Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет науково-дослідна діяльність Бер - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 1 280.39kb.
Національна академія наук україни міністерство освіти І науки україни 1 59.64kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни харківський... 1 285.58kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. 1 122.51kb.
Збірник тез наукових доповідей студентів Бердянського державного... 33 4406.14kb.
Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки Напрям підготовки: 020303 Філологія... 14 3644.71kb.
Міністерство освіти, науки молоді та спорту України Харківський національний... 1 182.82kb.
Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України 1 81.06kb.
Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту... 1 20.09kb.
Розробка високотеплопровідних підкладок багатокристальних мікрозбірок... 3 400.54kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни маріупольський... 1 204.19kb.
В огляді порівняльних досліджень виробництва зерна І сої на середньому... 1 93.95kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний - страница №1/6

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

БЕРДЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


Науково-дослідна діяльність

Бердянського державного

педагогічного університету

у 2010 році


Схвалено вченою радою Бердянського державного педагогічного університету. Протокол № 6 від 24.12.2010 р.


Відповідальний за випуск: Богданов І.Т. – проректор з наукової роботи БДПУ.

Упорядкування та комп’ютерний набір: Щукіна Н.О.,

Ліпич В.М.

Пінчук В.Ю.,

Назімова К.А.© Бердянський державний

педагогічний університет, 2010 р.

1. УЗАГАЛЬНЕНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАУКОВУ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ У 2010 РОЦІ
Бердянський державний педагогічний університет був заснований у 1932 році згідно з наказом Народного комісаріату освіти України та діяв як інститут соціального виховання. У 1933 році інститут соціального виховання реорганізовано в педагогічний інститут, при якому діяв учительський інститут. У 1935 році педінститут припинив свою діяльність, і з того часу до 1953 року вищий навчальний заклад мав назву державного вчительського інституту, який у 1953 році наказом Міністерства освіти було реорганізовано в педагогічний інститут. 25 липня 2002 року згідно з розпорядженням
№ 420-р Кабінету Міністрів України на базі БДПІ створено Бердянський державний педагогічний університет.

У структурі університету 5 інститутів та 2 факультети, у яких за різними формами навчання здобувають освіту 7233 студенти:

– Інститут філології та соціальних комунікацій (Філологія. Журналістика. Педагогіка та методика середньої освіти. Українська мова та література. Мова і література (російська; англійська, болгарська; німецька, болгарська);

– Інститут освітніх інженерно-педагогічних технологій (Професійна освіта. Економіка підприємств, маркетинг та менеджмент. Професійна освіта. Комп’ютерні технології в управлінні та навчанні. Комп’ютерні системи та мережі. Обробка та захист інформації в комп’ютерних системах та мережах);

– Інститут фізико-математичної та технологічної освіти (Фізика. Математика. Технологічна освіта. Професійна освіта. Інженерна та комп’ютерна графіка. Педагогіка і методика середньої освіти. Трудове навчання);

– Інститут психолого-педагогічної освіти та мистецтв (Початкова освіта. Практична психологія. Педагогіка та методика середньої освіти. Хореографія. Музичне мистецтво. Музика);

– Інститут соціально-педагогічної та корекційної освіти (Дошкільна освіта. Соціальна педагогіка. Корекційна освіта (логопедія));

– соціально-гуманітарний факультет (Педагогіка і методика середньої освіти. Історія. Управління навчальним закладом (магістратура));

– факультет фізичного виховання (Фізична культура).

На 37 кафедрах Бердянського державного педагогічного університету навчальний процес забезпечують 275 викладачів, серед яких 21 доктор наук, професор, 157 кандидатів наук, доцентів, 4 заслужених працівники освіти України: доктор філологічних наук, професор В. А. Зарва, доктор історичних наук, професор І. І. Лиман, доктор філологічних наук, професор М.П. Кочерган, кандидат педагогічних наук, професор В. В. Крижко, Заслужений винахідник УРСР, професор Г. М. Тимонькін, Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, доцент Л. І. Котенджи, Заслужений тренер України, доцент Г.М. Шилкін.

В університеті функціонують відомі в Україні та за її межами наукові школи, які очолюють видатні вчені, зокрема: “Типологічні сходження в українській та зарубіжній літературах” (керівник – д.філол.н., професор В. А. Зарва), “Історія Півдня України другої половини XVIII ст.” (керівник – д.іст.н., професор І. І. Лиман), “Трансформація сучасної шкільної історичної освіти” (керівник – д.пед.н., професор К. О. Баханов), “Підготовка вчителя загальнотехнічних дисциплін та трудового навчання” (керівник – д.пед.н., професор В.І. Гусєв), “Фізичні властивості нанопоруватих структур на основі сполук А3В5” (керівник – д.фіз.-мат.н., професор В. В. Кідалов), “Школа розвитку особистості” (керівник – д.психол.н., професор В. К. Демиденко), “Естетичне виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку” (керівник – к.пед.н., професор В. П. Котляр), “Аксіологічна парадигма управління освітою” (керівник – к.пед.н., професор В. В. Крижко).

