Методичні рекомендації для вищих навчальних закладів культури І мистецтв І іі рівнів акредитації Спеціальність «Декоративно-прикладн - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни 01135, м. 1 47.94kb.
Списочний склад дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування... 15 1188.97kb.
«Інструкії з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах»... 1 417.84kb.
Програма навчальної дисципліни для студентів вищих медичних закладів... 2 622.72kb.
Рішення Атестаційної колегії від 23 грудня 2008 р 19 1566.92kb.
Методичні рекомендації спрямовані на допомогу в/організації допрофільної... 1 164.13kb.
Методичні рекомендації до вступних випробувань зі спеціальності 020102... 1 152.63kb.
Тимчасова програма навчальної дисципліни для підготовки бакалаврів... 1 206.48kb.
Міністерство охорони здоров’я україни 4 1170.91kb.
Додаток до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України... 1 65.66kb.
Методичні рекомендації для проведення уроків з використанням цієї... 4 940.42kb.
Дніпропетровська область марганецькА міськА радА 1 13.47kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Методичні рекомендації для вищих навчальних закладів культури І мистецтв І іі рівнів - страница №1/1МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ УКРАЇНИ

Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв

ЖИВОПИС

самостійна робота

методичні рекомендації

для вищих навчальних закладів культури і мистецтв

І – ІІ рівнів акредитації

Спеціальність

«Декоративно-прикладне мистецтво»

Київ 2010

ЖИВОПИС

самостійна роботаметодичні рекомендації для вищих навчальних закладів культури і мистецтв

І – ІІ рівнів акредитації
Укладач:


Парамєєва О.А., викладач живопису ОКЗ «Лозівське училище культури і мистецтв»

Рецензенти:

В.Л. Ганоцький – професор, завідуючий кафедрою живопису Харківської державної академії дизайну і мистецтв, член Спілки художників України
М.Ф. Сердюк – заступник директора з навчально-виховної роботи Харківського художнього училища, викладач-методист, член Спілки художників України
О.І. Кошель – викладач циклової комісії декоративно-прикладного мистецтва Ніжинського училища культури і мистецтв ім. М. Заньковецької

Відповідальний за випуск:
Редактор:

©Парамєєва О.А., 2010

©Державний методичний центр навчальних закладів культури і мистецтв, 2010Мета самостійної роботи студентів

Складовою частиною навчального процесу при вивченні предмету «живопис» є самостійна робота, під час якої студенти самостійно опановують прийоми і навички отримані під час аудиторних занять. Методичні рекомендації до самостійної роботи з живопису розроблені і пропонуються для студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації для декоративно-прикладних відділень училищ культури і мистецтв на основі базової та повної загальної середньої освіти. Вини запропоновані з урахуванням вимог державного стандарту нормативного предмету «живопис», затвердженого Міністерством культури і туризму України. А також є частиною навчальної програми з живопису в якій врахований принцип комплексного вивчення студентами спеціальних предметів, що передбачає оволодіння ними поряд з предметом «живопис» низкою інших спеціальних дисциплін: малюнка та композиції, які забезпечують ефективне викладання предмета. Курс живопису на декоративно-прикладному відділенні є профілюючим предметом, який ставить за мету виховання спеціалістів проміжної ланки освіти і формує у студентів творчий потенціал.

Живопис як вид мистецтва – є одним із найважливіших засобів естетичного виховання, що розвиває інтелект, формує відчуття гармонії, пластики та кольору.

Самостійна робота по вивченню академічному живопису повинно всебічно сприяти засвоєнню основного арсеналу засобів, живописних прийомів, спираючись на багатолітній досвід поколінь сучасних викладачів академічного живопису і враховуючи наочний приклад митців-класиків світового мистецтва.

Самостійна робота ставить за мету засвоєння практичних знань та живописних технік:


  • розвиток образного мислення і художніх здібностей студентів, виховання їх загально–естетичної культури;

  • опанування засобів виразності живопису;

  • формування навичок передавати об`єм, форму,фактуру та колір предмету в умовах будь якого освітлення

  • опанування зображення предметів у будь–якому середовищі та освітленні;

  • вільне орієнтування у видах та жанрах живопису.

  • формування творчої особистості студента;

Під час самостійної роботи студентам необхідно навчитись логічно осмислювати отриманні знання, вміти використовувати засоби художньої виразності, постійно активізувати творчі здібності .

Важливе значення у виконанні самостійних робіт має принцип послідовності: від простого до складного, від загального до часткового. У натурних постановках натюрморту, живої моделі студентам необхідно формувати розуміння законів образотворчого мистецтва, закономірностей кольору та світла, розвинути почуття форми, пластики, здібності розуміння кольорового середовища, гармонії кольору. Специфіка навчального закладу вимагає особливого ставлення до малюнка у живописній роботі як до головного моменту у процесі самостійного освоєння фахових дисциплін.

Самостійна робота повинна забезпечити надбання професійних знань, методів, системи роботи та стати запорукою живописної майстерності, відкриваючи перед художником можливості відтворення його творчих задумів.

Навчання ґрунтується на підставі постійного самостійного штудіювання натури у багатоденних етюдах та у виконанні короткочасних вправ, на яких формується увага до натури, спостережливість, здібність узагальнювати побачене. Але вирішальне значення належить багатогодинним самостійним етюдам: тільки вони допоможуть досягти мети пізнання живописної природи речей, їх зв’язків з оточуючим простором (поглибленого вивчення натури).

Методичні рекомендації враховують також зміни, що відбулися у викладанні предмету «живопис» у відповідних вищих навчальних закладах, специфіку фахової підготовки студентів з мистецького напрямку. Основна робота викладача зі студентами проводиться безпосередньо на заняттях. Основною формою проведення занять є практичне заняття з викладачем, але для творчого осмислення ідей і положень курсу студенти самостійно готуються до занять.

Одержані на аудиторних заняттях знання та навички остаточно формуються у домашніх роботах, які мають характер закріплення засвоєного матеріалу та виявлення індивідуальних здібностей студента. До методичних рекомендацій додається перелік основних знань, умінь і понять, які є обов’язковими для кожного студента, а також список літератури з курсу.

Критерієм оцінки знань, умінь і навичок студента є не лише обсяг матеріалу, що залишився у пам`яті, але й вміння його аналізувати, узагальнювати, активно і творчо використовувати в самостійній роботі.

Методичні рекомендації курсу „Живопис” розрахована на вивчення протягом 4 років загальною кількістю годин 621/11,5, в тому числі 455 практичних годин і 6 індивідуальних годин. У ній подано орієнтовний тематичний план із розподілом навчального часу на самостійне вивчення окремих розділів і тем за курсами та семестрами навчання. Викладачу, за погодженням з цикловою комісією зі спеціальних дисциплін, надається право змінювати до 20 % кількості годин, передбачених для викладання курсу, у межах навчального плану.

Кожен семестр закінчується підведенням підсумків у формі перегляду робіт та оцінювання їх на комісії з фахових дисциплін.

Форма контролю – заліки у 3, 4, 5, 7, семестрах та іспити у 6, 8 семестрах.

Розподіл годин за курсами та семестрами навчанняКурс

Семестр


Навчальних

тижнів


Кількість самостійних

годин на курс
Кількість самостійних годин

1

1

18

58

29

-

2

21
29

2

3

16

58

29

-

4

21
29

3

5

16

58

29

-

6

21
29

4

7

16

61

30

-

8

15
31

ЗМІСТ ЗАВДАНЬ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИКОНАННЯ

І курс

Навчання живопису на І курсі починається з виявлення рівня підготовки студентів. З метою послідовного введення в курс живопису. Студенти отримують самостійні завдання, виконуючи прості вправи, знайомляться з кольорами: основними, додатковими, теплими і холодними, зближеними та контрастними.

