Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять із дисципліни «етика та естетика» для студентів спеціальностей 050100 - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Херсонський національний технічний університет 8 984.29kb.
Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів... 7 857.28kb.
Методичні рекомендації щодо проходження навчально-ознайомчої практики... 6 2300.75kb.
Контролін г методичні рекомендації щодо самостійної роботи та контрольні... 1 418.97kb.
Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів... 1 347.11kb.
Основи зовнішньоекономічної діяльності: Методичні рекомендації з... 4 621.08kb.
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни 5 1574.82kb.
Методичні рекомендації спрямовані на допомогу в/організації допрофільної... 1 164.13kb.
Зміст структурно-модульна схема з дисципліни 3 1411.44kb.
Методичні вказівки до другої частини модулю "Філософія" для студентів... 1 252.68kb.
Методичні вказівки та контрольні завдання 1 335.38kb.
Балюка М.І., Барбари В. П., Берднік І. С., Вус С. М., Глоса Л. 1 81.53kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять із дисципліни «етика - страница №1/1

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ БАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ
років

навчальному

закладуКОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ, ПЛАНИ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

ІЗ ДИСЦИПЛІНИ « ЕТИКА ТА ЕСТЕТИКА»

для студентів спеціальностей 6.050100

«Фінанси», «Облік і аудит», «Банківська справа»,

«Економічна кібернетика»

ЛЬВІВ 2005
Контрольні завдання, плани та методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять із дисципліни «Етика та естетика» для студентів спеціальностей 6.050100 «Банківська справа», «Фінанси», «Облік і аудит», «Економічна кібернетика» / Уклад. 3. М. Комаринська. - Львів: ЛБІ НБУ, 2005. -24 с.

Укладач: 3. М. Комаринська, кандидат історичних наук,

доцент кафедри суспільних наук ЛБІ НБУ

Рецензент: О. І. Сурмач, кандидат історичних наук,

учений секретар університету «Львівський Ставропігіон»

ЗМІСТ

СЕМІНАР № 1

Теми 1-2. Предмет етики. Особливості функціонування моралі.

Основні етичні вчення 4

СЕМІНАР № 2

Тема 3. Етичні категорії 8

СЕМІНАР № З

Теми 4-5. Основні етичні проблеми сучасності 11

СЕМІНАР № 4

Тема 6. Визначення і сутність поняття «естетика».

Основні естетичні категорії 14

СЕМІНАР № 5

Теми 7-9. Основні естетичні концепції XIX - XX ст. Мистецтво XX століття
в контексті європейської естетики. Основні положення
постмодерністської естетики 18

Контрольні питання 21

Критерії оцінювання знань студентів 22

Список рекомендованої літератури 23Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри суспільних наук, протокол № 4 від 16 листопада 2004 року.

Затверджено науково-методичною радою інституту, протокол № 2 від 16 грудня 2004 року.

© Львівський банківський інститут НБУ, 2005


СЕМІНАР 1

Тема 1-2. Предмет етики. Особливості функціонування моралі. Основні етичні вчення

Кількість годин: 1

План


 1. Предмет і завдання етики. Еволюція поглядів на предмет етики.

 2. Мораль як засіб духовио-практичного освоєння світу людиною. Структура та
  функції моралі.

 3. Українська етична думка: її історія і сучасність:

• українська докласична думка:

 • етичні погляди доби Київської Русі (перші вітчизняні мислителі-моралісти:
  Іларіон Київський, Феодосій Печерський, Кирило Туровський; «Повчшіьне
  слово» Володимира Мономаха);

 • етична думка Києво-Могилянської академії: І. Гізель, С. Яворський,
  Ф. Прокопович;
 • українська класична морально-етична думка: основні риси та представники
  (Г. Сковорода, М. Гоголь, П. Куліш, Т. Шевченко);

 • Українська етична думка другої половини ХІХ-ХХ ст.: основні проблеми та
  напрями розвитку.
 1. Етика і бізнес. Моральні засади ділової людини.

 2. Морально-етичні вимоги до працівників банківської системи.

Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарського заняття

При розгляді першого питання варто простежити етимологію термінів «етика» і «мораль», розглядати етику слід як теорію моралі та компонент духовної культури. Етика як моральна філософія - це теоретичне знання, що відображає моральну свідомість у всій її складності та суперечливості й конкретно-історичну моральну практику в її розмаїтості.

Слід охарактеризувати основні функції етики, простежити еволюцію поглядів на предмет етики та шляхи її впливу на моральну свідомість людей.

Вивчення етики дає можливість усвідомити моральний досвід різних поколінь людства та власного народу, розвинути свій внутрішній світ, спонукає до морального самовдосконалення людини і майбутнього фахівця.

У другому питанні потрібно загострити увагу на понятті моралі як способу регулювання людського буття, формі індивідуальної та суспільної свідомості. Охарактеризувати структуру та функції моралі.

4

Мораль - одна із форм духовного життя, один із найдавніших універсальних способів соціальної регуляції. Вона має загальнолюдський сенс і конкретно історичний зміст. Моральний вимір дає нам уявлення про міру людяності суспільства і особистості.

Особливо гостро проблема місця і ролі моральних цінностей у суспільному житті постала наприкінці XX - на початку XXI ст., у період пострадянських трансформацій, зокрема в Україні.

Третє питання присвячено розглядові української етичної думки, яка поділяється на докласичну етичну думку, класичну морально-етичну думку та етичну думку другої поовини XIX - початку XXI ст.

