Методичні рекомендації Хмельницький, 2009 р - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1страница 2
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Методичні рекомендації спрямовані на допомогу в/організації допрофільної... 1 164.13kb.
Методичні рекомендації «Використання права інтелектуальної власності» 1 126.05kb.
Контролін г методичні рекомендації щодо самостійної роботи та контрольні... 1 418.97kb.
Методичні рекомендації «Впровадження елементів ситуативного навчання... 1 173.51kb.
Методичні рекомендації для проведення уроків з використанням цієї... 4 940.42kb.
Програма кандидатського іспиту з філософії та методичні рекомендації... 1 573.38kb.
Методичні рекомендації до проведення виробничої практики студентів... 1 289.58kb.
Методичні рекомендації щодо розрахунку нормативів чисельності персоналу... 8 1390.76kb.
Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять із... 1 333.15kb.
Основи зовнішньоекономічної діяльності: Методичні рекомендації з... 4 621.08kb.
Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям... 1 137.79kb.
Постанова Правління Національного банку України 00. 00. 2005 № Назву... 1 67.62kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Методичні рекомендації Хмельницький, 2009 р - страница №1/2Міністерство освіти і науки України

Науково-методичний центр професійно-технічної освіти та ПК

вище професійне училище №25 м. Хмельницького

нетрадиційні методи проведення педагогічних рад

у професійному навчальному закладі ( з досвіду роботи)
Методичні рекомендації

Хмельницький, 2009 р .
Методичні рекомендації до проведення педагогічних рад в професійному закладі за єдиною методичною темою «Особистісно професійний розвиток та саморозвиток педагога та учня» / Мар’янич Т.Г. Хмельницький: ВПУ№25, 2009р.
У методичних рекомендаціях наведені основні вимоги щодо підготовки, організації та проведення педагогічних рад. Наведені приклади проведення педагогічних рад у нетрадиційній формі.

Методичні рекомендації адресовані керівникам професійнихнавчальних закладів, їх заступникам, методистам, педагогам та організаторам методичної роботи професійних училищ. Вони можуть також бути корисними організаторам методичної роботи загальноосвітніх шкіл.

Зміст

вступ

 1. Роль та місце педагогічної ради у забезпеченні якості освітнього процесу ПТНЗ …………………………………………………………………………………… 4

 2. Педагогічні ради у ВПУ№25 м. Хмельницького………………………………… 8

  1. Правила засідання педагогічної ради………………………………………… 9

  2. педагогічна рада конференція…………………………………………………….10

  3. педагогічна рада психолого-педагогічний турнір……………………. 13

  4. педагогічна рада мозковий штурм……………………………………………. 14

  5. педагогічна рада–тренінг…………………………………………………………… 23

Висновки

Література

1.Роль та місце педагогічної ради у забезпеченні

якості освітнього процесу ПТНЗ
Педрада має бути вищим колегіальним органом управління училищем, а також виявом громадської думки педагогічного колективу. Якщо ж педради планує, готує й проводить тільки адміністрація, - вони не виконують своїх функцій. Саме на педраді має відбуватися колективна рефлексія училищного життя, виявлено резервів для вдосконалення навчально-виховного процесу, вироблення стратегій розвитку училища. А для цього треба оволодіти майстерністю підготовки та проведення педрад.

Завдання й функції педрад

Однією з форм науково-методичної роботи та управління навчальним закладом на демократичних засадах є педагогічна рада. Педагогічна рада є постійно діючим органом, який розглядає кардинальні питання навчально-виховного процесу: план роботи училища, методичних об'єднань, інформації та звіти педагогів училища, доповіді педпрацівників різних організацій тощо.

Сьогодні ми отримали достатньо самостійності у виборі своїх орієнтирів і цільових установок. В умовах демократизації й чергового реформування освіти зростає роль колективних форм управління, зокрема й педагогічної ради. Завдання та зміст педагогічної ради змінені й доповнені нормативно-правовими документами незалежної України.