Студенти самостійно вивчають техніку акварелі: прийоми лесіровок та „аля прима”.

Вони повинні знати про локальний колір предмета та його зміни під впливом освітлення, практично засвоїти колір, тінь, напівтінь, вміти передавати світло.

За допомогою предметів простої форми вивчаються закони побудови об’ємів. Світлотінь має на предметах тонкі градації – полиск, світло, тінь, рефлекс. Треба навчитись передавати зв’язок предмета з середовищем, у якому він знаходиться. Навчальна мета – засвоїти виконання живописної роботи групи об`ємних предметів.

ІІ курс

На другому курсі закріплюються навички, набуті на першому курсі і продовжується подальше навчання. Студенти починають вивчати нову техніку – живопис олійними фарбами. У натюрмортах визначаються нові, більш складні завдання – передача об`єму та матеріальності предметів засобами олійного живопису. Пропонуються ряд завдань які поступово готують студентів до виконання складної об`ємної форми голови. До таких завдань відносяться завдання на побудову та виконання у кольорі багатогодинних тематичних натюрмортів із складною багатофігурною композицією, де за мету ставиться передача об’ємів у середовищі. Велика увага приділяється самостійній роботі по ліпленню форми предметів через площинний розбір, а також вивченню кольорових гармоній і властивостей освітлення, що може вважатися базою для подальшого навчання.ІІІ курс

На третьому курсі практично вивчається живопис голови людини, виконуються етюди та багатогодинні постановки, в яких значне місце приділяється самостійній роботі по академічному виконанню голови натурщика.

Студенти вивчають конструктивну побудову голови на заняттях з рисунку, використовуючи ці знання, їм ставиться за мету самостійне опанування ліплення голови людини засобами олійного живопису, а також вирішення задачі розташування голови в просторовому середовищі, використовуючи такий фактор, як кольоровий рефлекс від драпіровок та штучне освітлення.

ІV курс

На четвертому курсі підводяться підсумки і систематизуються знання та навички, пропонується вивчення живописного зображення фігури людини (паралельно на заняттях з малюнку студенти вивчають конструктивну побудову анатомічного малюнку людини). Курс розпочинається із зображення напівфігури натурщика з додатковим освітленням. Студенти самостійно виконують швидкі етюди, розбираючи площинну побудову, а також знаходячи колористичний устрій майбутньої роботи. Потім їм пропонуються багатогодинні постановки на зображення напівфігури людини в ракурсі. На цьому етапі значна увага приділяється вмінню правильно композиційно вирішити проблему розташування напівфігури, анатомічній достеменності, індивідуальним рисам, що притаманні натурщику, а також вимогам академічного живопису.

На завершальному етапі самостійної підготовки студенти повинні вміти: правильно композиційно розташувати напівфігуру на форматі, конструктивно-анатомічно її побудувати, правильно визначити світло-тонове моделювання. Виліпити напівфігуру засобами живопису, в узгодженні з освітленням та у зв’язку із середовищем інтер`єру, з урахуванням колористичної єдності даної постановки .

Критерії оцінювання навчальних досягнень в самостійних роботах студентів.

Згідно з навчальною програмою, знання та навички студентів, одержані на заняттях живописом, оцінюються за двома показниками: якісними та кількісними.

Якісні показники:

- глибина та правильність засвоєних понять, уміння використати методичну послідовність виконання вправ, ( в межах вивченого матеріалу)

- ступінь оволодіння технікою виконання роботи в живописі у самостійних роботах.

- якість і охайність виконання роботи.

- усвідомлене користування теоретичними знаннями на практиці.

Кількісні показники :

- обсяг засвоєних теоретичних знань використаних у самостійній практиці.

- обсяг виконання самостійних робіт.

Практичні навички та уміння виконання вправ оцінюються під час семестрових та рубіжних переглядів групою викладачів циклової комісії зі спеціальних дисциплін, за якісними та кількісними показниками та під час аудиторних занять. Самостійне виконання вправ оцінюється викладачем безпосередньо за наявністю якості і кількості виконаних завдань з використанням теоретично–методичних знань. Критерієм якості самостійної роботи є вплив на загальну якість роботи допущених студентом помилок. Оцінювання навчальних досягнень студентів ґрунтується на загальних положеннях, але предмет „живопис ” має свою певну специфіку: головним критерієм у виставлені оцінки є комплексне оцінювання теоретичних знань і їх самостійного практичного використання.

Для визначення рівня навчальних досягнень програмою пропонується таблиця критеріїв оцінювання.

Рівень навчальних досягнень

Бал

Критерії оцінювання

Початковий

1

Студент володіє знаннями необхідними для виконання певних вправ на елементарному рівні.

2

Студент володіє теоретичними та практичними навичками виконання вправ і може виконувати нормативні показники низького рівня.

Середній

3

Студент розуміє основний теоретично-методичний матеріал, але виконує вправи з конструктивними, світлотіньовими та колористичними помилками.

Достатній

4

Знання студента достатньо повні, він застосовує вивчений теоретичний матеріал, намагається самостійно його аналізувати, робити висновки, припускається незначних помилок , здатен за допомогою викладача їх виправити.

Високий

5

Студент володіє узагальненими, міцними знаннями з предмета „ живопис” ,володіє теоретично-методичними знаннями вдало використовує їх на практиці, намагаючись застосувати творчій підхід.

ВИМОГИ ДО САМОСТІЙНИХ РОБІТ З ЖИВОПИСУ

І КУРС ІІ семестр.

Тема 3:2 «Замальовки дерев» (5 годин).

1.Відобразити характер та індивідуальні властивості окремих видів дерев, їх якості і відмінності.

2.Виявити та передати стан природи (пору року) в період якої зображується окреме дерево, або група дерев.

3.Передати місце розташування дерева в просторовому середовищі, його взаємозв’язок з окремими деталями пейзажу.

4.Виявити фактуру (кору дерева).

5.Вирішити тонально великі маси листового покрову.

6.Визначити вплив освітлення і його характер.

7. Виконати декоративну стилізацію «Дерево – образ»

Тема 3:4 «Зимові пейзажі» (10 годин).

1.Вибрати окремі ділянки пейзажу з великим простором та бажано з одним характерним деревом на передньому плані, можливо - кущ.

2.Композиційно правильно розташувати на аркуші.

3.Зобразити характерний для зимового пейзажу колористичний ряд.

4.Відобразити настрій пейзажу (похмурий, вологий, світлий, сонячний, мороз чи відлигу) вранці, вдень чи ввечері.

5.Передати білий колір через різноманітність кольорових рефлексів.

6.Визначити вплив освітлення .

7.Передати фактуру дерева та снігу.

8 Тоном та кольором передати плановість.

9.Використати пейзаж для декоративного панно

ІІ КУРС ІV семестр.

Тема 5:5 «Тематичний натюрморт з мисливським знаряддям». ( 29 годин) в голландській манері

1Вибрати предмети , що могли б розкрити тему натюрморту.

2.Розмістити композицію на аркуші паперу.

3.Виконати конструктивну побудову натюрморту.

4.Вибрати колористичний ряд для зображення.

5.Кольором і тоном зобразити великі площини.

6.Засобами живопису передати об’єм предметів з урахуванням освітлення..

7.Визначити кольорові рефлекси на предметах.

8.Зобразити предмети згідно їх місцю розташування в просторовому середовищі.

9.Передати тональні та кольорові контрасти переднього середнього та дальнього планів з поступовим затуханням.

10.Довершити роботу потрібними нюансами.

11.Узагальнити роботу.

ІІІ Тема КУРС VІ семестр.

7:3 «Зимові пейзажі». (10 годин) імітація живопису Палеху

1.Вибрати окремі ділянки пейзажу з великим простором та з деревами на передньому, середньому та дальньому планах, можливі групи дерев.

2.Композиційно правильно розташувати стилізацію на аркуші.