Формуються також науково-педагогічні школи провідних учених І. Т. Богданова, Н. Л. Сосницької, О. Д. Харлан, О.В.Домащенка, А. Я. Зрожевської, Е. Д. Циховської, В. Г. Хоменка, В. М. Константінової, Р. О. Христіанінової та інших.

На сьогодні університет готує педагогічних працівників практично з усіх шкільних навчальних предметів, зокрема бакалаврів і спеціалістів – за 20 спеціальностями, магістрів – за 19 спеціальностями.

У Бердянському державному педагогічному університеті здійснюється підготовка в цільовій аспірантурі зі спеціальностей: • 01.04.10 – фізика напівпровідників і діелектриків;

 • 07.00.01 – історія України;

 • 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища;

 • 10.01.01 – українська література;

 • 10.01.05 – порівняльне літературознавство;

 • 10.01.06 – теорія літератури;

 • 10.02.15 – загальне мовознавство;

 • 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки;

 • 13.00.02 – теорія та методика навчання (математика);

 • 13.00.02 – теорія та методика навчання (історія та суспільствознавчі дисципліни);

 • 13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика);

 • 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізика);

 • 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова);

 • 13.00.02 – теорія та методика навчання (трудове навчання, креслення);

 • 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія.

В аспірантурі БДПУ навчається 86 аспірантів, із них денної форми навчання – 48, заочної – 38. В аспірантурах інших вишів України навчаються 12 науковців, у докторантурі – 13 викладачів (Т.Г. Шаповалова, Т.Ф. Сидорченко, І.Я. Глазкова, І.Ф. Шумілова, О.П. Новик, Е.Д. Циховська, С.О. Філоненко, В.Ф. Дороз, І.О. Черезова, І.А. Барбашова, В.М. Константінова, Н.П. Анісімова, О.П. Колінько).

У 2010 році до аспірантури БДПУ вступили 23 здобувачі, із них


4 – на контрактну основу, а в аспірантуру інших ВНЗ – 3. Викладачі університету проходять підвищення кваліфікації у вищих навчальних закладах різних регіонів України та Росії.

У звітному році захищено 3 докторські та 18 кандидатських дисертацій.

Доценти Н.О. Вєнцева, О.А. Сєнічева та В.М. Константінова в 2010 році отримували стипендію Кабінету Міністрів України.

У 2010 році в Бердянському державному педагогічному університеті виконувалося фундаментальне дослідження “Оптоелектронні прилади на основі нанопоруватих сполук А3В5” та прикладне дослідження “Наноструктурований матеріал на основі поруватих сполук А3В5” (науковий керівник – д.фіз.-мат.н., професор В.В. Кідалов). Пройшли конкурсний відбір держбюджетні теми: “Компаративні студії в літературознавстві: імагологічний аспект” (науковий керівник – д.філол.н., проф. О.Д. Харлан), “Науково-методичні засади підготовки інженерів-педагогів до професійного навчання кваліфікованих робітників із інтегрованих професій в галузі автоматизації та комп’ютерно-орієнтованих технологій” (науковий керівник – к.т.н., проф. Г.М. Тимонькін). Держбюджетне фінансування в 2010 році склало 113,1 тис. грн.

На базі університету проводяться конференції всеукраїнського та міжнародного рівнів. У звітному році проведено 14 конференцій. Університет брав участь в одній міжнародній виставці.

БДПУ має фахові видання: “Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету (Педагогічні науки)” – 4 рази на рік; збірник наукових статей “Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство” – 1 раз на рік; міжвузівський збірник наукових статей “Актуальні проблеми іноземної філології: Лінгвістика та літературознавство” – 1 раз на рік. У 2010 році отримано свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації “Теорія та практика навчання фізико-математичних та технологічних дисциплін” (Серія КВ № 17405-6175Р).

Протягом звітного року викладачами університету видано: методичних розробок – 67, статей та тез – 881, монографій – 23, збірників наукових праць – 17, підручників – 5, навчально-методичних посібників – 57, із них – 16 з Грифом МОН.

У 2010 році на базі Бердянського державного педагогічного університету проходив II етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності “Початкова освіта” та ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у галузі “Російська мова та література”.

