Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з теорії держави І права Сімферополь 2012 - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Методичні вказівки до написання та оформлення курсових робіт 2 687.25kb.
Методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів зі всіх... 3 400.49kb.
Методичні рекомендації «Використання права інтелектуальної власності» 1 126.05kb.
Контролін г методичні рекомендації щодо самостійної роботи та контрольні... 1 418.97kb.
Додаток Варіанти завдань для виконання курсових робіт з дисципліни... 1 51.33kb.
Реферат з основ права на тему Основи теорії виникнення держави і... 1 178.92kb.
Про організаційно-методичні засади забезпечення права на освіту дітям... 1 137.79kb.
Кафедра теорії та методики виховної роботи чабан Н. Кравченко І. 2 436.67kb.
Методичні рекомендації Хмельницький, 2009 р 2 424.71kb.
Національна юридична академія україни 1 374.11kb.
Методичні рекомендації «Впровадження елементів ситуативного навчання... 1 173.51kb.
У статті проаналізовано значення неявного знання, підсвідомих мотивів... 2 356.77kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з теорії держави І права Сімферополь - страница №1/6

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

КРИМСЬКИЙ ЮРИДИЧНИЙ ІНСТИТУТ

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

«ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА МУДРОГО»МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до виконання курсових робіт

з теорії держави і права

Сімферополь 2012

Виконання курсових робіт з теорії держави і права – одна з важливих форм самостійної роботи студента. Вона сприяє поглибленню і закріпленню знань з теорії держави і права, виробленню професійних вмінь, підготовці до майбутньої практичної діяльності. Тема курсової роботи має бути вивчена ширше, ніж вона висвітлюється в підручниках і на заняттях.

1. Цілі курсової роботи:


 1. Розвинути здібності студента до поглибленого аналізу наукової літератури, законодавства і матеріалів юридичної практики;

 2. Виробити вміння систематизувати і узагальнювати науковий і практичний матеріал, критично його оцінювати;

 3. Закріпити навички формулювання загальнотеоретичних державно-правових понять, аргументованого, логічного, грамотного викладення положень теорії держави і права.

 4. Розвивати у студентів вміння застосовувати ці положення для аналізу юридичної практики;

 5. Прищеплювати студентам навички творчої дослідницької роботи.


2. Вибір теми курсової роботи


Тематику курсових робіт складають викладачі, які ведуть даний курс, відповідно до навчальної програми. Протягом вересня – листопада студенти обирають теми і повідомляють про це подачею заяв. При виборі теми студент консультується з викладачем. На основі поданих заяв він закріплює теми за студентами. Якщо у вказаний строк студент не вибрав тему, викладач може самостійно призначити йому тему курсової роботи.

3. Підбір літератури та інших джерел, їх вивчення


Роботу над темою слід починати з загального ознайомлення з нею: прочитати відповідні розділи підручника, конспекти лекцій тощо. Після цього самостійно підібрати літературу та інші джерела з теми роботи, узгодити їх з керівником і досконало вивчити. Підбір джерел здійснюється відповідно до бібліографічних покажчиків і каталогів у бібліотеках.

Вже в процесі попереднього вивчення літератури та інших джерел слід робити виписки і записи, поступово групуючи матеріал за його змістом.


4. Складання плану курсової роботи


Після попереднього вивчення літератури з теми необхідно самостійно скласти проект розгорнутого плану роботи, тобто намітити перелік конкретних питань теми. План дозволяє уникнути повторень, висвітлення питань, які не стосуються даної теми, і забезпечити послідовність викладу. Остаточний варіант плану роботи необхідно погодити з керівником.

5. Формулювання відповідей на питання теми


Поглиблене вивчення і узагальнення всіх джерел по темі формує у студента знання, необхідні для ґрунтовного висвітлення питань курсової роботи.

