Методичні вказівки до практичних занять. 3 Методичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентів - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни 5 1574.82kb.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів... 7 857.28kb.
Методичні вказівки з організації самостійної роботи 3 473.29kb.
Методичні вказівки з англійської мови 2 335.96kb.
Методичні вказівки та індивідуальні завдання 3 482.24kb.
Біохімія зуба І слини: Метод указ для студентів стоматологічного... 6 625.33kb.
Методичні вказівки та контрольні завдання 1 335.38kb.
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу «Метеорологія... 1 43.33kb.
Методичні вказівки до написання та оформлення курсових робіт 2 687.25kb.
Методичні вказівки до другої частини модулю "Філософія" для студентів... 1 252.68kb.
Робоча програма і методичні вказівки до курсу «Історія образотворчого... 1 328.73kb.
Йоганн Вольфганг Гете (1749-1832). Життєвий та творчий шлях поета 1 94.83kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Методичні вказівки до практичних занять. 3 Методичні вказівки для самостійної позааудиторної - страница №2/3


1.2.3. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи студентів.

з/п

ТЕМА

Кількість годин

Вид контролю
Змістовий модуль 1.1.

Загальні питання. Основи та особливості плас­тич­ної і реконструктивної хірургії. Особливості ви­ко­­нання пластичних і реконструктивних опера­цій (ви­моги до операційного розрізу, способи за­к­рит­тя опе­раційної рани, види швів, сучасний шовний матеріал).

8

Поточний контроль на практичних заняттях, тестовий контроль

2.

Загальні питання. Основи та особливості пластич­ної і реконструктивної хірургії. Сучасні хірур­гіч­ні про­фі­лактичні методи усунення зморшок шкіри об­л­иччя (дермабразія, армування золотими нитка­ми, ін’єк­цій­ні методики, використання препаратів ботулізму).


7

Поточний контроль на практичних заняттях, тестовий контроль
Змістовий модуль 2.3.

Типовий ліфтінг шкіри обличчя та SMAS, блефаропластика, фронтопластика.


4

Поточний тестовий контроль, тестовий контроль

4.Естетична хірургія тулуба та кінцівок (абдомінопластика, ліпосакція, ліпоскульптура, дермоліпектомія кінцівок).

8

Поточний тестовий контроль, тестовий контроль

5.

Абдомінопластика - показання до виконання, види дефектів передньої стінки черевної порожнини, типи операцій, особливості післяопераційного періоду, можливі ускладнення.


9

Підсумковий модульний контроль, тестовий контроль

6.

Естетична редукційна маммопластика, маммопексія, секторальна резекція молочної залози та сучасна техніка мастектомії.


4

Поточний контроль на практичних заняттях, тестовий контроль

7.

Ендопротезування молочної залози.


4

Поточний контроль на практичних заняттях, тестовий контроль

8.

Сучасна реконструктивна хірургія молочної зало­зи із застосуванням ауто- та алотканин (рекон­струкція молочної залози за допомогою ТРАМ-клаптя, складного клаптя m. latissimus dorsi.

4

Поточний контроль на практичних заняттях, тестовий контроль

9.

Реконструктивна хірургія з використанням складних клаптів за допомогою мікросудинних анастомозів.


7

Поточний контроль на практичних заняттях, тестовий контроль
Разом

55
1.2.4. Структура залікових кредитів модулів.

Структура залікового кредиту – модуля 1


Пластична та реконструктивна хірургія

Тема

Кількість годин

Індивід. СРС

Практичні

заняття


СРС
Змістовий модуль 1. Загальні питання. Основи та особливості пластичної та реконструктивної хірургії.

1. Загальні питання пластичної та реконструктивної хірургії

4

3

Впродовж модуля огляд наукової літератури за темами. Підготовка рефератів, доповідей тощо.

2. Особливості виконання пластичних та реконструктивних операцій

4

3

3. Способи заміщення дефектів тканин

4

3

4. Загальні принципи заміщення дефектів тканин

4

5. Загальні принципи реконструктивної хірургії

4

3

6. Особливості естетичної хірургії-І

4

3

7. Особливості естетичної хірургії-ІІ

4

Змістовий модуль 2. Пластична та реконструктивна хірургія вроджених та набутих вад окремих ділянок тіла: голови, тулуба та кінцівок.

8. Загальні принципи естетичної хірургії голови та шиї

4

2
9. Методи операцій фронтопластики, блефаро­пластики, фейс-ліфтінга, пересадки волосся

4

2

10. Принципи консервативної косметології

4

4

11. Отопластика

4

4

12. Ринопластика. Принципи виконання, анатомічні особливості

4

2

13. Відкрита та закрита ринопластика, методи операцій

4

2

14. Маммопластика. Принципи виконання

4

2

15. Методи маммопластики

4

2

16. Абдомінопластика

4

4

17. Пластика кінцівок

4

4

18. Ліпосакція та ліпофілінг

4

4

19. Операції на статевих органах

4

4

20. Перспективні напрямки розвитку пластичної та реконструктивної хірургії

4

4

Семестровий залікРАЗОМ ГОДИН 135 год., 4,5 кредити

80

551.3. Засоби проведення контролю знань студентів.