Українська етична думка у своєму розвиткові пройшла складний і дуже цікавий шлях, який поділяється на три головні доби, що назвали вище. У хронології це відображено так:

Іетап-ХІ-ХУст.;

Петап-ХУІ-ХУШст.;

III етап - XIX - початок XXI ст.

Перший етап характеризувала концепція «держава - Бог - людина», з якою було щільно пов'язане людське існування.

У другому етапі завдяки Ф. Прокоповичу, Г. Кониському, Г. Сковороді, П. Юркевичу розроблялася тематика добра і справедливості як головних категорій, що впливають на діяльність людського суспільства.

Третя доба характеризувалася постановкою і розробкою концепції «людина -нація» (особливо під час національно-визвольних змагань), «людина - Бог», «людина- суспільство» у їх протиставленні чи взаємовпливі.

Розгляд четвертого питання «Етика і бізнес. Моральні засади ділової людини» варто розпочати з аналізу нової галузі етики - бізнес-етики (етика бізнесу, дшової етики). Означити причини їх зародження, розвитку, становиїца на сучасному етапі. Розтлумачити співвідношення понять «етика» і «бізнес», сутність поняття «етика бізнесу». Визначити підходи науковців до визначення принципів морального ведення бізнесу та становлення кодексу етичної поведінки. Довести, що дотримання принципів етичної поведінки у професійній діяльності є передумовою успішного ведення бізнесу.

Охарактеризувати необхідність існування й розвитку бізнес-етики в умовах перехідної економіки та трансформаційних процесів.

У п'ятому питанні слід проаналізувати основні морально-етичні вимоги до працівників банківської системи (чесність, точність, доброзичливість, гідність, відповідальність, надійність, обов'язковість та ін.), визначити важливість їх

дотримання для ведення успішної діяльності банку та особистого професійного зростання. Сформувати власне розуміння й ставлення до моральних проблем банківських працівників. У цьому допоможе «Моральний кодекс банкіра». На сьогодні, коли в Україні створено широку мережу банківських установ, постало питання підвищення якості обслуговування клієнтів, а отже, і підвищення етичних стандартів ведення банківського бізнесу.Теми рефератів

 1. Морально-етична спадщина Івана Вишенського.

 2. Моральна філософія Г. Сковороди.

 3. Моральний світ Т. Шевченка.

 4. Етичний аспект «філософії серця» Памфіла Юркевича.

 5. Ідеї християнської етики митрополита Андрея Шептицького.

 6. Моральна свідомість: сутність, структура, функції.

 7. Загальнолюдський зміст «золотого правила» моральності.

Список рекомендованої літератури

 1. Ващенко Г. Виховний ідеал. - Полтава, 1994.

 2. Грушевський М. З історії релігійної думки на Україні. - К., 1992.

 3. Гугніна Т. Етичні засади підприємництва // Вісник Української академії
  державного управління при Президентові України. - 1993. - № 3.

 4. Дмитренко М. Бізнес-етика і соціальна відповідальність у банківській системі
  // Вісник НБУ. - 2004. - № 7. - С. 14-17.

 5. Культурне відродження в Україні / А.І.Комарова та ін. - Тернопіль, 1993.

 6. Лук М. Етичні ідеї в філософії України другої пол. XIX - поч. XX ст. - К.,
  1993.

 7. Лукін Д., Мазило Т. Етичні аспекти бізнесу українських банків // Вісник
  НБУ. - 2004. - № 2. - С. 22-24.

 8. Маланюк Є. Нариси з історії нашої культури. - К., 1992.

 9. Малахов В. Етика: Курс лекцій. - К., 1996. - С. 15-71.
 1. Митрополит Андрей Шептицький: Твори (морально-пасторські). - Л., 1994.

 2. Петрушин Ю.Ю., Борисов В.К. Зтика бизнеса. - М., 2000.

 3. Сковорода Г. Пізнай самого себе. Пізнай в собі людину. - Львів, 1995.

 4. Фрицше Д. Зтика бизнеса. Глобальная и управленческая перспектива. - М.,
  2002.

 5. Чижевський Д. Етика і логіка//Історія філософії в Україні. - К., 1993.

Питання та проблеми для обговорення

 1. Що таке етика?

 2. Що таке мораль?

 3. Якою с етика на рубежі XX та XXI ст.?

 4. Охарактеризувати основні періоди розвитку української етичної думки.

 5. Які моральні висловлювання представників української етичної думки вразили
  вас своєю глибиною та життєвою мудрістю?

Словник основних понять теми

 1. Етика - це наука, що вивчає мораль; норми поведінки, мораль якої небудь
  суспільної групи, професії.

 2. Етика банесу, банес-етика - це сукупність моральних норм, правил та
  уявлень, які регулюють ставлення, поведінку та взаємовідносини людей у процесі
  їх виробничої діяльності; наука, що вивчає відповідність моральних норм людини
  діяльності та цілям ділової організації; це інструмент аналізу й вирішення
  проблем, які постають перед людиною, що займається бізнесом.

 3. Етичні стандарти ділових стосунків - це система норм поведінки та
  звичаїв, яких реально дотримуються в бізнесі, попри те, що вони не зафіксовані
  законодавством.

 4. Мораль - це сукупність вимог, приписів, норм і прищршів щодо поведінки
  людини у ставленні її до суспільства, соціальних інститутів, суб'єктів, до інших
  людей і до самої себе з позицій добра чи зла; практично-оцінювальний спосіб
  ставлення людини до дійсності, котрий регулює поведінку людей з точки зору
  принципового протиставлення добра і зла.

