Методичні рекомендації до проведення виробничої практики студентів спеціальності 040106 - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Мета та завдання практики 1 69.18kb.
Методичні вказівки до комплексної практики з фаху та переддипломної... 1 314.72kb.
Методичні рекомендації щодо проходження навчально-ознайомчої практики... 6 2300.75kb.
Контролін г методичні рекомендації щодо самостійної роботи та контрольні... 1 418.97kb.
Методичні рекомендації щодо використання різних видів перевірки навчальних... 5 467.17kb.
Методичні рекомендації Хмельницький, 2009 р 2 424.71kb.
Методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни... 3 702.3kb.
Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять із... 1 333.15kb.
Основи зовнішньоекономічної діяльності: Методичні рекомендації з... 4 621.08kb.
Методичні рекомендації для проведення уроків з використанням цієї... 4 940.42kb.
Методичні рекомендації «Використання права інтелектуальної власності» 1 126.05kb.
Рішення сорок другої сесії ради шостого скликання Проект 1 31.86kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Методичні рекомендації до проведення виробничої практики студентів спеціальності - страница №1/1

МІНІСТЕРСТВО аграрної політики та продовольства УКРАЇНИ
Вінницький національний аграрний університет

КАФеДРА ЕКОЛОГІЇ та охорони навколишнього середовища


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇдо проведення

виробничої практикиСТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 6.040106

ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА та збалансоване природокористування”Заочної форми навчання

Вінниця - 2012

Методичні рекомендації до проведення виробничої практики студентів спеціальності 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” заочної форми навчання / Вінниця: Вінницький національний аграрний університет, 2012.- 24 с.


Укладачі: доцент, к.с-г.н. Первачук М.В.,


Рецензенти:

ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА ………………..……………………………………………

1 МЕТА І ЗАДАЧІ ПРАКТИКИ …..…………………………..……………………

2 ЗМІСТ ПРАКТИКИ …………………………………………………………..…….


3 ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ……………………………………..……………

4 ЗВІТ ПРО ПРАКТИКУ ……………………………………………………………

5 РЕЗУЛЬТАТИ ПРАКТИКИ ……………………………………………...

ЛІТЕРАТУРА ………………………………………………………………………..

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА


Методичні рекомендації до проведення виробничої практики є одним із основних документів, що визначає головні вимоги до організації та проведення практики фахівців-бакалаврів з екології як для студентів, так і для керівників від учбового закладу і бази практики та складений на основі:

1. Положення про проведення практики студентів вищих учбових закладів України;

2. Наказам і рішенням колегії Міністерства освіти України, присвяченим виробничій практиці студентів;

3. “Освітньо-кваліфікаційної характеристики” підготовки бакалавра за спеціальністю 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”;

4. “Програми освітньо-професійної та спеціальної підготовки фахівців за професійним спрямуванням 0708 "Екологія" “;

5. “Наскрізної програми та методичних вказівок до проведення виробничої практики студентів спеціальності 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування”.

Об’єктами діяльності бакалаврів екології є усі галузі промисловості, будівництво, сільське господарство. Предметною областю діяльності можуть бути: моніторинг стану навколишнього середовища, проектування, будівництво, експлуатація апаратів та споруд захисту навколишнього середовища.

Бакалавр екології може займати посади інспектора по охороні навколишнього середовища, інженера - лаборанта, аналітичного лаборанта (хімічних та фізичних досліджень).Основне завдання програми практики – спланувати і регламентувати діяльність студентів і викладачів в період здійснення виробничої практики відповідно до учбового плану.

Тому важливе значення для підготовки бакалавра екології мають виробничі екологічні практики на протязі всіх років навчання і зокрема цільове спрямування останньої виробничої практики.МЕТА І ЗАДАЧІ ПРАКТИКИ


Мета виробничої практики:

- закріплення та поглиблення теоретичних знань із нормативних та вибіркових професійно-орієнтованих та спеціальних дисциплін робочого навчального плану;

- формування у студентів на базі одержаних в процесі навчання знань, професійних умінь і навиків під час роботи в реальних ринкових умовах;

- оволодіння методами, направленими на збереження екологічно безпечного стану навколишнього природного середовища;

- освоєння сучасних методів організації праці;

- формування у студентів умінь і навичок прийняття самостійних виробничих рішень;

- виховання потреби систематично оновлювати свої знання і творчо їх використовувати в практичній діяльності.

