Міністерство охорони здоров’я україни центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти основи психології. Основи педагогіки пр - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1страница 2
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Робоча програма навчальної дисципліни 1 147.8kb.
Міністерство охорони здоров’я україни 4 1170.91kb.
Програма навчальної дисципліни Змістовий модуль Підготовка педагогічних... 1 67.25kb.
Програма І робоча програма навчальної дисципліни 1 15.89kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 4 567.55kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 020301 Філософія любові напряму... 1 267.08kb.
Навчально-методичний комплекс 3 672.62kb.
Міністерство освіти і науки України Відділ освіти Лохвицької районної... 1 228.49kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 4 503.92kb.
Програма, методичні вказівки І контрольні завдання з дисципліни 3 656.46kb.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни... 1 13.62kb.
Порядок розрахунку фіксованого сільськогосподарського податку та... 1 66.88kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Міністерство охорони здоров’я україни центральний методичний кабінет з вищої медичної - страница №1/2МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

З ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЇ.

ОСНОВИ ПЕДАГОГІКИ


ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
підготовки ______спеціаліста_______
напряму ___________1201 Медицина_________
спеціальності _____7.12010001 Лікувальна справа

7.12010005 Стоматологія

Київ - 2014
Розроблено та внесено:

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Розробники програми:
Максименко С.Д., завідувач кафедри загальної і медичної психології та педагогіки Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор;
Лазуренко О.О., старший викладач кафедри загальної і медичної психології та педагогіки Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Рецензенти:


Чепелева Н.В., заступник директора Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор;
Бондар В.І., директор Інституту педагогіки і психології НАПН України, дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор

Обговорено та рекомендовано до затвердження:


Вченою радою медико-психологічного факультету НМУ імені ОО. Богомольця

від «13» березня 2014 року, протокол № 7


Цикловою методичною комісією з медико-психологічних дисциплін

від «10» лютого 2014 року, протокол № 4ВСТУП
Програма вивчення навчальної дисципліни «Основи психології. Основи педагогіки» для вищих медичних закладів освіти України ІІІ – IV рівнів акредитації складена для підготовки спеціалістів кваліфікації «лікар», спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа», «Стоматологія» напряму підготовки «Медицина» відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) і освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки фахівців, затверджених наказом МОН України № 239 від 16.04.2003 р. та навчального плану, затвердженого наказом МОЗ України № 539 від 08.07.2010 р.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є основні психолого-педагогічні положення, теорії, концепції, механізми функціонування психіки людини, закономірності розвитку та формування особистості.

Міждисциплінарні зв’язки: філософія, історія, соціологія, фізіологія, соціальна психологія, психологія спілкування, медична психологія, етика та деонтологія.

Програма навчальної дисципліни «Основи психології. Основи педагогіки» складається з 2 змістових модулів: 1. Основи психології. 2. Основи педагогіки.

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни
  1. Метою викладання навчальної дисципліни «Основи психології. Основи педагогіки» є ознайомлення студентів з основними проблемами психології та педагогіки на сучасному етапі розбудови суспільства; надання можливості студентам не лише оволодіти системою психолого-педагогічних знань, основних категорій психології та педагогіки, ознайомити студентів з загальними поняттями та закономірностями психічної діяльності людини, а й забезпечити формування на цій основі медико-психологічних вмінь, що є одним з важливих елементів у професійній підготовці та майбутній діяльності лікаря.
  1. Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи психології. Основи педагогіки» є:

сформувати у студентів систему психолого-педагогічних знань; оволодіти основними категоріями та поняттями психології та педагогіки; ознайомити із закономірностями формування та основними властивостями психічних процесів особистості, емоційно-вольової сфери та індивідуальними особливостями людини; висвітлити проблему психолого-педагогічних особливостей діяльності та спілкування особистості; розкрити нові можливості професійної лікарської діяльності; сприяти вирішенню питань побудови та організації міжособистісної взаємодії в колективі, в аналізі різного роду педагогічних ситуацій, в осмисленні найбільш ефективних методів впливу на особистість хворої людини і у розумінні питань самоосвіти та самовиховання.


  1. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: основні психолого-педагогічні терміни та поняття; сучасний стан розвитку психології та педагогіки; методи сучасних психолого-педагогічних досліджень; провідні теорії особистості; закономірності перебігу пізнавальних та емоційно-вольових процесів, тощо;

вміти: обґрунтовувати значення психологічних та педагогічних знань для майбутньої професійної діяльності; орієнтуватися в основних етапах становлення психології та педагогіки; розуміти природу та сутність психіки людини; розрізняти свідомі та несвідомі форми прояву психіки людини; спостерігати, аналізувати, узагальнювати та систематизувати психологічні факти; визначати індивідуально-психологічні відмінності особистості за їхніми проявами у діяльності та спілкуванні; виявляти особливості вираження емоцій та розкривати їх зв‘язок з іншими психічними процесами; застосовувати теоретичні знання з психології та педагогіки у повсякденному житті та майбутній професійній діяльності; формувати в собі активні позитивні риси особистості та поведінки.
Згідно з навчальним планом вивчення основ психології та педагогіки здійснюється на 1-му курсі.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

На вивчення навчальної дисципліни «Основи психології. Основи педагогіки» відводиться 45 годин / 1,5 кредити ECTS, з них 30 аудиторних, 15 - самостійна робота.
Видами навчальних занять згідно з навчальним планом є:


 • лекції;

 • семінарські заняття;

 • самостійна робота студентів;

 • консультації.Структурований план підготовки

з дисципліни «Основи психології. Основи педагогіки»Структура навчальної дисципліниКількість годин, з них

Рік


навчання

Вид контролю


всього,


год./ кредитів

аудиторних

СРС


(ІСРС)

лекцій

семінар.

занять


Модуль 1
Змістових модулів 2
45/1,5


14


16


15


1

Опитування,

тестовий контроль,

програмовані завдання тощоНомер модуля, кількість навчальних годин/ кількість кредитів ECTS

Кількість змістових модулів, їх номери

Кількість семінарських занять підсумкового заняття)

Бали, які нараховуються студентам

Мінімальна кількість балів *

за оцінки на заняттях

При виконанні індивідуального завдання

“5”

“4”

“3”

“2”

Модуль 1
45/1,5


2 (1-2)

8

24

18

12

0

8

104

* - мінімальна кількість балів, яку повинен набрати студент за поточну навчальну діяльність при вивченні даного модуля, щоб скласти (за сумою балів) підсумковий модульний контроль, формою якого є залік.
 1. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни


ЗМІСТ ПРОГРАМИ
Модуль 1. Основи психології. Основи педагогіки.

Конкретні цілі вивчення модуля (змістових модулів):
Змістовий модуль 1. Основи психології.


 • Засвоїти визначення психології як науки, основні етапи її розвитку.

 • Аналізувати галузі психології та її зв’язки з іншими науками.

 • Класифікувати методи науково-психологічного дослідження.