3.Зобразити характерний для зимового пейзажу колористичний ряд.

4.Відобразити настрій пейзажу ( похмурий, вологий, світлий, сонячний, мороз чи відлигу) вранці, вдень чи ввечері.

5.Передати білий колір через різноманітність кольорових рефлексів.

6.Визначити вплив освітлення .

7.Передати фактуру дерев та снігу.

8 Тоном та кольором передати плановість.

Тема 7:5 «Автопортрет -образ »(19 годин).

1.Забразити власне обличчя у тричетвертному ракурсі .

2.Виконати конструктивну побудову власного портрету.

3.Вибрати колористичний ряд майбутньої роботи.

4.Виконати тональний і кольоровий розбір великих площин.

5.Передати портретні риси власного автопортрету.

6.Передати просторове середовище, в якому знаходиться обличчя.

7.Виявити вплив освітлення.

8.Засобами живопису поліпити об’єм обличчя.

9.Використати кольорові рефлекси в зоні тіні.

10.Довершити роботу, використавши нюанси для передачі фактури шкіри.

11.Передати спрямованість погляду та вираз обличчя.

12.Довершити роботу елементами, що сприятимуть певній образності.

ІV КУРС VІІІ семестр

Тема9:4 «Фігура в інтер’єрі, денне освітлення» (31година)

1.Вибрати натурщика та розташувати його в певній ділянці інтер’єру.

2. Композиційно розташувати фігуру з частиною просторового середовища в якому вона знаходиться.

3.Зробити конструктивно анатомічний малюнок.

4.Виконати колористичний аналіз майбутньої роботи.

5.Виконати кольоровий і тональний розбір великих мас тіла.

6.Пердати конкретні риси, притаманні натурі.

7.Узгодити фігуру з просторовим середовищем інтер’єру в якому вона знаходиться.

8.Виявити вплив денного освітлення.

9.Засобами живопису поліпити дрібніші об’єми тіла.

10.Виконати кольором драпірування по формі тіла.

11.Використати кольорові рефлекси на фігурі згідно з впливом освітлення.

12.При написанні відкритих ділянок шкіри використати нюанси для передачі матеріальності.

13.Використати контрасти тону і кольору згідно з місцем розташування їх у просторі, тобто за планами.

14.Узагальнити роботу з основним кольоровим навантаженням.ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ НАВИЧОК ТА УМІНЬ, ЯКИМИ ПОВИНЕНН ОВОЛОДІТИ СТУДЕНТ У ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОЇИ РОБОТИ З ПРЕДМЕТУ „ЖИВОПИС”

1.Навчитись компонувати композицію у форматі.

2.Навчитись конструктивному зображенню предметів, згідно з впливом перспективи у пропорційному співвідношенні.

3.Уміти розрізняти та передавати світло і тінь.

4.Уміти передати світлотіньову характеристику предметів в гризайлевій техніці.

5.Уміти розрізняти теплі та холодні кольори.

6.Уміти аналізувати та передавати кольорові рефлекси.

7.Уміти зобразити об’єм засобами живопису.

8.Оволодіти технікою „аля прима” по вологому паперу (акварель).

9.Оволодіти лесіровочною технікою поетапного живопису (акварель).

10.Вивчити і оволодіти методикою виконання академічного натюрморту з нескладних предметів та декількох драпірувань в умовах штучного освітлення.

11.Оволодіти технікою гуашевого живопису.

12.Оволодіти методикою стилізації декоративного натюрморту.

13.Оволодіти методикою виконання академічного натюрморту в інтер’єрі в умовах штучного та денного освітлення.

14.Ознайомитись з техніками олійного живопису („лесіровки” і ”аля прима”).

15.Уміти організувати палітру та правильно змішувати кольори.

16.Навчитись передавати об’єм засобами олійного живопису.

17.Навчитись передавати світло і тінь з використанням кольорових рефлексів.

18.Вивчити нюансові та контрастні можливості взаємодії кольорів навчитись їх використовувати.

19.Вивчити вплив близько розташованого кольору на білий колір та вміти зобразити його.

20.Оволодіти конструктивно-анатомічною побудовою портрету.

21.Оволодіти методикою виконання академічного портрету засобами живопису.

22.Оволодіти методикою виконання академічного портрету з передачею середовища.

23. Оволодіти методикою виконання академічного портрету з передачею середовища в умовах штучного та денного освітлення.

24. Оволодіти методикою виконання академічного портрету з передачею плечового поясу.

25.Уміти використовувати нюансову кольорову гамму у зображенні обличчя людини.

26. Уміти використовувати нюансову та контрастну кольорову гамму у зображенні обличчя людини в середовищі.

27. Оволодіти конструктивно-анатомічною побудовою фігури людини.

28.Оволодіти методикою виконання академічного зображення фігури людини в умовах середовища.

29. Уміти використовувати нюансову та контрастну кольорову гаму в зображенні напівфігури людини в середовищі.

30.Уміти зобразити одягнену напівфігуру людини в середовищі за умов денного та штучного освітлення.

31.Навчитись зображувати стан природи акварельними, гуашевими та олійними фарбами.

32.Навчитись зображувати просторову та повітряну перспективу під час роботи над пейзажем.

33.Навчитись зображувати світло та тінь під час роботи над пейзажем.

34.Навчитись виділяти основне та другорядне під час роботи над пейзажем.

Зміст тем самостійних робіт з живопису

1 курс

І семестрТема 2.2 Самостійний натюрморт з трьох нескладних за формою речей ( 10 годин)

Формат А3

Предмети за вибором студента.

Освітлення бокове ( штучне).

Матеріал для студентів: акварельний папір, пензлі, акварельні фарби.

Мета: Виявлення початкового рівня підготовки першокурсників. Ознайомитись з акварельними фарбами та їх властивостями, самостійне відпрацювання методів , а також технічних прийомів акварельного живопису. Аналіз послідовності ведення роботи. Самостійне опанування можливих технік та прийомів. Закріплення необхідних знань , навичок для виконання живописного натюрморту в акварельній техніці .

Завдання зібрати нескладний натюрморт з трьох предметів (глечик ,мисочка,яблуко) на двох драпіруваннях нескладного кольору. Використати штучне освітлення(збоку) таким чином, щоб на предметах з’явилися градації світла і тіні,а за предметами падаюча тінь. Виявити предметну матеріальність за рахунок технічних прийомів і просторовість середовища,за рахунок передачі плановості повітряної перспективи.

План роботи

1. Розміщення композиції у форматі аркушу.

2 Конструктивне зображенню предметів, згідно з впливом перспективи у пропорційному співвідношенні.

3. Передати світло і тінь в умовах штучного освітлення.

4. Використати теплі та холодні кольори у гармонійному співвідношенні.

5. Проаналізувати та передати кольорові рефлекси в тіньовій зоні.

6. Зобразити об’єм засобами живопису.

7. Використати та проаналізувати різноманітні методи роботи пензлем за для передачі матеріальності предметі.

8. Виявити плановість за рахунок передачі повітряної перспективи.

9. Узагальнити роботу у гармонійному співвідношенні кольорів.

Вимоги


1. Грамотна конструктивна побудова зображення на форматі аркушу .

2.Зображення предметів згідно з правилами перспективи.

3.Передача великих об’ємів згідно з розташуванням за планами.

4.Передача штучного бокового освітлення (світло холодне,тінь тепла).

5.Роміщення кольорових рефлексів в тіньовій зоні.

6.Нюансування в зоні освітлення.

7.Градаційне розміщення світла і тіні (тіні власної і тіні падаючої )

8.Використання різноманітних методів роботи пензлем.

9.Робота узагальнена та виконана у єдиному колористичному навантаженні.

Тема 2.4.Самостійний натюрморт з осіннім листям. (10 годин).

Формат А3

Предмети за вибором студента.

Освітлення бокове ( штучне).