У пункті 2.3.1 положення про методичну роботу в професійно-технічному навчальному закладі зазначено, що педагогічна рада - вищий колегіальний орган професійно-технічного навчального закладу, який координує питання навчально-виховної, навчально-методичної і навчально-виробничої діяльності.

Педагогічна рада розглядає питання:


 • вдосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

 • планування та режиму роботи навчального закладу;

 • переведення учнів на наступні курси і їх випуск, видачі документів про відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень, нагородження за успіхи у навчанні;

 • підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

 • притягнення до дисциплінарної відповідальності за невиконання учнями своїх обов'язків.

Отже, педагогічна рада училища сьогодні - колективний орган, покликаний керувати всім навчально-виховним процесом. Одним із головних завдань директора училища є створення умов для підвищення авторитету та працездатності ради. Рада під його керівництвом займається багатьма питаннями, піддає в окремих випадках критичній оцінці діяльність педагогічного колективу та окремих його працівників, розробляє і затверджує практичні заходи, спрямовані на поліпшення навчання та виховання учнів. Це відбувається шляхом тісного зв'язку педагогічної ради з методичними об'єднаннями, з батьківським активом та окремими членами учнівського колективу.

Одне з головних завдань педагогічної ради - створення дружного, працездатного педагогічного колективу, в якому кожен відчув би себе відповідальним не за доручену йому роботу, а й за всю діяльність училища.

Отже, за умов реформування освіти й демократизації управлінської, діяльності педрада стала поліфункціональною. Серед функцій, які вона виконує, чітко окреслено такі:


 • планово-прогностична;

 • мотиваційно-цільова;

 • діагностична;

 • комунікаційна;

 • методична.

Навчальний заклад поставлен сьогодні в ситуацію самовизначення. Йому надано можливість самостійного вибору мети, форм, методів роботи тощо. Нова соціально-економічна ситуація висуває нові вимоги перед педрадою. Вона повинна стати педрадою «колективного мислення». Така педрада:

 • мислить нестандартно й самостійно;

 • знаходить вихід, здавалося б, із найбезвихідніших ситуацій;

 • докопується до самої суті проблеми, до справжніх причин і наслідків навчально-виховного процесу;

 • приймає рішення, часом неочікуване, часом ризиковане, але здебільшого таке, що веде до позитивного педагогічного результату.


-

Саме під час «педради колективного мислення» відбувається зміна й перебудова педагогічних поглядів, пріоритетів та установок. Саме на такій педраді вчитель вчиться мислити і працювати поновому.

Напрями діяльності методичних об’єднань не вичерпують багатогранної діяльності педагогічної ради в реалізації науково-методичної роботи .

За цільовою установою можна виокремити педради:


 • науково-педагогічні;

 • психолого-педагогічні;

 • тематичні;

 • проблемні;

 • настановчі;

- підсумкові.

Науково-педагогічні педради спрямовані на підвищення науково-теоретичного й методичного рівня викладання основ наук, впровадження нових ідей, досліджень та перспективного педагогічного досвіду в роботу училища.

Психолого-педагогічні педради ознайомлюють викладачів з досягненнями психологічної науки. Вони допомагають удосконалювати виховний вплив на підростаюче покоління, поліпшувати структуру і стосунки між усіма учасниками навчально-виховного процесу.

Тематичні педради розглядають питання ефективного викладання окремих предметів, стан якості знань, умінь і навичок учнів з основ наук.

Проблемні педради обговорюють питання реалізації науково-методичної проблеми в роботі навчально-виховного закладу; розробляють концепцію розвитку училища згідно з обраною проблемою.

Настановчу педраду присвячено аналізу підсумків навчального року; на ній обирають науково-методичну проблему або розробляють подальші стратегії впровадження обраної проблеми; обговорюють і затверджують план роботи училища на рік.

Підсумкова педрада займається переведенням учнів на наступний курс, випуском учнів з училища.