 • Вирізняти функції психіки та форми її прояву.

 • Пояснювати виникнення, історичний розвиток та структуру свідомості.

 • Аналізувати психологічну структуру особистості.

 • Розкрити роль і місце діяльності та спілкування у формуванні особистості.

 • Інтерпретувати значення спілкування в професійній діяльності лікаря.

 • Вирізняти соціальні групи та інтерпретувати міжособистісні стосунки в них.

 • Узагальнити причини виникнення конфліктів та визначити стилі поведінки в конфліктній ситуації.

 • Пояснювати специфіку психічних пізнавальних та емоційно-вольових процесів та обґрунтовувати їх значення в професійній діяльності лікаря.

 • Аналізувати особливості розвитку психічних пізнавальних процесів, формування емоційно-вольової сфери особистості та її індивідуально-типологічних відмінностей.

 • Визначати індивідуально-психологічні відмінності особистості за їхніми проявами у діяльності та спілкуванні.Змістовий модуль 2. Основи педагогіки.


 • Засвоїти визначення педагогіки як науки, основні етапи її розвитку.

 • Класифікувати методи науково-педагогічних досліджень.

 • Показати зв‘язок педагогіки з медициною, розкрити місце медичної педагогіки у структурі сучасної науки.

 • Визначити основні категорії педагогіки, показати взаємозв‘язок між ними.

 • Інтерпретувати та враховувати вікові особливості у лікарській діяльності.

 • Пояснити значення освіти та виховання у формуванні гармонійно розвинутої особистості.

 • Обґрунтовувати значення педагогіки в житті людини та професійній діяльності лікаря.

 • Демонструвати знання основних завдань та особливостей медико-педагогічної діяльності.Тема 1. Предмет, завдання та методи психології.

Поняття про психологію, її предмет та основні завдання. Історія розвитку психології: основні етапи. Основні тенденції розвитку сучасної психології. Поняття про психіку та її функції. Основні форми прояву психіки, їх взаємозв’язок. Виникнення та розвиток психіки. Рефлекторна природа психіки. Психіка та свідомість. Історичний розвиток людської свідомості. Структура свідомості. Поняття про несвідоме. Структура сучасної психології. Характеристика основних галузей психологічних знань. Медична психологія. Зв‘язок психології з іншими науками. Психологія та педагогіка. Значення психологічних знань в практичній діяльності лікаря.

Загальне поняття про методи психологічних досліджень. Головні вимоги до методів психології. Класифікація методів психології. Характеристика основних методів: спостереження, самоспостереження, експеримент. Характеристика додаткових методів: тест, опитування, бесіда, анкетування, аналіз продуктів діяльності.
Тема 2. Напрями, школи та концепції в психологічній науці.

Структуралізм, функціоналізм. Інтроспективна психологія. Біхевіоризм. Когнітивна психологія. Гештальтпсихологія. Психоаналітичний підхід. Гуманістична психологія. Психологія вчинку. Діяльнісний підхід.


Тема 3. Психологія особистості та діяльності.

Загальне поняття про особистість. Сучасні психологічні теорії особистості. Психологічна структура особистості. Біологічне та соціальне в особистості. Співвідношення понять “людина”, “індивід”, “особистість” та “індивідуальність”. Активність особистості та її джерела. Спрямованість особистості та її компоненти. Потреби та мотиви, їх види. Цілі та інтереси. Ідеали і переконання. Світогляд особистості. Самооцінка. Рівень домагань особистості. Основні фактори та умови формування особистості. Формування особистості лікаря.

Поняття про діяльність. Мета і мотиви діяльності. Структура діяльності. Основні різновиди діяльності, їх розвиток у людини. Знання, вміння, навички та звички. Діяльність лікаря та формування професійних вмінь і навичок.
Тема 4. Спілкування як специфічний різновид діяльності.

Поняття про спілкування. Структура спілкування та її компоненти. Функції спілкування. Класифікація видів спілкування, їх характеристика. Засоби спілкування. Загальна характеристика мови та мовлення, їх функції. Фізіологічні механізми мовленнєвої діяльності. Різновиди мовлення. Механізми міжособистісного сприймання. Значення спілкування в професійній діяльності лікаря.


Тема 5. Соціальні групи.

Поняття про групи. Класифікація груп. Міжособистісні стосунки в групах і колективах. Психологічна сумісність і конфлікт у міжособистісних стосунках. Причини виникнення конфліктів. Стилі поведінки у конфліктній ситуації.


Тема 6. Увага. Відчуття та сприймання.

Поняття про увагу як особливу форму психічної активності. Фізіологічна основа уваги. Класифікація видів уваги. Характеристика основних властивостей уваги. Індивідуальні відмінності уваги. Неуважність та її причини. Значення уваги в професійній діяльності лікаря.

Загальна характеристика пізнавальних процесів. Поняття про відчуття. Фізіологічна основа відчуттів. Основні властивості відчуттів. Чутливість аналізаторів, пороги чутливості. Класифікація і різновиди відчуттів. Больові відчуття. Індивідуальні відмінності відчуттів, їх діагностика.

Поняття про сприймання. Фізіологічна основа сприймання. Характеристика основних властивостей сприймання. Види сприймання. Поняття про ілюзії та галюцинації. Індивідуальні відмінності сприймання, їх діагностика. Відчуття та сприймання в професійній діяльності лікаря.


Тема 7. Пам'ять.

Поняття про пам‘ять. Психологічні теорії пам’яті. Класифікація видів пам’яті та їх взаємозв’язок. Характеристика основних процесів пам’яті. Запам’ятовування та його різновиди. Умови ефективного запам’ятовування. Збереження, умови збереження інформації. Відтворення та його різновиди. Забування та його причини. Індивідуальні відмінності пам’яті, їх діагностика та розвиток. Пам'ять в професійній діяльності лікаря.


Тема 8. Мислення та уява.

Поняття мислення та розуміння його специфіки у порівнянні з безпосереднім чуттєвим відображенням. Соціальна природа мислення. Основні теорії мислення. Психологічна характеристика мислення як процесу вирішення задач. Поняття проблемної ситуації. Розумові операції як основні механізми мислення. Логічні форми мислення. Класифікація видів мислення. Індивідуальні відмінності мислення, їх діагностика та розвиток. Прояв інтелектуальних здібностей у професійній діяльності лікаря.

Поняття про уяву та її своєрідність як пізнавального процесу. Фізіологічна основа уяви. Класифікація видів уяви, їх характеристика. Мрія як особливий вид уяви. Прийоми створення образів уяви. Уява і особистість. Уява в професійній діяльності лікаря.
Тема 9. Емоційно-вольова сфера особистості.

