Методичні вказівки щодо підбору матеріалу, написання та захисту контрольних робіт - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Методичні вказівки до написання та оформлення курсових робіт 2 687.25kb.
Методичні вказівки і завдання до контрольних робіт з 4 1103.21kb.
1. Затвердити «План основних заходів цивільного захисту Харківської... 1 19.83kb.
Методичні вказівки по використанню мови Паскаль при виконанні лабораторних... 4 691.1kb.
Методичні вказівки до практичних занять. 3 Методичні вказівки для... 3 542.57kb.
Заочна Вивчення курсу закінчується іспитом 1 111.47kb.
Методичні вказівки з англійської мови 2 335.96kb.
Методичні вказівки та індивідуальні завдання 3 482.24kb.
Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р 1 26.59kb.
Методичні вказівки та контрольні завдання 1 335.38kb.
Міністерство освіти і науки України 7 944.72kb.
Онтологiя метазнакiв позначення сiленцiального ефекту 1 105.29kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Методичні вказівки щодо підбору матеріалу, написання та захисту контрольних робіт - страница №1/5

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ

З КУРСУ “ФІЛОСОФІЇ”.
Вимоги та методичні вказівки

щодо підбору матеріалу,

написання та захисту контрольних робіт.

У процесі вивчення курсу “Філософія” кожен студент заочної та дистанційної форми навчання повинен виконати контрольну роботу, що є свідченням розуміння матеріалу, який ним вивчається. Контрольна робота є самостійною письмовою роботою, що виконується студентом.Тема контрольної роботи визначаються сумою трьох останніх цифр номера залікової книжки студента. Наприклад, якщо номер залікової книжки 002794, то номер контрольної роботи – 7+9+4=20.

Контрольна робота складається з двох частин: перша – з історії філософії; друга – по основним проблемам філософії. Наприклад, якщо номер контрольної роботи 20, то з першої частини тематики контрольних робіт “Історія філософії” студент вибирає тему 20 і з другої частини “Основні проблеми філософії” –також тему 20.

Перед написанням контрольної роботи треба дотримуватися таких рекомендацій:  1. Ознайомитися з запропонованою літературою: основною, додатковою, першоджерелами.

  2. Скласти детальний план контрольної роботи відповідно до опорного плану.

  3. Дати ґрунтовні відповіді на запитання контрольної роботи.

Виконуючи контрольну роботу пам’ятайте, що послідовність викладення матеріалу має відповідати плану.

Кожна частина контрольної роботи включає: вступ, теоретичне викладення питань, висновки, список використаної літератури. Якщо в контрольній роботі наводяться цитати, таблиці, цифрові данні чи Інтернет – публікації, необхідно робити посилання на відповідні джерела.


Наприклад: Розглядаючи проблему буття, Аристотель підкреслює: "Буття ж саме по собі приписується всьому тому, що визначається через форми категоріального висловлювання, тому що в яких способах здійснюються ці висловлювання, в тих же змістах визначається буття.....Крім того, буття і суще значать в означених випадках, що одне є в можливості, інше – в дійсності. Насправді,: – ми кажемо "це те, що бачить" про те, що бачить в можливості, і про те, що бачить в дійсності [ 2, 347]

(Тут 2 означає номер джерела у списку використаної літератури, а 347- номер сторінки.)

Контрольна робота має бути виконана грамотно и акуратно, набрана на комп”ютері і сформатована у Word 97-2000\XP; шрифт-Times New Roman, розмір-14 пт, міжрядковий інтервал-1,5. Формат паперу А4(210х297мм). Поля: ліворуч-2,0см, праворуч-1,0см, зверху-2,0см, знизу-2,0см, абзац-1,25 см.

На титульному аркуші необхідно зазначити: назву вищого навчального закладу (Національний авіаційний університет), кафедру (філософіі), № контрольної робіти,теми 1 і 2 частин роботи, прізвище, ім”я та по-батькові, номер спеціальності, номер залікової книжки, номер групи.Зразок оформлення контрольної роботи
Титульний аркуш

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний авіаційний університет

ІЗДН


Кафедра філософії

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни “Філософія”

на тему:

частина 1 “Світогляд та його суспільно-історичний характер.”

частина 2 “ Принципи, закони і категорії діалектики.”

Виконав:


Петров Іван Васильович

спеціальність__________

курс_________________

група________________

№ залікової книжки________________

варіант к/р. №___________


Київ 2006Перша сторінка


Контрольна робота з філософії №1

Частина 1.

Тема: Світогляд та його суспільно-історичний характер.

План


Вступ


1. Структура та основні компоненти світогляду.Співвідношення побутового та наукового рівнів світогляду.

2. Історичні типи світогляду: міфологічний, релігійний, філософський.


