Методичні вказівки з організації самостійної роботи - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни 5 1574.82kb.
Методичні вказівки до практичних занять. 3 Методичні вказівки для... 3 542.57kb.
Методичні вказівки №8 для організації самостійної роботи студента... 1 74.1kb.
Основи зовнішньоекономічної діяльності: Методичні рекомендації з... 4 621.08kb.
Міністерство освіти І науки україни 1 300.22kb.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів... 7 857.28kb.
Mihictepctbo осв1ти I науки україни xapkibcьka національна академія... 1 121.68kb.
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу «Метеорологія... 1 43.33kb.
Біохімія зуба І слини: Метод указ для студентів стоматологічного... 6 625.33kb.
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання контрольної... 6 848.34kb.
Контролін г методичні рекомендації щодо самостійної роботи та контрольні... 1 418.97kb.
Контрольні роботи з дисципліни для перевірки рівня засвоєння студентами... 1 45.85kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Методичні вказівки з організації самостійної роботи - страница №1/3МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВАБІОЛОГІЯ І ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

Частина 1. Загальна біологія

Методичні вказівки з організації самостійної роботи

(для студентів 1 – 2 курсів денної форми навчання


за фахом 6.070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища»)

ХАРКІВ – ХНАМГ – 2007

Біологія і екологія людини. Ч. 1. Загальна біологія: Методичні вказівки з організації самостійної роботи (для студентів 1 – 2 курсів денної форми навчання за фахом 6.070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища»).
Укл.: Шатровський О.Г., Вергелес Ю.І. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 24 с.

Укладачі: О. Г. Шатровський,


Ю. І. Вергелес

Рецензент: канд. біол. наук Ю.Г. Гамуля


(старший викладач Харківського національного
університету імені В.Н. Каразіна)

Рекомендовано кафедрою ІЕМ, протокол № 6 від 02.03.2007 р.

© Харківська національна академія
міського господарства, 2007

© О.Г. Шатровський, 2007

© Ю.І. Вергелес, 2007

ЗМІСТ


ЗМІСТ 5

Від авторів 6

ВСТУП 7

1. ВКАЗІВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 93. ГЛОСАРІЙ 21

4. Список літератури: 24

Від авторів

Шановні студенти!


Дозвольте привітати Вас з переходом у нову якість – студентів вищого навчального закладу четвертого рівня акредитації.

Ви приступаєте до освоєння «гір», «ущелин», «печер» і «лабіринтів» сучасної екології та інших наук про навколишнє середовище. На вас чекає захоплююча, але дуже непроста подорож.

Серед найголовніших, фундаментальних дисциплін, що входять у програму підготовки екологів, біологія – наука про живі системи – займає особливе місце. Її вивченню Ви присвятите півтора роки і... усе життя, що лишиться (принаймні, професійне). Немає нічого прекраснішого і складнішого за Життя! Мільярди років потрібні були Природі, щоб створити ту дивну, приголомшуючу розмаїтість живого навколо нас, і нас самих серед усього. Сотень років вистачить нам, людям, щоб усе це знищити. Ми віримо, що Вам небайдужа доля життя на Землі, тому Ви докладете максимум старань до пізнання її розмаїтості і законів. Адже те, що знаєш, стає «своїм», а «своє» вже не дозволиш знищити. Шлях пізнання ж, принаймні – це шлях виділення з безіменного хаосу окремих сутностей, їхнього визначення і наступного об'єднання в групи на основі пізнаної подібності, але при збереженні всіх розходжень – не менших, а те і значно більших, ніж між людськими індивідуумами. Тобто складові біологічного пізнання – це опис, класифікація і систематизація. Ми зробимо все можливе, щоб вивчення Вами біології було максимально приємним і корисним, і, в свою чергу, висловлюємо надію, що і Ви не залишите нас на самоті на цьому нелегкому шляху. Наші заняття будуть настільки різноманітні, наскільки це можливо в умовах сучасної вищої школи України: лекції, лабораторні, практичні заняття, семінари, відвідування музеїв, ботанічних і зоологічних садів, перегляд фото- і відеоматеріалів, екскурсії в природу, двохтижнева польова практика по закінченні весняного семестру 1-го курсу, і, звичайно ж, Ваше самостійне вивчення літературних джерел, спілкування з біологами-професіоналами, а найголовніше – читання Великої Книги Природи! Спочатку просто огляньтеся навколо себе, прислухайтесь, придивіться, на мить уявіть себе первісними мисливцями (навіть у «кам'яних мішках» міст). І ви побачите, почуєте, відчуєте: Життя – скрізь!
До праці!