Поняття про емоції та почуття. Психологічні теорії емоцій. Фізіологічні основи емоцій та почуттів. Вираження емоцій та почуттів. Форми переживання емоцій та почуттів. Види емоцій. Види почуттів. Вищі почуття. Основні параметри емоційного процесу. Емоції і здоров’я людини. Врахування емоційного стану пацієнта в процесі лікування. Роль емоційних станів у регуляції поведінки та діяльності людини. Діагностика емоційної сфери особистості.

Поняття про волю. Фізіологічна основа волі. Психологічні теорії волі. Поняття про довільну та мимовільну дію. Проста та складна вольова дія, їх аналіз. Поняття про вольове зусилля та силу волі. Безвілля та його причини. Основні вольові якості особистості, їх формування. Вольові якості лікаря та їх значення в професійній діяльності.
Тема 10. Індивідуально-психологічні відмінності особистості.

Поняття про темперамент, його роль у психічній діяльності та поведінці. Основні властивості темпераменту. Фізіологічні основи темпераменту. Теорії темпераменту. Типи темпераментів, їх психологічна характеристика та діагностика. Врахування особливостей темпераменту пацієнта в професійній діяльності лікаря.

Поняття про характер, його зв'язок із темпераментом. Фізіологічні основи характеру. Структура характеру. Класифікація рис характеру. Типове та індивідуальне в характері. Акцентуації характеру. Формування характеру. Характер та індивідуальність людини. Характер і професійна діяльність лікаря.

Поняття про здібності. Задатки як природні передумови розвитку здібностей. Види здібностей. Рівні розвитку здібностей. Індивідуальні відмінності у здібностях людей, їх діагностика. Зв‘язок темпераменту, характеру і здібностей. Здібності в професійній діяльності лікаря.


Тема 11. Загальна характеристика основних категорій педагогіки.

Поняття про педагогіку як науку. Предмет та об‘єкт педагогіки. Характеристика основних категорій педагогіки. Основні завдання педагогічної науки. Структура педагогіки. Медична педагогіка. Зв‘язок педагогіки з іншими науками. Педагогіка та психологія. Педагогіка та медичні науки. Медична психологія та медична педагогіка. Методологія педагогіки. Методи педагогічного дослідження. Вдосконалення методів педагогічних досліджень в сучасному світі. Втілення досягнень педагогічної науки в медичну практику. Значення педагогіки у професійній діяльності лікаря.


Тема 12. Історія педагогічної науки.

Виникнення науки про виховання. Античний світ: виховання в Стародавній Греції та в Древньому Римі. Педагогіка середньовіччя. Педагогіка епохи Відродження. Ян Амос Коменський як засновник теорії навчання та освіти. Педагогіка в епоху Просвітництва. Педагогіка у ХІХ ст. Основні ідеї педагогіки ХХ ст. Внесок зарубіжних лікарів-педагогів ХІХ-ХХ ст. у розвиток педагогічної науки. Розвиток вітчизняної педагогіки: просвітницько-педагогічна діяльність лікарів в Україні. Основні тенденції розвитку сучасної педагогіки.


Тема 13. Розвиток особистості в процесі навчання і виховання.

Поняття про розвиток та формування особистості. Рушійні сили розвитку, фактори формування особистості, їх характеристика. Закономірності розвитку особистості. Роль спадковості й середовища у розвитку та формуванні особистості. Роль виховання та навчання у формуванні особистості. Вікові етапи розвитку особистості. Врахування вікових особливостей у навчально-виховному процесі та лікарській діяльності. Аналіз зарубіжних теорій розвитку та формування особистості. Формування особистості лікаря.


Тема 14. Дидактика – теорія освіти та навчання.

Поняття про дидактику, її предмет та функції. Проблеми сучасної дидактики. Головні завдання дидактики. Категорії дидактики, їх ознаки. Характеристика принципів дидактики. Навчання як цілісний і двосторонній процес, його предмет, завдання та функції. Основні методи навчання, їх вибір та класифікація.. Види, форми та засоби навчання, їх класифікація. Психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності. Своєрідність педагогічної діяльності.

Загальна характеристика змісту освіти. Поняття про освіту та самоосвіту. Структура сучасної освіти. Загальна характеристика принципів освіти. Система освіти в Україні. Відображення змісту національної освіти у навчальних планах, програмах та підручниках.

Болонський процес і національна вища школа. Педагогіка вищої школи, її предмет та основні завдання. Сутність та закономірності навчання у вищій школі. Основні методи та форми організації навчання у вищій школі. Принципи організації контролю та оцінки знань студентів.

Особливості освіти в різних країнах світу.
Тема 15. Теорія виховання.

Поняття про виховання, його специфіка. Мета виховання. Зв‘язок виховання та самовиховання. Структурні елементи виховного процесу. Управління процесом виховання. Основні закономірності та принципи виховання, їх характеристика. Класифікація методів виховання. Умови оптимального вибору та ефективного застосування методів виховання. Форми організації виховного процесу. Характеристика основних напрямів змісту виховання. Основні показники вихованості.

Виховання лікаря. Роль медичної педагогіки у вихованні лікаря. Основні завдання та особливості медико-педагогічної діяльності. Навчально-виховні впливи медико-педагогічної діяльності. Санітарно-педагогічна просвіта. Основні правила поведінки та вимоги до особистості лікаря. Виховання мовленнєвої культури медичного працівника. Мова лікаря як показник особистісної культури та засіб впливу на пацієнта. Педагогіка здоров’я.


 1. Структура навчальної дисципліни – модуля 1:

Основи психології. Основи педагогіки


Тема

Кількість годин

Індивідуальна робота

Лекції

Семінарські

заняття


СРС

Змістовий модуль 1. Основи психології.


1. Предмет, завдання та методи психології.22


1

Підготовка огляду наукової літератури, повідомлення або реферату, виконання творчого завдання


2. Напрями, школи та концепції в психологічній науці.

-


1

3. Психологія особистості та діяльності.22


1

4. Спілкування як специфічний різновид діяльності.

1

5. Соціальні групи.

-

-

2

6. Увага, відчуття, сприймання.

2

2

1

7. Пам'ять.


2

2

1

8. Мислення та уява.

2

1

9. Емоційно-вольова сфера особистості.


2


2

1

10.Індивідуально-психологічні відмінності особистості.


22


1


Змістовий модуль 2. Основи педагогіки.


11. Загальна характеристика основних категорій педагогіки.

2
21

Підготовка огляду наукової літератури, повідомлення або реферату, виконання творчого завдання

12.Історія педагогічної науки.

13.Розвиток особистості в процесі навчання і виховання.

1

14.Дидактика – теорія освіти і навчання.

1

15.Теорія виховання.

1


Усього годин: 45/1,5


14


16


15

Тематичні плани занять з дисципліни
4. Тематичний план лекцій


п.п.

Тема

К-ть годин

1.

Психологія як наука, її предмет, завдання та методи.

2

2.

Поняття про особистість. Особистість та діяльність.

2

3.

Характеристика основних властивостей уваги, відчуттів та сприймання.

2


4.

Поняття і характеристика пам‘яті, мислення та уяви.

