Методичні вказівки з англійської мови - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1страница 2
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Методичні вказівки по використанню мови Паскаль при виконанні лабораторних... 4 691.1kb.
Методичні вказівки до практичних занять. 3 Методичні вказівки для... 3 542.57kb.
Методичні вказівки з української мови професійного спілкування 3 340.05kb.
Методичні вказівки та індивідуальні завдання 3 482.24kb.
Методичні вказівки та контрольні завдання 1 335.38kb.
Одеська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №69 з... 1 215.45kb.
Методичні рекомендації «Впровадження елементів ситуативного навчання... 1 173.51kb.
Методичні вказівки до написання та оформлення курсових робіт 2 687.25kb.
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни 5 1574.82kb.
Методичні рекомендації щодо індивідуалізованого навчання аудіювання... 1 65.24kb.
Методичні вказівки з організації самостійної роботи 3 473.29kb.
На сцені сплять п’ятеро дітей і Маленька дівчинка зі свічкою в руках 1 60.85kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Методичні вказівки з англійської мови - страница №1/2Міністерство освіти і науки України

Національний технічний університет України

“Київський Політехнічний Інститут ”

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

для студентів I курсу факультетів ХТФ, ІФФ, ЗФ

заочної форми навчання

Київ - 2008

Методичні вказівки з англійської мови для студентів І курсу факультетів ХТФ, ІФФ, ЗФ заочної форми навчання / Уклад.: Я.С. Грищенко. – К.: КПІ, 2008. – 53 с.: іл.

Навчальне виданняМЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

для студентів І курсу

факультетів ХТФ, ІФФ, ЗФ

заочної форми навчання


Укладач: Грищенко Яна СергіївнаЗ М І С Т

Передмова.............................................................................................................................4
Unit 1......................................................................................................................................7

Unit 2....................................................................................................................................12


Unit 3....................................................................................................................................17
Unit 4....................................................................................................................................22
Unit 5....................................................................................................................................27
Unit 6...................................................................................................................................32
Unit 7...................................................................................................................................36
Reference section…………………………………………………………..…………..…42
Phonetical Rules…………………………………………………………………..……....42
Irregular Verbs…………………………………………………………..………………..48
Список використаної літератури....................................................................................52


Мета навчання англійської мови на заочному відділенні
Основною метою навчання студентів англійської мови в технічному вузі є досягнення ними рівня практичного володіння цією мовою, що в умовах заочного навчання означає формування вміння самостійно читати іноземні літературні джерела за своїм фахом з метою здобуття інформації. Ця програма передбачає, головним чином, самостійну роботу студентів. Робота під керівництвом викладача передбачається тільки під час установчих, контрольно – закріплювальних та інших занять, організованих у кожному вузі кафедрами іноземних мов.
Вимоги на заліках та екзаменах
Залік. До заліку допускаються студенти, які виконали програмні контрольні роботи і склали тести в обсязі, передбаченому програмою.

Для отримання заліку студент повинен вміти: 1. Прочитати зі словником незнайомий текст англійською мовою, який містить граматичний матеріал. Форма перевірки – письмовий чи усний переклад. Норма перекладу – 600 – 800 друкованих знаків за годину письмово чи 1000 – 1200 друкованих знаків за годину усно;

 2. Читати без словника текст, який містить вивчений граматичний матеріал і 5 – 8 незнайомих слів на 600 – 800 друкованих знаків. Форма перевірки розуміння – передача прочитаного тексту рідною мовою.

Час підготовки – 20 – 25 хвилин.
Мовний матеріал
Лексичний мінімум. За повний курс навчання студент повинен мати словниковий запас у 500 загальновживаних слів, який є основою для розширення потенціального словникового запасу до 900 – 1000 лексичних одиниць.

Граматичний мінімум. У процесі навчання студент мусить засвоїти основні граматичні явища і структури характерні для наукових текстів англійською мовою, які подані в посібнику та ілюстративних таблицях.
Методичні вказівки
Запропоновані методичні розробки створені для студентів І курсу заочного відділення факультетів ХТФ, ІФФ, ЗФ. Даний посібник має за мету допомогти студенту-заочнику у його самостійній роботі над розвитком практичних навичок правильного читання та перекладу науково-популярної літератури англійською мовою, над придбанням навичок розуміння загального змісту прочитаного уривку з монографії або статті з журналу загальнонаукової тематики без обов’язкового повного та точного перекладу всіх речень з тексту.