Схема відповідей на питання визначається їх змістом. Найбільш типовими при виконанні курсових робіт з теорії держави і права є таки варіанти відповідей: • якщо потрібно відповісти на питання про причини виникнення якого-небудь явища (держави, юридичного права тощо), слід навести відповідний науковий висновок, що характеризує причинний зв’язок, в якому одне явище виступає як причина, а друге – як наслідок (наприклад, держава виникла внаслідок, зокрема переростання привласнюючої економіки в економіку виробляючу, формування соціально-неоднорідного суспільства);

 • якщо потрібно відповісти на питання, чим є дане явище (держава, право, форми права тощо), то відповідь має включати визначення і пояснення даного поняття, перелік і характеристику ознак даного явища. У роботі слід подати визначення всіх основних понять з теми;

 • якщо потрібно порівняти певні явища (наприклад, юридичні норми і норми моралі; законність і правопорядок тощо), то необхідно дати визначення поняття цих явищ, вказати їх загальні і відмінні ознаки та зробити узагальнюючі висновки про їх співвідношення;

 • якщо потрібно класифікувати певне явище на види (наприклад, види юридичних норм), то необхідно визначити критерії такої класифікації, після чого назвати види за кожним конкретним критерієм і дати характеристику кожного з них.

Можливі й інші способи побудови відповідей, розкриття змісту теми. Однак, головне – в тому, щоб розкрити і обґрунтувати суттєві властивості, риси, закономірності, принципи державно-правових явищ, визначити тенденції їх розвитку. Викладення питань теми слід вести в “юридичному ключі”, не підмінюючи державно-правовий аналіз проблем висвітленням загальносоціологічних, загальнополітичних, соціально-психологічних та інших положень суспільних наук. Курсова робота з теорії держави і права повинна мати аналітичний, а не описовий характер. Усе це зумовлюється специфікою предмета теорії держави і права.

Безперечно, в роботі необхідні приклади з законодавчої та іншої практики, фактичні, статистичні, історичні матеріали. Але все це мусить бути підпорядковане викладу суто теоретичних положень.


6. Структура і викладення курсової роботи

Курсова робота має наступну структуру:

- титульний лист;

- зміст;


- вступ;

- основна частина;

- висновки;

- список використаних джерел;

- додатки (при необхідності).

А. Титульний листце перший лист курсової роботи, який повинен бути оформлений відповідно до зразку наведеного в додатку 1. На титульній сторінці необхідно вказати: назву навчального закладу, тему роботи, прізвище, ім’я по батькові, групу, курс, форму навчання студента, а також посаду, звання, вчений ступінь, прізвище, ім’я по батькові наукового керівника, рік написання роботи.

Б. Другий лист роботи – це зміст, який складається з розгорнутого плану (дивись додаток 2).

В. Вступ, обсяг якого не повинен перевищувати 2-3 сторінки, має містити:

1) обґрунтування актуальності теми, її теоретичну і практичну значущість;

2) ступінь розробленості теми в науковій літературі (які аспекти проблеми вивчені достатньо, які частково, які вимагають подальшої розробки), дати короткий огляд літератури по темі дослідження, вказати авторів, положення яких складають базу наукового дослідження при написанні роботи;

3) формулювання мети і завдання курсової роботи. Мета курсової роботи повинна випливати з назви роботи. Вона полягає в розгляді найважливіших дискусійних питань окремої теми, недостатньо вивчених проблем. Завдання похідні від мети курсової роботи. При визначенні завдань курсової роботи слід зазначити складові частини даної теми, аналіз яких необхідний і достатній для досягнення мети.Г. В основній частині роботи послідовно розкриваються поставлені питання теми, які вказані в плані курсової роботи. В основній частині роботи обов'язково повинні бути наведені і проаналізовані точки зору різних вчених з дискусійних питань теми, зроблені виноски на джерела.

Курсова робота має містити приклади, що ілюструють теоретичні положення роботи.Д. У висновку автор підводить підсумки роботи (свого дослідження), формулює основні висновки, пропозиції, прогнози щодо розвитку того чи іншого державно-правового явища. Автор повинен зробити коротке узагальнення по основних питаннях теми.

Обсяг висновку не повинен перевищувати 2-3 сторінки.

Е. В кінці роботи – список використаних джерел (дивись додаток 3). Забороняється вказувати в списку використаної літератури джерела, які не були безпосередньо використані при написанні курсової роботи.

ВАЖЛИВО ЗНАТИ! Джерела потрібно вказувати у списку в наступній послідовності. Першими вказуються міжнародно-правові акти, потім нормативно-правові акти України за їх юридичною силою. Якщо нормативно-правові акти однакові за юридичною силою, то вони вказуються за датою їх прийняття (від раніше прийнятого до пізніше прийнятого). Потім вказується спеціальна література за алфавітом.