Студенти-переможці ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади: студентка 4 курсу факультету початкової освіти та практичної психології Ю. Заплюсвічка (2 місце зі спеціальності “Початкова освіта”), студентка 3 курсу Інституту філології та соціальних комунікацій Д. Маврова (3 місце з напряму “Журналістика та інформація”). Студентка факультету початкової освіти та практичної психології В. Гаврилюк стала номінантом ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за перспективи практичного впровадження проекту “Оптимізація гендерного виховання дітей, підлітків і молоді”.

За результатами ІІ туру та підсумкової науково-практичної конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук студентка 3 курсу соціально-гуманітарного факультету А. Холод посіла ІII місце в галузі “Історія”, студентка 3 курсу соціально-гуманітарного факультету М. Гурбич виборола 3 місце в галузі “Політичні науки”, студентка 3 курсу Інституту філології та соціальних комунікаці Ю. Мусенко – ІI місце в галузі “Романо-германські мови”, студенка 4 курсу соціально-педагогічного факультету А. Луб’янова – 2 місце та магістрантка цього ж факультету І.Негрій – 3 у галузі “Педагогіка та вікова психологія”, студент 4 курсу Інституту філології та соціальних комунікацій БДПУ І. Давиденко нагороджений дипломом ІІІ ступеня за перемогу в галузі “Українська мова, література (у т.ч. методики їх викладання). За результатами ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з російської мови та літератури магістрантка 62 групи Інституту філології та соціальних комунікацій В. Кідалова посіла 1 місце, а магістрантка цього ж інституту Т. Нікішина – 2.

У 2010 р. студентами БДПУ опубліковано 533 статті та тези, із них самостійно – 516.

Активісти громадського життя та наукової діяльності університету, відмінники навчання отримують стипендії Президента України, Запорізької державної обласної адміністрації, інших установ і фондів. Так, студентка 4 курсу соціально-педагогічного факультету БДПУ М. Пейчева та студент 4 курсу фізико-математичного факультету М. Стеценко в 2010 році отримували стипендію Президента України, студентка 4 курсу факультету технологій, інженерної та комп’ютерної графіки К. Гунченко – стипендію Запорізької державної обласної адміністрації. Студентка ІІ курсу Інституту філології та соціальних комунікацій (спеціальність “Журналістика”) Вікторія Лутчак отримувала стипендію від Фонду Катерини Ковшевич (США).П О К А З Н И К И

наукової діяльності Бердянського державного

педагогічного університету за 2008-2010 рр.Код ВНЗ -139 

Бердянський державний педагогічний університет

 

 

 

п/п

Показники

2008

2009

2010

1.

Науково-педагогічні кадри

 

 

 

1.1.

Чисельність науково-педагогічних працівників НПП (за штатним розписом), усього осіб

265

271

275

1.1.1.

з них: - докторів наук

13

14

21

1.1.2.

- кандидатів наук

143

153

157

1.2.

Чисельність науково-педагогічних працівників, які виконуюють НДДКР, усього осіб

265

271

275

1.2.1.

з них: - докторів наук

13

14

21

1.2.2.

- кандидатів наук

143

153

157

1.3.

Чисельність працівників наукових установ, науково-дослідних частин, секторів ВНЗ, усього осіб:

0,8

9

5,3

1.3.1.

з них: - докторів наук

0,4

3

2

1.3.2.

- кандидатів наук

0

0

0

1.4.

Кількість штатних одниць наукових установ, науково-дослідних частин, секторів, зайнятих штатними працівниками, усього

 

4,4

3

1.4.1.

з них: - докторів наук

 

0,9

0

1.4.2.

- кандидатів наук

 

0

0

1.5.

Чисельність працівників наукових установ, науково-дослідних частин, секторів, які працюють за договорами цивільно-правового характеру, усього

265

101

3

1.5.1.

з них: - докторів наук

13

25

1

1.5.2.

- кандидатів наук

143

28

0

2.

Підготовка наукових кадрів

 

 

 

2.1

Кількість спеціальностей в спеціалізованих вчених радах, всього, з них:

0

0

0

2.1.1.

"- спеціальностей в докторських спеціалізованих вчених радах

0

0

0

2.2.

Кількість докторантів, усього

12

14

13

2.3.

Кількість аспірантів, усього

64

91

86

2.3.1.

з них: з відривом від виробництва

30

48

48

2.4.

Кількість захищених кандидатських дисертацій працівниками ВНЗ, НУ, усього, в тому числі:

10

17

18

2.4.1.

"- за межами ВНЗ

 

17

18

2.4.2.

"- сторонніми працівниками у спеціалізованих радах ВНЗ

 

0

0

2.5.

Кількість захищених докторських дисертацій працівниками ВНЗ, НУ усього, в тому числі:

1

2

3

2.5.1.

"- за межами ВНЗ

 

2

3

2.5.2.

"- сторонніми працівниками у спеціалізованих радах ВНЗ

 

0

0
следующая страница >>