 5. Моральна цінність - певне ставлення людини до зовнішніх настанов,
  норм, звичаїв. Вищими моральними цінностями є правда, справедливість,
  щастя, сенс життя, любов, дружба, їх усвідомлення впливає на поведінку та
  свідомість людини.

СЕМІНАР № 2

Тема 3. Етичні категорії

Кількість годин: 2

План


 1. Категорії етики та загальні поняття моральної свідомості.

 2. Проблема визначення добра і зла.

 3. Категорії обов'язку, совісті, справедливості.

 4. Свобода і відповідальність.

 5. Дружба. Любов. Кохання.

 6. Патріотичний обов'язок громадянина держави.

Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарського заняття

У першому питанні необхідно розкрити категорії етики та загальні поняття моральної свідомості. Моральна свідомість - складний, суперечливий феномен духовної культури, що має свої рівні, форми, структуру. Вона існує на двох рівнях - емоційно-почуттєвому та раціонально-теоретичному, які існують у взаємодії, єдності, доповнюючи один одного.

Моральна норма, принцип, оцінка, ідеал, ціннісна орієнтація, моральні якості особистості - це є моральні цінності або цінності моральної свідомості.

Друге питання необхідно висвітлювати через розкриття й аналіз системи понять, що відображають більш високий рівень цінностей моралі взагалі та моральної свідомості зокрема. Це, серед інших, поняття добра і зла. їх називають вищими, оскільки вони забезпечують моральну саморегуляцію поведінки і діяльності людини.

Слід звернути увагу на розуміння поняття добра на різних етапах суспільного розвитку. Спершу - добро - це ідея корисності, цінності, у т.ч. матеріальних благ. Із розвитком духовної культури добро - усе те, що забезпечує розвиток у суспільстві і в людині гуманності, свободи, єднання людей, духовної злагоди.

Зло - усе те, що перешкоджає добру.

Боротьба добра і зла становить головний зміст морального розвитку суспільства.

У третьому питанні на розгляд винесено такі категорії етики, як обов'язок, совість, справедливість.

Слід охарактеризувати ці моральні цінності, сформувати власне їх розуміння, взаємозв'язок між поняттями.Четверте питання присвячено розглядові категорій свободи і відповідальності.

Важливою умовою моральної діяльності особистості є її свобода, можливість морального самовизначення.

Моральна свобода виступає як єдність моральної необхідності та суб'єктивної добровільності поведінки, як здатність людини панувати над своїми вчинками.

Обов'язковою умовою реалізації моральної свободи є моральний вибір. Охарактеризувати його треба як динамічну сторону моралі, простежити, як норми, принципи, моральні цінності діють у суспільних відносинах.

Відповідальність - зворотний бік свободи, тісно з нею пов'язана та завжди її супроводжує. Варто охарактеризувати внутрішню і зовнішню відповідальність, її позитивну і негативну форми.

П'яте питання присвячене одній з найважливіших проблем, що хвилюють людину протягом усього життя, - любові, коханню. Це істинне морально-етичне почуття, яке базується на емоційно-духовному переживанні, зацікавленості, симпатії, що виражаегься в цілеспрямованій прихильності до об'єкта кохання, у безкорисливому прагненні до нього.

У цьому питанні варто проаналізувати такі суттєві ознаки людського почуття любові, кохання, як духовність, взаємність, тривалість, інтенсивність.Шосте питання вимагає встановити визначення поняття «патріотизм», «патріот», висловити свої міркування з приводу існування патріотичного обов'язку громадянина України, поміркувати, коли і в чому віп виражається.

Теми рефератів

 1. Національна самосвідомість і гідність.

 2. Неправда як різновид зла.

 3. Християнська етика любові.

 4. Моральний зміст патріотизму як любові до вітчизни.

Список рекомендованої літератури

 1. Малахов В. Етика. Курс лекцій. - К., 1996. -С. 124-142.

 2. Етика: Навч. посібн. / Т.Г.Аболіна, В.В.Єфименко та ін. - К., 1992. - С. 237-
  256.

 3. Малахов В. Етика. - К., 2000, 2001.

 4. Шостек А. Бесіди з етики. - Л., 1999. - С. 63-66, 95-100.

Питання та проблеми для обговорення

 1. Що таке категорії етики та загальні поняття моральної свідомості?

 2. Проблема визначення добра і зла.

 3. Свобода та відповідальність людини.

 4. Якими є, на вашу думку, основні принципи справедливості для сучасного
  суспільства?

 5. Проблема морального вибору. Необхідність та свобода морального вибору.

 6. Справедливість у контексті ринкової економіки.

 7. Любов як моральна цінність та засіб реалізації добра і гуманізму.

Словник основних понять теми

 1. Відповідальність - визначення відповідності поведінки, дій, результатів
  вчинку людини, змісту моральних норм, її обов'язку, з урахуванням
  об'єктивних обставин і можливостей їх виконання.

 2. Любов - морально-етичне почуття, яке базується на емоційно-
  духовному переживанні, зацікавленості, симпатії, що виражається в
  цілеспрямованій прихильності до предмета любові, у безкорисливому і
  самовідданому прагненні до нього.

 3. Моральна норма - найпростіша форма суперечливої єдності сущого
  (реального) і належного (ідеального) у моралі, визначає поведінку в типових
  ситуаціях, складність життєвих ситуацій.

 4. Моральна свідомість - складний, суперечливий феномен духовної
  культури, що має свої рівні, форми, структуру. Характеризується
  універсальністю, здатністю все зробити об'єктом свого судження й оцінки з
  позицій абстрактних принципів людяності.