Виробнича практика покликана максимально підготувати майбутніх фахівців до практичної роботи, підвищити рівень професійної підготовки, забезпечити надбання навиків роботи в різних трудових колективах.Задачі виробничої практики:

 • вивчення загальної структури і організації промислових підприємств;

 • вивчення питань наукової організації праці на конкретних робочих місцях;

 • вивчення основ планування та управління виробництвом;

 • ознайомлення з питаннями стимулювання і підвищення продуктивності праці на виробництві;

 • детальне ознайомлення з технічними та економічними показниками роботи підприємства;

 • вивчення специфіки технологічних процесів виробництва;

 • придбання навичок аналізу і складання матеріально-енергетичного балансу виробництва;

 • вибір оптимального варіанту природоохоронних заходів стосовно виробничої специфіки певного підприємства;

 • придбання навичок виробничого екологічного контролю та прийняття участі в комплексному екологічному моніторингу всіх компонентів довкілля;

 • ознайомлення з методами роботи контрольних екологічних служб (екологічної експертизи та інспекції);

 • ознайомлення з енерго- та ресурсозберігаючим устаткуванням і технологіями стосовно певного виробництва;

 • ознайомлення з рішеннями по автоматизації і механізації роботи очисного обладнання;

 • вивчення нормативної та технічної документації, питань стандартизації продукції та природоохоронного обладнання;

 • придбання навичок застосування вимог ДСТУ, ГОСТів, ЄСКД і технічної документації для розробки природоохоронних заходів і використання в НДР;

 • вивчення питань охорони праці, створення оптимальних мікрокліматичних умов на конкретних робочих місцях, протипожежної безпеки;

 • ознайомлення з рівнем екологічно просвітницької роботи серед спеціалістів підприємств та населення.

В результаті проходження практики студент повинен знати:

- цілі і завдання виробничо-господарської діяльності підприємства;

- особливості формування, функціонування підрозділів, діяльність яких орієнтована на екологізацію виробничого процесу;повинен уміти:

- використовувати методи оцінки впливу господарської діяльності на навколишнє середовище;

- розраховувати економічний збиток від забруднення навколишнього середовища підприємствами виробничої і соціальної сфери;

- розробити систему заходів, що формують екологічну політику підприємства;

- обґрунтувати необхідність впровадження системи екологічного контролю на підприємстві;

- розробити систему інформаційного забезпечення екологічного моніторингу на підприємстві.

Для успішного виконання програми виробничої практики студент повинен бути ознайомлений:

- з постановами Кабінету Міністрів України;

- з постановами і рішеннями директивних органів місцевої влади;

- державними стандартами, будівельними нормами і правилами, вживаними у сфері природоохоронної діяльності сільськогосподарських та промислових підприємствЗагальна організація практики
Виробнича практика для студентів проводиться в останньому семестрі навчання. Тривалість виробничої практики для студентів 5-го курсу агрономічного факультету спеціальності 6.070800 - “Екологія та охорона навколишнього середовища” заочної форми навчання відповідно до навчального плану складає 20 днів.

Бази практики і їх керівники разом з керівниками практикою від університету несуть відповідальність за організацію, якість і результати практики студентів.

Виробнича практика студентів проводиться в індивідуальному порядку. Кожен із студентів-практикантів знаходиться, по можливості, в ролі помічника (дублера) керуючого відповідними структурними підрозділами підприємств аграрної, промислової та природоохоронної галузі. За наявності вакантних місць студенти можуть бути зараховані на штатні посади базового підприємства, якщо їх діяльність відповідає програмі практики. При цьому не менше 50 % часу повинно відводитися на загальну професійну підготовку студентів-практикантів відповідно до програми практики.

Поставлені цілі студенти реалізують у процесі самостійного вивчення виробництва та виконання окремих виробничих задач на базі підприємств, де проходить виробнича практика.

Офіційною основою для проведення виробничої практики студентів є договір, який складається між ВНЗ та підприємством на практику. Договори складаються завідуючим практикою університету, за заявками кафедри.

Керівник підприємства - бази практики видає наказ про практику, визначаючи в ньому порядок організації та проведення практики, заходи для створення необхідних умов студентам-практикантам по виконанню ними програми практики, забезпечення їх гуртожитками, спецодягом, охороною праці для запобігання нещасним випадкам, контролю за виконанням студентами правил внутрішнього розпорядку та інші заходи, що забезпечують якісне проведення практики відповідно до "Положення про виробничу практику студентів", призначає керівника практики від підприємства.

Організацію і контроль проведення виробничої практики від ВНЗ здійснює керівник практики, який призначається наказом по університету.

До обов’язків керівника практики входять:

- підготовка місць проведення виробничої практики;

- проведення організаційних заходів і консультацій про проходження виробничої практики;

- організація інструктажу по техніці безпеки з відповідною реєстрацією в журналі;

- надання студентам-практикантам необхідних документів (направлення, програма, щоденник практики, індивідуальне завдання) - перелік яких встановлений вузом;

- контроль за прибуттям студентів на базу практики, умовами праці та побуту;

- контроль виконання студентами – практикантами програми практики;

- атестація студентів за результатами проходження практики;

- підготовка та подання звіту завідувачу кафедри щодо організації та проведення практики.

У обов'язки студентів при проходженні практики входить:

- ознайомлення із змістом програми виробничої практики;

- отримання від керівника практики індивідуального завдання і консультацій по оформленню всіх необхідних документів;

- своєчасне прибуття на базу практики;

- засвоєння і строге дотримання правил по охороні праці;

- виконання календарного плану виробничої практики;

- виконання в повному об'ємі всіх завдань, передбачених програмою практики;

- відповідальність за виконану роботу;

- оформлення звіту про проходження виробничої практики.

