Методичні рекомендації щодо індивідуалізованого навчання аудіювання на підготовчому етапі школи з поглибленим вивченням англійської - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Методичні вказівки з англійської мови 2 335.96kb.
Одеська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №69 з... 1 215.45kb.
Методичні рекомендації «Впровадження елементів ситуативного навчання... 1 173.51kb.
Контролін г методичні рекомендації щодо самостійної роботи та контрольні... 1 418.97kb.
Відділ освіти Білоцерківської районної державної адміністрації Методичний... 1 145.44kb.
Секція «Математика» 1 273.78kb.
Директор Балабинської гімназії "Престиж" 1 96.24kb.
«Проект офісу в міському середовищі» 1 10.33kb.
Малюнки з видами визначних місць Лондона, малюнки з видами визначних... 1 57.22kb.
Методичні рекомендації щодо санітарних норм та організації діяльності... 1 362.81kb.
Методичні рекомендації щодо розрахунку нормативів чисельності персоналу... 8 1390.76kb.
Основні закономірності І принципи виховання 1 28.89kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Методичні рекомендації щодо індивідуалізованого навчання аудіювання на підготовчому - страница №1/1

Самостійна робота


з дисципліни „Шкільний курс іноземної мови”

Бердянськ, 2012


Самостійна робота

студентів №1

Мета: Набуття студентом процедурних знань про технологію навчання аудіювання школярів.

Завдання: проведення студентом індивідуального наукового дослідження процесу навчання школярів іншомовного аудіювання.

План

1. Вправи для навчання аудіювання школярів.

– Методичні рекомендації щодо індивідуалізованого навчання аудіювання на підготовчому етапі школи з поглибленим вивченням англійської мови / Укладач О.Б.Метьолкіна.– К.: Фундація ім. О.Ольжича, 1994.– С. 38-59.

– Метьолкіна О.Б. Ігри для навчання аудіювання молодших школярів // Іноземні мови. - 1997.– № 4.– С. 67-69.

– Бігич О.Б. Тема Animals and Birds на уроці та в позакласній роботі на початковому ступені навчання англійської мови – К.: Ленвіт, 2000.– С. 19-21.

– Филатов В.М., Филатова Г.Е. Теория и практика раннего обучения иностранным языкам: Учебное пособие.– Ростов н/Дону: АНИОН, 1999.– С. 167-170.

Продовжіть укладання власного банку вправ для школярів. Орієнтуючись на систему вправ для навчання аудіювання, доберіть по одному прикладу найцікавіших із Вашого погляду вправ для навчання аудіювання молодших школярів. Зверніть увагу на наявність у вправі ігрового компонента. Укладіть вправи за наведеною нижче схемою.

Не обмежуйтесь наведеними вище джерелами. Ознайомтеся з тематичними статтями у фахових вітчизняних (Іноземні мови, Іноземні мови в навчальних закладах, Початкова школа, Рідна школа) та зарубіжних (Иностранные языки в школе, Child Education, Modern English Teaching, English Page, More of English Page, British Studies Newsletter, British Studies Now, Junior Education) періодичних виданнях.

Схема укладання вправи:

1. Практична мета:

2. Розвиваюча мета:

3. Інструкція:


4. Навчальний матеріал:

5. Зорова опора:

6. Спосіб контролю:Індивідуальна робота студентів №2

Мета: здобути декларативні знання про аудитивні ігри для школярів у комп’ютерних навчальних ігрових програмах; набути процедурних знань про технологію навчання аудіювання молодших школярів у комп’ютерних навчальних ігрових програмах.

План


 1. Комп’ютерні ігри в навчальному процесі з іноземних мов.

– Карамышева Т.В. Изучение иностранных языков с помощью компьютера. В вопросах и ответах.– СПб.: Союз, 2001.– С. 139-146.

– Потапова Р.К. Новые информационные технологии и лингвистика.– М.: МГЛУ, 2002.– С. 154-157, 422-425.

– Каталог мультимедійних навчальних програм та енциклопедій з іноземних мов фонду КНЛУ / За ред. Г.С.Чекаль.– К., 2003.– С. 12-14.