 5. Моральний ідеал - гіпотетичний образ морально досконалих
  суспільства і людини, кінцева мета, до якої спрямовано моральний розвиток.

 6. Моральний принцип - узагальнене вираження моральних вимог до
  людини, що спрямовують її діяльність у певній сфері життя, визначають
  головну лінію її поведінки, життєвої орієнтації.

 7. Обов'язок - це сукупність моральних зобов'язань людини перед
  суспільством.

 8. Совість - категорія етики, що характеризує здатність особистості
  здійснювати самоконтроль, усвідомлювати моральні суспільні обов'язки,
  вимогам від себе їх виконання і виробляти самооцінку здійснених вчинків.

 9. Справедливість - загальне співвідношення цінностей і конкретний розпо­
  діл їх між суб'єктами, визначає міру, співмірність, відповідність між правами і
  обов'язками людей, заслугами і їх визнанням, злочинними діями і покаранням.

10

СЕМІНАР № З

Теми 4-5. Основні стичні проблеми сучасності

Кількість годин: 2План

 1. Проблема сенсу людського життя.

 2. Щастя як моральна цінність та категорія етики.

 3. Основні морально-психологічні принципи спілкування.

 4. Моральна проблема діалогу «батьків і дітей».

 5. Сучасна сімейна етика.

Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарського заняття

У першому питанні рекомендується розглянути проблему сенсу життя людини через існування мети та цілі життя. Людина осмислює (наділяє сенсами) усе, що її оточує, а також власні дії, вчинки, моральне значення своєї діяльності. На певному рівні соціально-психологічної зрілості особистості у структурі самосвідомості виникає потреба, задоволення якої являє собою складне і необхідне завдання - осмислення буття людини і визначення сенсу власного життя, свого призначення, покликання. Сенс життя зумовлює провідні ціннісні орієнтації та стратегічні цілі як граничні підвалини вибору способу життя.

При розгляді цього питання слід простежити зміст сенсу життя залежно від змін соцішіьних ролей, досвіду, набутого роками; визначити свій сенс життя.

У другому питанні доцільно наголосити, що щастя - це вищий прояв реалізації сенсу життя особистості. Без усвідомлення смислу людського буття неможливо зрозуміти, яким чином людина може бути щасливою.

Варто проаналізувати історичне становлення проблеми щастя: судження Сократа (щастя - у внутрішньому стані душі, у володінні чеснотами), Платона (щастя - доброчинність; справедливість - ключ до щастя), Епікура (щастя -явище земне, прижиттєве), трактування щастя християнською релігією (щастя -у потойбічному житті), гуманістами доби Відродження (щастя - у створенні ідеальних законів та досконалому вихованні), філософами Нового часу (щастя

— обов'язок; пов'язане з призначенням людини), філософами сучасності (щастя

- почуттєво-емоційна форма можливостей самореалізації особистості).

У третьому питанні наголосимо на тому, що спілкування - це особлива форма людської взаємодії та міжособистісних взаємин, комунікативна діяльність.

11

Розглянемо зміст спілкування, охарактеризуємо його типи (етикетний, діловий, товариський, приязний, інтимний, спілкування із самим собою).Проаналізуємо, у чому полягає моральна культура спілкування, яка невід'ємна від моральної культури особи, випливає з неї та являє собою ступінь засвоєння морального досвіду попередніх поколінь у формі знань, умінь, навичок, почуттів, установок.

Студентам слід засвоїти основні моральні принципи спілкування, уміти дати їх визначення та характеристику (рівність, любов, співчуття, доброзичливість, альтруїзм, повага, толерантність, уміння вислухати, делікатність, тактовність, довіра).

Четверте питання доцільно розглянути через призму «діалогу поколінь» -батьків і дітей. Простежити суть цієї проблеми. Проаналізувати, чи можливе уникнення непорозумінь, конфлікту.

Розгляд п'ятого питання слід розпочати з характеристики визначень «сім'я», «шлюб». Розкрити значення і роль сім'ї в соціалізації індивіда. Охарактеризувати ті соціальні функції, які сім'я традиційно виконує (продовження роду, виховання дітей, піклування про старших (батьків), ведення домашнього господарства, організація дозвілля, рекреативна функція). За сучасних- умов пріоритетну роль починають відігравати господарсько-виробнича або економічна функція та функція накопичення капіталу. Визначити, у чому полягає моральна цінність сім'ї (у задоволенні різноманітних потреб людини, у дружбі, любові, турботі, материнстві, батьківстві, різнобічному спілкуванні).Теми рефератів

 1. Проблема самотності в сучасному світі.

 2. Толерантність як принцип морального спілкування.

 3. Природа морального конфлікту.

 4. Християнська етика любові.

Список рекомендованої літератури

 1. Етика/ Авт. Т. Г. Аболіна.- К., 1992. - С. 218-232.

 2. Малахов В. Етика: Курс лекцій. - К., 1996. - С. 150-176.

 3. Степаненко В. Етика в проблемних і аналітичних задачах. - К., 1998. -
  С. 145-164.

 4. Шостек А. Бесіди з етики. - Л., 1999. - С. 40-43.

12

Питання та проблеми для обговорення

 1. У чому, на вашу думку, полягає сенс життя?

 2. Розкрити поняття мети, цілі, сенсу життя для вас особисто. У чому полягає
  відмінність між ними?

 3. Яким є розуміння щастя для сучасної людини?

 4. Любов і милосердя. Що поєднує ці дві етичні категорії?

 5. Які ви знаєте морально-етичні принципи спілкування? Які з них
  використовуєте на практиці?

 6. У чому полягає проблема «батьків і дітей»? Чи можливий її розв'язок?