Якщо література або правові акти були взяті з Інтернету, то слід зазначити її (їх) електронний адрес з конкретною сторінкою (наприклад: http://ukr-pravo.at.ua/index/0-506). Інформація з Інтернету застосовується в роботі як виняток (студент повинен працювати, перш за все, з першоджерелом). Забороняється використовувати інформацію з Інтернету, яка не має певного автора та конкретну назву (наприклад, використовувати як джерело роботи «Вікіпедію» тощо). Ця заборона не стосується статистичної або іншої інформації, розміщеної на офіційних сайтах державних органів та установ.

7. Основні правила цитування
Цитати наводяться з використаних джерел. Цитати в тексті роботи слід брати в лапки, в кінці відповідної сторінки дати повні і точні посилання (виноски) на джерела (автор, назва роботи, місце і час видання, сторінки). Проте посилання на використані в тексті роботи джерела можна робити і відповідно до їх переліку у списку літератури. Тоді після цитати слід поставити, наприклад, означення [2, с. 30]. При цьому перша цифра означає, що робота на яку посилається студент, знаходиться у списку літератури під номером 2. Друга цифра означає сторінку роботи, з якої використана цитата.

Цитати не повинні перевищувати 25 % обсягу роботи. Наведення чужих текстів без посилань недопустимо.
8. Оформлення курсової роботи
Перед написанням роботи начисто слід прочитати чорновик, перевірити і уточнити послідовність викладу, місце абзаців і цитат з кожного питання.

Робота повинна бути написана або надрукована розбірливо, чітко, грамотно, без помилок. Сторінки потрібно нумерувати. Нумерація робиться у нижньому правому куті сторінки. Обсяг курсової роботи складає 25–30 сторінок на папері форматом 210 х 300 мм (А4).

Розмір тексту повинен складати 14 друкарських пунктів з використанням 1,5 міжрядкового інтервалу. Шрифт (гарнітура) – Times New Roman. Відступ від лівого краю сторінки – 10 мм. Поля: ліве – 25 мм, праве – 10 мм, зверху – 20 мм, знизу – 20 мм.Неакуратно оформлені роботи до захисту не допускаються. Якщо робота була оцінена викладачем як незадовільна, то при повторному її виконанні слід подати рецензію на першу роботу.
9. Робота з рецензією та підготовка до захисту
Потрібно уважно прочитати рецензію викладача. Зауваження рецензента обов’язково треба врахувати і:

 • на невисвітлені питання дати відповіді;

 • на питання, які були висвітлені неправильно, сформулювати правильні відповіді;

 • питання, що висвітлені неповно – доповнити.

Слід підготуватися до усних відповідей на запитання, які стосуються даної теми і можуть бути поставлені комісією під час захисту роботи.

У випадку визнання курсової роботи незадовільною, потрібно написати нову роботу з даної теми з урахуванням всіх зауважень рецензента.


10. Захист курсової роботи
Захист курсової роботи проходить до екзаменаційної сесії – у дні і години, вказані у затвердженому графіку. Захист проходить перед комісією, що складається з викладачів. Під час захисту студент коротко висвітлює зміст роботи, відповідає на поставлені членами комісії питання. Після цього комісія оцінює роботу та її захист. Оцінка ставиться залежно від повноти викладу теми, правильності висвітлення питань, ступеня використання необхідної літератури і законодавства, грамотності та якості оформлення, а також з урахуванням рівня захисту (усних відповідей на запитання).
11. Обов’язки керівника курсових робіт
Керівник надає допомогу студентові у виборі теми роботи, у підборі літератури, у складенні плану, консультує студента з усіх питань, що виникають в процесі виконання курсової роботи і контролює його. Після пред’явлення студентом курсової роботи в закінченому вигляді, керівник дає про неї письмовий відгук (рецензію). Якщо робота має суттєві недоліки, керівник повертає її студентові разом з рецензією для доопрацювання.
12. Тематика курсових робіт


 1. Права людини: поняття, класифікація та тенденції розвитку.

 2. Імплементація міжнародно-правових принципів і норм щодо прав людини у державно-правову практику.