2

5.

Характеристика емоційно-вольової сфери особистості.

2

6.

Індивідуально-типологічні властивості особистості.

2

7.

Загальна характеристика основних категорій педагогіки.

2
ВСЬОГО:

14


5. Тематичний план семінарських занять


п.п.

Тема

К-ть

годин

1.

Предмет психологічної науки.

Характеристика методів психологічних досліджень.2

2.

Психологія особистості та діяльності. Спілкування як специфічний різновид діяльності.

2

3.

Психодіагностика індивідуальних відмінностей уваги, відчуттів та сприймання.

2

4.

Психодіагностика і розвиток індивідуальних відмінностей пам‘яті.

2


5.

Психодіагностика і розвиток індивідуальних відмінностей мислення та уяви.

2

6.

Психодіагностика і вдосконалення емоційно-вольових якостей особистості.

2

7.

Психодіагностика індивідуально-типологічних властивостей особистості.

2

8.

Загальні категорії педагогіки, їх характеристика.

2
ВСЬОГО:

166. Тематичний план самостійної роботи студентів


п.п.

Тема

К-ть

годин

1.

Історія розвитку психологічної науки. Основні тенденції розвитку психологічних явищ і знань у сучасному світі.

1


2.

Розвиток психіки і свідомості.

1

3.

Основні напрямки в психології. Структуралізм, функціоналізм. Біхевіоризм. Когнітивна психологія. Гештальтпсихологія. Психоаналітичний підхід. Гуманістична психологія. Психологія вчинку. Діяльнісний підхід.

1

4.

Психологічні теорії особистості в зарубіжній (В. Джемса, З. Фрейда, К. Г. Юнга, А. Адлера, Е. Фромма, Е. Еріксона, К. Роджерса, Г. Олпорта, А. Маслоу) та вітчизняній (культурно- історична теорія особистості Л. С. Виготського, теорія особистості С. Л. Рубінштейна, діяльнісна теорія особистості О. М. Леонтьєва, теорія особистості Б. Г. Ананьєва, концепція особистості Г. С. Костюка, концепція С.Д. Максименка) психологічній науці.

1

5.

Фізіологічні механізми пізнавальних та емоційно-вольових психічних процесів, темпераменту, характеру.

1


6.

Психологічні теорії пам’яті (асоціативна, діяльнісна, фізіологічна та біохімічна), мислення (теорії І. М. Сєчєнова, Л. С. Виготського, С. Л. Рубінштейна, П. Я. Гальперіна, Г. С. Костюка) та емоцій (теорії Ч. Дарвіна, Джеймса-Ланге, Кеннона-Барда та ін.)

1

7.

Соціальні групи.

1

8.

Історія педагогічної науки. Актуальні ідеї сучасної освіти в Україні.

1

9.

Розвиток особистості в процесі виховання і навчання. Психологічна характеристика вікових етапів розвитку особистості.

1

10.

Своєрідність педагогічної діяльності в процесі виховання та навчання різних вікових груп.

1

11.

Структура освіта. Педагогіка вищої школи як галузь сучасної загальної освіти.

1

12.

Національна вища школа і Болонський процес.

1

13.

Освіта в інших країнах світу.

1

14.

Характеристика напрямків виховного процесу (розумове, моральне, трудове, естетичне, фізичне, родинне виховання).

1


15.

Культура мови і мовлення як психолого-педагогічна проблема (словниковий запас, шляхи оволодіння культурою мови, самовираження особистості в мові, виховання мовленнєвої культури лікаря ).

1
ВСЬОГО:

157. Індивідуальні завдання
Підготовити повідомлення або виконати наукову роботу на одну з тем:


 1. Психологія як наука та науково-практичний комплекс.

 2. Принципи та категорії психологічної науки.

 3. Психологічна наука і суспільна практика.

 4. Роль психології в сучасному суспільстві.

 5. Міждисциплінарні зв’язки психологічної науки.

 6. Проблема несвідомого в психологічній науці.

 7. Відмінність психіки людини від психіки тварини.

 8. Напрямки зарубіжної психології.

 9. Етапи розвитку психологічної думки.

 10. Психодіагностика як галузь психологічної науки.

 11. Спостереження та особливості його застосування лікарем.

 12. Експеримент та його можливості при вивченні психічних особливостей хворого.

 13. Використання в медичній практиці психокорекційних та психотерапевтичних методів.

 14. Психологія лікувальної практики.

 15. Професійна діяльність лікаря: психологічна характеристика.

 16. Загальна характеристика проблеми вивчення мотиваційної сфери особистості.

 17. Спілкування і розвиток особистості.

 18. Конфлікти в спілкуванні лікаря з хворим.

 19. Стилі спілкування.

 20. Спілкування як базова категорія в психології.

 21. Мовлення як засіб спілкування лікаря з хворим.

 22. Використання засобів мови в професійній діяльності лікаря.

 23. Сенсорно-перцептивна організація людини.

 24. Проблема психологічної типології особистості.

 25. Інтелект: основні підходи до розуміння.

 26. Будова тіла і особливості психіки.

 27. Психологічні теорії пам’яті.

 28. Психологічні теорії волі.

 29. Емоції та пізнавальні процеси.

 30. Вольові здібності людини та їх формування.

 31. Розлади мислення та мовлення.

 32. Роль темпераменту в психічному розвитку людини та в діяльності лікаря.

 33. Роль здібностей у професійному формуванні особистості лікаря.

 34. Прояв інтелектуальних здібностей у професійній діяльності лікаря.

 35. Формування характеру людини.

 36. Психологічні риси характеру та їх вплив на здоров’я людини.

 37. Характер у професійній діяльності лікаря.

 38. Самовиховання волі майбутніх лікарів.

 39. Вольові якості лікаря та їх значення у професійній діяльності.

 40. Причини емоційної нестійкості лікарів.

 41. Стрес. Стрес фізіологічний і психологічний.

 42. Проблеми соціального та біологічного в психічному розвитку індивіда.

 43. Емоційні стани, їх роль у регуляції поведінки і діяльності.

 44. Психолінгвістична модель мовлення.

 45. Лінгвістична психотерапія та її застосування в практичній діяльності лікаря.

 46. Психіка і біогенні ритми організму.

 47. Вплив психічних станів на здоров’я та самопочуття людини.

 48. Проблема періодизації розвитку особистості в сучасній психології.

 49. Психологія характерологічних відхилень та їх вплив на здоров’я людини.

 50. Природа екстрасенсорного сприймання.

 51. Творча уява як відображення психологічного стану особистості.

 52. Психологія мислення та проблема штучного інтелекту.

 53. Почуття як своєрідне відображення об’єктивної дійсності.

 54. Дослідження виразу почуттів в поведінці та фізіологічних функціях.

 55. Гуманістична спрямованість пошуків сучасної світової психології.

 56. Значення виховання, освіти, навчання в розвитку суспільства і в житті окремої людини.

