Методичні вказівки до практичних занять. 3 Методичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентів - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни 5 1574.82kb.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів... 7 857.28kb.
Методичні вказівки з організації самостійної роботи 3 473.29kb.
Методичні вказівки з англійської мови 2 335.96kb.
Методичні вказівки та індивідуальні завдання 3 482.24kb.
Біохімія зуба І слини: Метод указ для студентів стоматологічного... 6 625.33kb.
Методичні вказівки та контрольні завдання 1 335.38kb.
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу «Метеорологія... 1 43.33kb.
Методичні вказівки до написання та оформлення курсових робіт 2 687.25kb.
Методичні вказівки до другої частини модулю "Філософія" для студентів... 1 252.68kb.
Робоча програма і методичні вказівки до курсу «Історія образотворчого... 1 328.73kb.
Йоганн Вольфганг Гете (1749-1832). Життєвий та творчий шлях поета 1 94.83kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Методичні вказівки до практичних занять. 3 Методичні вказівки для самостійної позааудиторної - страница №1/3Міністерство охорони здоровя України

Івано-Франківський національний медичний університет

Кафедра хірургії стоматологічного факультету

Навчально-методичний комплекс

для забезпечення навчального процесу з курсу за вибором

«ПЛАСТИЧНА ТА РЕКОНСТРУКТИВНА ХІРУРГІЯ»


Спеціальності: 7.110101 - “Лікувальна справа”

7.110104 - “Педіатрія”

м. Івано-Франківськ

Зміст

1. Робоча навчальна програма.

1.1. Робочий навчальний план.

1.2. Тематичні плани.

1.2.1. Тематичний план лекцій.

1.2.2. Тематичний план практичних занять.

1.2.3. Тематичний план самостійної позааудиторної роботи студентів.

1.2.4. Структура залікових кредитів модулів.

1.3. Засоби проведення контролю знань студентів.

1.3.1. Засоби проведення поточного контролю знань.

1.3.2. Засоби проведення підсумкового контролю знань.

1.4. Перелік навчально-методичної літератури.

1.4.1. Основна література.

1.4.2. Додаткова література.

2. Методичне забезпечення навчального процесу.

2.1. Загально-методичні матеріали.

2.1.1. Мета і завдання дисципліни.

2.1.2. Аналіз зв'язків із суміжними дисциплінами.

2.1.3. Методи активізації та інтенсифікації навчання.

2.1.4. Основні знання та вміння, які набувають студенти.

2.1.5. Перелік основних практичних навичок.2.2. Методичні матеріали для викладачів.

2.2.1. Тези або тексти лекцій.

2.2.2. Методичні розробки до ведення практичних занять.

2.3. Методичні матеріали для студентів.

2.3.1. Методичні вказівки до практичних занять.

2.3.2. Методичні вказівки для самостійної позааудиторної роботи студентів.

2.3.3. Форми і тематика навчально-дослідницької та науково-дослідної роботи студентів.3. Матеріальне забезпечення навчального процесу.

Міністерство охорони здоров'я України

Івано-Франківський національний медичний університет

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший проректор ІФНМУ

Ерстенюк Г.М.

(підпис, прізвище, ініціали)

___._________. 20 р.

РОБОЧА ПРОГРАМА

пластична та реконструктивна хірургія (курс за вибором)


(назва навчальної дисципліни)
7.110101 - “Лікувальна справа”, 7.110104 - “Педіатрія”

(шифр, назва спеціальності)


Факультет: медичний.

Кафедра: хірургії стоматологічного факультету.


Нормативні дані

Форма навчанняКурс

Семестр

Кількість годин

Залік,

диф. залік (семестр)
Іспит

(семестр)

Всього

Аудиторних

С

П

РС


Лекції

Практичні занят­тя

Лаборатор- ні заняття

Семі-нар­ські

заняття


Денна-

135 год.