Матеріал методичних розробок поділяється на 7 занять. Необхідний для вивчення граматичний матеріал поданий на початку кожного заняття. Практична частина кожного заняття вміщує фонетичні вправи до тексту, текст, лексичні вправи після тексту, граматичні вправи, вправи на розвиток мовлення. Тексти методичних розробок виключно професійного спрямування.

Цей матеріал має допомогти студенту – заочнику навчитися працювати з текстами самостійно; він може також використовуватися на заняттях з викладачем.

Для того, щоб досягти успіху, студенту – заочнику необхідно з перших днів занять приступити до роботи над мовою, займаючись мовою систематично. Насамперед, необхідно навчитись вірно вимовляти звуки, необхідно, по – перше, засвоїти правила вимови окремих літер і складів, а також правил наголосу в слові та в цілому реченні; по – друге, постійно виконувати вправи з читання та вимови за відповідними розділами, рекомендованими програмою.

Щоб зрозуміти технічну літературу, треба оволодіти визначеним запасом слів та висловів. Для цього необхідно постійно читати англійською мовою навчальні тексти, газети та літературу за фахом.

Роботу над засвоєнням і збагаченням лексичного запасу рекомендується проводити наступним чином:

А. працюючи над словником, необхідно вивчити англійський алфавіт;

Б. слова доцільно виписувати у зошит у вихідній формі з відповідною граматичною характеристикою.

Оскільки основною цільовою установкою навчання є одержання інформації з іноземних джерел, особливу увагу слід приділяти читанню текстів. Розуміння іноземного тексту досягається при виконанні двох видів читання:

А. читання із загальним охопленням змісту тексту;

Б. навчальне читання.

Читаючи текст, призначений для розуміння загального змісту, треба, не звертаючись до словника, зрозуміти загальний зміст прочитаного.

Точне і повне розуміння тексту здійснюється шляхом читання тексту і детального проникнення у зміст окремих частин, для чого необхідно ознайомитися з усією лексикою, що входить до нього.

Кількість контрольних робіт, виконаних на кожному курсі, встановлюється учбовим закладом. Виконувати кожну контрольну роботу доцільно в окремому зошиті. Після одержання незадовільної рецензії рекомендується одержати додаткову консультацію у викладача. Студент може письмово звернутися до свого рецензента з проханням пояснити труднощі, що виникли під час роботи.

У процесі підготовки до заліків та екзаменів рекомендується:

А. вдруге прочитати і перекласти важкі тексти з підручника;

Б. передивитись матеріал відрецензованих контрольних робіт;

В. виконати вибірково окремі вправи з посібника для самоперевірки;

Г. повторити матеріал, що містить усні вправи.

Unit I
Grammar: 1. Present, Past, Future Simple

2. Nouns (Revision)

3. Types of Pronouns (Revision)
Pre-reading exercises
Exercise I. Pronounce the following words and word combinations:
arrange /q 'reInG/ – пристосовувати

belong to /bI 'lON/ – бути пов’язаним з чимось

can afford /q 'fLd/ – бути у змозі дозволити собі щось

decade /'dekeId/– десятиріччя

distinguish /dIs 'tINgwIS/– визначати, характеризувати

enterprise /'entqpraIz/– ініціатива

entirely /In 'taIqlI/– цілком

exaggeration / Ig "zxdZq 'reISn/– перебільшення

feature /'fi:tSq/– особливість

material science /mq 'tIqrIql "saIqns/– емпірична наука

mineralogy /"mInq 'rxlqGI/– мінералогія

natural science /'nxCrql/– природнича наука

scientific impact /'Impxkt/– науковий вплив

significant role /sIg 'nIfIkqnt "rqVl/– значуща роль


Exercise II. What do you know about scientific progress? Can you name any evidences of scientific progress?
Reading


Read closely the text; divide it into several logical parts and think of a suitable headline for each part:


SCIENTIFIC PROGRESS
Natural science is the main characteristic feature distinguishing the present civilization from the other civilizations in the past. From its early beginnings in the sixteenth century, the developments of science have influenced the course of western civilisation more and more until today it plays a most dominant role. It is not much of an exaggeration to say that we live in a world that, materially and intellectually, has been created by science.