 7. Дати визначення понять: альтруїзм, егоїзм, філантропія.

 8. Визначити основні ознаки любові з Першого послання Св. апостола Павла до
  коринтян.

 9. Охарактеризувати еволюцію сімейної етики.
 1. Які основні положення християнської етики?

 2. У чому суть соціальної етики? »•'

 3. Що таке біоетика?

Словник основних понять теми

 1. Етикет - сукупність правші поведінки, які регулюють зовнішні вияви
  людських стосунків.

 2. Культура спілкування - специфічно людські способи поведінки, які
  забезпечують гармонійний перебіг процесу спілкування між людьми.

 3. Сенс- внутрішнє осмислення, зміст, суть, значення чого-небудь.

 4. Сенс життя — стійка, домінуюча спрямованість моральної свідомості,
  що безпосередньо виявляється в соціальній діяльності особистості чи
  суспільної групи і має соціальну цінність.

 5. Сім'я - мала соціальна група суспільства, члени якої пов'язані шлюбом і
  кровною спорідненістю, спільним побутом, веденням господарства і взаємною
  моральною відповідальністю. Це - найважливіший елемент відтворення
  суспільного життя.

 6. Спілкування - особлива форма людської взаємодії та міжособистісних
  взаємин, комунікативна діяльність. Це суб'єкт - суб'єктні відносини зі зворотним
  зв'язком; спілкування залежить від цілей та цінностей, на які орієнтується.

 7. Типи спілкування - етикетний, діловий, товариський, приязний,
  інтимний, спілкування зі самим собою.

 8. Щастя - це вищий прояв реалізації сенсу життя особистості. Це
  відчуття, усвідомлення та інтегральне позитивне ставлення суб'єкта до своєї
  моральної діяльності на основі власного розуміння сенсу життя; задоволення
  повнотою свого буття, реалізацією цілей.

ІЗ

СЕМІНАР 4

Тема 6. Визначення і сутність поняття «естетика». Основні естетичні категорії

Кількість годин: 2

План


 1. Структура естетичного знання. Функції естетики як науки.

 2. Основні категорії естетики.

 3. Естетична свідомість, естетична діяльність, естетична культура.

Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарського заняття Вивчення першого питання вимагає з'ясування змісту терміна «естетика», поняття «естетичне». Важливо засвоїти, що естетика - це цілісна система знань, яка має свої категорії, поняття та закони, вона відіграє значну роль у житті людини та суспільства.

Слід окремо спинитися на розгляді поняття «естетичне». По-перше, естетичне - це ціннісне ставлення до навколишнього світу; по-друге, у буденному житті естетичне ставлення виявляється як естетичне сприйняття, естетичне переживання, естетична оцінка та естетичний смак; по-третє, естетичне - це поняття, яке характеризує чуттєвий бік всесвітньо-історичної практики людства, що усуває протиріччя між свободою та необхідністю людської праці. До найважливіших функцій естетики належать: • світоглядна;

 • пізнавальна;

 • соціалізуюча, формуюча (виховна);

 • методологічна.

Слід розкрити їх зміст, застосування.

Потрібно визначити потребу вивчення естетики майбутніми фахівцями банківської справи. Визначити, де в банківській сфері можна застосувати знання з естетики.

У цілому, естетика заслуговує на увагу людини, адже вона дає знання, як поводитися у світі (етикет), як одягатися зі смаком, як красиво і зручно організувати своє робоче місце (дизайн); сприяє розвиткові духовного світу особистості та допомагає використовувати на практиці естетичне знання.

Наука естетика надає людині знання, формує творчі якості, потребу сприймати красу й отримувати від неї насолоду, бажання спілкуватися з мистецтвом і розуміти його.14

У другому питанні розкриваємо сутність основних категорій естетики: • прекрасне і потворне;

 • піднесене і низьке:

 • трагічне і комічне.

Розуміння прекрасного та потворного залежить від конкретних соціальних умов життя особистості, особливостей національної та особистісної культури.

Піднесене пов'язане з виключними в позитивному сенсі проявами дійсності; гранично негативні явища узагальнені в категорії низького.

Трагічне і комічне пов'язані з прекрасним як з метою, де, з одного боку, стверджується гідність і свобода людини, з іншого - заперечується все те, що заважає цьому ствердженню. Тут необхідно розглянути процеси, які змінюють уявлення людини про прекрасне, величне, потворне, низьке, трагічне, комічне, що існують протягом усієї історії людства у житті кожної людини.

Проаналізувати специфіку прояву трагічного і комічного у різних видах мистецтва (кіно, театр, музика, література).

На основі вивченого підготувати розповідь про видатних митців, які працювали в жанрі трагедії та комедії.

У третьому питанні йтиметься про естетичну свідомість, естетичну діяльність, естетичну культуру.

Слід акцентувати увагу на розкритті змісту та сутності понять, їх структури, специфіки.

Визначити основні особливості естетичного смаку та естетичного ідеалу. Довести, що естетична свідомість у бутті людини та суспільства являє собою динамічний комплекс естетичних потреб, почуттів, смаків, а також уявлень, образів, поглядів, цінностей, ідей та ідеалів, що реалізуються в художній, творчій діяльності людей.

Відзначити особливу роль, яку відіфає мистецтво у формуванні естетичної свідомості людини.

Естетична діяльність пов'язана з перетворенням дійсності за законами краси. Найвище втілення естетична діяльність отримує в художній діяльності.

При розгляді естетичної діяльності слід напочатку визначити предмет і види естетичної діяльності, охарактеризувати співвідношення естетичної та художньої діяльності; дати визначення дизайну.