ВСТУП


Курс загальної біології введений у програму базової підготовки бакалаврів інженерів-екологів з метою формування в них знань про роль живих компонентів у функціонуванні природних систем. Пропонований Вашій увазі навчальний посібник побудований на підставі уявлень про природні системи як ієрархічні структури. У таблиці 1 показані природні системи відповідно до порядку їхньої ієрархії.

За визначенням Дж. Николіса (1989, с. 9), «ієрархічна система – ансамбль частин, що взаємодіють і складаються з послідовно вкладених одна в другу субодиниць у взаємодії». У такому разі ієрархія природних систем – супідрядність функціональних і структурних систем Всесвіту, при якій менші підсистеми складають більші системи, які є в свою чергу підсистемами ще більших систем.

У даному курсі природні системи утворюють чотири функціональні ряди (табл. 1, графа 1), виділені «за функціональним критерієм еволюції великомасштабної системи із стабільних субансамблів і засобів, якими такі системи здатні змінюватися під час обміну енергією та інформацією з навколишнім середовищем» (Николіс, 1989, с. 10). Кожен такий ряд підрозділяється на рівні (табл. 2, графа 3) за принципом їхньої структурної організації, що характеризує «засоби сполучення компонентів системи для досягнення компромісу в конфлікті між складністю і стійкістю» (там же, с. 9). Усього визначено 21 структурний рівень серед чотирьох функціональних рядів (табл. 2).

Живі компоненти подані в другому функціональному ряді (у вигляді обов'язкових поряд з неживими) і в третьому ряді (як цілісні системи).Біологія як наука про життя у всіх його проявах вивчає об'єкти третього ряду (табл. 1), або ряду біонтів (так називаються живі організми (живі системи) різних ступенів складності). Ці об'єкти складають усі живі компоненти другого, або геоценотичного рівня, що має вивчати екологія. Таким чином, екологія не може існувати без біології, але і не обмежується лише її межами.

Об'єкти першого (космічного) ряду як компоненти надсистем впливають на характер існування своїх підсистем – систем геоценотичного ряду, у тому числі їх живих складових. Структури четвертого (корпускулярного) ряду входять до складу як неживих, так і живих систем як підсистеми, і впливають на їх функціонування. В біології та в екології приходиться зустрічатися із впливом на живі організми як ззовні, так і зсередини. Однак вивчення власне зовнішніх джерел впливу як окремих систем складає предмети астрономії, хімії і ряду підрозділів фізики.У курсі загальної біології будуть вивчаються системи ряду біонтів, та їх різноманіття, що виникло в процесі еволюції у взаємодії з навколишнім середовищем.

Метою вивчення предмета є формування загальнобіологічних знань як складника екологічного світогляду

Завданнями вивчення є:

 • ознайомлення студентів з різноманіттям живих організмів і їх роллю в природних і антропогенних екосистемах;

 • знайомство з різними системами класифікації таксонів;

 • вивчення загальних законів еволюційного розвитку біонтів і їх комплексів.

В результаті вивчення курсу загальної біології

 • Ви зможете довідатися про:

 • загальні біологічні закони еволюційного розвитку живих організмів і їх комплексів у взаємодії з навколишнім середовищем;

 • роль різних організмів в екосистемах на основі характеру їх обміну речовин;

 • особливості будови і функцій основних вищих підрозділів світу живого.

 • Ви будете вміти:

 • на підставі знань про будову і способи життя живих об'єктів оцінювати їх функціональну роль в екосистемах;

 • використовувати міжнародну біологічну номенклатуру в своїй практичній діяльності;

 • визначати за зовнішнім виглядом, характером життєдіяльності і назвами вищих таксонів положення живого об'єкта в загальній системі і на підставі цього прогнозувати характер його життєдіяльності.
следующая страница >>