 57. Виховання і самовиховання як основний фактор розвитку особистості людини.

 58. Педагогічні проблеми у вихованні різних вікових груп.

 59. Вікові обмеження і психолого-педагогічні шляхи їх подолання.

 60. Гармонія і дисгармонія у розвитку особистості.

 61. Виховання свідомості, переконань, сильної волі і позитивних почуттів з погляду вічних моральних і естетичних цінностей.

 62. Значення знань, наукової інформації у розумовому розвитку людини.

 63. Місце і значення екологічної освіти у розумовому розвитку людини.

 64. Езотеричне і екзотеричне у розвитку людини.

 65. Культура мови і мовлення як педагогічна проблема.

 66. Спілкування у процесі виховання, навчання, освіти.

 67. Виховання сили волі, вдосконалення інтелекту і використання інтуїції – шлях до довголіття.

 68. Форми і методи естетичного виховання.

 69. Педагогічний пошук сенсу життя.

 70. Традиційні й нові методи лікування і використання їх у процесі виховання.

 71. Педагогічні аспекти йоги.

 72. Психотренінг і біоенергетичні методи виховання.

 73. Процес навчання як складна керована система.

 74. Сучасні концепції змісту навчання.

 75. Педагогічні погляди, методичні розробки видатних вчених та педагогів вищої школи.

 76. Виховання лікарів в умовах вузівської підготовки.

 77. Система вищої освіти за кордоном.

 78. Психодіагностичні методи у сфері освіти.

 79. Безперервна система освіти.

 80. Формування творчої особистості фахівця.

 81. Сучасні методи і форми навчання.

 82. Програмоване навчання.

 83. Психолого-дидактичні основи проблемного навчання.

 84. Технічні засоби навчання та їх дидактичні можливості.

 85. Критерії ефективності вузівської лекції.

 86. Активізація пізнавальної діяльності студентів у процесі навчання.

 87. Психодіагностичні методи у сфері освіти.

 88. Емоційна атмосфера на заняттях.

 89. Застосування ділових ігор, методичні основи їх розробки.

 90. Стан емоційної напруженості людини в навчальній діяльності.

 91. Педагогічне спілкування.

 92. Педагогічний тренінг.

 93. Формування особистості вченого.

 94. Індивідуалізація навчання.

 95. Діагностика властивостей темпераменту та урахування їх у виховній роботі.

 96. Самовиховання особистості.

 97. Методи дослідження особистості.

 98. Формування культури майбутнього фахівця.

 99. Оптимальне поєднання заохочень і покарань у виховній роботі.

100.Елементи етнопедагогіки в фольклорі українського та інших народів.

8. Методи навчання.
За домінуючими засобами навчання: вербальні, наочні;

В залежності від основних дидактичних завдань: отримання нових знань, формування вмінь та навичок, перевірки й оцінки знань


9. Методи контролю.
Усний, письмовий, програмований контроль.

10. Розподіл балів, які отримують студенти
ОЦІНЮВАННЯ ТЕМ МОДУЛЯ 1
Конвертаційна шкала


Традиційні оцінки

Конвертація оцінок в бали

«5»

24

«4»

18

«3»

12

«2»

0


РЕЙТИНГОВА ШКАЛА ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ (залік) МОДУЛЯ 1


№ п.п.

Модуль 1 (поточне тестування)

Кількість балів

1.

Змістовий модуль 1

168
Тема 1

24
Тема 2

-
Тема 3

24
Тема 4

-
Тема 5

-Тема 6

24
Тема 7

24
Тема 8

24
Тема 9

24
Тема 10

24

2.

Змістовий модуль 2

24
Тема 11

24
Тема 12

-
Тема 13

-
Тема 14

-
Тема 15

-

Разом змістові модулі

192

Підготовка огляду наукової літератури або проведення дослідження (індивідуальна самостійна робота)

8

Поточний контроль

200

Підсумковий контроль засвоєння модуля:

залік

РАЗОМ сума балів

200ЗАГАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ МОДУЛЯ 1 (ДИСЦИПЛІНИ)


Поточна успішність – 200 б.

Тем семінарських занять - 10

Сума

Підсумковий контроль

Змістовий модуль 1 – 10 тем

1 тема – 24 бали Разом – 168 балів

Змістовий модуль 2 – 1 тема

1 тема – 24 бали Разом – 24бали

Самостійна (індивідуальна) робота –

8 балівВСЬОГО: 192+8 балів

200

залік

АЛГОРИТМ ВИЗНАЧЕННЯ ДОПУСКУ ДО ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПОТОЧНОГО


 • Мінімальна кількість балів за кожну тему семінарського заняття, що відповідає мінімальній позитивній оцінці «3» - 12.

 • Множимо кількість семінарських занять у модулі на мінімальний бал за кожну тему: 8х12=96 балів

 • Додати бали за індивідуальну роботу: 96+8=104 бали

 • Студенти, що набрали 104 і більше балів отримають залік


ШКАЛА ECTS

Успішність навчання студентів визначається за шкалою ECTS, яка є 7-бальною.

5-бальна нормована для успішних студентів


Оцінка ECTS

Статистичний показник

Описання

Границі оцінок

ECTS

А

Найкращі 10%

Відмінно
В

Наступні 25%

Дуже добре
С

Наступні 30%

Добре
D

Наступні 25%

Задовільно
E

Останні 10%

Допустимо
Fx

Повторна здача

Незадовільно
F

Повторний курс навчання

Незадовільно з повторним вивченням

11. Методичне забезпечення.
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ТА ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПОТОЧНОГО і ПРОМІЖНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ


 1. За переліченими нижче положеннями назвати метод психологічного дослідження:

 • дослідник не втручається в перебіг психічних процесів;

 • дослідник сам створює умови для виникнення психічних явищ, які цікавлять його;

 • здобуваються знання про психіку, що не залежать від суб‘єктивних факторів дослідника (таких, як думка, оцінювання тощо);

 • визначається психіка людини в процесі її звичайної діяльності;

 • вивчаються об‘єктивні причини та умови, від яких залежить певне психічне явище.
 1. Які методи застосовано в наведених прикладах?

 • У віці шести з половиною років Тарас уже добре справляється із завданнями, в яких треба зіставити два предмети, вказати як спільне, так і різне. При цьому, виявляючи вже відому здатність до спостереження за власними розумовими операціями, Тарас робить цікаве зауваження: “Мамо, а спільне мені набагато легше помітити, ніж різне”.

 • Для вивчення відволікання уваги досліджуваному пропонують розв‘язати цикл певних математичних завдань і водночас вмикають цікаву передачу по радіо (сторонній подразник).

 • Для вивчення стресового емоційного стану досліджуваному показують (страшні) картинки і реєструють зміни в опорі електричного струму, що виникають при цьому.

 • Для вивчення індивідуальних особливостей пам‘яті досліджувані мають вивчити десять іншомовних слів. Протоколіст записує, скільки слів запам‘ятовує кожен з досліджуваних після чергового повторення і скільки потрібно повторень, щоб запам‘ятати всі десять слів.