Охарактеризувати дизайн сучасних банківських установ Львова, які довелося відвідати.

Естетична культура сприяє розвиткові в особистості образного мислення, цілісності сприйняття конкретних образів, розвитку фантазії, уяви, інтуїції.

15


Фактично, естетична культура є засобом самостворення людини. Варто спинитися на розкритті змісту і сутності понять «естетична культура суспільства» та «естетична культура особистості».Теми рефератів

 1. Прекрасне і потворне в культурі.

 2. Трагічне і фарс в історії.

 3. Видатні митці, які працювали в жанрі трагедії та комедії.

 4. Свідоме та несвідоме у творчості.

 5. Свідомість та особистість.

 6. Свідомість і сучасна культура.

Список рекомендованої літератури

 1. Естетика / Л.Т.Левчук, Д.Ю.Кучерюк та ін. - К., 1997. - С. 48-107.

 2. Борев Ю. Зстетика. - М., 1988. - С. 38-104.

 1. Лекції з історії світової та вітчизняної культури / А. В. Яртись, С. М.
  Шендрик, С. О. Черепанова та ін. - Л., 1994.

 1. Зстетика. - К., 1991. - С. 45-56,60-79.

Питання та проблеми для обговорення

 1. Як взаємодіють духовна культура і естетика?

 2. Назвати головні підходи у вивченні предмета естетики.

 3. На конкретних прикладах розкрити важливість естетичного знання.

 1. Розкрити зміст категорії «естетичне», проаналізувати її особливості, різні
  підходи до явищ, які вона об'єднує.

 2. Розглянути процеси, які змінюють уявлення людини про прекрасне,
  величне, потворне, низьке, комічне, трагічне, що існують протягом усієї
  історії людства в житті кожної людини, і вашому житті зокрема.

 1. Форми естетичної свідомості.

 2. Назвати і визначити основні форми естетичного смаку і естетичного ідеалу.

 1. Проаналізувати зміну уявлень про ідеал людської краси в певні історичні
  періоди.

 2. Як, на вашу думку, формується уявлення про ідеал у кожну конкретну
  епоху.


Словник основних понять теми

 1. Естетика - це наука про естетичне в дійсності, про сутність і закони
  естетичної свідомості, пізнання і естетичну діяльність людини, наука про
  загальні закони розвитку мистецтва.

 2. Естетична діяльність - це атрибут будь-якої соціальної діяльності,
  породжує досконалий предмет, досконалий твір, досконалу ідею.

 3. Естетична культура - сукупність естетичних цінностей, засобів їх
  створення та застосування.

 4. Естетична свідомість - одна з форм духовного життя суспільства, яка
  відображає довкілля, різноманітну діяльність людини, її результати (художні
  твори, почуттєві образи), що усвідомлюються та оцінюються в судженнях
  естетичного смаку.

 5. Естетичне - це поняття, яке характеризує чуттєвий бік всесвітньо-
  історичної практики людства.

 6. Естетичне почуття - це духовне утворення, яке означає певний
  рівень соціалізації індивіда, піднесення його потреб до істинно людських.

 7. Естетичний ідеал - відображення найглибшої сутності предмета, яка
  містить найвищу форму розвитку реальності, що дана емоційно.

 8. Естетичний смак - здатність до індивідуальної оцінки та добору
  естетичних цінностей, яка визначає можливість до саморозвитку.

 9. Комічне - категорія естетики, яка пов'язана зі свободою людини та
  суспільства, із звільненням їх від різних вад; є також ствердженням
  прекрасного, але через заперечення всього, що заважає вдосконаленню життя.
 1. Піднесене - категорія естетики, яка відображає сукупність природних,
  соціальних та художніх явищ, які є винятковими за своїми кількісно-якісними
  характеристиками, завдяки чому вони виступають як джерело глибокого
  естетичного переживання.

 2. Прекрасне - це найвища естетична цінність, яка збігається з
  уявленням людини про досконалість або про те, що сприяє вдосконаленню
  життя.

 3. Трагічне - категорія естетики, яка відображає діалектику свободи та
  необхідності, втілюючи найбільш гострі життєві протиріччя (зокрема, між
  історичною необхідністю та практичною неможливістю її здійснення).

16СЕМІНАР № 5

Теми 7-9. Основні естетичні концепції XIX - XX ст.Мистецтво XX століття в контексті європейської естетики.

Основні положення постмодерністської естетики

Кількість годин: 2План

 1. Становлення та розвиток естетичної думки України.

 2. Естетичні теорії сучасності.

 3. Системи мистецтва та види мистецтва.

 4. Основні положення постмодерністської естетики.

Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарського заняття

У першому питанні слід загострити увагу на розгляді розвитку естетичної думки України як невід'ємної частини світової естетичної думки.

Простежити основні етапи розвитку естетичного знання, починаючи з доби Київської Русі (пантеїзм, міфологія), періоду феодальної роздробленості (релігійна ідеологія); XVIII ст. - естетичні ідеї набувають найбільш регулярного" та послідовного розвитку, у XIX ст. з'являється перший систематизований твір з естетики, вона набуває рис професійної діяльності, ХІХ-ХХ ст. - розгляд естетики з точки зору місця, яке вона займає в цілісності духовного буття; XX ст. - концепція структуралізму, головним є вчення про естетичну функцію та естетичну норму.