Педради можуть бути й комбінованими. Тоді в їхній роботі розрізняють дві сторони: науково-педагогічну (обговорення актуальних питань робота педагогічного колективу) і виробничо-ділову (затвердження річного плану роботи училища, розгляд підсумків роботи навчально-виховного закладу за рік. випуск і переведення учнів). 1. Педагогічні ради у ВПУ№25

Сьогодні назріла потреба в розробці Положення про педагогічну раду як поліфункціональний орган управління училища.

Крім того, сама практика переконує, що педрада - це спосіб колегіального розв'язання проблем, пусковий механізм мобілізації зусиль педагогічного колективу до інноваційної і гуманістичної діяльності, трибуна передового педагогічного досвіду, школа професійної культури.

У зв’язку з цим постає низка проблем:


 • як зробити, щоб група педагогів, яка впроваджує у своїй роботі
  новітні технології, стала центром у процесі творчого пошуку?

 • як сформувати колектив однодумців?

 • чи можна цього досягнути за допомогою вдосконалення педагогічної
  ради. Якщо так. то що саме потрібно вдосконалити: її тематику, структуру, форму, процес ухвалення рішень, щось інше? Що нас не влаштовує в підготовці та проведенні традиційних педрад? Чи дають вони можливість розв’язати проблеми розвитку навчального закладу?

 • що потрібно для активізації діяльності пошукової роботи педагогів? Як залучити кожного учасника педради до обговорення питань і виконання ухвалених рішень?

 • які проблеми варто виносити на педраду, а для яких потрібні інші форми обговорення?

Спочатку було більше питань, ніж відповідей. Поступово колективно дійшли висновку, що педрада має розв'язувати основні проблеми розвитку навчального закладу, показувати перспективи, об'єднувати педагогів для ефективної праці, бути нетрадиційною.

Тематику засідань педагогічної ради плануємо відповідно до цих завдань.

У нашому училищі практикуються різні нетрадиційні форми проведення педагогічних рад, що визначаються залежно від їх завдань (мети) і змісту. Найпоширеніші: педрада-консиліум, педрада-конференція, педагогічний турнір, педрада – «круглий стіл», педрада «мозковий штурм», педрада «ділова гра», педрада - тренінг тощо. Пропоную до вашої уваги досвід проведення нетрадиційних педагогічних рад.


ми
І ■ їм

Звичайно, підготовити і провести педраду - це велика робота всього педагогічного колективу. Вже декілька років ми проводимо одну нетрадиційну педраду в рік. Засідання починаємо готувати за півтора місяці до самої педради. Перш за все створюється робоча група, яка і бере на себе організацію підготовки.

2.1. Правила засідання педагогічної ради

Демократичність педради проявляється в дотриманні вимог до процедури ведення засідання, активності і організованості членів педради: • засідання педради починається у визначений час;

 • повідомляється про кількість присутніх та відсутніх членів ради, причини відсутності;

 • представляються запрошені на засідання не члени педради;

 • оголошується порядок денний засідання педради, затверджується регламент роботи відкритим голосуванням;

 • обирається аналітична група для формування проекту рішення педради;

 • надається слово доповідачу, виступаючим;

 • стеження за реакцією членів ради, їхньою увагою, дисципліною;

 • в ході засідання ділова репліка промовця, спрямовується на обговорення теми педради, якщо він відійшов від неї у своєму виступі;

 • не допускаються неконкретні зауваження, не обриваються критичні виступи, сприяється плюралізм думок членів педради;

 • підбиваються підсумки після обговорення доповіді та співдоповіді, кресляться конкретні шляхи поліпшення справ в училищі;

 • зачитується проект рішення педради й після внесених доповнень, уточнень його затверджують відкритим голосуванням.

Однією з ефективних умов проведення засідання педради є чітке визначення часу (не більш як 2,5 години) та дотримання виступаючими вимог до процедури ведення.

Вимоги до виступів членів педради:

 1. Дотримуйтеся встановленого регламенту.