 3. Правова держава: поняття, ознаки та стан її формування в Україні.

 4. Соціальна держава: поняття, ознаки та стан її формування в Україні.

 5. Функції держави та їх особливості в сучасних демократичних державах соціальної орієнтації.

 6. Загальнотеоретична характеристика форми держави.

 7. Орган держави: поняття, ознаки та види. Державні органи в сучасній Україні.

 8. Механізм та апарат держави: поняття, ознаки та конституційні засади їх організації та функціонування в Україні.

 9. Загальнотеоретична характеристика політичної системи суспільства.

 10. Об’єктивне юридичне право: поняття, властивості, функції.

 11. Юридичні норми у системі соціальних норм.

 12. Основні принципи права: поняття, види, значення.

 13. Правовий статус особистості: поняття, склад, види та його конституційні засади в Україні.

 14. Загальнотеоретична характеристика правосвідомості.

 15. Правотворчість: поняття, ознаки, види, стадії.

 16. Загальнотеоретична характеристика форм права.

 17. Поняття, юридичні властивості та види нормативно-правових актів.

 18. Закон: поняття, ознаки, види та засади верховенства закону у Конституції України.

 19. Підзаконні нормативні акти органів держави та органів місцевого самоврядування в Україні.

 20. Чинність нормативно-правових актів України у часі, просторі та за колом осіб.

 21. Поняття, ознаки та елементи системи права. Критерії утворення галузей та інститутів права.

 22. Публічне та приватне право.

 23. Юридичні норми: поняття, ознаки, елементи та класифікація.

 24. Загальнотеоретична характеристика систематизації нормативно-правових актів.

 25. Загальнотеоретична характеристика правовідносин.

 26. Поняття, значення та класифікація юридичних фактів.

 27. Правомірна поведінка та реалізація юридичних норм.

 28. Загальнотеоретична характеристика тлумачення юридичних норм.

 29. Загальнотеоретична характеристика застосування юридичних норм.

 30. Загальнотеоретична характеристика правопорушення.

 31. Загальнотеоретична характеристика юридичної відповідальності.

 32. Законність і правопорядок.

 33. Правова система суспільства.13. Навчальна література до всіх тем курсових робіт


 1. Алексеев С.С. Общая теория права. – М., 2008.

 2. Венгеров А.Б. Теория государства и права. – М., 2000.

 3. Гревцов Ю.И., Козлихин И.Ю. Энциклопедия права. Уч. пособие. – СПБ., 2008.

 4. Загальна теорія держави і права / Під ред. В.В. Копейчикова. – Київ, 2000.

 5. Загальна теорія держави і права / За ред. М.В. Цвіка, О.В. Петришина. – Харків, 2009.

 6. Крестовська Н.М., Матвєєва Л.Г. Теорія держави і права: Елементарний курс. – Х., 2007.

 7. Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права. – М., 2005.

 8. Луць Л.А. Загальна теорія держави і права: Навчально-методичний посібник (за кредитно-модульною системою). – К., 2010.

 9. Марченко М.Н. Проблемы общей теории государства и права (государство). – М., 2008.

 10. Марченко М.Н. Проблемы общей теории государства и права (право). – М., 2007.

 11. Марчук В.М., Ніколаєва Л.В. Нариси з теорії права: Навч. посіб. – К., 2004.

 12. Общая теория права / Под ред. А.С. Пиголкина. – М., 1997.

 13. Общая теория государства и права. Академический курс в 3-х т. / Под ред. М.Н. Марченко. – М., 2001.

 14. Общая теория права и государства / Под ред. В.В. Лазарева. – М., 2001.

 15. Поляков А.В., Тимошина Е.В. Общая теория права. – СПБ., 2005.

 16. Проблемы общей теории права и государства / Под ред. В.С. Нерсесянца. – М., 1999.

 17. Протасов В.И. Теория права и государства. – М., 2000.

 18. Рабінович П.М. Основи загальної теорії права і держави. – Київ, 2001.

 19. Скакун О.Ф. Теорія держави і права (Енциклопедичний курс). – Харків, 2009.

 20. Спиридонов Л.И. Теория государства и права. – М., 1999.