Форми контролю і система оцінювання здійснюються відповідно до вимог програми дисципліни та Інструкції про систему оцінювання навчальної діяльності студентів при кредитно-модульній системі організації навчального процесу, затвердженої МОЗ України (2005).

Оцінка за модуль визначається за поточну навчальну діяльність (у балах) та виставляється при оцінюванні теоретичних знань та практичних навичок відповідно до переліків, визначених програмою дисципліни.

Максимальна кількість балів, що присвоюється студентам при засвоєнні модуля за поточну навчальну діяльність – 200.


1.3.1. Засоби проведення поточного контролю знань.

Поточний контроль здійснюється на кожному практичному занятті.

Максимальна кількість, яку може набрати студент при вивченні практичних занять модуля дорівнює 188 балам (див. таблицю).


теми

з/п

Модуль

(поточна навчальна діяльність)Максимальна

кількість балів

1.

Тема 1

10

2.

Тема 2

10

3.

Тема 3

10

4.

Тема 4

10

5.

Тема 5

10

6.

Тема 6

9

7.

Тема 7

9

8.

Тема 8

10

9.

Тема 9

10

10

Тема 10

10

11

Тема 11

9

12

Тема 12

9

13

Тема 13

9

14

Тема 14

9

15

Тема 15

9

16

Тема 16

9

17

Тема 17

9

18

Тема 18

9

19

Тема 19

9

20

Тема 20

9
Разом змістові модулі

188
Індивідуальна самостійна робота

12
Всього

200

Сума балів за кожне заняття складається з:

- відповіді на тестові завдання: максимум 4 бали (при відповідях на 4 тести) або 5 балів (при відповідях на 5 тестів);

- розв’язання ситуаційної задачі: максимум 2 бали;

- виконання практичного завдання або відповіді на теоретичне питання: максимум 3 бали.

За кожну правильну відповідь на тестове завдання студент отримує 1 бал.

За правильно розв’язану ситуаційну задачу студент отримує 2 бали, при її розв’язанні після навідних питань викладача – 1 бал.

При відповіді на теоретичне питання студент отримує 3 бали, якщо відповідь повністю правильна, 2 бали - якщо він допустив певні несуттєві неточності і 1 бал – якщо висвітлив питання не в повному об’ємі. При виконанні практичного завдання студент отримує 3 бали при його правильному виконанні, 2 бали – при виконанні з певними неточностями і 1 бал – при виконанні лише його окремих складових частин.
Оцінювання індивідуальної самостійної роботи студентів (індивідуальних завдань):

Кількість балів за різні види індивідуальної самостійної роботи студента (СРС) залежить від її обсягу і значимості, але не більше 12 балів. Ці бали додаються до суми балів, набраних студентом за поточну навчальну діяльність.

Кількість балів за різні види індивідуальної самостійної роботи студента:

- виступ з науковою працею на студентській науковій конференції з призовим місцем – 10 балів;

- виступ з науковою працею на студентській науковій конференції без призового місця – 8 балів;

- участь у роботі студентського наукового гуртка без виступу на студентській науковій конференції (з відвідуванням не менше половини його засідань) – 5 балів;

- повідомлення на практичному занятті про прочитану в науковому журналі статтю за темою практичного заняття – 1 бал;

- чергування в клініці – 1 бал.Оцінювання самостійної роботи:

Оцінювання самостійної роботи студентів, яка передбачена в темі поряд з аудиторною роботою, здійснюється під час поточного контролю теми на відповідному аудиторному занятті.1.3.2.Засоби проведення підсумкового контролю знань.

Підсумковий контроль засвоєння – семестровий залік. Результати складання заліку оцінюються за двобальною шкалою: “зараховано”, “не зараховано”.Семестровий залік зараховується студенту, якщо він набрав не менше 100 балів.

Для тих студентів, які хочуть поліпшити оцінку з дисципліни, по завершенню вивчення дисципліни навчальним планом передбачено термін для перескладання.1.4. Перелік навчально-методичної літератури.

1.4.1.Основна література.

1. Белоусов А.Е. Очерки пластической хирургии. Т.1: Рубцы и их коррекция. – СПб.: Командор-SPB, 2005. – 128 с.

2. Боровиков А.М. Птоз молочной железы //Избр. вопросы пластической хирургии. – 2005. – Т. 1, №12. – 72 с.

3. Буянов В.М, Егиев В.Н., Удотов О.А. Хирургический шов. – 2000. – 93 с.

4. Фришберг И.А. Косметические операции на лице. – Москва, ИКЦ «Академкнига», 2005.-276 с.

5. Хірургічне лікування косметичних дефектів передньої черевної стінки у хворих з ожирінням / Мішалов В.Г., Храпач В.В., Балабан О.В., Валецький В.Л. – К.: ВІТ-А-ПОЛ, 2003.– 102 с.6. Шпитальна хірургія / За ред. Л.Я.Ковальчука.- Тернопіль: Укрмедкнига, 1999.-590 с.