From the point of view of the scientific impact on the mind of a man, science is an intellectual enterprise, an attempt to understand the world in a particular way. Over the past 150 years the range of human knowledge has been doubled every decade. For example, by the year 2000 human knowledge was a hundred times higher than it had been in a previous century.

The second half of the 20th century begins an entirely new era – the era of the scientific and technological revolution. In this case a particularly significant role belongs to material science. The success of it depends on developments in physics, chemistry, biology, mineralogy and engineering. Material scientists can often figure out how atoms and molecules should be arranged to meet our needs, and they mix as much material as we want at a price we can afford.
Text-based exercises
Exercise III. Fill in the correct word(s) from the list below. Use the words only once:


intellectual

feature

development

present

significant

particular

human

arranged

scientific

mind
 1. the ………...…... of a man

 1. to be …….. to meet sth

 1. ……………..….... impact

 1. ………...…….….. way

 1. ……………...... enterprise

 1. …………... knowledge

 1. ………………..……. role

 1. …………... civilisation

 1. characteristic ………..…..

 1. the ……....... of science


Exercise IV. Match the sciences listed below with the definitions:
a).biology d). physics

b).mineralogy e).engineeringc).chemistry


 1. This is the science that deals with the properties, composition, and structure of substances; reactions and transformations they undergo; and the energy released or absorbed during those processes.

 2. This is the professional art of applying science to the optimum conversion of the resources of nature to the uses of humankind.

 3. This is the study of living things and their vital processes.

 4. This is the science that deals with the structure of matter and the interactions between the fundamental constituents of the observable universe.

 5. This is the scientific study of minerals, including their physical properties, chemical composition, internal crystal structure, occurrence and distribution in nature, and origins or conditions of formation.
1.
2.
3.
4.
5.

Exercise V. Answer the following questions to check your understanding of the text:


 1. What is the main characteristic feature distinguishing the present civilization from the other civilizations in the past?

…………………………………………………………………………………………..........

 1. When does the era of the scientific and technological revolution begin?

…………………………………………………………………………………………..........

 1. What has influenced the course of western civilisation from its early beginnings in the sixteenth century?

………………………………………………………………………………………............

 1. Who can often figure out how atoms and molecules should be arranged to meet our needs?

…………………………………………………………………………..……………..........

 1. How often has the range of human knowledge been doubled over the past 150 years?

……………………………………………………………………..…………………..........
Grammar exercises
Exercise VI. Define the tense-forms used in the following sentences and translate them:


 1. The air around us is always under pressure.

…………………………………………………………………..………………….............

 1. The strength of metals decreased as the temperature increased.

…………………………………………………………………..………………….............

 1. Temperature will remain constant.

…………………………………………………………………..………………….............

 1. In the vacuum was a new sample.

…………………………………………………………………..………………….............

 1. We perform the work in cooperation with other scientists.

…………………………………………………………………..………………….............

 1. They will explore possible ways of formulating the process.

…………………………………………………………………..………………….............

 1. Her research resulted in a new mechanism of the process.

…………………………………………………………………..………………….............

 1. The entire operation takes about three seconds.

…………………………………………………………………..………………….............
Exercise VII. Give the plural of the following nouns:


 1. phenomenon ……………

 2. analysis ………………

 3. datum ………………

 4. formula ………………

 5. medium ………………

 6. foot ………………

 7. mouse ………………

 8. strategy ………………

 9. tooth ………………

 1. axis ………………

 2. thesis ………………

 3. basis ………………

 4. radius ………………

 5. half ………………

 6. looker-on ………………

 7. plus ………………

 8. portfolio ………………

 9. way ………………


Exercise VIII. Translate the sentences and define the types of pronouns in them:


 1. They did the work themselves.

…………………………………………………………………..………………….............

 1. Such acts are forbidden by law.

…………………………………………………………………..………………….............