 21. Сырых В.М. Теория государства и права. – М., 2007.

 22. Теория государства и права / Под ред. В.К. Бабаева. – М., 1999.

 23. Теория государства и права / Под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. – М., 1998.

 24. Теория государства и права / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. – М., 2002.

 25. Теорія держави і права. Академічний курс: Підручник / За ред. О.В. Зайчука, Н.М. Оніщенко. – К., 2006.

 26. Хропанюк В.Н. Теория государства и права. – М., 2008.

 27. Чашин А.Н. Теория государства и права. – М., 2008.

 28. Черданцев А.Ф. Теория государства и права. – М., 2001.

 29. Шмельова Г.Г. Короткий російсько-український та українсько-російський термінологічний словник: Теорія держави і права. – Сімферополь, 2005.

 30. Юридична енциклопедія. – Т. 1-6. – К., 1998-2003.ПЛАНИ ТА ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ
Тема 1: Права людини: поняття, класифікація та тенденції розвитку

План:

Вступ


 1. Основні права людини: поняття, ознаки та види; їх взаємозв’язок з обов’язками людини.

 2. Межі здійснення прав людини у сучасній державно-правовій практиці.

 3. Юридичні гарантії прав людини.

 4. Тенденції розвитку прав люди в сучасних умовах.

Висновки

Методичні рекомендації до теми:

У першому питанні слід розкрити поняття, основні ознаки, види прав людини (за змістом потреб людини; за способом реалізації прав людини; за формою обов’язків держави перед людиною тощо) та висвітлити нерозривний зв'язок прав людини з її обов’язками та обов’язками інших людей і держави.

У другому питанні студент повинен висвітлити питання «небезмежності» прав людини та з’ясувати підстави встановлення меж.

У третьому питанні необхідно зазначити, що права людини не можуть нею здійснюватися без ефективних юридичних механізмів (як національних, так і міжнародних), спрямованих на їх забезпечення.

У четвертому питанні потрібно розкрити основні напрями еволюції прав людини у сучасний період, зокрема збільшення «каталогу» прав людини; їх універсалізація та одночасна регіоналізація; розширення міжнародного контролю за дотриманням прав людини.

Література:


 1. Загальна декларація прав людини // Права людини. – К., 1989, 1992 // Права человека. – М. – 1989, 1990 та інші збірки.

 2. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права // Права людини. – К. – 1992.

 3. Міжнародний пакт про громадянські та політичні права // Права людини. – К. – 1992.

 4. Конституція України (Ст. 3; 21-64; 85 (ч. 1 п. 17); 92 (ч. 1 п. 1)-101; 102 (ч. 2); 116 (ч. 2); 119 ( п. 2); 121 (п. 2, 4); 152 (ч. 3); 157).

 5. Конвенція про захист прав людини і основних свобод 1950 року // Офіційний вісник України. – 1998. – № 13.

 6. Європейська соціальна хартія (переглянута) // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 43.

 7. Антонович М. Міжнародна система захисту прав людини: крізь призму України // Право України. – 2007. – № 3.

 8. Гусейнов Л.Г. Международная ответственность государств за нарушение прав человека. – К., 2000.

 9. Добрянський С.П. Актуальні проблеми загальної теорії прав людини. – Львів, 2006.

 10. Козюбра М. Природа соціальних прав людини та особливості механізмів їх реалізації // Вісник Конституційного Суду України. – 2002. – № 5.

 11. Мюллерсон Р.А. Права человека: идеи, нормы, реальность. – М., 1991. – Гл. 4.

 12. Права человека и процессы глобализации современного мира / Отв. ред. Е.А. Лукашева. – М., 2005.

 13. Права человека: Учебник для вузов / Под ред. Е.А. Лукашевой. – М., 1999.

 14. Пастухова Л.В. Європейський механізм забезпечення прав людини: Навчальний посібник – Сімферополь, 2009.

 15. Рабінович П.М., Панкевич І.М. Здійснення прав людини: проблеми обмежування. – Львів, 2001.

 16. Рабінович П.М., Хавронюк М.І. Права людини і громадянина: Навчальний посібник – К., 2004.

 17. Шмельова Г.Г. Юридичний механізм забезпечення прав людини // Право України. – 1994. – № 10.

следующая страница >>