Висновки


Список літератури
З другої сторінки – текст роботи з виділенням вступу і окремих пунктів плану.

Вступ: текст вступу (1-2 сторінки).

1. Структура та основні компоненти світогляду.Співвідношення побутового та наукового рівнів світогляду (Текст 1-го розділу)

2. Історичні типи світогляду: міфологічний, релігійний, філософський.(Текст 2-го розділу)

Висновки: текст висновків(4-5 висновків)


Список літератури: список використаної літератури (4-5 джерел з обов’язковими посиланнями в тексті):
1.ВВЕДЕНИЕ в философию: Учебник для вузов. В 2 ч. / Фролов И.Т., Араб-Оглы Э.А., Арефьева Г.С. и др. – М.: Политиздат, 1989. – Ч. 1.

2.ВВЕДЕНИЕ в философию: Учебное пособие для вузов. / авт. кол. Фролов И.Т и др. – М.: Республика, 2004.

3.КАНКЕ В.А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов. – М., 2002.

4.СПИРКИН А.Г. Философия: Учебник для вузов.- М., Гардарики 2003.

5.ФИЛОСОФСКИЙ энциклопедический словарь. – М., 1994 – /див. поняття «мировоззрение», «мир», «мифология», «мироощущение», «миропонимание»,”философия”.

6.ФІЛОСОФІЯ: Підручник /І.В. Бичко, І.В. Бойченко, ін. - К., 2001. – Розділ 1.

7.ФІЛОСОФІЯ: Посібник для студентів вищих навчальних закладів /Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. – К.: Академія, 2001.

Контрольна робота оцінюється відповідно до того, наскільки самостійно і правильно висвітлено зміст та основні питання теми з урахуванням усних відповідей студента на додаткові питання. Викладення контрольної роботи має бути творчим. Усі контрольні роботи перевіряються на предмет Інтернет-плагіату.


! Контрольна робота, тема якої взята студентом на власний розсуд, не зараховується.

Якщо контрольна робота не зарахована, студент повинен написати нову, з урахуванням зроблених рецензентом зауважень і подати їх знову.

Після виконання, реєстрації та захисту контрольних робіт студент допускається до іспиту.


ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ.

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ.Контрольна робота №1


Тема: Світогляд та його суспільно - історичний характер:

1. Структура та основні компоненти світогляду.Співвідношення побутового та наукового рівнів світогляду.

2. Історичні типи світогляду: міфологічний, релігійний, філософський.

Література:

Основна:

ВВЕДЕНИЕ в философию: Учебник для вузов. В 2 ч. / Фролов И.Т., Араб-Оглы Э.А., Арефьева Г.С. и др. – М.: Политиздат, 1989. – Ч.

ВВЕДЕНИЕ в философию: Учебное пособие для вузов. / авт кол. Фролов И.Т и др. – М.: Республика, 2004

КАНКЕ В.А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов. – М., 2002.

СПИРКИН А.Г. Философия: Учебник для вузов.- М., Гардарики 2003.

ФИЛОСОФСКИЙ энциклопедический словарь. – М., 1994 – /див. поняття «философия», «культура», «мировоззрение», «мир», «мифология», «мироощущение», «миропонимание».

ФІЛОСОФІЯ: Підручник /І.В. Бичко, І.В. Бойченко, ін. - К., 2001. – Розділ 1.

ФІЛОСОФІЯ: Посібник для студентів вищих навчальних закладів /Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. – К.: Академія, 2001..Додаткова:

ГУРЕВИЧ П.С. Основы философии: Учебник. – М.: Гардарики, 2000..

ДРОТЯНКО Л.Г. Фундаментальне та прикладне знання як соціокультурна і праксеологічна проблема: Монографія. – К.: Четверта хвиля, 1998.

МАМАРДАШВИЛИ М.К. Как я понимаю философию. – М.: Прогресс, 1992.

ШАПОВАЛОВ В.Ф. Основы философии. От классики к современности, изд. 2-е, доп.: Учеб. пособие для вузов. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000..

Першоджерела:

МИР философии: Книга для чтения. В 2-х частях. Ч.1 – М.: Политиздат, 1991. – С. 10-13, 15, 18-21, 25, 53, 57-58.

ОРТЕГА-И-ГАССЕТ Х. Что такое философия? – М.: Наука, 1991. – С. 51-192.

СУМЕРКИ БОГОВ. - М.:Изд. полит. литературы . 1989.- С.223.

ХАЙДЕГГЕР М. Основные понятия метафизики. Что такое метафизика // Вопросы философии, 1989, № 9.

ЯСПЕРС К. Философская вера // Смысл и назначение истории. – М.: Политиздат, 1991. – с. 420-431.