 • Людину поміщають в ізольовану камеру, в спеціальному шоломі, де закріплюються прилади, при допомозі яких досліджуються біоструми мозку під впливом різних подразників. Досліджуваний перед проведенням досліду отримує відповідну інструкцію. Всі отримані показники фіксуються апаратурою.

 • На підставі дитячих малюнків психолог встановлює особливості сприйняття дітьми предметів оточуючого світу; аналізує письмові роботі школярів і, зіставляючи дані з результатами інших експериментів, робить висновки про особливості індивідуального стилю школярів.
 1. Проаналізуйте з погляду методичних вимог до анкети такі дві групи запитань:

 • чи легко вам просидіти годину не розмовляючи? Чи охоче ви позичаєте свої речі? Чи любите ви похвалитись перед екзаменом в тому, що добре підготувалися?

 • чи є у вас почуття гумору? Чи не зарозумілий ви? Чи є пунктуальність рисою вашого характеру?

На які запитання відповіді будуть відвертішими? Чому?
4. На підставі чого ми можемо судити, сумує чи радіє людина, якщо вона нам нічого не говорить про свій настрій? Який метод психології допоможе нам у даному випадку?
5.Нижче наведені зразки прояву в поведінці людей якостей індивіда та якостей особистості. Виберіть ті зразки поведінки, які характеризують особистість, і ті, що характеризують індивіда:

 • У дівчинки спостерігається повільність у моториці, у мові, у мисленні та у протіканні інших пізнавальних процесів, а також у виникненні почуттів. Вона повільно та важко переключається з однієї діяльності до іншої.

 • Сергій вступив на медико-психологічний факультет.

 • Мій друг Петро відрізняється виразною мімікою, різкими рухами та швидкістю ходи.

 • Студент розповів про те, як він розподіляє вільний від роботи час між заняттями спортом та навчанням.

 • Викладач вніс пропозиції, здійснення яких значно підвищило успішність студентів.


6.Зробіть психологічний аналіз такого положення:

“Психологи зазначають, що людина як біологічна істота народжується один раз, але як особистість – двічі. Вперше – тоді, коли дитина починає говорити “Я”, відокремлюючись з оточення, протиставляючи себе іншим людям та порівнюючи себе з іншими. Друге народження особистості відбувається, коли у людини сформувався світогляд, власні моральні потреби та оцінки, які роблять її відносно стійкою від переконань інших. Це дає їй змогу керувати своєю поведінкою згідно зі своїми переконаннями і моральними нормами”.


7.Особистість, як відомо, являє собою єдність природного і соціального.

Покажіть на прикладах, що в особистості людини є від природи, а що формується під впливом соціальних чинників.
8.В наведених нижче прикладах вкажіть, що відноситься до внутрішньої діяльності, а що до зовнішньої, які процеси тут задіяні:

 • Вам принесли історію хвороби людини, якій зроблено операцію. Завтра вона має бути переведена в палату, яку ви ведете. Відповідно до історії хвороби ви плануєте перелік маніпуляцій, які необхідно буде здійснити, коли хворий поступить у вашу палату.

 • Хворий поступив у вашу палату. Ви проводите всі необхідні маніпуляції. Про яку діяльність іде мова?


9.Визначте мотиви поведінки кожного з учасників, в описаних нижче випадках:

 • Лікар-інтерн декілька разів скликав консиліум біля ліжка хворого, який страждав систематичними приступами головного болю нервового характеру. Оскільки заспокійливі засоби не допомагали, тоді він заявив: “Якщо не будете себе вести як слід, відправлю в закрите відділення!”

 • Лікар говорить дівчині, яка прийшла вперше на обстеження: “Не бійся!”, хоча вона і не думала боятися.

 • Чоловіка похилого віку привозять на обстеження в лікарню. Лікар зауважив: “Скільки років? Вісімдесят? Пожив досить, не дивно, якщо щось і трапиться…”

 • Головний лікар після невчасно зробленої процедури під час нічного чергування вичитує чергового лікаря: “Як так можна! Працюєте, далі нікуди! Це просто жахливо! Ви ніколи нічого вчасно не робите!”


10.Прокоментуйте свою навчальну діяльність, як один із видів діяльності.
11. Сформулюйте 15 якостей особистості лікаря. Які мотиви діяли у вас при формуванні даних якостей?
12.Який закономірний зв‘язок між психікою і діяльністю виявляється в такому описі?

Вивчення людей похилого віку та довгожителів показує, що поступове вивільнення від обов‘язків і пов‘язаних з ними функцій призводить до звуження та порушення особистості і, навпаки, постійний зв‘язок із життям сприяє збереженню особистості до самої смерті.

Якщо людина з тих чи інших причин припиняє професійну, громадську діяльність, то це призводить до глибоких змін у структурі у її особистості (за Б.Г.Ананьєвим).
13.Наведені нижче особливості поведінки людини характеризують її або як індивіда, або як особистість. Виділіть ті з них, які характеризують її лише як особистість:

Старанність, правдивість, інтереси, здібності; сміливість, музичні здібності, розум, чудова дикція; чуйність, емоційна збудливість, інтерес до спорту, приємний голос; наполегливість, ідеали, красива хода.


14.Допишіть пропущені компоненти людської діяльності:

Постановка мети, планування роботи…


15.Ознайомтесь із чотирма зонами (які для західного суспільства ідентифікував Холл), розміри яких залежать від ступеню близькості відносин між людьми та дайте відповіді на запитання:

 • Інтимна дистанція – від прямого фізичного контакту до 20 см;

 • Особистісна дистанція в межах від 45 см до 1,2 м – на відстані витягнутої руки;

 • Соціальна дистанція – від 1,2 м до 3,5 м, при якій можливість фізичного контакту замінюється голосовим контактом;

 • Публічна дистанція – більше 3,5 м, яка переважає на публічних зібраннях.

Встановіть найбільш зручну для вас дистанцію з 1-3 студентами з вашої групи. Чи змінюється ця дистанція в залежності від того, як поводить себе партнер, якого ви вибрали?
16.До якого типу психологічних явищ відноситься дана реакція хворого:

Хворий не бажає оперуватися у одного хірурга (це жінка), а хоче в іншого (це чоловік).Як би ви побудували спілкування з хворим у випадку, якщо його бажання неможливо виконати?
17.Виберіть у своїй уяві студента, який вам не подобається. Оцініть, чи ця неприязнь є результатом:

а) ваших індивідуальних властивостей;

б) властивостей вашого партнера (зовнішній вигляд, індивідуальні особливості);

в) особливостей ваших взаємовідносин (конфліктність, перший невдалий досвід взаємовідносин тощо).