Ознайомтесь з комп’ютерними навчальними програмами для навчання англійської та французької мов як іноземних, для навчання англійської та французької мов як рідної мови та для вивчення декількох предметів, включаючи іноземну мову, зокрема, із представленими в програмах іграми (їхньою характеристикою й назвами).


Індивідуальна робота студентів №3

Мета: Формування у студентів знань, умінь та навичок проектування, моделювання та конструваювання уроку з ІМ.
План

Підготуйте презентацію одного з уроків за вибором і учбових матеріалів в програмі Power Point.ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 1. Методика викладання ІМ як наука та її звязок з іншими науками (4 год.).

 2. Система навчання іноземної мови (2 год.).

 3. Зробіть аналіз чинних програм з ІМ та підручників для ЗОШ (2 год.).

 4. Підберить матеріал для проведення фонетичної зарядки на різних рівнях навчання ІМ (2 год.).

 5. Розробить фрагмент уроку з навчання інтонації (2 год.).

 6. Розробіть фрагмент уроку з навчання пасивного граматичного матеріалу для розпізнавання функцій інфинітиву у реченні (4 год.).

 7. Запропонуйте фрагмент уроку для формування потенційного словника учнів 10 кл. (4 год.).

 8. Розробіть фрагмент уроку для навчання аудіювання з повним розумінням тексту (4 год.).

 9. Розробіть фрагмент уроку для навчання аудіювання з розумінням основного змісту тексту (4 год.).

 10. Розробіть фрагмент уроку з формування уміння вибірковогочитання (2 год.).

 11. Розробіть фрагмент уроку з монологічного мовлення за темою “Festivals in Ukraine”(6-7 класи) (4 год.).

 12. Розробіть фрагмент уроку з навчання техніки письма у 2 класі (2 год.).

 13. Розробіть фрагмент уроку з навчання писсемного мовлення (неофіційний лист) (2 год.).

 14. Нетрадиційні форми вивчення ІМ (4 год.).

 15. Зміст та методика роботи мовного гуртка (2 год.).

 16. Тестові завдання для перевірки рівня сформованості комунікативних умінь учнів з ІМ (4 год.)

ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Бех П.О., Бирхун Л.Б. Концепція викладання іноземних мов в Україні // Іноземні мови. – 1996. - №2. - С.3-8.

 2. Бим А.Л. Теория и практика обучения немецкому языку. – М. Просвещение, 1988. – 284 с.

 3. Бухбиндер В.А. Работа над лексикой // Основы методики преподавания иностранных языков. – К. Вища школа, 1986. – С.159-179.

 4. Галузинский В.М., Євтух М.Б. Педагогіка: теорія та історія. – К: Вища школа, 1995. – 237 с.

 5. Демьяненко М.Я., Лазаренко К.А., Мельник С.В. Основы общей методики обучения иностранным языкам. – К.: Вища школа, 1984. – 255 с.

 6. Державна національна програма „Освіта“. Україна ХХ століття. – К.: Радера, 1994. – 61 с.

 7. Державний освітній стандарт з іноземної мови (загальна середня освіта) – ІХ класи / керівний автор колективу С.Ю. Ніколаєва. К.: Ленвіт, 1995.

 8. English through Communication. Книжка вчителя 5 кл. / Колектив авторів під керівництвом Скляренко Н.К. – К.: Освіта, 1996 – 160с. 6 кл. К.: Освіта, 1997.

 9. Закон України «Про освіту». – К.: Ґенеза. – 108 с.

 10. Зимняя И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе. – М.: Просвещение, 1991.

 11. Китайгородская Г.А. Методические основы интенсивного обучения иностранным языкам.- М.: Издательство МГУ, 1996. – 176 с.

 12. Коломінова О.О. Концепція навчання іноземної мови учнів початкової школи.

 13. Леонтьев А.А. Психология общения. – М.: Смысл, 1997.

 14. Ляховицкий М.В. Методика преподавания иностранных языков. – М.: Высшая школа, 1991. – 159 с.

 15. Методика интенсивного обучения иностранным языкам. / Под редакцией В.А. Бухбиндера и Г.А. Китайгородской. – К.: Высшая школа, 1988. -343 с.