Матеріали для студентів: акварельний папір, пензлі, акварельні фарби.

Мета:Навчитись самостійно вибирати і складати нескладний натюрморт з осіннім листям, компонувати його на листі , виконати його в техніці акварельного живопису, з урахуванням оточуючого середовища, штучного освітлення та зобразити об`єм засобами живопису. Знаходження основних ритмів колірних та тональних плям.

Завдання: зібрати нескладний натюрморт з декількома предметами поєднаними тематикою осені на одному, двох драпіруваннях нейтрального кольору. Використати денне освітлення(збоку), таким чином, щоб на предметах з’явилися градації світла і тіні,а за предметами падаюча тінь. Виявити предметну матеріальність за рахунок технічних прийомів і просторовість середовища за рахунок тональних співвідношень. Передати контраст за формою,кольором,нюансами передати об’єм,виявити тональне співвідношення об’єктів один до одного.

План роботи

1.Розміщення композиції у форматі аркушу.

2 Конструктивне зображенню предметів, згідно з впливом перспективи у пропорційному співвідношенні.

3. Передати світло і тінь в умовах штучного освітлення.

4. Використати теплі та холодні кольори у гармонійному співвідношенні.

5.Проаналізувати та передати кольорові рефлекси в тіньовій зоні.

6. Зобразити об’єм засобами живопису.

7.Використати та проаналізувати різноманітні методи роботи пензлем за для передачі матеріальності предметі.

8.Виявити плановість за рахунок передачі повітряної перспективи.

9.Виявити матеріальність за рахунок передачі фактури предметів.

9.Узагальнити роботу у гармонійному співвідношенні кольорів.

Вимоги:


1.Грамотна конструктивна побудова зображення на форматі аркушу .

2.Зображення предметів згідно з правилами перспективи.

3.Передача великих об’ємів згідно з розташуванням за планами.

4.Передача штучного бокового освітлення (світло холодне,тінь тепла).

5.Роміщення кольорових рефлексів в тіньовій зоні.

6.Нюансування в зоні освітлення.

7.Зображення об’єму засобами живопису матеріальність зображених предметів.

7.Градаційне розміщення світла і тіні (тіні власної і тіні падаючої )

8.Використання різноманітних методів роботи пензлем.

9.Робота узагальнена та виконана у єдиному колористичному навантаженні.

Тема 2.6. Самостійне виконання замальовок з осінніми фруктами.(9годин)

(етюдна форма) 5-6шт. формат А4

Вибір натури за бажанням студента.

Освітлення бокове ( денне).

Матеріали для студентів: акварельний папір, пензлі, акварельні фарби.

Мета:Навчитись самостійному виконанню окремих предметів: груш, яблук, тощо акварельними фарбами. Надання їм реалістичності в умовах денного сонячного освітлення. Вивчення технічних можливостей та засобів живопису в умовах денного освітлення ,утворення кольорових рефлексів.

Завдання зібрати нескладний натюрморти з трьох предметів на двох драпіруваннях нескладного кольору. Використати денне освітлення(збоку) таким чином, щоб на предметах з’явилися градації світла і тіні,а за предметами падаюча тінь. Виявити предметну матеріальність за рахунок технічних прийомів і просторовість середовища,за рахунок передачі плановості повітряної перспективи.

План роботи

1.Розміщення зображення у форматі аркушу.

2 Конструктивне зображенню предметів, згідно з впливом перспективи у пропорційному співвідношенні.

3.Вирішити зображення в техніці «аля прима» по вологому.

4. Передати світло і тінь в умовах денного освітлення (світло –тепле,тінь - холодна).

5. Використати теплі та холодні кольори у гармонійному співвідношенні.

6.Проаналізувати та передати кольорові рефлекси в тіньовій зоні.

7. Зобразити об’єм засобами живопису.

8.Використати холодні і теплі кольори для зображення контрастів переднього плану.

9.Відпрацювати матеріальність.

Вимоги:


1.Навчитись грамотно розміщувати композицію у форматі аркушу.

2.Навчитись конструктивному зображенню предметів, згідно з впливом перспективи у пропорційному співвідношенні.

3.Уміти розрізняти та передавати світло і тінь.

5.Уміти поєднувати теплі та холодні кольори.

6.Уміти аналізувати та передавати кольорові рефлекси.

7.Уміти зобразити об’єм засобами живопису.

8.Оволодіти технікою „аля прима” по вологому паперу (акварель).

1 курс


ІІ семестр

Тема 3.2. Самостійні замальовки дерев. «Дерево – образ»(5 годин).

Етюдна форма форматА4

Освітлення ( денне).

Вибір натури за бажанням студента.

Матеріал для студентів: акварельний папір, пензлі, акварельні фарби.

Завдання: знайти дерево або групу дерев з чітко визначеними характерними рисами (силует, ритми,рух) виконати замальовку передаючи фактурність,матеріальність,передати об’єм за рахунок світлотіньового моделювання. Виявлення характерних особливостей об’єктів,поняття про ліплення форми тоном та кольором. Виконати за допомогою природних ритмів стилізацію дерева що передаватиме певну образність, кольором , тоном площиною, різномаїттям мазків

Мета : Виконання окремих дерев : ялина , верба, береза, то що, акварельними фарбами .з надання їм реалістичності в умовах денного сонячного освітлення, розібравши їх загальну форму на площини, виліпити загальні маси з переданням світла і тіні, відрізняючи їх за силуетами та власним кольором.

План роботи

1.Відобразити характер та індивідуальні властивості окремих видів дерев ,їх якості і відмінності.

2.Виявити та передати стан природи (пору року) в період якої зображується окреме дерево, або група дерев.

3.Передати місце розташування дерева в просторовому середовищі, його взаємозв’язок з окремими деталями пейзажу.

4.Виявити фактуру (кору дерева).

5.Вирішити тонально великі маси листового покрову.

6.Визначити вплив освітлення і його характер.

7.Проаналізувавши отриманий матеріал , виконати стилізацію дерева яке б передавало певну образність «калина – дівчина, зажурена верба, струнка тополя, міцний дуб».

Вимоги

1.Навчитись компонувати композицію у форматі.2.Навчитись зображенню дерев згідно з впливом перспективи середовищі

3.Уміти використати світло і тінь для передачі об’єму .

5.Уміти використовувати теплі та холодні кольори для створення індивідуальних характеристик відповідності до окремих видів дерев.

6.Уміти аналізувати та передавати кольорові рефлекси.

7.Уміти зобразити фактуру засобами живопису.

8.Оволодіти технікою „аля прима” по вологому паперу (акварель).

Тема 3.4. Самостійні замальовки зимових пейзажів Виконання декоративного панно (10 годин).

Етюдна форма формат А4 . 2шт. А4 -1 шт

Освітлення ( денне).

Вибір на тури за бажанням студента.

Матеріали для студентів: акварельний папір, пензлі, акварельні фарби.

Мета :Навчитись самостійному виконанню зимових пейзажів, акварельними фарбами .з надання їм реалістичності в умовах денного сонячного освітлення, розібравши їх на плани в різних умовах денного освітлення (ранок, день, вечір),зобразити сніг через передачу кольорових рефлексів. Поняття повітряної та лінійної перспективи .З отриманого матеріалу навчитись виконувати декоративне панно певного емоційного навантаження.

Завдання:виконати пейзажі на зимову тематику зобразивши стан природи (ранок, день, вечір,сонячний день,похмурий,морозний чи вологий),використовуючи контрасти та нюанси білого кольору, зобразити плановість повітряної перспективи. Виконати декоративне панно кольором відповідним до передачі емоційному відчуттю що до відтворення стану природи.

План роботи

1.Відобразити характер та індивідуальні властивості окремих видів пейзажів,передати стан природи.

2.Виявити та передати стан природи (пору року) в період якої зображується окреме дерево, або група дерев в зимовий період.