 1. This scheduling problem consists of two stages.

…………………………………………………………………..………………….............

 1. They used our definition to solve the problem of maximization of system reliability.

…………………………………………………………………..………………….............

 1. His logic and reality made a profound appeal to them.

…………………………………………………………………..………………….............

 1. It is clear this concentration is too high.

…………………………………………………………………..………………….............

 1. One never knows what his answer may be.

…………………………………………………………………..………………….............

 1. He spent many days there.

…………………………………………………………………..………………….............
Speaking task
Exercise IX. Imagine that you have an interview with the prominent natural scientists. What do you want to ask? Perform the situation using such verbs as comment, describe, examine, perform, apply, consult, introduce, evaluate etc.
Unit II
Grammar: 1. Present, Past Continuous

2. going to

3. Numerals (Revision)
Pre-reading exercises
Exercise I. Pronounce the following words:
affect /q 'fekt/– впливати

alter /'Lltq/– змінювати

assume /q 'sjHm/– набувати

chemical /'kemIkl/– хімічний

consume /kqn 'sjHm/– споживати

damage /'dxmIG/– пошкодження

ecology /I 'kPlqGI/– екологія

environment /In 'vaIrqnmqnt/– навколишнє середовище

interrelation /"IntqrI 'leISn/– взаємозв’язок

oxygen /'PksIGqn/– кисень

protection /prq 'tekSn/– захист

substance /'sAbstqns/– речовина

water /'wLtq/– вода

withdraw /wID 'drL/– забирати


Exercise II. Read the headline of the text. What is this text about? What information do you expect to read?
Reading


Read closely the text; divide it into several logical parts and think of a suitable headline for each part:


MAN AND BIOSPHERE
Interrelations between man and the biosphere are of a fairly complex nature. Man, like every other living organism, depends for his life on what the biosphere provides: water, oxygen, food and shelter. On the other hand, the biosphere is strongly affected by all sorts of human activity.

About 200 years ago man lived in greater harmony with his environment because industry was not developed. Pre­historic man withdrew from atmosphere only the oxygen he required for respiration. Today the situation is quite different. Modern man consumes a far greater amount of oxygen to support fires, power plants and chemical processes. The carbon dioxide produced by technological processes has greatly changed the carbon dioxide concentra­tion in the atmosphere. The technology has introduced into the biosphere man-made radio-isotopes and a wide variety of synthetic materials such as plastics, insecticides, herbicides and numerous, industrial materials. These sub­stances and materials alter the biosphere.The problem of the environmental crisis has recently assumed global proportions. Scientists say, that unless some radical steps are taken, life on our planet may be irrevo­cably damaged, if not destroyed altogether.
Text-based exercises
Exercise III. Underline the correct item and translate the sentences: 1. This dispute undertakes/assumes at once reasonableness and an importance.

…………………………………………………………………..………………….............

 1. This is a fairly/rather easy problem.

…………………………………………………………………..………………….............

 1. I remained firmly and irrevocably/permanently fixed in my first resolution.

…………………………………………………………………..………………….............

 1. The students leave/withdrew from his pocket a folded paper.

…………………………………………………………………..………………….............

 1. No amount/number of fire or freshness can challenge what a man can store up in his ghostly heart.

…………………………………………………………………..………………….............
Exercise IV. Match the words with the descriptions:


a).water

 1. Relatively thin life-supporting stratum of the earth's surface, extending from a few miles into the atmosphere to the deep-sea vents of the oceans.

b).biosphere

 1. Gaseous envelope that surrounds the Earth.

c).oxygen

 1. Inorganic compound, a colourless gas with a faint, sharp odour and a sour taste when dissolved in water.

d).atmosphere

 1. Gaseous chemical element.

e).carbon dioxide

 1. Inorganic compound composed of hydrogen and oxygen, existing in liquid, gas, and solid states.
1.
2.
3.
4.
5.

Exercise V. Answer the following questions to check your understanding of the text:


 1. What is happening in the biosphere?

…………………………………………………………………..………………….............

 1. Man's influence on the biosphere is highly uneven, isn't it? Why do you think so?

…………………………………………………………………..………………….............