Простежити вплив та місце естетики на творчість Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки, М. Коцюбинського.Друге питання стосується розгляду естетичних теорій сучасності. На практику розвитку європейського мистецтва XX ст. значний вплив зробив позитивізм (О. Конт) і неопозитивізм. Натуралізм (Г. де Мопассан, Е. Золя) спирався на неопозитивізм. Близьким до натуралізму був веризм (з лат. -щирий, правдивий). Яскравим проявом натуралізму в 60-х рр. XX ст. можна вважати гіперреалізм (В. Уорхолл). 70-ті рр. XX ст. - фігуративне мистецтво (І. Клейн), естетика філософської орієнтації (А. Бергсон, М. Пруст) - повний відрив мистецтва від дійсності.

Психоаналіз (3. Фройд) у поєднання з мистецтвом створив такі форми, як експресіонізм (Б. Брехт, 1. Бергман) і сюрреалізм (П. Пікассо, С. Далі, А. Бретон, С. Беккеш).

18

Екзистенціалізм грунтується на концепції абсурдності життя (А. Камю, Ж.-П. Сартр, М. Хайдеггер).

Модернізм відстоював войовниче заперечення традицій, вироблених культурою Нового часу. У середині 1970-х рр. модернізм вичерпав себе і відкрив у такий спосіб новий період історії культури - «постмодернізм».

Студентам потрібно охарактеризувати основні естетичні теорії сучасності, підготувати про кожну з них повідомлення.

Третє питання слід розглянути через призму мистецтва як чіткої, цілісної сис­теми, до якої належать такі елементи, як окремі види мистецтва, які, у свою чергу, мають складну структуру. Треба розуміти, що система мистецтва - це відкрита система, яка постійно розвивається та поповнюється новими видами мистецтва.

Кожен вид мистецтва - це окрема система, в якій можна виділити роди, жанри, матеріал, зображувально-виражальні засоби, стилі.

З'ясувати, які критерії лежать в основі класифікації видів мистецтва.

Проаналізувати класифікацію видів мистецтва, простежити, які з них з'явилися в давнину та існують до сьогодні.Четверте питання присвячене новому періодові мистецтва постмодернізму, який розпочався у середині 1970-х рр., характеризується взаємопроникненням стилів, еклектичним змішанням художніх мов, вторинністю образів, іронічним ставленням художника до них і самоіронічним - до себе.

З'ясувати, що означає термін «постмодернізм» сьогодні, якою є його структура. Довести, що постмодернізм - це початок нової великої епохи розвитку художнього процесу, що сягає в перспективі у третє тисячоліття.

Проаналізувати основні положення естетики постмодернізму.

Теми рефератів


 1. Естетичний світогляд Т. Шевченка.

 2. Місце естетики символізму у творчій спадщині Лесі Українки.

 3. Естетичні ідеїД. Дідро.

 4. Естетична спадщина філософів-постмодерністів.

 5. Особливості синтетичних видів мистецтва.

 6. Класифікація видів мистецтва.

Список рекомендованої літератури

 1. Зстетика. - К., 1991.-С. 82-94,101-138.

 2. Українська культура: історія і сучасність: Навч. посібн. - Л., 1994.

 3. Українська культура: Лекції / За ред. Д. Антоновича. - К., 1993.

19

 1. Огієнко І. Українська культура. - К., 1991.

 2. Лекції з історії світової та вітчизняної культури. - Л., 1994.

 3. Естетика / За ред. Т.Левчук. - К., 1997. - С. 246-366.

Питання та проблеми для обговорення

 1. Визначити художні напрями в мистецтві VII - XX ст.

 2. Проаналізувати сучасне мистецтво XXI ст.

 3. Назвати художні методи, стилі, що їм притаманні.

 4. Які критерії лежать в основі класифікації видів мистецтва?

 5. Що об'єднує і в чому різниця літератури і музики; архітектури і музики;
  живопису і архітектури?

 6. Охарактеризувати сучасну класифікацію видів мистецтва.

Словник основних понять теми

 1. Вид мистецтва - окрема система, в якій виділяють роди, жанри,
  матеріал, зображувально-виражальні засоби, стилі.

 2. Гіперреалізм - прояв натуралізму; фолографічна, документальна
  точність того, що зображується, фіксація, перш за все, зовнішніх ознак
  предметів. -

 3. Модернам (новітній, сучасний) - напрям, який характеризується
  войовничим запереченням традицій, вироблених культурою Нового часу.

 4. Натуралізм - естетична теорія XX ст., характеризується
  неупередженим, «об'єктивним» відтворенням реальності.

 5. Постмодернізм (той, що після модерну) - характеризується
  взаємопроникненням стилів, еклектичним змішанням художніх мов,
  вторинністю образів, іронічним ставленням художника до них і самоіронічним
  - до себе.

 6. Система мистецтва - відкрита система, яка постійно розвивається і
  поповнюється новими видами мистецтва.

 7. Стиль - сукупність головних ідейно-художніх особливостей творчості
  майстра, які виявляються в типових для нього темах, ідеях, характерах,
  конфліктах, а також у різноманітності виражальних засобів, художніх
  прийомів.

20

2.

3.4.

5.

6.7.

8.

9.10.

11.


12. 13. 14. 15 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ЗО.

31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 4]. 42. 43. 44.КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

Предмет і завдання етики.

Мораль у системі соціальних відносин.

Етика та бізнес. Моршіьні засади ділової людини.

Моральні проблеми професійної діяльності працівників банківської сфери.

Етичні ідеї Стародавнього світу.

Етична думка Середньовіччя та доби Відродження.

Етичні вчення Нового часу.

Західна етична думка XX ст.

Історія етичної думки в Україні.

Структура і функції моралі.