1.4.2. Додаткова література.

7. Gonzales-Ulloa M. et al. Aestetic Plastic Surgery.- Padova:Piccin, 1987-1988.-V.-5, P.3.

8. Rees Thomas D. Aestetic plastic Surgery. Vol.2.-W.B. Saunders company, 1980.-1072 p.

9. Золтан Я. Cicatrix optima (Операционная техника и условия заживления ран. Третье издание на русском языке).- Budapest: Akademiai Kiado', 1974.- 175 c.
2.1. Загально-методичні матеріали.

2.1.1. Мета і завдання дисципліни.

Мета вивчення пластичної та реконструктивної хірургії – засвоєння теоретичних та практичних знань з етіології, патогенезу, клінічних проявів косметичних деформацій, методів їх діагностики, консервативного та оперативного лікування, профілактики ускладнень та методів реабілітації хворих з даною хірургічною патологією у межах, відповідних підготовці лікаря загального профілю, з урахуванням особливостей його спеціальності.Кінцеві цілі дисципліни:

6110 Визначати найбільш поширені клінічні симптоми і синдроми в клініці хірургічних хвороб, зокрема в пластичній та реконструктивній хірургії.

20156 Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного фахівця та принципами фахової субординації у хірургії, зокрема в пластичній та реконструктивній хірургії.

20157 Трактувати загальні принципи лікування, реабілітації і профілактики найбільш поширених хірургічних захворювань, зокрема в пластичній та реконструктивній хірургії.

18517 Здійснювати прогноз щодо життя та працездатності при найбільш поширених хірургічних захворюваннях, зокрема в пластичній та реконструктивній хірургії.

8321 Визначати основні етіологічні та патогенетичні фактори найбільш поширених хірургічних захворювань, зокрема в пластичній та реконструктивній хірургії.

8322 Класифікувати і аналізувати типову клінічну картину найбільш поширених хірургічних захворювань, зокрема в пластичній та реконструктивній хірургії.

8323 Складати план обстеження та аналізувати дані лабораторних та інструментальних обстежень при типовому перебігу найбільш поширених хірургічних захворювань, зокрема в пластичній та реконструктивній хірургії.

18611 Демонструвати вміння виконувати необхідні медичні маніпуляції. 20159 5к Проводити первинну і вторинну профілактику найбільш поширених хірургічних захворювань, зокрема в пластичній та реконструктивній хірургії.

38515к Надавати невідкладну медичну допомогу при найбільш поширених хірургічних захворюваннях, зокрема в пластичній та реконструктивній хірургії.

38485к Проводити диференціальну діагностику, обгрунтовувати і формулювати попередній діагноз при найбільш поширених хірургічних захворювань, зокрема в пластичній та реконструктивній хірургії.

20112 5к Визначати тактику ведення (принципи оперативних втручань та консервативного лікування, реабілітаційні заходи) при найбільш поширених хірургічних захворюваннях та їх ускладненнях, зокрема в пластичній та реконструктивній хірургії.

38475к Виявляти різні клінічні варіанти та ускладнення найбільш поширених хірургічних захворювань, зокрема в пластичній та реконструктивній хірургії.

20075 6к Демонструвати вміння ведення медичної документації у клініці хірургічних хвороб, зокрема в пластичній та реконструктивній хірургії.

20114 6к Діагностувати ускладнені та атипові форми найбільш поширених хірургічних захворювань, зокрема в пластичній та реконструктивній хірургії.

2.1.2. Аналіз зв'язків із суміжними дисциплінами.

Програма базується на вивченні студентами морфологічних дисциплін: анатомії людини; гістології, цитології та ембріології; фізіології; патоморфології; патофізіології; клінічних дисциплін - загальної хірургії (з оперативною хірургією та топографічною анатомією), хірургії, пропедевтики внутрішньої медицини, фармакології, - й інтегрується з цими дисциплінами; закладає студентам масив знань з пластичної та реконструктивної хірургії, передбачає інтеграцію викладання з травматологією та ортопедією, нейрохірургією, анестезіологією та інтенсивною терапією, урологією, акушерством і гінекологією та іншими навчальними дисциплінами, де застосовуються хірургічні методи лікування, а також іншими клінічними дисциплінами – терапією, ендокринологією, функційною діагностикою тощо, - та формує уміння застосовувати знання в процесі професійної діяльності на рівні лікаря загальної практики.2.1.3. Методи активізації та інтенсифікації навчання.

1. Розвязування ситуаційних задач з двома структурними одиницями: умовами і питаннями (перебіг захворювання у пацієнта, дані лабораторного, рентгенологічного, ендоскопічного обстежень, постановка діагнозу, призначення лікування).

2. Впровадження в навчальний процес ігрових методик викладання: тестовий контроль на комп'ютері, конкурси, вікторини.

3. Написання студентами рефератів на тему заняття.

4. Написання історії хвороби.

<< предыдущая страница   следующая страница >>