 1. Why did man live in a greater harmony with his environment about 200 years ago?

…………………………………………………………………..………………….............

 1. What are the conflicts that arise?

…………………………………………………………………..………………….............

 1. Who was the first to realize the necessity for a new approach to the biosphere?

…………………………………………………………………..………………….............
Grammar exercises
Exercise VI. Define the tense-forms used in the following sentences and translate them:


 1. At that time spherical joint was becoming more and more useful in the construction of glass equipment.

…………………………………………………………………..………………….............

 1. I see a man. He is coming here.

…………………………………………………………………..………………….............

 1. The discussion of the problem was going on from 2 till 3 o’clock.

…………………………………………………………………..………………….............

 1. Are you beginning the experiment on Saturday?

…………………………………………………………………..………………….............

 1. The reaction was running smoothly.

…………………………………………………………………..………………….............
Exercise VII. Put the verbs in brackets into Present Simple, Future Simple or use “going to”:


 1. Let’s clean the room. I ……….. (see) my friends tonight.

 2. In the year 2020 people ………... (drive) electric cars.

 3. I know that she ………… (hold) a meeting.

 4. The plane from Brussels ………… (arrive) at 8:30.

 5. His house is very small. He ……….. (move) to a bigger house next year.


Exercise VIII. Find the English equivalents for the words in brackets. Translate the sentences:


 1. …………… (спочатку) try, then trust.

…………………………………………………………………..………………….............

 1. This substance precipitates …………. (на одну третю) as fast as the other one.

…………………………………………………………………..………………….............

 1. …………… (одна мільйонна) of the second is required for the process to take place.

…………………………………………………………………..………………….............

 1. ………. (по-перше) we describe the management process. ……… (по-друге), the formal structures of the simulation model. ………. (по-третє), we will present selected simulation results.

…………………………………………………………………..………………….............

 1. The results of this experiment were (потрійний) ………….

…………………………………………………………………..………………….............

 1. …………… (сто тридцять п’ять) representatives of different social organizations attended the symposium.

…………………………………………………………………..………………….............

 1. We read the devise …………. (двічі) a day.

…………………………………………………………………..………………….............

 1. He was born in (тисяча дев’ятсот сімнадцятому) …………...

…………………………………………………………………..………………….............
Speaking task
Exercise IX. Look at the Picture 1 and try to describe the picture layer after layer. You can work in groups, in pairs or alone.

Picture 1. The atmosphere of the EarthUnit III
Grammar: 1. Present, Past Perfect

2. Present Perfect Continuous

3. Adjectives and Adverbs (Revision)
Pre-reading exercises
Exercise I. Pronounce the following words:
century /'senCqrI/– сторіччя

climate /'klaImqt/– клімат

drought /draVt/– посуха

earth /E:T/– земля

hemisphere /'hemIsfIq/– півкуля

mankind /mxn 'kaInd/– людство

meteorological /"mJtIqrq 'lPGIkl/– метеорологічний

news /njHz/– новини

newspaper /'njHz "peIpq/– газета

organization /"LgqnaI 'zeISn/– організація

specialist /'speSlIst/– спеціаліст

warm /wLm/– теплий


Exercise II. Read the headline of the text. What words come to your mind related to this headline? What information do you expect to read?
Reading


Read closely the text; divide it into several logical parts and think of a suitable headline for each part:


CLIMATIC FORECAST FOR THE 21ST CENTURY
Pollution is widely in the news nowadays and probably will be for a long time to come. Environmental problems appear in the newspapers almost daily.

According to scientific researches, the build-up of atmospheric C02 (carbon dioxide) has already raised the temperature in the northern hemisphere by 1.8°C since 1970 and will raise it by another 1-2°C in the near future. By 2050 the average annual temperature will be 3-4°C higher than it is now, which will gradually change the climate and the water balance. This forecast was made by a group of specialists at the Congress held in St. Petersburg. Later the World Meteorological Organization made the same forecasts at their conference in Austria. Scientists said that up till 2000 these climatic changes would not have great effect, however, they predicted that winter would become warmer and summer drier in the continental regions of Eurasia. The summer in the Arctic would become warmer, too, and the subtropical zone would stretch out northwards.At the beginning of the 21st century the climate will start changing on a wider scale. Rainfalls will increase in the northern areas and droughts will happen more often in the south. The specialists say that the rise in temperature calls for international cooperation to cope with the problems of water resources and planning in agriculture.
Text-based exercises
Exercise III. Replace the words in bold with their opposites:


