І. Борденюк. – К. : Парлам. вид-во, 2007. – 573 с.

6. Бюджетний кодекс України : кодекс від 08.07.2010 № 2456-VI : зі змін. [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2456-17&p=1309814513081846. – Назва з екрану.

7. Вакуленко В. М. Територіальна організація влади в Україні : опорний конспект до дистанційного курсу / В. М. Вакуленко, О. С. Ігнатенко, О. М. Коваль, В. С. Колтун. – К., 2004. – 80 с.

8. Ворона П. В. Місцеве самоврядування і політичні партії в Україні : монографія / П. В. Ворона ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. – Харків : ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2008. – 183 с.

9. Всесвітня Декларація про місцеве самоврядування // Місцеве самоврядування. – 1997. – С. 95–97.

10. Демиденко В. О. Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні (у схемах) : посібник / В. О. Демиденко. – К. : КНТ, 2007. – 440 с.

11. Діловодство в місцевих органах влади : навч. посібник / за заг. ред. В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого ; авт.-упоряд. : Т. В. Іванова, А. П. Лелеченко, Л. В. Литвинова [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Акад. муніцип. упр. – К. : НАДУ, 2010. – 212 с.

12. Дробенко Г. О. Стратегічне планування розвитку територіальних громад : метод. посібник / Г. О. Дробенко, Р. Л. Брусак, Ю. І. Свірський ; Центр муніцип. і регіон. Розвитку, Міжнар. фонд “Відродження”. – Львів : СПОДОМ, 2001. – 118 с.

13. Дробот І. О. Гарантування місцевого самоврядування в Україні: теоретико-методологічний аспект : монографія / І. О. Дробот ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. – 312с.

14. Економіка міст: Україна та світовий досвід : навч. посібник / В. М. Вакуленко, Ю. Ф. Дехтяренко, О. І. Драпіковський та ін. – К. : Основи, 1997. – 244 с.

15. Європейська хартія місцевого самоврядування : хартія від 15.10.1985: ратифікована законом України від 15.07.1997 № 452/97-ВР [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=994_036. – Назва з екрану.

16. Загальні засади місцевого самоврядування в Україні : підручник / авт-упоряд.: В. М. Вакуленко, М. К. Орлатий, О. С. Ігнатенко [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : НАДУ, 2010. – 401 с.

17. Земельний кодекс України : кодекс від 25.10.2001 № 2768-III : зі змін. [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2768-14&p=1307593454447649. – Назва з екрану.

18. Зітер Ж. Політико-адміністративні системи ЄС. Порівняльний аналіз / Жак Зітер ; пер. з франц. В. Ховхуна. – К. : Основи, 1997. – 321 с.

19. Иванов В. В. Муниципальный менеджмент : справ. пособие / В. В. Иванов, А. Н. Коробова. – М. : ИНФРА, 2002. – 718 с.

20. Кириленко О. П. Місцеві бюджети України: історія, теорія, практика / О. П. Кириленко. – К. : НІОС, 2000. – 384 с.

21. Коваленко А. А. Конституційно-правове регулювання місцевого самоврядування в Україні: Питання теорії та практики / А. А. Коваленко. – К. : Довіра, 1997. – 181 с.

22. Козюра І. В. Місцеве самоврядування в Україні. Становлення та еволюція : навч. посібник / І. В. Козюра, О. Ю. Лебединська. – Ужгород : Патент, 2003. – 224 с.

23. Колодій А. М. Державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні : підручник / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 502 с.

24. Конституція України : закон України від 28.06.1996 № 254к/96-вр : за станом на 04 лют. 2011 р. [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=254%EA%2F96-%E2%F0&p=130735937 6863318. – Назва з екрану.

25. Кравченко В. В. Конституційні засади місцевого самоврядування в Україні (основи муніципального права) : навч. посібник / В. В. Кравченко, М. В. Пітник. – К. : Арарат-Центр, 2001. – 176 с.

26. Куйбіда В. С. Місцеве самоврядування України в контексті розвитку місцевої демократії : монографія / В. С. Куйбіда, М. С. Куйбіда, О. О. Бабінова. – Хмельницький : Вид-во ХУУП, 2008. – 467 с.

27. Куйбіда В. С. Сучасні проблеми і регіональні особливості місцевого самоврядування в Україні / відп. ред. І. В. Розпутенко. – Львів : Літопис, 2001. – 176с.

28. Куйбіда В. С. Досвід впровадження стандартів доброго врядування на місцевому рівні в Україні та інших європейських країнах : зб. наук.-аналіт. та навч.-метод. матеріалів, норм.-прав. актів з питань впровадж. стандартів доброго врядування на місц. рівні / В. С. Куйбіда, В. В. Толкованов ; М-во регіон. розв. та буд-ва України, Центр дослідж. питань регіон. і місц. розв. та сприяння адм. реформі. – К. : Крамар, 2010. – 258 с.