В ході проходження практики студенти закріплюють та поглиблюють свої знання з таких дисциплін: “Екологічна експертиза”, “Моніторинг навколишнього середовища”, “Економіка природокористування”, “Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища”, “Нормування антропогенного навантаження на природне середовище”, “Природоохоронне інспектування”, “Утилізація та рекуперація відходів” та інші.

Студенти на практиці в умовах конкретного промислового підприємства чи виробничого об’єкта повинні:


 • ознайомитись із технологічною специфікою, організаційними особливостями, управлінською структурою, природоохоронною політикою та еколого-економічними питаннями;

 • вивчити правила приймання в експлуатацію нового природоохоронного устаткування після його реконструкції та капітального ремонту;

 • ознайомитись з правилами перевірки апаратів та приладів контролю хімічного та фізичного забруднення довкілля;

 • брати участь в складанні екологічних звітів, виконанні еколо­гічних експертиз та екологічної паспортизації об'єктів виробництва.

Студенти можуть брати участь у розробці ресурсозберігаючих технологій, природоохоронному картуванні, в організації екологічного менеджменту й маркетингу на виробництві.

На практиці в Державному управлінні екології та охорони навколишнього середовища у Вінницькійобласті студенти повинні: • ознайомитись із особливостями роботи структурних підрозділів: відділу охорони атмосферного повітря; відділу нормування та експертизи; аналітичної лабораторії; економічного відділу та інших;

 • вивчити специфіку прийняття та обліку звітної документації підприємств та господарських об’єктів області;

 • ознайомитись із методиками кількісного та якісного контролю промислових стоків, вилучення та розміщення виробничих і побутових відходів, радіологічного контролю та інше.

На практиці в сільськогосподарських підприємствах студенти повинні:

 • вивчити основні методи та підходи ведення господарської діяльності, які мають вплив на якісний стан грунтів, на стан поверхневих та підземних вод, обумовлюють екологічну якість і чистоту сільськогосподарської продукції;

 • брати участь у вирішенні агроекологічних, техноекологічних та радіоекологічних питань, у польових і лабораторних екологічних дослідженнях з подальшою обробкою екологічних матеріалів на ЕОМ.

Одночасно з вивченням виробництва студенти проходять практику громадської роботи, мета якої ознайомитись та засвоїти основи екологічно - просвітницької діяльності як у виробничому колективі, так і серед населення.

З метою придбання навичок науково-дослідної роботи окремі студенти, по завданню керівника практики, повинні в процесі її проходження проводити дослідження та аналіз екологічних характеристик виробництва наукового характеру.
ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Під час проходження практики кожний студент виконує індивідуальне завдання, яке повинно сприяти більш глибокому вивченню окремих природоохоронних питань і питань, пов’язаних з організацією та управлінням екологічною діяльністю виробництва. Індивідуальні завдання можуть включати: • елементи наукових досліджень відповідно до програми науково-дослідної роботи студентів;

 • питання удосконалення окремих технологічних процесів, що є джерелами впливу на навколишнє середовище;

 • питання раціонального використання сировини і матеріалів на виробництві, питання відносно розробки ресурсо- та енергозберігаючих тех­нологій, раціонального використання водних ресурсів;

 • аналіз причин і наслідків виникнення екологічно негативних та аварійних ситуацій на виробництві.

Індивідуальні завдання видає керівник практики університету. Тематика завдань повинна бути актуальною, мати практичну цінність як для певного виробництва, так і для студента-практиканта і переважно повинна бути узгодженою з темою дипломного проекту (роботи) студента.

При виконанні індивідуального завдання студенти можуть використовувати технічну літературу, загальну статистичну звітність підприємств, матеріали науково-дослідної роботи на виробництві, матеріали найкращого вітчизняного та закордонного досвіду з організації та управління діяльністю підприємств, а також результати власних досліджень.


Тематика індивідуальних завдань

 1. Ознайомлення з обладнанням і методами контролю за хімічним забрудненням навколишнього середовища, що застосовуються на даному виробництві.

 2. Вивчення методів контролю за фізичним забрудненням навколишнього середовища.

 3. Вивчення правил відбору проб повітря, води і грунтів для аналізу.

 4. Вивчення керівних нормативних документів (КНД) щодо дослідження параметрів навколишнього середовища.

 5. Вивчення методик оцінки техногенного навантаження на навколишнє середовище в результаті діяльності підприємства та оцінки його наслідків.

 6. Вивчити методи проведення моніторингу атмосферного повітря, води і грунтів в районі розташування промислового підприємства.

 7. Ознайомитись з інформаційним забезпеченням системи екологічного моніторингу (підприємства, галузі, регіону).

 8. Ознайомитись із методами картографічного забезпечення моніторингу.

 9. Ознайомитись з основними етапами проведення ОВНС діяльності підприємства.