a). raised

 1. You soon get used to the little difficulties.

b). high

 1. The Central Bank has lowered interest rates by 2 percent.

c). great

 1. It is cold outside today.

d). dry

 1. The sun was low in the sky.

e). warm

 1. It’s going to be wet tomorrow.
1.
2.
3.
4.
5.

Exercise IV. Match the terms with the following definitions. Choose from rainfall, environment, pollution, climate, weather forecast:


 1. The process of making air, water and soil dirty is called …………….

 2. The natural world in which people, animals and plants live is called …………….

 3. Condition of the atmosphere at a particular location over a long period of time is called …………….

 4. A description, for example on the radio or television, of what the weather will be like tomorrow or for the next few days is called …………….

 5. The total amount of rain that falls in a particular area in a particular amount of time is called …………….


Exercise V. Answer the following questions to check your understanding of the text:


 1. What kind of problems appear in the newspapers almost daily?

…………………………………………………………………..………………….............

 1. What problems will mankind face by 2050 year?

…………………………………………………………………..………………….............

 1. What changes in earth’s climate will the carbon dioxide build-up bring to the northern hemisphere?

…………………………………………………………………..………………….............

 1. When will these changes have great effect?

…………………………………………………………………..………………….............

 1. How can mankind cope with these problems?

…………………………………………………………………..………………….............
Grammar exercises
Exercise VI. Define the tense-forms used in the following sentences and translate them:


 1. After I had finished the inspection of the new engine I spoke to the engineer.

…………………………………………………………………..………………….............

 1. We do not know what is good until we have lost it.

…………………………………………………………………..………………….............

 1. They have in this paper discussed an approach to adaptive control.

…………………………………………………………………..………………….............

 1. We had agreed on these matters long before we had chosen the field of our joint investigations.

…………………………………………………………………..………………….............

 1. During recent years methods of measurements have changed considerably.

…………………………………………………………………..………………….............
Exercise VII. Identify the tenses; then match them to the correct descriptions:


 1. I have written two letters this morning.

a).expressing anger, irritation or annoyance

 1. Lisa has been writing letters all morning.

b).action which started in the past and continue up to the present

 1. Someone has been making anonymous phone calls to our house.

c).action which started in the past and lasted for some time. The result of the action is visible in the present

 1. Graham has known Errol for five years.

d).action which has happened within a specific time period which is not over at the moment of speaking

 1. Mrs. Lyon is upset. Her students have been misbehaving since lunchtime.

e).to put emphasis on the duration of an action which started in the past and continues up to the present
1.
2.
3.
4.
5.

Exercise VIII. Translate the sentences into Ukrainian and define the functions of the Adjectives or Adverbs:


 1. The variational method provides a highly precise calculation.

…………………………………………………………………..………………….............

 1. However, the problem still remains difficult.

…………………………………………………………………..………………….............

 1. Our method interprets real symmetries correctly.

…………………………………………………………………..………………….............

 1. The device is highly sensitive to noise.

…………………………………………………………………..………………….............

 1. Both differences are positive.

…………………………………………………………………..………………….............

 1. The speaker spoke quite loudly.

…………………………………………………………………..………………….............

 1. The electric field has a three-dimensional structure.

…………………………………………………………………..………………….............

 1. A statistical approach has recently proved valuable.

…………………………………………………………………..………………….............
Speaking task
Exercise IX. Look at the Pictures 2, 3 and try to describe the processes, which are happened there. You can use such words and word combinations:

Picture 2: incoming, infrared (IR) radiation, emit, surface, escape, space, greenhouse effect, radiate…

Picture 3: surface, ocean, breathable air, contain, layer, form, exist, crucial to life…

Picture 2. The Greenhouse effect and global warming


Picture 3. The biosphere of the Earth

следующая страница >>


izumzum.ru