Контрольна робота №2.
Тема: Філософія: коло її проблем. Предмет філософії

1. Специфіка філософських проблем. Об’ект і предмет філософії. Матеріалізм та ідеалізм.

2. Відношення «людина – світ» як основна проблема філософії.
Література:

Основна:

ВВЕДЕНИЕ в философию: Учебник для вузов. В 2 ч. / Фролов И.Т., Араб-Оглы Э.А., Арефьева Г.С. и др. – М.: Политиздат, 1989. – Ч. 1 – 367 с

ВВЕДЕНИЕ в философию: Учебное пособие для вузов. / авт кол. Фролов И.Т и др. – М.: Республика, 2004

КАНКЕ В.А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов. – М., 2002..

СПИРКИН А.Г. Философия: Учебник для вузов.- М., Гардарики 2003.

ФИЛОСОФСКИЙ энциклопедический словарь. – М., 1994 – /див. поняття «философия», «культура», «мировоззрение», «мир», «мифология», «мироощущение», «миропонимание».

ФІЛОСОФІЯ: Підручник /І.В. Бичко, І.В. Бойченко, ін. - К., 2001. – Розділ 1.

ФІЛОСОФІЯ: Посібник для студентів вищих навчальних закладів /Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. – К.: Академія, 2001Додаткова:

ГУРЕВИЧ П.С. Основы философии: Учебник. – М.: Гардарики, 2000.

ДРОТЯНКО Л.Г. Фундаментальне та прикладне знання як соціокультурна і праксеологічна проблема: Монографія. – К.: Четверта хвиля, 1998..

МАМАРДАШВИЛИ М.К. Как я понимаю философию. – М.: Прогресс, 1992.

ШАПОВАЛОВ В.Ф. Основы философии. От классики к современности, изд. 2-е, доп.: Учеб. пособие для вузов. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000.

Першоджерела:

МИР философии: Книга для чтения. В 2-х частях. Ч.1 – М.: Политиздат, 1991. – С. 10-13, 15, 18-21, 25, 53, 57-58.

ОРТЕГА-И-ГАССЕТ Х. Что такое философия? – М.: Наука, 1991. – С. 51-192.

СУМЕРКИ БОГОВ. - М.:Изд. полит. литературы . 1989.- С.223.

ХАЙДАГГЕР М. Основные понятия метафизики. Что такое метафизика // Вопросы философии, 1989, № 9.

ЯСПЕРС К. Философская вера // Смысл и назначение истории. – М.: Политиздат, 1991. – с. 420-431.


Контрольна робота №3
Тема: Філософія в системі культури

1. Філософія як теоретичне ядро культури.

2. Взаємозв’язки філософії з наукою, культурою, релігією і політикою. Основні функції філософії.

Література:

Основна:

ВВЕДЕНИЕ в философию: Учебник для вузов. В 2 ч. / Фролов И.Т., Араб-Оглы Э.А., Арефьева Г.С. и др. – М.: Политиздат, 1989. – Ч. 1.

ВВЕДЕНИЕ в философию: Учебное пособие для вузов. / авт кол. Фролов И.Т и др. – М.: Республика, 2004

КАНКЕ В.А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов. – М., 2002.

СПИРКИН А.Г. Философия: Учебник для вузов.- М., Гардарики 2003.

ФИЛОСОФСКИЙ энциклопедический словарь. – М., 1994 – /див. поняття «философия», «культура», «мировоззрение», «мир», «мифология», «мироощущение», «миропонимание».

ФІЛОСОФІЯ: Підручник /І.В. Бичко, І.В. Бойченко, ін. - К., 2001. – Розділ 1.

ФІЛОСОФІЯ: Посібник для студентів вищих навчальних закладів /Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. – К.: Академія, 2001.Додаткова:

ГУРЕВИЧ П.С. Основы философии: Учебник. – М.: Гардарики, 2000.

ДРОТЯНКО Л.Г. Фундаментальне та прикладне знання як соціокультурна і праксеологічна проблема: Монографія. – К.: Четверта хвиля, 1998.

МАМАРДАШВИЛИ М.К. Как я понимаю философию. – М.: Прогресс, 1992.

ШАПОВАЛОВ В.Ф. Основы философии. От классики к современности, изд. 2-е, доп.: Учеб. пособие для вузов. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000.

Першоджерела:

МИР философии: Книга для чтения. В 2-х частях. Ч.1 – М.: Политиздат, 1991. – С. 10-13, 15, 18-21, 25, 53, 57-58.

ОРТЕГА-И-ГАССЕТ Х. Что такое философия? – М.: Наука, 1991. – С. 51-192.

СУМЕРКИ БОГОВ. - М.:Изд. полит. литературы . 1989.- С.223.