3.Передати місце розташування дерева в просторовому середовищі, його взаємозв’язок з окремими деталями зимового пейзажу.

4.Проаналізувавши характер освітлення передати світло і тінь.

5.Визначити вплив освітлення і його характер.

6.Пердати плановість повітряної перспективи.

7.Використовуючи отримані матеріали виконати декоративне панно засобами кольору відтворити попереднє зображення,обравши замість пензля художню гумку з вирізьбленою формою (коло,квадрат, насіння).

Вимоги


1.Вибрати окремі ділянки пейзажу з великим простором та з деревами на передньому, середньому та дальньому планах, можливі групи дерев.

2.Композиційно правильно розташувати на аркуші.

3.Зобразити характерний для зимового пейзажу колористичний ряд.

4.Відобразити настрій пейзажу ( похмурий, вологий, світлий, сонячний, мороз чи відлигу) вранці, вдень чи ввечері.

5.Передати білий колір через різноманітність кольорових рефлексів.

6.Визначити вплив освітлення .

7.Передати фактуру дерев та снігу.

8 Тоном та кольором передати плановість.

9.У декоративному трактуванні надати роботі емоційно-смислового навантаження.

Тема 3.6. Самостійний тематичний натюрморт (14 годин).

Формат А2

.Освітлення : денне бокове.

Вибір натури за бажанням студента.

Матеріали для студентів: акварельний папір, пензлі, акварельні фарби.

Мета:Навчитись самостійно зображувати живописний натюрморт в умовах денного освітлення засобами акварельного живопису, передаючи просторове середовище, перспективу ,зображуючи форму предметів світлотіньовим моделюванням кольору, надаючи їм матеріальності за рахунок кольорових рефлексів та гармонійного використання кольору, враховуючи, що тінь при денному освітленні холодна, а світло тепле. Розвиток у студентів бачення великих кольорових та тональних відносин.

Завдання:зібрати предмети пов’язані між собою однією темою та змістом,скласти композицію таким чином ,щоб їх розміщення надавало певні асоціативні взаємозв’язки,не тільки за змістом,а також і за кольором Виявити предметну матеріальність за рахунок технічних прийомів і просторовість середовища,за рахунок передачі плановості повітряної перспективи. Надати зображенню притаманної акварельній техніці м`якості, прозорості та звучності кольорів.

План роботи

1.Розміщення композиції у форматі аркушу.

2 Конструктивне зображенню предметів, згідно з впливом перспективи у пропорційному співвідношенні.

3. Передати світло і тінь в умовах денного освітлення.

4. Використати теплі та холодні кольори у гармонійному співвідношенні.

5.Проаналізувати та передати кольорові рефлекси в тіньовій зоні.

6. Зобразити об’єм засобами живопису.

7.Використати та проаналізувати різноманітні методи роботи пензлем за для передачі матеріальності предметі.

8.Виявити плановість за рахунок передачі повітряної перспективи.

9.Виявити матеріальність за рахунок передачі фактури предметів.

9.Узагальнити роботу у гармонійному співвідношенні кольорів.

Вимоги:


1.Грамотна конструктивна побудова зображення на форматі аркушу .

2.Зображення предметів згідно з правилами перспективи.

3.Передача великих об’ємів згідно з розташуванням за планами.

4.Передача штучного бокового освітлення (світло холодне,тінь тепла).

5.Роміщення кольорових рефлексів в тіньовій зоні.

6.Нюансування в зоні освітлення.

7.Зображення об’єму засобами живопису матеріальність зображених предметів.

7.Градаційне розміщення світла і тіні (тіні власної і тіні падаючої )

8.Використання різноманітних методів роботи пензлем.

9.Робота узагальнена та виконана у єдиному колориті.ІІ курс

ІV семестр

Тема: 4.3 Виконання стилізації попереднього аудиторного академічного натюрморту. (15 годин)

Формат А2

Постановка попереднього натюрморту.

Освітлення денне.

Матеріали для студентів: папір, пензлі, гуашеві фарби.

Мета:освоїти виконання стилізації натюрморту в техніці гуашевого живопису,за попередньою постановкою переробляючи реальні форми в стилізовані передаючи їх характерні риси,надаючи реальним об’єктам риси умовності,узагальнюючи мотиви,змінюючи розміри, колір та тональні відношення. Набуття навичок декоративного живопису у роботі над стилізацією натюрморту.

Завдання:виконати стилізацію натюрморту ,передати характер освітлення, та пластику форм, за рахунок кольору та використовуючи різноманітні засоби та технічні прийоми гуашового живопису,поєднуючи активні ознаки форм,відмовляючись від другорядного. Орієнтуючись на ритмічну, врівноважену організацію композиційних елементів та на гармонію кольорових відношень.

План роботи.

1.Аналіз попередньої роботи ,відокремлення головного від другорядного.

2.Узагальнення форми в її межах.

3.Узагальнення форми зі зміною обрису(окреслення предмету.

4.Узагальнення предмету і спрощення її конструкції.

5.Зміна характеру форми на більш декоративний.

6.Перетворення об’ємної форми на більш площинну.

7.Спрощення кольору та кольорових відношень.

Вимоги:

1.Розміщення композиції у форматі аркушу.

2.Попередній малюнок стилізованого натюрморту.

3.Зображення предметів з використанням метода стилізації.

4.Використання гуашевого живопису за для передачі декоративною сутності предметів.

5.Використання правильних гармонійних кольорових відношень.

6.Володіння методикою стилізації декоративного натюрморту.

Тема: 4.6 Виконання стилізації попереднього аудиторного академічного натюрморту. З використанням орнаментальних мотивів. (15 годин)

Формат А2

Постановка попереднього натюрморту.

Освітлення денне.

Матеріали для студентів: папір, пензлі, гуашеві фарби.

Мета:виконати стилізацію натюрморту в техніці гуашевого живопису,за попередньою постановкою переробляючи реальні форми в стилізовані передаючи їх характерні риси,надаючи реальним об’єктам риси умовності,узагальнюючи мотиви,змінюючи розміри, колір та тональні відношення, використовуючи орнаментальні мотиви,що притаманні будь якому виду декоративно - ужиткового мистецтва..

Завдання:виконати стилізацію натюрморту ,передати характер освітлення, та пластику форм,за рахунок кольору та використовуючи різноманітні засоби та технічні прийоми гуашового живопису,поєднуючи активні ознаки форм,відмовляючись від другорядного. Надати зображенню елементів орнаментального живопису, орієнтуючись на ритмічну, врівноважену організацію композиційних елементів та на гармонію кольорових відношень,створюючи декоративну композицію,що має свою емоційну виразність,і свій власний ритм пропорцій.

План роботи

1.Аналіз попередньої роботи ,відокремлення головного від другорядного.

2.Узагальнення форми в її межах.

3.Узагальнення форми зі зміною обрису(окреслення предмету.

4.Узагальнення предмету і спрощення її конструкції.

5.Зміна характеру форми на більш декоративний.

6.Перетворення об’ємної форми на більш площинну.

7.Використання декоративних орнаментальних мотивів.

8.Спрощення кольору та кольорових відношень.

Вимоги:


1.Розміщення композиції у форматі аркушу.

2.Попередній малюнок стилізованого натюрморту.

3.Зображення предметів з використанням метода стилізації.

4.Використання гуашевого живопису за для передачі декоративною сутності предметів.

5.Використання правильних гармонійних кольорових відношень.

6.Володіння технічними прийомами гуашевого живопису

7.Творче використання орнаментальних мотивів .

8.Передача предметів за рахунок пластики форм и певних кольорових співвідношень.

9.Володіння методикою стилізації декоративного натюрморту.

Тема 5.5. Самостійний тематичний натюрморт з мисливським приладдям Імітація голландського натюрморту (21 година) .

Формат А2

Вибір натури за бажанням студента.