18.Міжособистісний конфлікт – це ситуація, де дійові особи переслідують несумісні цілі та реалізують протилежні цінності або одночасно прагнуть досягнення такої мети, якої може досягнути тільки одна із сторін. Ці конфлікти можна класифікувати за такими напрямами:

а) за результатом “корисності”: конструктивний і стабілізуючий;

б) за мотивацією: позитивний і негативний;

в) за обсягом: широкий і локальний;

г) за керівництвом: керований і некерований;

д) за часом протікання: короткостроковий, довгостроковий, разовий, повторний;

е) за кількістю учасників: особистість - особистість, особистість – група, дві або більше груп одного колективу;

ж) за джерелом виникнення: об‘єктивний і суб‘єктивний, істинний і хибний;

з) за формою вираження: вербальний і невербальний, внутрішній і зовнішній, навмисний і спонтанний тощо;

і) за типом структурних взаємовідносин: конфлікти по “вертикалі” і по “горизонталі”;

к) за силою емоційного впливу на учасників конфлікту: сильний і слабкий;

л) за результативністю: позитивний і негативний.Дайте соціально-психологічну оцінку даним видам міжособистісних конфліктів і зробіть спробу визначення стратегії власних дій у відповідних ситуаціях.
19. Проаналізуйте основні стилі розв‘язання конфліктів у студентському середовищі (на конкретному прикладі з життя вашої групи).
20. На який вид уваги розраховував педагог? Як довго він може користуватися таким прийомом?

На практичних заняттях у вузі викладач в тих випадках, коли студенти вели себе особливо галасливо, стукав по письмовому столі крейдою чи ручкою.


21. Прочитайте уривок з “Дитинства” Л.М.Толстого і подумайте, в якому стані уваги за видом була мати в день від‘їзду її синів до Москви.

“Матінка сиділа у вітальні і розливала чай: однією рукою вона підтримувала чайник, другою – кран самовара, із якого вода текла через верх чайника на піднос. Але хоч вона дивилась уважно, вона не помічала цього, не помічала того, що ми зайшли.”


22. Про які властивості уваги йдеться в наведеному нижче епізоді:

У старшій групі дітлахи грали в гру “Хто більше?” Протягом однієї хвилини діти повинні були побачити довкола якомога більше предметів певного кольору. Минула хвилина, пролунав сигнал виховательки, і пошуки припинилися. Переможцями виявилися три хлопця – вони встигли побачити за одну хвилину більше за інших.


23.Яка властивість відчуттів виявляється в кожному прикладі, наведеному нижче?

а) побувши в приміщенні, людина скоро перестає відчувати запах горілого, хоча людина, яка тільки-но увійшла, виразно відчуває його;

б) при збільшенні освітлення в залі, звуки, які доносились зі сцени, стали здаватися глядачам голоснішими.
24.Поясніть, про які властивості відчуттів йде мова в наведених нижче прикладах:

а) чому ми, коли їмо гарячий суп, не помічаємо, солоний він чи ні?

б) чому говорять: “На вкус и цвет товарища нет”?

в) довгі товарні потяги, пасажирські поїзди проходять біля нашого будинку. Знайомі, котрі заходять до нас, запитують: “Як ви можете жити при такому шумі?” А ми зовсім не помічаємо ніякого шуму.

г) сліпоглухонімі орієнтуються в просторі переважно за допомогою нюхових, дотикових відчуттів.
25.Проаналізуйте описані нижче ситуації та назвіть види відчуттів у наведених прикладах.

а) “Перед сходом сонця прохолода, а він босоніж, без кепки. І куртки в нього немає. Шкіра у хлопчика стала пухирчаста, губи посиніли, він зщулився, намагався глибше засунути руки в кишені…”

б) “І в цю хвилину Юрко відчув велику спрагу, палило вуста. А вода за гратами дзюрчала. Ставало нестерпно.”

в) “Короткий й різкий приступ змусив Ольгу прокинутись. Щось тупе, дуже важке било з середини по хребту, і, повитиравши долонями мокрий, холодний лоб, вона спробувала спустити ноги з ліжка. Новий поштовх – і вона, щоб не закричати, затримала дихання, закусила губу…”

г) “Людина з закритими очима чітко розрізняє, наскільки її рука піднята чи опущена, наскільки вона зігнута в лікті; нахиляється голова прямо чи вбік.”
26.Про яке явище йде мова нижче:

В жаркий літній день ви йдете купатися, стрибаєте у воду і спочатку вона здається вам дуже холодною, але через деякий час ви вже не відчуваєте холоду?


27.Чому світлові реклами побудовані так, що світло в них то засвічується, то гасне? Поясніть.
28.Про яку властивість сприймання йде мова в наступних завданнях?

а) Студент описує репродукцію картини Рубенса “Портрет молодої жінки з кучерявим волоссям” у двох ракурсах.

б) “Портрет молодої дівчини. Відкрите обличчя. Вона гарна і знає про це. Трохи насмішкувата – іронічна посмішка. Але в той же час вона добра. Проста зачіска, одяг підкреслює ніжність.”

в) “Молода жінка, схильна до повноти, з рум’янцем невідомої етіології, шия надміру товста, напевне, у неї тиреотоксикоз. Погляд у неї розсіяний.”


29.У якому рядку йдеться про сприймання?

а) людина чує мелодію пісні, бачить знайомий пейзаж, букет квітів;

б) людина відчуває зелений колір, смак, біль.
30.Яка властивість сприймання проявляється в таких фактах:


 • Тарілку, що стоїть на столі, ми сприймаємо як круглу, хоч її зображення на сітківці ока має форму еліпса;

 • Сніг ми сприймаємо білим і в рожевих променях вечірнього сонця, і в сутінках?


31.Яка властивість сприймання проявляється в такому випадку:

Розпливчаста пляма на папері сприймається людиною як цілісний предмет (птах, тварина і т.п.).Чому? Поясніть.
32.За допомогою якого психічного процесу ви зможете подати повний словесний портрет кількох знайомих, яких зустріли годину-другу тому?
33.Вкажіть, які види пам‘яті та процеси проявляються в описаних нижче прикладах:

а) Студент ходить по кімнаті і вчить матеріал з психології. На завтра його треба знати для складання заліку.

б) Студент, готуючись до практичного заняття, знайшов потрібний параграф, почав його читати і радісно скрикнув: “Я це все знаю, викладач розказував на занятті”. А наступного дня одержав “2”, бо не зміг переказати навіть зміст параграфа.


34. Визначте вид пам‘яті:

а) після зустрічі із старими знайомими він поринув у спогади про минуле, йшов, не зважаючи на зустрічних перехожих, на будинки, поряд з котрими він проходив, і непомітно для самого себе опинився біля воріт свого будинку.

б) одного роза актор повинен був несподівано для себе замінити іншого актора і протягом одного дня вивчив його роль: під час вистави актор знав її досконало, однак після вистави він цілковито забув увесь текст.

в) Бесіда двох драматургів:

коли я пишу будь-яку сцену, я чую її. Чую голос кожної дійової особи.