ХАЙДАГГЕР М. Основные понятия метафизики. Что такое метафизика // Вопросы философии, 1989, № 9.

ЯСПЕРС К. Философская вера // Смысл и назначение истории. – М.: Политиздат, 1991. – с. 420-431.Контрольна робота №4


Тема: Умови виникнення та ранній етап античної філософії

1. Умови виникнення, особливості та етапи розвитку античної філософії.

2. Розвиток ідей в натурфілософських школах Стародавньої Греції (мілетська, піфагорейська, Геракліт, елеати).Демокріт.

Література:

Основна:

ВВЕДЕНИЕ в философию: Учебник для вузов. В 2 ч. / Фролов И.Т., Араб-Оглы Э.А., Арефьева Г.С. и др. – М.: Политиздат, 1989. – Ч..

ВВЕДЕНИЕ в философию: Учебное пособие для вузов. / авт кол. Фролов И.Т и др. – М.: Республика, 2004.

ИСТОРИЯ философии в кратком изложении. –М. 1991.

ІСТОРІЯ філософії. Підручник / за ред. Ярошовця В.І. –К.: ПАРАПАНЖ. 2002.

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ: Підручник /Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. - К.: Либідь, 2001.

КАНКЕ В.А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов. – М., 2002.

ФИЛОСОФСКИЙ энциклопедический словарь. – М., 1994 /см. статьи «элеаты», «Гераклит», «Демокрит».

ФІЛОСОФІЯ: Посібник для студентів вищих навчальних закладів /Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. – К.: Академія, 2001.

Додаткова:

АСМУС В.Ф. Античная философия. – М., 1976.

ВИНДЕЛЬБАНД Вильгельм. История философии. К.: Нико-Центр., 1997.

ГУРЕВИЧ П.С. Основы философии: Учебник. – М.: Гардарики, 2000

РЕАЛЕ ДЖ. АНТИСЕРИ Д. История западной философии. От истоков до наших дней в 4-х т. – СПб, 1997. – Т.1.

ШАПОВАЛОВ В.Ф. Основы философии. От классики к современности, изд. 2-е, доп.: Учеб. пособие для вузов. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000.Першоджерела:

АНТОЛОГИЯ мировой философии. В 4-х томах. Т.1, ч.1. и 2. – М.: Мысль, 1969. – С. 262-580.

МИР философии. Книга для чтения. В 2-х частях. – М., 1991. -Ч.1. – С. 184-187; 190-192; 412-414.

Контрольна робота №5
Тема: Філософські ідеї періоду «високої класики»

1. Філософська система Платона.

2. Провідні ідеї філософії Аристотеля.
Література:

Основна:

ВВЕДЕНИЕ в философию: Учебник для вузов. В 2 ч. / Фролов И.Т., Араб-Оглы Э.А., Арефьева Г.С. и др. – М.: Политиздат, 1989. – Ч.

ВВЕДЕНИЕ в философию: Учебное пособие для вузов. / авт кол. Фролов И.Т и др. – М.: Республика, 2004.

ИСТОРИЯ философии в кратком изложении. –М. 1991.

ІСТОРІЯ філософії. Підручник / за ред. Ярошовця В.І. –К.: ПАРАПАНЖ. 2002.

ІСТОРІЯ ФІЛОСОФІЇ: Підручник /Бичко А.К., Бичко І.В., Табачковський В.Г. - К.: Либідь, 2001.

КАНКЕ В.А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник для вузов. – М., 2002.

ФИЛОСОФСКИЙ энциклопедический словарь. – М., 1994 /см. статьи «софисты», «Платон», «Аристотель».

ФІЛОСОФІЯ: Посібник для студентів вищих навчальних закладів /Причепій Є.М., Черній А.М., Гвоздецький В.Д., Чекаль Л.А. – К.: Академія, 2001..

Додаткова:

АСМУС В.Ф. Античная философия. – М., 1976.

ВИНДЕЛЬБАНД Вильгельм. История философии. К.: Нико-Центр., 1997.

ГУРЕВИЧ П.С. Основы философии: Учебник. – М.: Гардарики, 2000.

РЕАЛЕ ДЖ. АНТИСЕРИ Д. История западной философии. От истоков до наших дней в 4-х т. – СПб, 1997. – Т.1.

ШАПОВАЛОВ В.Ф. Основы философии. От классики к современности, изд. 2-е, доп.: Учеб. пособие для вузов. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2000..


Першоджерела:

АНТОЛОГИЯ мировой философии. В 4-х томах. Т.1, ч.1. и 2. – М.: Мысль, 1969. – С. 262-580.

МИР философии. Книга для чтения. В 2-х частях. – М., 1991. -Ч.1. – С. 184-187; 190-192; 412-414.

следующая страница >>


izumzum.ru