Освітлення: бокове ( штучне).

Матеріали для студентів:формат А 2 полотно,олійні фарби, пензлі, палітра, розчинники.

Мета: Ознайомитись з стадійною технікою олійного живопису .Навчитись передавати об`єм засобами олійного живопису. Підібрати композицію з предметів за темою. Виконати живописний натюрморт у техніці стадійного олійного живопису , використовуючи методи і прийоми цього виду живопису, якими користувалися. голландські майстри. Навчитись передавати світло і тінь використовуючи кольорові рефлекси. Розвинути здатність студентів підпорядковувати деталі загальному колористичному навантаженню.

Завдання: на тлі декількох характерних до теми драпірувань розмістити предмети пов’язані між собою однією темою(мисливські атрибути) та скласти композицію таким чином,щоб їх розміщення надавало певні асоціативні взаємозв’язки,не тільки за змістом,а також і за кольором Використовуючи технічні прийоми олійного живопису виявити предметну матеріальність і просторовість середовища, за рахунок передачі плановості повітряної перспективи враховуючи вплив бокового штучного освітлення. Розібрати просторове середовище на плани, передати перспективу, написати об`ємні предмети в кольоровій гамі даної постановки, приділяючи увагу матеріальності .Виконати натюрморт у манері притаманній жанру голландського натюрморту 16го 17 століття.

План роботи

1.Вибрати предмети , що могли б розкрити тему натюрморту

2.Розміщення композиції у форматі .

3 Конструктивне зображенню предметів, згідно з впливом перспективи у пропорційному співвідношенні.

4.Нанести імприматуру на полотно .

5.Вибрати колористичний ряд для зображення.

6.Кольором і тоном зобразити великі площини.

7.Виявити локальний колір предмету.

8.Передати світло і тінь в умовах штучного освітлення.

9. Використати теплі та холодні кольори у гармонійному співвідношенні.

10.Проаналізувати та передати кольорові рефлекси в тіньовій зоні.

11.Пошарово зобразити об’єм засобами живопису.

12.Використати та проаналізувати різноманітні методи роботи пензлем та олійними фарбами за для передачі матеріальності предметі.

13.Виявити плановість за рахунок передачі повітряної перспективи.

14.Виявити матеріальність за рахунок передачі фактури предметів та проявити тональні співвідношення предметів у загальному колориті.

15.Узагальнити роботу у гармонійному співвідношенні кольорів.

Вимоги:

1.Грамотна конструктивна побудова зображення на форматі аркушу .2.Зображення предметів згідно з правилами перспективи імітуючи роботу голландських майстрів.

3.Передача великих об’ємів згідно з розташуванням за планами.

4.Передача штучного бокового освітлення (світло холодне,тінь тепла).

5.Роміщення кольорових рефлексів в тіньовій зоні.

6.Нюансування в зоні освітлення.

7.Зображення об’єму засобами живопису матеріальність зображених предметів.

7.Градаційне розміщення світла і тіні (тіні власної і тіні падаючої )

8.Використання різноманітних методів роботи пензлем.

9.Робота узагальнена та виконана у єдиному колористичному навантаженні.

ІІІ КУРС.

VI СЕМЕСТР

Тема 6.3. Самостійні осінні пейзажі (етюди), (9 годин)

Етюдна форма формат А 3. 2 шт.

Вибір натури за бажанням студента.

Освітлення ( денне).

Матеріал для студентів: : Підрамники з ґрунтованими полотнами, олійні фарби, пензлі, олійні розчинники, палітра.

Мета : Виконання осінніх пейзажів, олійними фарбами та надання їм реалістичності в умовах денного сонячного освітлення, розібравши їх на плани в різних умовах денного освітлення (ранок, день, вечір), зобразити стан осінньої природи. Вивчення технічних можливостей та прийомів живопису в умовах пленеру.

Завдання:виконати пейзажі в осінньому колориті, зобразити стан природи (ранок, день, вечір,сонячний день,похмурий, чи вологий),використовуючи контрасти та нюанси жовтого та червоного кольорів, зобразити плановість повітряної перспективи передати настрій та матеріальність об’єктів.

План роботи

1.Вибрати та проаналізувати окремі ділянки пейзажу.

2.Передати місце розташування дерева в просторовому середовищі, його взаємозв’язок з окремими деталями осіннього пейзажу.

3.Визначити вплив освітлення і його характер.

4.Проаналізувавши характер освітлення передати світло і тінь

5.Пердати плановість повітряної перспективи..

6.Відобразити характер та індивідуальні властивості окремих видів пейзажів,передати стан природи.

7.Виявити та передати стан природи (пору року) в період якої зображується окреме дерево, або група дерев в осінній період.

Вимоги

1.Обрана ділянка пейзажу з великим простором та з деревами на передньому, середньому та дальньому планах, можливі групи дерев.2.Композиційно правильне розташування на аркуші.

3.Зображення характерне для осіннього пейзажу (теплий колористичний ряд).

4.Передача кольору через різноманітність кольорових рефлексів і контрастів .

5.Визначення впливу освітлення на рельєф та форму .

6.Передача фактури дерев та листя, ритмів руху .

7. Тоном та кольором передано плановість середовища.

Тема 6.5. Самостійний автопортрет (20годин).

Етюдна форма формат А3

Освітлення за вибором.

Матеріали для студентів: Підрамник з ґрунтованим полотном, олійні фарби, пензлі, олійні розчинники, палітра.

Мета: Виконати автопортрет засобами олійного живопису приділяючи увагу моделюванню об`ємів кольором, намагаючись досягти подібності оригіналу. Виконати конструкційну побудову власної голови та розібрати її на площини засобами олійного живопису через кольорові рефлекси, від драпіровок побудувати її об`єм за рахунок чіткого відпрацювання деталей та підкорення їх загальній формі.

Завдання:зобразити власне обличчя в ракурсі за допомогою конструктивної побудови,передати його вираз, та просторове середовище в якому воно знаходиться,передати портретні риси власного обличчя,зобразити вплив освітлення на ,зобразивши кольорові рефлекси в зоні тіні,передати матеріальність шкіри.

План роботи

1.Виконати конструктивну побудову власного портрету.

2.Забразити власне обличчя у тричетвертному ракурсі .

3.Вибрати колористичний ряд майбутньої роботи.

4.Виконати тональний і кольоровий розбір великих площин.

5.Передати портретні риси власного автопортрету.

6.Передати просторове середовище, в якому знаходиться обличчя.

7.Виявити вплив освітлення.

8.Засобами живопису поліпити об’єм обличчя.

9.Використати кольорові рефлекси в зоні тіні.

10.Довершити роботу, використавши нюанси для передачі фактури шкіри.

11.Передати спрямованість погляду та вираз обличчя.

Вимоги

1.Володіння конструктивно-анатомічною побудовою автопортрету.2.Володіння методикою виконання академічного портрету засобами живопису.

3. Передача власного обличчя засобами олійного живопису.

4 Передача світла і тіні з використанням кольорових рефлексів.

5.Використання нюансів та контрастів, а також можливостей взаємодії кольорів холодної і теплої гами.

6.Зображення впливу кольору драпірування розташованого поруч з обличчям.

7. Виконання академічного портрету з передачею середовища.

8.Використання нюансової та контрастної кольорової гамми у зображенні автопортрету в середовищі.

9.Зображення спрямованості погляду та виразу обличчя.ІІІ КУРС

VІ семестр.

Тема 7.3. Самостійне виконання зимових пейзажів з архітектурними елементами імітація палехського розпису(10годин)

Етюдна форма формат А2 .1 шт

Вибір натури за бажанням студента.

Матеріали для студентів: Підрамники з ґрунтованим полотном,олійні фарби, пензлі ,олійні розчинники, сухий бронзовий пігмент, безкольоровий лак,палітра.