 10. Ознайомитись з використанням ОВНС для підприємств даної галузі за кордоном ті у вітчизняній практиці.

 11. Ознайомитись з організацією та порядком проведення державної екологічної експертизи, обов’язками учасників експертизи та ролі громадської експертизи.

 12. Ознайомлення з основними розділами та порядком складання екологічного паспорту підприємства.

 13. Вивчення методик розрахунків утворення шкідливих викидів при спалюванні палива (різних видів) та розрахунків викидів газів від технологічного обладнання.

 14. Вивчення можливих наслідків забруднення атмосфери при аварійних ситуаціях на виробництві.

 15. Основні схеми очищення стічних вод промислових майданчиків.

 16. Проблема захоронення радіоактивних відходів. Їх вплив на стан довкілля і здоров’я людей.

 17. Радіоактивні забруднювачі, їх властивості та вплив на оточуюче природне середовище.

 18. Вивчення методик визначення збитків за нанесену шкоду навколишньому природному середовищу від забруднення та методів розрахунку економічного ефекту від провадження природоохоронних заходів.

 19. Вивчення методики оцінки можливої екологічної шкоди природному середовищу, пов’язаної із діяльністю певного підприємства.

 20. Ознайомлення із системою внутрішнього стимулювання відносно організації екологічно безпечного виробництва і зовнішнього стимулювання відносно ведення ефективної природоохоронної політики підприємством.

 21. Ознайомлення з економічним механізмом природокористування, що використовується в регіоні.

 22. Ознайомитись із статистичної звітністю підприємства відносно питань охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки виробництва.

 23. Ознайомлення з формами правової відповідальності за екологічні правопорушення.

 24. Ознайомлення із існуючим на виробництві пилогазоочисним обладнанням, його технічною документацією та вивчення більш ефективних (альтернативних) методів очищення газових та пилових викидів.

 25. Ознайомлення та аналіз ефективності роботи вентиляційних систем на окремих виробництвах.

 26. Вивчення методів дослідження за станом навколишнього середовища, що застосовуються на даному виробництві.

 27. Проблема утилізації, захоронення та ліквідації токсичних промислових та твердих побутових відходів.

 28. Вивчення впливу характеру праці, санітарних особливостей виробничих процесів, обладнання, перероблювальної сировини, проміжного та кінцевого продукту, санітарних умов праці в цілому на працездатність та функціонування організму робітників.

 29. Дослідження усіх основних факторів, що визначають санітарно-гігієнічні умови праці на найбільш небезпечних робочих місцях та вивчення загального підходу до забезпечення умов праці, що відповідають нормативам.

 30. Ознайомитись із технологічними, санітарними та природоохоронні нормами проектування і реконструкції промислових підприємств.

 31. Ознайомитись із проектними рішеннями по озеленення і благоустрою територій підприємств та їх санітарно-захисних зон.

 32. Особливості роботи систем водозабезпечення промислових підприємств.

 33. Ознайомитись з методами інтенсифікації процесів очищення стічних вод підприємства.

 34. Екологічні аспекти проектування очисних споруд та технічного водозабезпечення.

 35. Технологічний контроль та удосконалення схем приготування питної води.

 36. Ознайомлення з методами очистки природної та зворотної води від механічних домішок у системах водозабезпечення.

 37. Вивчення методів обробки осадів стічних вод.

 38. Вторинне використання води на виробництві та методи її технологічної підготовки і очищення.

 39. Ознайомлення із схемами раціонального водоспоживання на виробництві та методами ефективного очищення стічних вод.

 40. Складання матеріально-енергетичного балансу підприємства із позначенням місць утворення відходів.

 41. Ознайомлення із нормативами утворення відходів виробництва і споживання.

 42. Вивчення методик розрахунку відходів для встановлення лімітів на відходи (стосовно певного виду виробничої діяльності).

 43. Ознайомлення із порядком проведення санітарно-гігієнічної експертизи проектних рішень, діючих об’єктів, продукції, речовин та матеріалів.

 44. Ознайомлення з обов’язками та повноваженнями державної санітарно-епідеміологічної служби.

 45. Ознайомлення із системою показників статистики навколишнього середовища та усіма формами статистичної звітності природоохоронної діяльності промислових підприємств.Зразки тем індивідуальних завдань:

1. Впровадження системи природоохоронного інспектування у Вінницькій області

Мета — закріплення розуміння теоретичних понять «природоохоронне інспектування», «дотримання вимог природоохоронного законодавства», «порядок виявлення порушень» і обґрунтування необхідності інспекторських перевірок для раціонального та безпечного використання природних ресурсів і зменшення негативного впливу на навколишнє середовище.

Основні завдання:

1. Засвоєння теоретичних положень системи природоохоронного інспектування підприємств та територій на основі вивчення джерел рекомендованої літератури.

2. Назва об'єкту

4. Характеристика об'єкту практики.

5. Посадові обов'язки і відповідальність в структурі екологічної інспекції.

6. Основні форми природоохоронного інспектування в даному районі, плани перевірок.