 2. Виступ відповідно до змісту й теми педради готується заздалегідь, письмово.

 3. Вносячи конкретні пропозиції щодо поліпшення справи, створюйте ділову й спокійну атмосферу роботи педради.


 1. І ■.. і

  МІМ


  ' ■•

  Критичні зауваження обґрунтовуйте, використовуючи достовірну
  інформацію, проголошуючи їх доброзичливим тоном.

 2. Розвивай самокритику.

Провести таку раду не одну в рік дуже складно, тому протягом дев’яти років ми проводимо одну таку раду, яка проходить (листопад, грудень), починаємо готуватися (вересень, жовтень). За ці роки розглянуті на педраді - педагогічний турнір питання «Спільна робота класного керівника і майстра-вихователя з групою учнів», педрада-конференція «Вплив науково-методичної підготовки та професійної майстерності викладача, майстра в\н на результати навчально-виховного процесу», педрада-конференція «Проблеми формування мотивації навчальної діяльності учнів в сучасних умовах», педрада майстер-клас з проектних технологій. Активну участь у підготовці і проведенні таких педагогічних рад бере психолог та соціальний педагог училища, який допомагає з визначенням тестів, підготовкою теоретичного матеріалу до виступів.

В кінці таких педрад практикуємо психологічні тести, які сприяють розрядці учасників педради, іноді веселі, жартівливі, в залежності від питань які розглядались на педагогічній раді.2.2. Педагогічна рада конференція

Педагогічна раду - конференцію проводилась за темою «Адаптація першокурсників до умов навчання у ВПУ № 25». Мета педради була - привернути увагу педагогічного колективу до проблем, які виникають у першокурсників, осмислення педагогами їх впливу на першокурсників. Для цього була розроблена програма в яку входило: • анкетування першокурсників на схильність до стресу;

 • створення робочих творчих груп;

 • організація виставки тематичної літератури;

 • оформлення аудиторії, в якій буде проводиться педагогічна рада.

Кожна група повинна:

 • обрати лідера групи;

 • дати відповідь на поставлені запитання, підкріплюючи прикладами з уроків колег (можливі й відеосюжети);

 • розробити план виступу;

 • підготувати пункти до проекту рішення педради;

 • здати матеріали до « ___» _______відповідальному за педраду.

Бібліотекарю училища підібрати літературу з даного питання й оформити в методичному кабінеті виставку.

Відвідати уроки педагогів, організувати і проконтролювати взаємовідвідування.

Творчим групам педагогів розглянути для обговорення такі питання:

Група № 1 «Особистість учня»:

- Чим визначається особистість учня?

- Чи може впливати особистість учня на пристосування до умов навчання?

- Чи може вплинути педагог на особистість учня і яким чином?

- Чи може вплинути група на особистість учня?

Група № 2 «Методи навчання і виховання»


 • Що таке метод?

 • Чи існує зв'язок між методами і засобами?

 • Чи завжди ми обираємо достатню кількість методів для досягнення мети.

Група № 3 «Місце виробничого навчання в професійно-технічному

навчальному закладі»

 • Суть виробничого навчання у навчальному закладі.

 • Адаптація учнів до здобуття професійних навичок.

 • Як зацікавити учнів професією?

Група № 4 «Особистість педагога»

 • Чим визначається особистість педагога?

 • Чи може впливати особистість педагога на процес адаптації учня в навчальному закладі?

 • Які на ваш погляд найефективніші методи повинен застосовувати педагог, щоб розкрити себе як особистість?

Група № 5 «Правильна організація життєдіяльності учнів»

 • Суть організації життєдіяльності учнів.

 • Як організація життєдіяльності учнів впливає на навчання?

 • Хто повинен навчити учнів правильно організовувати свій навчальний і

позаурочний час?

Група № 6 «Результат навчання і виховання»

 • Що таке результат?

 • Чи існує зв'язок між методами навчання та виховання і результатом?