А я бачу сцену, герої ходять, щось роблять. Знаєте, де я подумки знаходжусь? В середині партнера.

г) Викладач спитав студента:

Чи запам’ятали ви фразу, яку я говорив на попередній лекції?

Так, звичайно, - впевнено відповів студент. – Ви сказали: “Вчора тут сів літак”.

Викладач заперечив: - Я передбачав, що ви можете щось забути, але ж ви змінили усі мої слова. Я просив вас запам’ятати фразу: “Напередодні тут приземлився аероплан”.


35. Поясніть, в якій групі студенти краще запам’ятають матеріал і чому?

В двох групах студентів провели нове практичне заняття. В першій групі повідомили, що матеріал заняття буде перевірятися на екзамені в кінці сесії. В другій групі такого повідомлення не зробили. В обох групах перевірили матеріал через два тижні.36.Поясніть, чому багато людей для кращого запам‘ятовування вдаються до коротких записів. Чому такий спосіб сприяє кращому запам‘ятовуванню матеріалу?
37.Чим пояснити, що студент, який вчить матеріал лише для того, щоб скласти екзамен з психології, швидко його забуває?
38.Дайте пояснення таким експериментальним даним:

50% беззмістовних складів забуваються через вісім годин після заучування, а 50% доступних для розуміння слів забуваються через сто днів.39.Що має узагальнений характер:

а) проблемна ситуація;

б) задача?

Поясніть, чому?
40.Поясніть, в якому з наведених нижче варіантів йдеться про уяву:

а) Я виразно уявив собі школу, вчителів, учнів, з якими вчився понад 10 років тому;

б) Підійшовши до троянди, я милуюсь її красою, малюю в своїй голові її образ;

в) Читаючи “Війну і мир” Толстого Л.М., я, наче живих, бачу героїв цього твору?


41.Визначте, які прийоми використали при створенні образів творчої уяви:

В міфах і легендах стародавності описували деякі фантастичні істоти – кентаври (голова людини і тіло коня), сфінкси (істоти з головою людини і тілом лева), образи русалок, хаток на курячих ніжках і т. д.


42. Поясніть, чому деякі люди, неосвічені в медицині, прочитавши описання того чи іншого захворювання, схильні уявляти, що й вони захворіли саме на цю хворобу, що й у них виявляються симптоми цієї хвороби.
43. Як ви думаєте, яку емоцію виражає людина, коли:

 • Сидить, понурена, плечі опущені, руки безсило звисають, голова похилена, незворушний погляд націлений в підлогу, голос глухий, мова сповільнена;

 • Поза напружена, руки судорожно перебирають край одежі, погляд неуважний,

мова швидка, відривчаста, голос гучний, деколи зривається.
44. Чим можна пояснити такий факт:

 • Помічено, що після виходу на пенсію у багатьох людей може виникати депресивний стан, інколи погіршується самопочуття.

 • Коли дати людині можливість вибалакатися, поплакати, то їй легше перенести горе.


45. Емоційний стан лікаря часто визначає успіх його діяльності.

Опишіть, які емоційні стани виникають у вас під час відвідування лікарні, навчальних аудиторій медичного закладу, читання медичної літератури тощо? Поясніть, що ми називаємо “нормальний” стан лікаря і які емоційні стани вимагають корекції в діяльності лікаря.
46.Оцініть рівень розвитку власних вольових якостей.
47. Дайте пояснення такому твердженню:

“Жодна велика перемога неможлива, якщо їй не передує мала перемога над самим собою”.


48. Як проявляється воля в даному випадку:

Добре відомо, що в той час, коли людина вчиться їздити на велосипеді, їй інколи досить тільки подумати про те, що вона зараз впаде, в цю ж мить вона справді падає.


49.Назвіть типи темпераменту, якому властива така сукупність ознак:

 • Людина швидка, нестерпима, неврівноважена, запальна і прямолінійна. Психічні процеси протікають в неї швидко і інтенсивно. Дії її поривчасті.

 • Людина жвава, рухлива, вразлива, весела, з усмішкою і хитринкою на обличчі, легко піддається своїм почуттям, швидко забуває образи.

 • Людина слабка, легко гальмується, швидко виснажується і повільно відновлюється. Нерішуча. Вона чуйно й тонко сприймає навколишній світ і реагує на нього.

 • Людина з повільним протіканням психічних процесів, з повільними рухами, з високою емоційною вразливістю. Жести і міміка одноманітні, невиразні.


50.Визначте володарів різних типів темпераменту, які реагували на одну і ту ж подію:

Студенти запізнилися на початок лекції в університеті. • Антон вступив у суперечку з викладачем. Він запевняє, що годинник в аудиторії поспішає, і що він нікому не завадить, якщо проскочить на своє місце.

 • Микола, побачивши, що в аудиторію не пускають, подумав: “Перша полупара завжди не цікава, піду в буфет і почекаю”.

 • Віктор сказав: “Мені завжди не везе. Один раз вибрався на заняття і то невдало”. І поїхав додому.

 • Тарас зразу ж зрозумів, що в аудиторії не пустять, і вирішив послухати лекцію під дверима.


51.Визначте, чи виявляється в наведених нижче прикладах характер людини:

 • Одного разу викладач зайшов в аудиторію і сказав: “Ось добре, кінець кінцем ви здогадались привести аудиторію в належний порядок”. “Це я зробив!” – швидко і голосно сказав Тарас.

 • Максим був короткозорий і всі предмети підносив до очей. Під час уроку йому дозволялось підходити до дошки.


52.Вивчіть та опишіть риси характеру, що найяскравіше виявляються в обраного вами лікаря.
53.Проаналізуйте свою поведінку після складання іспиту і зробіть висновок, які риси вашого характеру в ньому виявились.
54.Обґрунтуйте за допомогою конкретних прикладів такі твердження:

 • Провідну роль у формуванні здібностей людей відіграють суспільні умови їх життя.

 • Здібності людей, будучи за своїм походженням природним явищем набувають суспільно-історичного характеру.

 • Важливою умовою формування здібностей є працьовитість людини, її інтерес, любов до праці.


55.Нижче наведені приклади здібностей, навичок та знань людини. Враховуючи характерні для здібностей властивості, визначте, в яких випадках мова йде про здібності:

а) довжина рук боксера;

б) прагнення бути постійно чимось зайнятим;

в) широка освіченість в певній галузі знань;

г) спостережливість, яка проявляється в тому, що людина систематично помічає в предметах і явищах, поведінці людей багато важливого для роботи з ними;

д) швидке запам‘ятовування форми, кольору, обсягу предметів;

е) швидке засвоєння нових рухів;

є) вимогливість;ж) грамотна відповідь на запитання.
56. Зробіть порівняльний аналіз поглядів педагогів минулого на мету виховання на різних етапах розвитку людства.
57. Визначте сутність та особливості напрямків виховного процесу (на ваш вибір)
следующая страница >>