7. Звітна документація з питань охорони навколишнього середовища.

8. Стан виконання заходів за виявленими порушеннями при попередніх перевірках.

9. Пропозиції щодо покращення стану природоохоронної діяльності на даному об'єкті.
2. Еколого-біологічна технологія вирощування сільськогосподарських культур в умовах господарства.

Мета — закріплення теоретичних знань по використанню сучасних технологій вирощування культур у сільському господарстві і розробка механізмів зменшення негативного впливу на навколишнє середовище у даному господарстві.

Основні завдання:

1. Вивчення впливу кліматичних умов на продуктивність сільськогосподарських культур.

2. Аналіз існуючої системи землеробства у господарстві.

3. Вплив технології вирощування культури на стан навколишнього середовища.

4. Аналіз природоохоронної діяльності у господарстві.

5. Обґрунтування необхідності поліпшення показників впливу господарства на навколишнє середовище.


3. Розробка заходів в системі екологічної політики підприємства.

Мета —закріплення теоретичних положень про систему екологічної політики на підприємстві і розробка основних напрямів її реалізації.

Основні завдання:

1. Вивчення основних вимог до розробки екологічної політики підприємства.

2. Аналіз основних принципів екологічної політики підприємства.

3. Цілі і завдання екологічної політики.

4. Основні напрями вдосконалення діяльності підприємства у сфері охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування.

5. Планування заходів щодо вдосконалення природоохоронної діяльності підприємства.

6. Ідентифікація екологічних заходів і пов'язаних з ними дій на навколишнє середовище.

7. Оцінка внутрішніх і зовнішніх критеріїв оцінки екологічної ефективності екологічної політики.


4. Мотивація екологічної діяльності керівництва підприємства.

Мета — розробка мотиваційної стратегії екологічної діяльності керівництва підприємства.

Основні завдання:

1. Аналіз основних цілей керівництва підприємства, направлених на зниження виробничих і експлуатаційних витрат, раціоналізацію використання ресурсів, зменшення витрат, пов'язаних з впливом підприємства на навколишнє середовище, підвищення конкурентоспроможності підприємства на внутрішньому і зовнішньому ринках.

2. Оцінка відповідності виробничої і управлінської діяльності на підприємстві нормам природоохоронного законодавства.

3. Обґрунтування потенційної інвестиційної привабливості підприємства з розвиненою системою екологічного менеджменту.

4. Розробка заходів щодо підвищення екологічного іміджу підприємства.

5. Обґрунтування можливості завоювання ринків збуту завдяки виробництву екологічно чистої продукції.

6. Розробка заходів щодо запобігання надзвичайним екологічним ситуаціям і аварій на підприємстві, які можуть привести до істотного забруднення навколишнього середовища та фінансових втрат.
5. Екологічна паспортизація підприємства.

Мета — закріплення теоретичних положень про поняття, цілі і завдання екологічної паспортизації і розробка екологічного паспорта підприємства.

Основні завдання:

1.Обгрунтування необхідності проведення екологічної паспортизації.

2. Цілі і завдання екологічної паспортизації підприємства.

3. Об'єкти і суб'єкти екологічної паспортизації.

4. Етапи проведення екологічної паспортизації.

5. Програма екологічної паспортизації в системі забезпечення раціонального природокористування.


6. Система управління відходами підприємства.

Мета — розробка основних складових системи управління відходами виробничої діяльності підприємства (регіону).

Основні завдання:

1.Класифікація відходів виробничої діяльності підприємства.

2. Аналіз вживаних методів утилізації відходів.

3. Загальна характеристика ієрархічних рівнів системи управління відходами.

4. Організація системи управління відходами.

5. Створення інформаційної бази даних по управлінню утилізацією відходів в регіоні.

6. Економічні важелі, використовувані при забезпеченні функціонування системи управління відходами.

7. Загальна схема побудови регіональної системи управління відходами.


7. Оцінка збитків від забруднення підприємством навколишнього природного середовища.

Мета — розрахунок збитків від забруднення навколишнього середовища.

Основні завдання:

1 Вивчення державних стандартів, норм і правил визначення збитків від забруднення навколишнього природного середовища.

2. Структуризація збитків навколишньому середовищу в результаті діяльності підприємства.

3. Оцінка впливу підприємства на навколишнє природне середовище.

4. Оцінка природоохоронних витрат в діяльності підприємства.

5. Оцінка витрат, пов'язаних з раціоналізацією використання ресурсів.

6. Розрахунок показників завданих збитків навколишньому середовищу і відповідної їм системи платежів за забруднення навколишнього середовища і розміщення відходів.

7. Визначення величини податкових пільг в результаті проведення заходів щодо оптимізації природокористування.


8. Оцінка екологічної ситуації регіону.

Мета — здійснення оцінки екологічної ситуації в регіоні.

Основні завдання:

1. Загальний аналіз господарської діяльності в регіоні.

2. Оцінка екологічної безпеки сировини, матеріалів і устаткування, використовуваних при виробництві продукції на підприємствах регіону.