29. Лазор О. Я. Місцеве самоврядування: вітчизняний та зарубіжний досвід : навч. посібник / О. Я. Лазор. – Львів : Ліга-Прес, 2002. – 464 с.

30. Муніципальне право України : підручник / за ред. В. Ф. Погорілка, О. Ф. Фрицького. – К. : Юрінком Інтер, 2001. – 352 с.

31. Основи місцевого самоврядування сільських громад : навч. посібник / за ред. М. К. Орлатого. – К. : Вид-во НАДУ, 2005. – 386 с.

32. Основи муніципального права України : навч. посібник / за ред. М. І. Корнієнка. – К. : Знання, 2000. – 118 с.

33. Панейко Ю. Теоретичні основи самоврядування / Ю. Панейко. – Львів : Літопис, 2002. – 196 с.

34. Пархоменко В. Громада планує майбутнє : практ. посіб. зі стратегічного планування розвитку міст / В. Пархоменко, В. Прошко // Аспекти самоврядування. – 2000. – № 2. – С. 1–20.

35. Пархоменко В. Проблеми місцевого самоврядування в Україні 1990-х років / В. Пархоменко. – К. : Вид-во СП “Українська книга”, 1999. – 252 с.

36. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів : закон України від 10.07.2010 № 2487-VI : зі змін. [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov. ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=2487-17&p=1309816397858973. – Назва з екрану.

37. Про всеукраїнський та місцеві референдуми : закон України від 03.07.1991 № 1286-XII : із змін. [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1286-12&p=1309816397858973. – Назва з екрану.

38. Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України : закон України від 23.03.2000 № 1602-III // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 25. – С. 195.

39. Про державну підтримку розвитку місцевого самоврядування в Україні : указ Президента України від 30.08.2001 № 749/2001 : зі змін. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi. – Назва з екрану.

40. Про концепцію сталого розвитку населених пунктів : постанова Верховної Ради України від 24.12.1999 № 1359 // Офіційний вісник України. – 2000. – № 1. – С. 29.

41. Про місцеве самоврядування в Україні : закон України від 21.05.1997 № 280/97-ВР : зі змін. [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=280%2F97-%E2%F0&p=1309812614354 490. – Назва з екрану.

42. Про місцеві державні адміністрації : закон України від 09.04.1999 № 586-XIV : зі змін. [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=586-14&p=1309816397858973. – Назва з екрану.

43. Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності : закон України від 03.03.1998 № 147/98-ВР : зі змін. [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=147%2F98-%E2%F0 &p=1309816397858973. – Назва з екрану.

44. Про службу в органах місцевого самоврядування : закон України від 07.06.2001 № 2493-III : зі змін. [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2493-14&p=1309816397858973. – Назва з екрану.

45. Про столицю України – місто-герой Київ : закон України від 15.01.1999 № 401-XIV : зі змін. [Електронний ресурс] // Законодавство України. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=401-14&p=1307359376863318. – Назва з екрану.

46. Регіональна політика в країнах Європи: уроки для України : навч. посібник / за ред. С. Максименка. – К. : Логос, 2000. – 170 с.

47. Регулювання земельних відносин у сучасному місті : монографія / Ю. Ф. Дехтяренко, О. І. Драпіковський, І. Б. Іванова, О. К. Чеботарьова ; за ред. В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : НАДУ, 2009. – 155 с.

48. Розвиток громад і регіонів України : [проект Київ. центру Ін-ту Схід-Захід] / В. Гудак, Г. Линевич, О. Бойко-Бойчук та ін. ; за ред. С. Максименка. – К. : Логос, 1999. – 163 с.

49. Розвиток місцевого самоврядування в Україні: стан, проблеми, перспективи / М. О. Пухтинський, П. Т. Павленчик, В. М. Князєв ; Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України, УАДУ. – К. : Логос, 2002. – 212 с.

50. Самоврядування та територіальна організація влади в Польщі / за заг. ред. Я. Гонцяжа. – К. : Вид-во УАДУ, 2001. – 184 с.

51. Територіальна організація влади в Україні: статус і повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування/ за заг. ред. А. П. Зайця ; уклад. : О. М. Семьоркіна, І. І. Чипенко, Л. В. Нефедова ; М-во юстиції України. – К. : Видав. дім “Ін Юре”, 2002. – 928 с.

52. Ткачук А. Місцеве самоврядування: світовий та український досвід / А. Ткачук, Р. Агранофф, Т. Браун. – К. : Заповіт, 1997. – 188 с.

53. Чапала Г. В. Місцеве самоврядування в системі публічної влади: теоретико-правовий аналіз / Г. В. Чапала ; Академія правових наук України, НДІ держ. будівництва та місцевого самоврядування. – Харків : Право, 2006. – 219 с.

54. Шаров Ю. П. Стратегічне планування в муніципальному менеджменті: концептуальні аспекти / Ю. П. Шаров. – Дніпропетровськ : Вид-во УАДУ, 2001. – 303 с.