Добро і зло - провідні поняття моральної свідомості та категорії етики. Проблема

визначення добра і зла.

Категорія обов'язку. Основні принципи морального обов'язку.

Моральна відповідальність, справедливість, совість.

Честь і гідність.

Дружба.

Кохання.


Патріотичний обов'язок громадянина держави.

Сенс життя і щастя.

Мораль та економіка.

Мораль і політика.

Основні морально-етичні принципи спілкування.

Етичний сенс екологічних проблем.

Проблеми війни та миру крізь призму моралі.

Основні моральні цінності, що наповнюють змістом людське життя.

Національна етика.

Сімейна етика.

Релігійна етика.

Біоетика.

Предмет і завдання естетики.

Основні категорії естетики (прекрасне і потворне, піднесене і низьке, трагічне і

комічне).

Естетична свідомість (естетичні почуття, смак, ідеал).

Естетична діяльність, її специфіка.

Естетична культура та шляхи її формування.

Естетичне виховання, його специфіка, методи і засоби.

Культура поведінки майбутнього фахівця.

Естетика і мистецтво античної доби.

Естетичні та мистецькі здобутки Ренесансу.

Основні художньо-естетичні течії сучасності.

Основні етапи розвитку світового мистецтва.

Види мистецтва, їх особливості.

Основні стилі та напрями в мистецтві.

Становлення та розвиток естетичної думки України.

Соціальна природа та функції мистецтва.

Мистецтво як засіб пізнання світу.

21


КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Підсумковий контроль знань з дисципліни «Етика і естетика» проводиться у формі заліку.

Залік виставляється за активну участь в аудиторних заняттях, виконання встановлених видів робіт та самостійної роботи впродовж семестру, які передбачені робочою навчальною програмою дисципліни.

Таблиця 1 Шкала кількості балів за видами контрольних заходів у семестріВиди контролю

Максимальна к-сть балів

Кількість контрольни х заходів

Загальна кількість балів

Перша атестація

1. Усне опитування, виступ на семінарі

о й

2

16

2. Тестування(поточне)

4

1

4

3 Виконання завдань із СРС

5

2

10

4. Виконання підсумкової контрольної роботи

ЗО

1

ЗО

Усього60

Разом за семестр60

Додаткові види робіт

1. Виступ на студентській НІЖ

15

1

15

2. Написання наукової статті

20

1

20

3. Написання реферату

10

1

10

3. Виконання індивідуального завдання

10

1

10

Оцінкою, що свідчить про рівень набутих знань і навичок, є поєднання балів за поточні та додаткові види робіт за результатами двох атестацій.

Таблиця З Шкала переведення балів в оцінкуАтесіакційна шкала

Шкала визначення підсумкової оцінки

Шкала підсумкового контролю (множ, на 5/3)

сума балів

оцінка

сума балів

оцінка

с\ма балів

контроль

28-30

5

55-60

5

91-100

«зараховано»

23-27 ; 4

46-54

4

76-90

«зараховано»

16-22 3

31^45

3

51-75

«зараховано»

0-15

2

0-30

2

0-50

«не зараховано»

Об'єктивна оцінка знань студентів виставляється з урахуванням змістовності кожного виду роботи та критеріями оцінки (повнота розкриття питання, логіка викладання, культура мови). За наявності невідпрацьованих пропусків (до 50% лекційних, практичних або семінарських занять) загальна кількість балів за семестр корегується відповідно до кількості пропусків у розмірі до 5 балів за пропуски лекційних занять та 5 балів - за пропуски практичних і семінарських. За невідпрацьованих пропусків більш як 50% лекційних, практичних занять без поважних причин загальна кількість балів зменшується на 20 балів і студент не допускається до заліку.

Таблиця 2 Критерії оцінювання знань студентів


Критерії

Оцінка (коефіцієнт)

Повнота розкриття питання

0.5

Логіка викладання, аналітичні міркування

0,1

Культура мови, емоційність чи акуратність (для гшсьмових робіт)

0,1

Викорисгання додаткової літератури

0,1

Порівняння, зв'язок з практикою, висновки

0,2

Разом

1,0

22

23

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Естетика / За ред. Т.Левчук. - К., 1997.

 2. Естетика: Навч. посібн. / За ред. В.О.Лозового. - К.: Юрінком Інтер, 2003. -
  208 с.

 3. Етика / Авт. Т. Г. Аболіна. - К., 1992.

 4. Етика: Навч. посібн. / За ред. проф. В.О.Лозового. - К.: Юрінком Інтер,
  2002. - 224 с.

 5. Малахов В. Етика: Курс лекцій. - К., 1996.

 6. Малахов В. Етика. - К., 2000, 2001.

 7. Статінова Н.П., Радченко С.Г. Етика бізнесу. - К., 2001.

 8. Степаненко В. Етика в проблемних і аналітичних задачах. - К., 1998.

 9. Шостек А. Бесіди з етики. - Л.. 1999.

 10. Борев Ю. Зстетика. - М, 1988.

 11. Джордж Г. Деловая зтика. - СПб., М., 2001. - Т. 1,2.

 12. Зстетика / Под ред. ЛЛевчук. - К., 1991.

 13. Фрицше Д. Зтика бизнеса. Глобальная и управленческая перспектива. - М.,
  2002.

24
Львівський банківський інститут Національного банку України. 79005 м. Львів, просп. Т.Г.Шевченка, 9.

Підписано до друку 10.01.2005. Формат 60x84/16.Папір офсетний № 1. Друк різограф. Умови, друк. арк. 1,39. Тираж 100. Зам. № 454


izumzum.ru