3. Визначення відповідності господарської діяльності в регіоні природоохоронному законодавству (аудит відповідності).

4. Оцінка ефективності управління екологічними ризиками в межах регіону.

5. Оцінка економічного збитку від забруднення, а також потенційної екологічної відповідальності при здійсненні приватизації в межах регіону.

6. Оцінка небезпеки відходів виробництва шляхом їх рекуперації, утилізації, розміщення і поховання .

7. Обґрунтування альтернативних, оптимізаційних, ресурсозберігаючих технологій виробничої діяльності в межах регіону.

8. Типізація мікро регіонів аналізованої території по ступеню екологічної безпеки.
9. Аналіз екологічної ситуації техніко-технологічних систем

Мета: ознайомлення студентів з сучасними технічними та технологічними системами матеріального виробництва як основними чинниками техногенного тиску на екосферу

Основні завдання:

1. загальний аналіз рівнів екологічної безпеки виробничих технологій (за показниками енергетичної насиченості виробництва, кількості відходів, шкідливих викидів, санітарно-гігієнічних умов, тощо);

2. Структуру і періодичність заходів екотехнологічного контролю виробничих процесів, показники впливу на навколишнє середовище та форми звітності за екологічний стан виробництва і прилеглих територій;

3. дати пропозиції щодо поліпшення екологічної безпеки технологічних систем на рівні розробки схемних рішень або технологічної пропозиції по модернізації технічних систем або корегування операційних карт технологічних процесів (1-2 операції);

4. визначити екологічні характеристики нової або пропонованої до впровадження технічної або технологічної системи, виконувати її комплексну узагальнену оцінку за технічними показниками, технологічною та конструкційною надійністю роботи, рівнем екологічної безпеки.

5. спрогнозувати екологічний ефект, очікуваний від пропонованих модернізацій технічного обладнання або технологій.


10. вимірювання параметрів навколишнього середовища

Мета: сформувати у студентів знання різних методів вимірювань параметрів навколишнього середовища.

Основні завдання:

1. Засвоєння теоретичних питань по вимірюванню параметрів навколишнього середовища на основі вивчення джерел рекомендованої літератури.

2. Характеристика об'єкту практики.

3. Посадові обов'язки і відповідальність в структурі об'єкту практики.

4. вивчення принципу дії та особливостей експлуатації засобів вимірювань (приладів, пристроїв, первинних перетворювачів).

5.Ознайомлення з основними методами вимірювань параметрів навколишнього середовища, які застосовуються на місці практики (об'єкті господарської діяльності).


Підбиття підсумків практики
Після закінчення виробничої практики студент надає керівнику практики письмовий звіт, виконане індивідуальне завдання, відгук керівника практики від підприємства, щоденник практики. Всі документи повинні бути підписані керівником від виробництва і завірені печаткою підприємства – бази практики.

Звіт повинен містити відомості про виконання студентом всіх розділів програми практики, її змісту, індивідуального завдання, мати розділи з питань охорона праці, висновки і пропозиції, список використаної літератури і додатки (форми документів, розрахунків).

Оформляється звіт відповідно до вимог, встановлених стандартом по оформленню документації. Об'єм звіту повинен бути в межах 35-45 сторінок основного тексту (без урахування списку літератури і додатків).

Письмовий звіт по практиці студенти захищають на засіданні спеціалізованої комісії, що складається з числа викладачів кафедри, призначеній деканатом. Захист звіту проводиться в тижневий термін після закінчення практики. День захисту узгоджується з учбовою частиною університету і деканатом факультету.

Студентам, що працюють по вибраній спеціальності, оцінка по виробничій практиці виставляється на підставі характеристики і довідки з місця роботи. Студенту, який не виконав програму виробничої практики без поважних причин, може бути дано право проходити практику повторно при виконанні умов, встановлених деканатом.

Студент, що повторно одержав негативну оцінку по практиці в комісії, відраховується з університету.

За підсумками практики в університеті проводяться підсумкові конференції протягом перших десяти днів після її закінчення. Підсумки виробничої практики обговорюються на засіданнях кафедри, вченій раді агрономічного факультету.

ЗВІТ ПРО ПРАКТИКУ


Звіт із практики є основним документом, що характеризує роботу студента під час проходження практики. В ньому послідовно викладаються дані про виконання програми практики, індивідуального завдання та завдання по НДР (при його наявності).