Мета : Виконання зимових пейзажів, олійними фарбами .з надання їм подібності палехського живопису розібравши їх на плани в різних (ранок, день, вечір),зобразити стан зимової природи через передачу кольорових співвідношень поєднуючи гармонію холодних і теплих кольорів. Вивчити методику виконання Палехського розпису.

Завдання: виконати підготовку полотна обрати окрему ділянку зимового пейзажу з наявністю виразних дерев, кущів то що, бажано зі складною формою рельєфу та архітектурною формою. Зобразити стан природи намагаючись передати настрій та, характерний художній, та особисто виразний палехський стиль за рахунок поєднання гармонії теплої та холодної гамми,а також зобразити просторове середовище. Передати прозорість та тендітність характерну для цього виду лакового живопису.

План роботи

1.Підготувати формат, вкривши його тонким шаром сухого бронзового пігменту зверху шару лаку, що не встиг просохнути.

2.Вибрати та проаналізувати окремі ділянки пейзажу

3.Відобразити характер та індивідуальні властивості окремих видів зимових об’єктів, передати стан природи.

4.Виявити та передати стан природи (пору року) в період якої зображується окреме дерево, або група дерев з архітектурним мотивом в зимовий період.

5.Передати місце розташування дерева та архітектурного мотиву в просторовому середовищі, його взаємозв’язок з окремими деталями зимового пейзажу.

6.Проаналізувавши характер освітлення передати світло і тінь

7.Пердати плановість повітряної перспективи..

8.Виконати пошарово декоративний розпис пейзажного мотиву накладаючи тонкі прозорі шари фарби, перекриваючи після просушування шаром лаку

Вимоги

1.Грамотне виконання підготовчої роботи під лаковий палехський розпис2.Обрані окремі ділянки зимового пейзажу з великим простором та з деревами на передньому, середньому та з архітектурним мотивом дальньому плані, можливі групи дерев відповідають завданню.

3.Композиція правильно розташована на форматі.

4.Зображено характерний для зимового пейзажу колористичний ряд у поєднання з кольором золотавого підґрунтя.

5.Відображено настрій пейзажу.

6.Передано колір через різноманітність кольорових рефлексів і контрастів .

7.Визначено вплив освітлення на рельєф та архітектурну форму .

8.Передано фактуру дерев та снігу .

9 Тоном та кольором відтворена плановість.

10.Досягнута характерна прозорість з просвічуванням теплого підґрунтя

Тема 7.5. Виконання самостійного автопортрету образу.(19годин)

Формат А3

Освітлення: денне.

Матеріали для студентів: Підрамник з ґрунтованим полотном, олійні фарби, пензлі ,олійні розчинники, палітра .

Мета :навчитись зображувати автопортрет - образ,передаючи власне світовідчуття, вивчаючи своє обличчя та передаючи його засобами олійного живопису,моделюючи об`єм кольором та тоном в узгодженні з оточуючим середовищем. Навчитись передавати емоційний стан через образність живопису.

Завдання:виконати автопортрет засобами олійного живопису,комбінуючи техніки і прийоми академічного та декоративного живопису,або розпису, приділяючи увагу моделюванню об`ємів кольором, намагаючись досягти подібності оригіналу. Відобразити анатомічно-конструкційну побудову голови та розібрати її на площини засобами олійного живопису через кольорові рефлекси, що відбиваються від драпіровок побудувати її об`єм за рахунок чіткого відпрацювання деталей та підкорення їх загальній формі. Виконати роботу за етапною схемою та наповнити її змістом,за рахунок асоціативності власного образу .

План роботи

1.Виконати конструктивну побудову власного портрету на тлі декількох драпірувань нейтрального кольору.

2.Забразити власне обличчя у ракурсі .

3.Вибрати колористичний ряд майбутньої роботи.

4.Виконати тональний і кольоровий розбір великих площин.

5.Передати портретні риси власного автопортрету.

6.Поєднати власний портрет-образ з додатковими декоративними елементами.

7.Передати просторове середовище, в якому знаходиться обличчя враховуючи вплив кольору додаткових елементів образу.

8.Виявити вплив освітлення.

9.Засобами живопису поліпити об’єм обличчя.

10.Використати кольорові рефлекси в зоні тіні.

11.Довершити роботу, використавши нюанси для передачі фактури шкіри.

12.Передати спрямованість погляду та вираз обличчя.

Вимоги

1.Передати власне обличчя засобами олійного живопису.2.Композиційно грамотне розташування обличчя на форматі

3.Володіння конструктивно-анатомічною побудовою автопортрету.

4. Зображені світло і тінь на портреті використані кольорові рефлекси для їх моделювання.

5.Передано вплив близько розташованого кольору на колір обличчя та зображено його в узгодженні з середовищем.

6.Володіння методикою виконання академічного портрету засобами живопису у поєднанні з елементами декоративного живопису ,або розпису.

7. Володіння методикою виконання академічного портрету засобами олійного живопису з передачею середовища в умовах денного освітлення.

8.Володіння методикою виконання академічного портрету з передачею плечового поясу в умовах оточення драпірувань нейтрального кольору.

9.Зображення передає спрямованість погляду та вираз обличчя. .

10.Відповідність зображення задуму.

IV курс

VII семестр.

Тема 8.4. Самостійне виконання напівфігури в ракурсі з драпіруванням

(30 годин)

Формат А1

Модель з характерними виразними формами у фактурних драпіруваннях.

Освітлення: денне.

Матеріали для студентів: Підрамник з ґрунтованим полотном, олійні фарби, пензлі ,олійні розчинники, палітра .

Мета: Виконати побудову напівфігуру натурщика в ракурсі з анатомічними рисами, притаманними даній моделі з фактурними драпіруваннями. Навчитись будувати композицію портрету, створюючи виразний художній образ.

Завдання: зобразити матеріальність тіла та драпірувань засобами олійного живопису, передати просторове середовище , використовуючи контрасти та нюанси від впливу денного освітлення під час ліплення об`єму фігури та драпірування кольором, передаючи пропорції натурщика, узгодити зображення з передачею просторового середовища кольорами у гармонійному підборі . Виконати роботу за етапною схемою.

План роботи

1.Виконати конструктивну побудову портрету натурщика в ракурсі на тлі декількох драпірувань.

2.Забразити напівфігуру натурщика у ракурсі .

3.Вибрати колористичний ряд майбутньої роботи.

4.Виконати тональний і кольоровий розбір великих площин.

5.Передати портретні риси притаманні натурщику.

6.Передати просторове середовище, в якому знаходиться обличчя враховуючи вплив кольору драпірувань.

7.Виявити вплив освітлення.

8.Засобами живопису поліпити об’єм обличчя з урахуванням впливу кольору драпірувань на фактуру м’язової основи майбутнього зображення.

9.Використати кольорові рефлекси в зоні тіні.

10.Довершити роботу, використавши нюанси для передачі фактури шкіри.

11.Передати спрямованість погляду вираз обличчя та пластичність руху.

Вимоги


1.Композиційне розташування на форматі.

1.Конструктивно- анатомічна побудова напівфігури людини.

3.Використання підмальовку .

4.Роботи великими масами у тональному та кольоровому співвідношенні.

5.Користування методикою виконання академічного зображення напівфігури людини в умовах середовища.

6.Тональне моделювання м’язової основи майбутнього зображення

6.Використання світлотіньових характеристик для виявлення об’ємності голови

7. Користування нюансовою та контрастною кольоровою гамою в зображенні напівфігури людини в ракурсі з фактурними драпіруваннями.

7.Передача одягненої напівфігури в ракурсі в середовищі за умов денного та штучного освітлення.

8.Ліплення об’єму засобами живопису.

9.Узгодження фігури і середовища інтер’єру, в якому вона знаходиться.

10.Охайне та грамотне виконання поставленої задачі, оформлення роботи згідно з вимогамиIV КУРС

VIII семестр

Тема 9.4. Самостійне виконання фігури у драпіруванні (31година)

Формат А1

Натура за вибором студента.