4,5 кре-


дита крередити

-

80

-

-

55

залік

-

Вечірня

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Заочна

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Робочу програму склали: проф. Пиптюк О.В., доц. Сабадош Р.В.Івано-Франківськ - 2010

Робоча програма дисципліни «Пластична та реконструктивна хірургія (курс за вибором)» для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації спеціальностей 7.110101 - “лікувальна справа” і 7.110104 - “педіатрія” складена на основі наступних нормативних документів:

1) типової навчальної програми «Пластична та реконструктивна хірургія (курс за вибором)» для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації спеціальностей 7.110101 - “лікувальна справа” і 7.110104 - “педіатрія”, погодженої з директором Центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти МОЗ України та затвердженої заступником міністра МОЗ України (2010 р.);

2) наказу МОЗ України від 31.01.2005 року № 52 „Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” кваліфікації „лікар” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації України за спеціальностями „лікувальна справа”, „педіатрія”, „медико-профілактична справа”;

3) наказу МОЗ України № 414 від 23.07.07 Про внесення змін до наказу МОЗ України від 31.01.2005 № 52 „Про затвердження та введення нового навчального плану підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” кваліфікації „лікар” у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації України за спеціальностями „лікувальна справа”, „педіатрія”, „медико-профілактична справа””.


Робочу програму обговорено на засіданні кафедри ” ” __________ 2010 р.

Протокол № ___

Завідувач кафедри професор Пиптюк О.В.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)

Програму ухвалено на засіданні циклової методичної комісії ” ” _______ 2010 р.

Протокол №____

Голова циклової комісії професор Шевчук І.М.

(підпис, вчене звання, прізвище, ініціали)
1. Робоча навчальна програма.

1.1. Виписка з робочого навчального плану.

Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Програму навчальної дисципліни “Пластична та реконструктивна хірургія” виділено в один модуль, який у свою чергу поділяються на 2 змістових модулі.


Структура навчальної дисципліни

Кількість годин, з них

Рік навчання


Вид контролю


Всього


Аудиторних

СПРС


Лекції

Практичні заняття

Модуль1:

Пластична та реконструктивна хірургія
Змістовий модуль1:

Загальні питання. Основи та особливості пластичної та реконструктивної хірургії.
Змістовий

модуль 2:

Пластична та реконструктивна хірургія вроджених та набутих вад окремих ділянок тіла: голови, тулуба та кінцівок.

135 год.

4,5 кредити

43 год.

92 год.


-

-

-
80

28

52
55

15

406

Підсумковий модульний контроль

Поточний модульний контроль

-//-1.2. Тематичні плани.

1.2.1. Тематичний план лекцій.

Лекції типовою програмою не передбачені.1.2.2. Тематичний план практичних занять.

№ з.п.

ТЕМА

Кількість годин

  1. 1.

Змістовий модуль 1. Загальні питання. Основи та особливості пластичної та реконструктивної хірургії.
1

Загальні питання пластичної та реконструктивної хірургії

4

2

Особливості виконання пластичних та реконструктивних операцій

4

3

Загальні принципи заміщення дефектів тканин

4

4

Способи заміщення дефектів тканин

4

5

Загальні принципи реконструктивної хірургії

4

6

Особливості естетичної хірургії-І

4

7

Особливості естетичної хірургії-ІІ

4
Змістовий модуль 2. Пластична та реконструктивна хірургія вроджених та набутих вад окремих ділянок тіла: голови, тулуба та кінцівок.
8

Загальні принципи естетичної хірургії голови та шиї

4

9

Методи операцій фронтопластики, блефаропластики, фейс-ліфтінга, пересадки волосся

4

10

Принципи консервативної косметології

4

11

Отопластика

4

12

Ринопластика. Принципи виконання, анатомічні особливості

4

13

Ринопластика: відкрита та закрита, методи операцій

4

14

Маммопластика. Принципи виконання

4

15

Методи маммопластики

4

16

Абдомінопластика

4

17

Пластика кінцівок

4

18

Ліпосакція та ліпофілінг

4

19

Операції на статевих органах

4

20

Перспективні напрямки розвитку пластичної та реконструктивної хірургії

4
РАЗОМ

80
следующая страница >>