 16. Методика преподавания иностранных языков за рубежом / Сост. М.М. Васильева, Е.В. Синявская. – М.: Прогресс, 1967.- 467 с.

 17. Миролюбов А.А. Цели, задачи и содержание обучения / Теоретические основы методики обучения иностранным языкам в средней школе. – М.: Педагогика, 1981. - С. 75-83, 86-95.

 18. Науково-методичний журнал «Іноземні мови». – К.: Ленвіт (усі номери).

 19. Николаева С.Ю. Индивидуализация обучения иностранным языкам: Монография. – К.: Высшая школа, 1987. – 140 с.

 20. Николаєва С.Ю. Концепція підготовки вчителя іноземної мови // Іноземні мови – 1995. - №3-4. – С. 5-11.

 21. Николаєва С.Ю. Практикум з методики тестування іншомовної лексичної компетенції (на матеріалі англійської мови). – К.: ВМН, 1996. – 312 с.

 22. Обучение иностранному языку как специальности. Учебное пособие / Бородумин М.К., Карлин А.Л., Лурье А.С. – М.: Высшая школа, 1982. – 255 с.

 23. Общая методика обучения иностранным языкам. Хрестоматия / Сост. А.А. Леонтьев. – М.: Рус. язык, 1991. – 360 с.

 24. Олійник Г.І. Рольова гра в навчанні англійської мови. – К.: Освіта, 1992. – 127 с.

 25. Пассов Е.И. Основы коммуникативной методики – М.: Русский язык, 1989.

 26. Плахотник В.М., Мартынова Р.Ю. Обучение английскому языку на начальном этапе в средней школе. – К.: Радян. школа, 1990. – 103 с.

 27. Плахотник В.М. Навчання іноземних мов в середній школі: концепція та її реалізація // Іноземні мови. – 1995 .- №1. – С. 9-12.

 28. Програми для середніх загальноосвітніх шкіл. Іноземні мови. 5-11 класи. – К.: Перук, 1996. – 32 с.

 29. Програми для середніх загальноосвітніх шкіл. Іноземні мови. 2-12 класи. – К.: Перук, 2005. – 52 с.

 30. Рогова Г.В., Рабинович Ф.М., Сахарова Т.Е. Методика обучения иностранным языкам в средней школе. - М.: Просвещение, 1991.ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА 1. Гальскова Н.Д., Никитенко З.Н. Теория и практика обучения иностранным языкам: Начальная школа. - М.: Айрис-пресс, 2004. - 240 с.

 2. Иностранные языки в школе: Научно-методический журнал. - Москва.

 3. Іноземні мови: Науково-методичний журнал. - Київ.

 4. Бібліотечка журналу "Іноземні мови". – Київ.

 5. Коряковцева Н.Ф. Современная методика организации самостоятельной работьі изучающих иностранньїй язьїк. - М.: АРКТИ, 2002. - 176 с.

 6. Ніколаєва С.Ю., Бадаянц Г.С. Тестові завдання з англійської мови. - К.: Освіта, 1998. -216с.

 7. Ніколаєва С.Ю., Пасічник Л.М., Шерстюк О.М. Тестові завдання з французької мови. - К.: Освіта, 1998. - 142 с.

 8. Ніколаєва С.Ю., Сажко Л.А. Тестові завдання з німецької мови. - К.: Освіта, 1998.-176с.

 9. Новые педагогические й информационные технологии в системе образования / Под ред. Е.С. Полат. - М.: Изд. центр "Академия", 2002. - 272с.

 10. Роман С.В. Планування та аналіз навчального процесу з іноземної мови у початковій школі. - Горлівка: ГДШІМ, 2003. - 108 с,

 11. Соловова Е.Н. Методика обучения иностранньІМ языкам. - М.: Просвещение, 2002. - 239 с.

 12. Тести для всіх, хто вивчає іноземні мови /Укл. Г.І.Артемчук, С.Ю, Ніколаєва та ін. - К.: Ленвіт, 2003. - 168 с.

 13. Гальскова Н.Д. Современная методика обучения иностранньІМ языкам. - М.: Аркти, 2003. - 192 с.

14. Сафонова В.В. Проблемные задания на уроках английского языка в школе. - М.: Еврошкола, 2001. - 272 с.