В звіті повинні бути відображені такі найважливіші питання: • загальна характеристика підприємства чи господарського об’єкту, де проходила практика, опис основних виробничих (технологічних) процесів;

 • загальна схема підприємства (господарського об’єкту) із нанесенням джерел забруднення довкілля, місць вилучення відходів та їх складування, очисних споруд, санітарно-захисної зони та інше;

 • встановлення основних технологічних джерел хімічного забруднення атмосфери, поверхневих водойм, підземних водоносних горизонтів, грунтів;

 • встановлення джерел фізичного забруднення довкілля;

 • визначення видів забруднювачів атмосфери, водних ресурсів, грунтів та складк виробничих і побутових відходів за ступенем їх токсичності;

 • заходи по зменшенню і ліквідації забруднюючих викидів і скидів, утилізації відходів виробництва;

 • розгляд маловідходних, енерго- та ресурсозберігаючих технологій;

 • системи раціонального водоспоживання та оборотні системи водопостачання;

 • структура управління екологічною діяльністю підприємства;

 • заходи механізації та автоматизації природоохоронного обладнання;

 • еколого-економічні аспекти діяльності підприємства.

Звіт з практики оформлюється на підставі вимог ДСТУ 3008-95. “Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення” і повинен містити такі основні розділи: зміст, вступ, основну частину (що складається з окремих підрозділів), індивідуальне завдання, висновки, список літератури.

На титульному аркуші обов’язково вказуються найменування практики, місце її проведення, прізвище та ім’я по батькові студента, прізвища керівників практики від університету і підприємства. Загальний вигляд титульного аркуша звіту практики аналогічний титульним аркушам інших студентських звітів (курсових проектів та робіт).

Звіт може доповнюватись додатками у вигляді ескізів, карто-схем, технологічних схем, формами статистичної звітності.

Складання звіту повинно бути закінчено в період проходження практики. Звіт перевіряється і завіряється підписом керівника практики від підприємства та печаткою організації. До звіту має бути додано щоденник практики з печатками організації про прибуття та вибуття студента.ЛІТЕРАТУРА


 1. Агроекологія: Навчальний посібник / М.М.Городній, М.К.Шикула та ін. За ред. М.М.Городнього. - К.: Вища школа, 1993. - 416с.

 2. Б.П.Ивченко, Л.А.Мартыщенко. Информационная экология. Моделирование и прогнозирование экологических ситуацийю. - Санкт.Петербург,1998. – 201 с.

 1. Білявський Г.О., Бутченко Л.І., Навроцький В.М. Основи екології, теорія та практикум.- К.: Лібра, 2002. - 352 с.

 1. Білявський Г.О., Фурдуй Р.С. Практикум із загальної екології. Навч. посібник. - К.: Либідь, 1997. - 160 с

 1. Боб'як О.С., Біленчук П.Д., Чирва Ю.О Екологічне право України: Навч. посібник. –К.: Атіка, 2001.- 216 с

 1. Бромлей М.Ф., Щеглов В.П. Проектирование отопления и вентиляции производственных зданий. - М.: Стройиздат ,1985.

 2. В. Страус. Промислова очистка газів. - М.: Хімія, 1981.

 3. В.В.Белоусов. Теоретические основи процессов очистки газов.- М. Металлургия, 1988г.

 4. Внуков А.К. Защита атмосферы от выбросов энергообъектов. - М.: Энергоатомиздат - 1992.

 5. Г. М. Алиев. Техника пилеулавливания и очистки промышленных газов. Справочник. - М. : Металлургия, 1986.

 6. Гігієна праці: Підручник / А.М.Шевченко, О.П.Яворовський, Г.О.Гончарук та ін.- К. ,Інфотекс, 2000.-608с.,іл.

 7. ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення. - Київ: Держстандарт України, 1995.

 8. ДСТУ А.2.2. - 1 - 95. Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і ібудівництві підприємств, будинків і споруд. Основні положення проектування. - Київ: Держ. комітет України у справах містобудування і архітектури, 1997.

 9. Екологічне законодавство України: Зб. норм. актів / Відп. ред. І.О.Заєць. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 416 с.

 1. Екологія і закон: Екологічне законодавство України. – Київ: Юрінком Інтер, 1997

 1. Еколого-агрохімічна паспортизація полів та земельних ділянок / Керівні нормативні документи. –К.: Аграрна наука, 1996. – 36 с.

 2. Запольский А.К. та ін. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод: Підручник.- К.: Лібра, 2000. - 552с.

 3. Інструкції по використанню програм "ЕОЛ +", ЕОЛ-2000", "Експерт", "Тандем"

 1. Корабльова А.І., Чесанов Л.Г., Долгова Т.І. та ін. Екологічна експертиза та екологічна інспекція. – Дніпропетровськ: Поліграфіст, 2002. – 220 с.

 1. Меклер В.Я. и др. Вентиляция и кондиционирование воздуха на машиностроительных заводах. - М.: Машиностроение, 1980.

 2. Овруцький О.В., Шумейко В.М. та ін. Екологічна токсикологія. - К.:: Столиця,1998.

 1. Основи оцінки впливу на навколишнє середовище. Ів.-Фр. Центр екологічної освіти та інформації, 1997. – 100с.

 1. Охрана труда. Учебник для тех. вузов.- К.: Вышая школа ,1990. - 287с.

 1. Пакика В.П., Тараріко О.Г. Агроекологічний моніторинг та паспортизація сільськогосподарських земель. – К.: Фітосоціоцентр, 2002. – 296 с.