 • Як визначити результат діяльності педагога?

Створюється робочий план проведення педагогічної ради і роздається кожній групі.

Робочий план

підготовки до засідання педради

Адаптація першокурсників до умов навчання в ВПУ № 25”

1. В грудні місяці, в актовому залі училища провести педраду “Адаптація першокурсників до умов навчання в ВПУ № 25”.

Мета педради: осмислення педагогами впливу їх на адаптацію першокурсників до умов навчання в ВПУ № 25.

Творчим групам викладачів розглянути для обговорення такі питання: далі ідуть завдання для кожної групи з правилами засідання педагогічної ради.

2.3. Педагогічна рада психолого-педагогічний турнір

Тема: «Спільна робота класного керівника і майстра-вихователя з групою учнів».

Учасники турніру діляться на 3 команди.

Кожна команда вибирає капітана. Ведучий оголошує порядок та правила гри. Відповіді оцінює методичне журі. Критерії оцінювання: • правильність

 • точність

 • оригінальність

 • швидкість

 • активність учасників

Час на підготовку і представлення регламентований.

Кожна команда себе представляє.

Візитка.

Представлення журі.І раунд.
Психологічний портрет сучасного класного керівника, майстра-вихователя.

Завдання: створити портрет сучасного класного керівника, майстра-вихователя, вказавши: 1. Гностичні уміння.

 2. Конструктивні уміння.

 3. Організаторські уміння.

 4. Комунікативні уміння.

 5. Відношення до своєї професії.

 6. Зовнішній вигляд.

Час на підготовку 5 хв. (музика).

Час на захист 3 хв.

Оцінювання (10 балів).

Журі оцінює кожен портрет.

Ведучий з учасниками проводить веселий тест.
Діти
Д рослина, або тварина

У характерні якості

Б при згадуванні

Будинок УчилищеII раунд.

Рольова гра «Стилі керівництва».Ведучий. Класний керівник, майстер-вихователь - керує колективом не простим, а колективом підлітків. Успіх керівництва будь-яким колективом визначається не лише окремими рисами керівника, а і їх інтегральним проявом у вигляді стилю керівництва.

Стиль керівництва - це система засобів діяльності, особливостей діяльності керівника, що постійно повторюється, забезпечуючи реалізацію функцій управління з врахуванням конкретних умов. У вузькому розумінні - це особливості спілкування класного керівника, майстра-вихователя з учнями.

Найбільш відомою є типологія стилів, що була запропонована у 30-х роках американським психологом німецького походження Куртом Левіном. Згідно з цією типологією визначається 3 типи керівників:


 • демократи

 • автократи

 • ліберали

Зараз кожна команда інсценізує один із стилів у заданій ситуації.

Час на підготовку 5 хв. (музика).

Оцінювання 10 балів.
Ситуація 1.

Вся група зібралася на виховну годину, а ті учні, які готували тему виховної години не з'явились. Ваші дії.Ситуація 2.

У викладача (класного керівника) неприємності у особистому житті. Це стає відомо учням. Вони з цікавістю спостерігають за поведінкою класного керівника, інколи задають нетактовні питання чи невміло співчувають. Ваші дії.Ситуація 3.

На перерві діти грають у небезпечні ігри, наприклад «засипання». Це провокує головні болі, обмороки. Як з цим боротись?Ситуація 4.

До вчителя підходять батько учня, який не встигає. Він не знає як розв'язати цю проблему, тому що вважає, що син його непоганий, просто вчителю треба бути трохи поблажливим. Ваші дії?Ситуація 5.

Конфлікт між учителем і батьками в зв'язку з поведінкою дитини в училищі.ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ СИТУАЦІЇ
1.Один із учнів постійно демонструє свою ерудицію, підчас ставить вчителя в безвихідь. Як вчителю вести себе?
2. В групі є невстигаючий учень, але інші учні добре до нього відносяться і часто за нього просять вчителя. Як бути вчителю?
3. Як боротися на уроках з електронними іграми, картами?
4. В групі є лідер, який негативно впливає на дітей. Як вести себе класному керівнику?
5. В групі - невстигаючий учень, у якого досить відомі і впливові батьки. Як працювати з ним класному керівнику?