Освітлення: денне.

Матеріали для студентів: За вибором (акварель, або олійні фарби)

Мета: Виконати побудову людського тіла з анатомічними рисами, притаманними даній моделі в ракурсі зобразити матеріальність тіла засобами олійного живопису, вивчаючи постить при денному освітленні у навколишньому середовищі.

Завдання: передати просторове середовище , використовуючи контрасти та нюанси впливу денного освітлення під час ліплення об`єму фігури кольором, передаючи пропорції натурщика, узгодити зображення з відтворенням просторового середовища кольорами у гармонійному підборі. Робота повинна бути виконана за етапною схемою

План роботи

1.Забразити фігуру в ракурсі .

2.Виконати конструктивну побудову фігури на тлі декількох драпірувань нейтрального кольору.

3.Вибрати колористичний ряд майбутньої роботи.

4.Виконати тональний і кольоровий розбір великих площин.

5.Передати пластичність фігури натурщика в драпіруванні..

6.Передати просторове середовище, в якому знаходиться фігура враховуючи вплив кольору драпірувань.

7.Виявити вплив денного освітлення.

8.Засобами живопису поліпити об’єм фігури.

9.Використати кольорові рефлекси в зоні тіні.

10.Довершити роботу, використавши нюанси для передачі фактури шкіри.

11.Передати спрямованість погляду та виразність руху моделі.

Вимоги

1.Композиційне розташування на форматі.1.Конструктивно- анатомічна побудова фігури людини.

3.Використання підмальовку .

4.Роботи великими масами у тональному та кольоровому співвідношенні.

5.Користування методикою виконання академічного зображення фігури людини в умовах середовища.

6.Користування нюансовою та контрастною кольоровою гамою в зображенні фігури людини у середовищі.

7.Передача одягненої фігури людини в середовищі за умов денного освітлення.

8.Ліплення об’єму засобами живопису.

9.Узгодження фігури і середовища інтер’єру, в якому вона знаходиться.

10.Охайне та грамотне виконання поставленої задачі, оформлення роботи згідно з вимогами

ВИМОГИ ДО САМОСТІЙНИХ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ З ЖИВОПИСУ

І КУРС

1.Компонування композиції у форматі.

2 Конструктивне зображення предметів, згідно з впливом перспективи у пропорційному співвідношенні.

3.Уміння розрізняти та передавати світло і тінь.

4.Уміння передати світлотіньову характеристику предметів.

5.Уміння використовувати теплі та холодні кольори.

6.Уміння аналізувати та передавати кольорові рефлекси.

7.Уміння зобразити об’єм засобами живопису.

8.Користування технікою „аля прима” по вологому паперу (акварель).

9.Користування лесіровочною технікою (акварель).

10.Уміти стилізувати реалістичні об’єкти в декоративні.

10.Користуватися методикою виконання академічного натюрморту з нескладних предметів та декількох драпірувань в умовах штучного освітлення.

11.Незалежно від техніки виконання (по вологому, або стадійним живописом) повинні зберігатися загальні до акварельного живопису вимоги: прозорість кольорового шару, матеріальність зображених предметів, перспектива.

12.Охайне та грамотне виконання поставленої задачі, оформлення роботи згідно з вимогами (смужками білого поперу 4см. з боків та вгорі, 5 см. внизу).ІІ КУРС.

1.Користуватись методикою виконання академічного натюрморту в інтер’єрі в умовах штучного та денного освітлення.

2.Компонувати композицію у форматі.

3. Конструктивно зобразити предмети, згідно з впливом перспективи у пропорційному співвідношенні.

4.Уміти користуватися можливостями світла та тіні.

5.Уміти передати світлотіньову характеристику предметів.

6.Уміти аналізувати та передавати кольорові рефлекси.

7.Уміти використовувати надбаний матеріал для подальшої роботи та стилізації.

8.Уміти зобразити об’єм засобами живопису.

9.Користуватися методикою виконання академічного натюрморту з нескладних предметів та декількох драпірувань в умовах штучного освітлення.

10.Охайне та грамотне виконання поставленої задачі, .оформлення роботи згідно з вимогами (смужками білого поперу 4см. з боків та вгорі, 5 см. Внизу.

ІІІ КУРС

1.Композиційне розташування на форматі.

2.Конструктивно- анатомічна побудова портрету.

3.Використання підмальовку.

4. Передача об’єму предметів засобами олійного живопису.

5. Передача світла і тіні з використанням кольорових рефлексів.

6.Використання нюансових та контрастних можливостей взаємодії кольорів.

7.Користування методикою виконання академічного натюрморту засобами олійного живопису.

8.Уміти поєднувати різні манери виконання академічну та декоративні в одній роботі.

8.Користування методикою виконання академічного портрету засобами олійного живопису.

9. Користування методикою виконання академічного портрету з передачею середовища в умовах штучного та денного освітлення.

10.Використання нюансової кольорової гамми у зображенні обличчя людини.

11.Охайне та грамотне виконання поставленої задачі, оформлення роботи згідно з вимогами (смужками білого поперу 1см.)

ІV.КУРС

1.Композиційне розташування на форматі.

1.Конструктивно- анатомічна побудова напівфігури людини.

3.Використання підмальовку .

4.Роботи великими масами у тональному та кольоровому співвідношенні.

5.Користування методикою виконання академічного зображення напівфігури людини в умовах середовища.

6.Користування нюансовою та контрастною кольоровою гамою в зображенні напівфігури людини у середовищі.

7.Передача одягненої фігури людини в середовищі за умов денного та штучного освітлення.

8.Ліплення об’єму засобами живопису.

9.Узгодження фігури і середовища інтер’єру, в якому вона знаходиться.

10.Охайне та грамотне виконання поставленої задачі, оформлення роботи згідно з вимогами (смужками білого поперу 1см. )

Рекомендована література

1Алексеев С.Д.О цвете и красоте.М.,1992.

2.Алпатов М. Композиция в живописи. М:Л.,1940.

3.Вавилов С.И.Глаза и сонце(о цвете,сонце и зрении .) 9 – е изд.М.1976.

4.Волков.Н.И. Цвет в живописи.2- е узд.М.,Сов Худ. 1983.

5.ВолодинВ.И.Современная советскя акварель.М.,1996.

6.Геворгян Н.Р.Основы композиции пейзажа М.,1996.

7.Грегори Р.Л.Глаз и мозг. Психология зрителного восприятия. Перев.Хомская Е.Д. М.,1970.

8.Грегори Р.Л. Разумный глаз. Перев. Коган А.И. М.,1972.

9.Казаринов В.И. О красоте предметов.М.,Знание.1967.

10.Кирцер Ю.М. Рисунок и живопись. М.,1998

11.Кирцер Ю.М Школа изобразительного искусства.1 том М.,1992.

12.КузнецовЮ.Западноевропейский натюрморт.Л; М.,1966.

13.МочаловЛ.В.Пространство мира в пространстве картины. Очерки о языке живописи.М.,1983.

14.ПучковА.С.Методика работы над натюрмортом М.,1982.

15.РаушенбахБ.В.Пространственные построения в живописи. Очерки основних методов.М.,1980

16.Смирнов Г.Б.Унковский А.А. Пленер. Практика по изобразительному искусству.М.,1981.

17.Смирнов Г.Б. Живопись. М.,Просвещение.1975.

18.Рабкин Е.Б. Сомова Е.Г.Цвет вокруг нас. М.,Знание 1964.

19.Цойнгер Г Учение о свете. Перев. Зеликина Э.Н. М.1980.

20.Унковский А.А. Живопись.Вопросы колорита.М.1980.21.Шаронов В.В. Свет и цвет.М.,узд. Физ. Мат. Литер. 1968.

izumzum.ru