Методичні вказівки до курсу «Історія музики» для студентів-культурологів - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Робоча програма і методичні вказівки до курсу «Історія образотворчого... 1 328.73kb.
Методичні вказівки до практичних занять. 3 Методичні вказівки для... 3 542.57kb.
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу «Метеорологія... 1 43.33kb.
Методичні вказівки з англійської мови 2 335.96kb.
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни 5 1574.82kb.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів... 7 857.28kb.
Методичні вказівки та індивідуальні завдання 3 482.24kb.
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання контрольної... 6 848.34kb.
Методичні вказівки та контрольні завдання 1 335.38kb.
Методичні вказівки до другої частини модулю "Філософія" для студентів... 1 252.68kb.
Методичні вказівки до другої частини модуля «Філософія» для студентів... 1 206.07kb.
Урок мислення «Музика весняної горобини» ( Берун К. М. старший вчитель) 1 84.88kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Методичні вказівки до курсу «Історія музики» для студентів-культурологів - страница №1/4


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. І.І. МЕЧНИКОВА

ФІЛОСОФСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Методичні вказівки

до курсу «Історія музики»

для студентів-культурологів

філософського факультету

згідно з вимогами кредитно-модульної системи

ОДЕСА – 2006

Автор і укладач програми: Русяєва М.В., кандидат мистецтвознавства

Рецензенти: Верніков М.М., доктор філософських наук

Субота О.В., кандидат мистецтвознавства

Програму обговорено та схвалено на засіданні кафедри культурології філософського факультету ОНУ ім. І.І.Мечникова

Протокол № 3 від 07.12.2006 року

Рекомендовано до друку Вченою радою ОНУ ім. І.І.Мечникова

Протокол № 3 від 07.12.2006 рокуВСТУП
Курс "Історія музики" є невід’ємною складовою професійної підготовки студентів-культурологів. Як складова частина культурологічної освіти – «Історія музики» - сприяє розвитку у студентів художньо-історичного мислення, широкого гуманітарного підходу до предмету вивчення, розуміння художньої специфіки музичного мистецтва, його місця в загальному суспільному процесі та тісно пов'язана з іншими учбовими дисциплінами, які виявляють специфіку історичного процесу культури («Історія зарубіжної культури», «Історія української культури», «Культура ХХ століття», «Культура регіонів», «Основи естетики», «Історія новоєвропейської культури», «Історія мистецтв», «Історія літератури», «Історія країн Європи», «Історія религії», «Історія філософії», «Історія театру», «Історія кино»). Разом з тим ми повинні мати на увазі органічну вкоріненість музичної культури у загальний контекст людського буття: а) духовно-культурного (історія літератури, театру, живопису, філософських та естетичних вчень); б) соціального, політичного.

Історія музичної культури має свої неповторні традиції, що склалися на ґрунті національно-художнього мислення. Складність і протиріччя суспільних умов у різні історичні періоди обумовили шляхи розвитку музичних національних шкіл.

Курс «Історії музики» розподіляється на розглядання історичних шляхів розвитку західноєвропейської, російської та української музичної культури.

Курс побудовано за історико-монографічним принципом. Вибір музичних творів, що включені до програми, зумовлений їх історичним значенням, яскравістю художньо-образного змісту та стильових властивостей.

Виходячи з цього історія музики має розглядається в аспекті формування та історичного функціонування художніх напрямків та стилів: ренесансний гуманізм, бароко, класицизм тощо. Саме за цими принципами будується програма курсу.

Мета викладання дисципліни "Історія музики" - дати студентам знання про специфіку функціонування і розвитку музичної культури, еволюцію основних музичних жанрів і навчити використовувати здобуті знання у дослідницькій і педагогічній практиці, що має важливе значення в системі їх загальної гуманітарної підготовки. У ході занять студенти повинні скласти уявлення про найважливіші події і явища музичної культури, а також освоїти основні поняття і терміни музичного мистецтва.


Задачі вивчення дисципліни:

 • ознайомити студентів з історією музичної культури, її провідними напрямками та стилями, етапами ровитку, починаючи з архаїчних форм до специфічних музичних явищ нового і новітнього часу;

- виховати розуміння заномірностей музично-історичного процесу;

 • розуміння культурно-типологічних характеристик музичного мистецтва, діалектики розвитку основних культурно-історичних традицій та музичної стилістики;

 • розвинути художньо-історичне мислення студентів;

 • показати соціально-політичну обумовленість музично-історичного руху;

 • підвищення загальноосвітнього і культурного рівня.

Студент повинен знати: • окремі художні явища у соціокультурному просторі;

 • основні риси того чи іншого музичного стилю, напрямку, течії і їх конкретні прояви у творчості композитора;

 • досягнення видатних композиторів та їх місце в історії музики.

Студент повинен вміти:

 • пояснювати феномен музики як особливої форми художнього освоєння світу;

 • пояснювати різноманітність художніх картин світу, специфіку музичного мислення.;

 • вміти розбиратися в музичних стилях і в засобах музичної виразності.

Таким чином формуються методологічні засади курсу:

 • розгляд музично-історичного процесу з причинно-наслідковим виходом до вивчення музичних явищ;

 • використання комплексного підходу при розкритті специфіки музично-культурного процесу на різних історичних етапах;

 • розгляд музичних явищ у контексті інших галузей мистецтва та виявлення типологічно спільних рис художньої культури в цілому;

В кінці програми наведено список музичних творів, відповідної літератури (музикознавчої, історичної, мистецтвознавчої) та вимоги до модулю.

Запропоновані списки музичних творів та літератури можуть коригуватись та доповнюватись відповідно конкретних умов ведення курсу, наявністю книжкового матеріалу тощо.

Згідно з навчальним планом предмет «Історія музики» вивчається упродовж третього семестру денної форми навчання. Курс розрахований на 30 годин аудиторних (лекційних) занять. На лекційних заняттях передбачена демонстрація фрагментів музичного матеріалу, про який йдеться. Але повне прослуховування творів в лекційному курсі не заплановано. Це має бути позакласною роботою студентів.

Перелік рекомендованих музичних прикладів додається.


ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН


Змістовний модуль № 1

Назва модуля та теми


«Історія музики»

Всього годин

Лекційні

1

1.


Поняття "музична культура". Сутність і структура музичної культури.

2

2.

Музична культура первісного суспільства і ранніх рабовласницьких держав.

2

3.

Музична культура античності.

2

4.

Музична культура і мистецтво середньовіччя (V-XIIIст.)

2

5.

Музичне мистецтво Ренесансу (XIV-XVI ст.)

2

6.

Музична культура XVII ст. І.С.Бах. Г.Ф.Гендель.

2

7.

Музична культура XVIII ст. Класицизм в музиці. Й.Гайдн. В.А.Моцарт. Л.ван Бетховен.

2


8.

Романтизм в музиці. Ф. Шуберт, Р.Шуман, Ф.Шопен, К.М.Вебер, Г.Берліоз. Національні композиторські школи 2-ої пол. XIX століття.

2


9.

Музична культура Західної Європи на рубежі ХІХ -ХХ століть. Музичний символізм та імпресіонізм. К.Дебюсі. М.Равель.

2


10.

Музична культура Росії. Періодизація історії російського музичного мистецтва.

4


11.

Українська музична культура. Основні етапи історії української музики.

4

12.

Музична культура ХХ століття. Сучасна музика. Основні стильові та жанрові спектри.

4

следующая страница >>


izumzum.ru