Завдання
1. Володя завжди в піднесеному стані, веселий . В добрих відносинах з усіма. Повен задумів і ідей, з ним цікаво. Проте не зовсім надійний. Може пообіцяти і забути, запустити справу, навчання. Коли на нього як слід «натиснути» швидко все наздоганяє, не особливо уточись про якість роботи. Багато чого йому пробачають за веселий настрій. Він шукає все нових друзів. Самооцінка у Володі дещо завищена, він до себе відноситься некритично. Свою провину часто перекладає на інших. Разом з тим легко пробачає недоліки інших, ні на кого не тримає зла.

Запитання:

 1. Який тип характеру проявляється в даному прикладі?

 2. Якого відношення потребує людина з таким характером?


2. Діна вступила до училища. Проте на заняття майже не з’являється. Балакуча, «розбитна», зауваження в свою адресу не сприймає. Час проводить в компанії веселих друзів. Знайшла собі подругу, яка стала для неї авторитетом. Сенс життя в розвагах.

Запитання:

 1. Як вплинути на гаку людину з метою зміни поведінки?

 2. Чи варто посилити контроль за відвідуванням занять,
  проведенням вільного часу7

3. Віктора в групі поважають, але й побоюються. Дехто вважає його високомірним і «задавакою». Знайти до нього підхід важко, він може легко образитись, обірвати співбесідника, замкнутись. Про себе нічого не розповідає і ніби не відчуває в цьому потреби. Дуже захоплений навчанням, але може надати перевагу розвагам перед навчанням. Добре розбирається, крім спеціальності, в інших напрямках діяльності, але не висловлює цього привселюдно, поза уроками. Багато вважають його «сухарем», здібним, але холодним. Спілкуватись з ним і не просто, але завжди цікаво.

Запитання:

 1. Які поради Ви можете запропонувати людині з таким характером?

 2. Чи можна довіряти йому лідерство в колективі?

4. Сергій в деякій мірі безшабашний, досить жвавий, товариський, не проти того, щоб прогуляти уроки. Вчиться нерівно. Своєї думки не має і дивиться «куди вітер дує». Коли залишається один, починає скучати, метушитись, шукати групу товаришів, до якої можна було б пристати. Ним охоче керують інші, він не самолюбивий, швидко адаптується, добрий, чуйний товариш. Сергій неохоче міняє людей, з якими звик спілкуватися.

Завдання:

 1. Якої уваги з боку старших потребує Сергій?

 2. Поради Сергію?


5. Надя вся емоціях. Постійно чимось захоплена, схвильована. То закохана, то ненавидить. Упродовж дня настрій змінюється кілька раз. І не встигаєш услідкувати. Будь-яка подія її ранить, турбує, хвилює.
Запитання:

 1. Який спосіб життя потрібний таким людям?

 1. Чи може така людина бути серйозна і послідовна? При якій
  умові?


6. Чого тільки не робить Наталя, щоб справити враження на інших! Часто змінює вбрання, завжди знає всі новини. Може говорити про речі, мало їй відомі, але переконливим тоном. Може похвалитись, або покривити душею, здатна обманути. Вона постійно в центрі уваги. Добивається цього своїм одягом, голосом, манерами. Багато хто вважає Наталю щирою, доброю і чутливою людиною, так як вона вміє вислухати, порадити, поспівчувати, проте цікавість до людей вона швидко губить. Вона чудова "актриса". З кожною людиною Ната інша. Тонко відчуває якою її хтять бачити, стає якраз такою.

Завдання:

 1. Виділити позитивне і негативне в її характері.

 2. Як вести себе з нею під час спілкування?  1. Педагогічна рада мозковий штурм
следующая страница >>


izumzum.ru