 1. Пальгунов П.П. Утилизация промышленных отходов.- М.: Стройиздат, 1990.-352 с.

 2. Програма регіонального моніторингу поверхневих вод басейну вибраної ріки. Бібіліотека моніторингу середовища. - Замость. - 1996.

 3. Родионов А.И., Кузнецов А.И. и др. Оборудование, сооружения, основы проектирования химико-технологических процессов защиты биосферы от промышленных выбросов.- М.: Химия, 1985.

 4. Руководство по контролю источников загрязнения атмосферы. ОНД-90. Часть 2. – Санкт-Петербург,1992.-102с.

 5. Шкідливі хімічні сполуки. Неорганічні сполуки елементів V-VIII груп /Довідник під ред. д.б.н., проф. В.А. Філова. - Л.: Хімія,1989.

 6. Шкідливі хімічні сполуки. Радіоактивні сполуки /Довідник під ред. д.б.н., проф. В.А. Філова. - Л.: Хімія,1990.

ДОДАТКИ

Додаток 1

Направлення на практику студента

1

(прізвище, ім 'я, по -батькові)

2.(назва навчального закладу)

3. Відділення із спеціальності________________________________________

курс _____ група ____________

4. На виробничу практику 1. Терм ін практики з _____________по ________________________________

 2. Місце проходження практики ______________________________________


(назва підприємства повністю, адреса)

7. Керівник практики від навчального закладу(прізвище, ім 'я, по батькові, посада)

8. Дата видачі направлення на практику "_____ " ______________20 р.

М.П.

(керівник навчального закладу)

Відмітка про прибуття студента на місце практики, вибуття
 1. Прибув на місце практики “_____" ________________________ 200_ р.

 2. Призначений на робоче місце ___________________________________

 3. Керівником практики від підприємства (установи) призначено
(прізвище, ім'я, по-батькові, посада)

М.П.


(Керівник підприємства (установи)

4. Приступив до роботи з “___" _________________ 20 __р

Керівник практики від підприємства (установи) _______________________________

5. Вибув до навчального закладу “___" __________________ 20 __р


М.П.

(Керівник підприємства (установи)

Додаток 2

Індивідуальне завдання
студенту (ці) __________курсу_____________групи

спеціальності_________________________________

Тема:________________________________________________________

_____________________________________________________________

Завдання: 1. __________________________________________________

2.____________________________________________________________

3.____________________________________________________________
"____"___________200___ р. _____________________________

(підпис, прізвище та ініціали викладача)

Додаток 3

Підтвердження про проходження практики

Дані звіту-щоденника про виконану роботу практикантом

(прізвище, ім'я, по батькові студента-практиканта)

(назва господарства)

Завіряємо: Оцінка за практику “____"

Керівник підприємства _____________________________________(.господарства, установи) (підпис, прізвище та ініціали)

М .П.


Керівник практики

(підпис, прізвище та ініціали)


Додаток 4

Фрагмент титульного листа звіту
МІНІСТЕРСТВО аграрної політики та продовольства УКРАЇНИ

Вінницький національний аграрний УНІВЕРСИТЕТ

Звіт

студента (ки) _________________________________________________

курсу__________групи_____________

Спеціальності_______________________________________________


про проходження практики

(місце проходження практики)


з "_____"________________р. по "____"________________р.

на посаді _______________________________________
Керівник практики від виробництва

___________________________________(підпис, посада, прізвище та ініціали)
Керівник практики від кафедри

___________________________________

(підпис, посада, прізвище та ініціали)
Вінниця – 20___ р

Додаток 5.

ЗМІСТ ЗВІТУ
Вступ.

Основна частина: • час, місце і тривалість проходження виробничої практики (види діяльності, виробнича програма);

 • короткі дані про підприємство, виробнича спеціалізація;

 • характеристика заходів, що проводяться студентом;

 • частка участі в розробці документів, в поточній роботі підрозділу бази практики;

 • освоєння передового досвіду управління виробництвом або діяльністю;

 • особливості організації поточної роботи підрозділу і бази практики в цілому;

 • ступінь виконання програми практики з вказівкою причин невиконання окремих вимог (якщо такі є);

 • копії оформлених документів, деякі види розрахунків, форми документів підприємства;

 • ступінь виконання індивідуального завдання;

 • ступінь корисності практики для майбутньої самостійної роботи;

 • пропозиції по поліпшенню організації виробництва і практики;

Висновок

Використані літературні джерела

Звіт виконується на окремих листах формату А-4 і зшивається в теку. До звіту студент обов’язково додає заповнений і завірений печаткою підприємства щоденник, характеристику за період проходження практики.
Навчальне видання
Методичні рекомендації до проведення виробничої практики студентів спеціальності 6.040106 “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” заочної форми навчання / Вінниця: Вінницький національний аграрний університет, 2012.- 24 с.
Укладачі: доцент, к.с-г.н. Первачук М.В.,
Підписано до друку_________

Ум. – друк. арк. ____________Формат ___.

Наклад ___ примірників