Мета: систематизувати уявлення учнів про господарство - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Мета: систематизувати уявлення учнів про господарство - страница №1/1

ТЕМА: Світове господарство. Етапи формування світового господарства.

МЕТА:

систематизувати уявлення учнів про господарство;

сформу­вати систему знань про світове господарство;

виділити етапи формування світового господарства;

розвивати практичні навички учнів заповнювати та складати структурні схеми;

розвивати логічне мислення шляхом виявлення закономірностей в економіко-географічних та

соціальних процесах і явищах;

формувати вміння самостійно опрацьовувати різноманітні джерела географічної інформації з метою

пошуку матеріалу з актуальних проблем теми;

формувати комунікативні, інформаційні, полікультурні, соціальні компетентності;

сприяти розвитку економічного мислення учнів;

виховувати пізнавальний інтерес до предмету.


ОБЛАДНАННЯ: економічна карта світу, атласи, підручники, довідники, карта ресурсів світу

ТИП УРОКУ: комбінований

МЕТОДИ: словесний, ілюстративно-пояснювальний, науково-дослідницький
Хід уроку


 1. Організаційний момент

 2. Актуалізація опорних знань

Картографічний практикум

Кожному учню пропонується картка з фрагментом контурної карти, на якій за допомогою своїх умовних позначок необхідно нанести відомості про забезпеченість території природними ресурсами.Завдання

 1. Позначте кордони країни, підпишіть її назву та географічні об’єкти,які для неї є джерелом окремих

видів природних ресурсів (наприклад,назви річок, морів, океанів, гір тощо).

2. Загальноприйнятими умовними позначками покажіть корисні копалини,на які багата країна.

3. Своїми позначками покажіть забезпеченість країни земельними, лісовими,водними і рекреаційними

ресурсами.

4. Зробіть загальний висновок щодо забезпеченості країни природними ресурсами.

Гра «Блеф-клуб»

Визначте, які з наведених тверджень є правильними, а які – неправильними. 1. Давні цивілізації виникли в районах, що багаті на природні ресурси.

 2. Сучасне освоєння ресурсів планети можна назвати «освіченим варварством».

 3. Світові розвідані запаси вугілля значно більші, ніж запаси нафти.

 4. Корисні копалини є вичерпними, але відновлюваними ресур­сами.

 5. У структурі світового земельного фонду переважає рілля.

 6. Запаси прісної води становлять 10 % усіх водних ресурсів Землі.

 7. Найбільш заліснений материк Землі — Південна Америка.

 8. Найбільші запаси деревини має Азія.

 9. Найбільш продуктивний океан світу — Атлантичний.

 10. Найбільш популярний регіон міжнародного туризму — Західна Європа.

 1. Мотивація навчальної діяльності

Ми живемо в епоху глобалізації економіки, коли господарська діяльність людини долає кордо­ни, коли сформувалося єдине світове господарство, у якому кожна країна має своє місце, виробляючи певну продукцію, надаючи певні послуги, залежно від її природних можливостей та історичних тра­дицій. Проте це не означає відмови від державних кордонів та національного самоусвідомлення. Серед національних господарств країн світу розвивається й економіка України. Вона є невід'ємною частиною світового господарства.

Про сучасний період розвитку світового госпо­дарства, про те, як на нього впливає науково-технічна революція, про головні галузі промисловості, про особливості сучасного сільськогосподарського ви­робництва, про бурхливий розвиток транспорту і про те, чи існують межі його вдосконалення, ви ді­знаєтеся, вивчаючи цю тему.

Сьогодні жодна країна не може однаково ефективно виробляти все, що їй необхідно для задоволення внутрішніх потреб, але й необхідності в цьому немає через зріст процесу інтеграції – зв’язування окремих частин та систем в одне ціле. Отож сьогодні, як Ви вже здогадались, річ піде про формування єдиного світового господарства.


 1. Вивчення нового матеріалу

Бесіда (під час бесіди учні складають структурну схему «Господарство»)

 1. Що таке господарство? (Сукупність підприємств та установ, які виготовляють певну продукцію та

створюють умови для життя людей)

2. Які види господарства ви знаєте? (Натуральне та товарне)

3. Згадайте, які різновиди структури господарства України ми вивчали у 9-му класі?

(Галузева, територіальна та функціональна)
Господарство

економічна система, яка складається з декілька складних структур


Галузева структура

склад, співвідношення виробництв, особливості їх розміщення в різних частинах країни і зв’язки між ними

Територіальна структура

особливості розміщення продуктивних сил суспільства на території

Функціональна структура

взаємозв’язок і взаємозалежність галузей на основі утворення міжгалузевих комплексів

4. Як ви вважаєте, що таке світове господарство? (Сукупність господарств країн світу)

(Складання учнями ОІС «Світове господарство» під час вивчення нового матеріалу. Можна запропонувати шаблон схеми)


Світове господарство –Учитель:

Світове господарство — сукупність національних господарств, що пов’язані всесвітніми економічними і політичними відносинами (кінець ХІХ ст.)

Взаємодія національних господарств відбувається на основі різноманітних виробничих, економічних та політичних від­носин, які реалізуються через зовнішню торгівлю, надання по­слуг, рух капіталу, міграцію робочої сили, обмін науково-тех­нічною інформацією тощо.- Які етапи формування світового господарства можна виділити?
Учні: (Примірна доповідь учнів, які отримали випереджальне завдання)

Міжнародне господарство світу пройшло тривалий шлях розвитку, перш ніж утворилася су­часна система світового господарства.


Етапи формування світового господарства


І. Етап зародження

(середина ХV ст. )

ІІ. Етап становлення ( перша половина ХVІ - початок ХІХ ст.)ІІІ. Етап світової економічної експансії ( початок ХІХ ст. - 60-і роки ХХ ст.)

ІV. Інтеграційний етап

(з 60-х років ХХ ст.)


4

І. Етап зародження (середина ХV ст. )

Перший поділ праці відбувся в період неоліту, коли зем­леробство відокремилось від скотарства і з'явилися передумови для товарообміну.

У подальшому відбулося відокремлення ремесла від сіль­ського господарства і почалося формування ринку та торго­вельної діяльності. В суспільних процесах це спричинило ви­никнення приватної власності, відокремлення міста від села, формування відмінностей в організації фізичної і розумової праці.

У результаті Великих географічних відкриттів (кінець XV — середина XVII ст.) міжнародна торгівля охопила всі ре­гіони світу, що привело до утворення світового ринку. Подаль­шому розширенню цього ринку сприяв розвиток транспор­ту. Морський транспорт пов'язав між собою всі частини світу.

Все це призвело до посилення міжнародного поділу праці, накопиченню торгівельного капіталу та початку світової економічної експансії.

ІІ. Етап становлення (перша половина ХVІ ст. – початок ХІХ ст.)

Промислові перевороти в ряді країн Західної Європи і США в кінці ХVІІ ст. початку ХІХ ст. ознаменували перехід від руч­ного до великого машинного виробництва, розвитку промисло­вості. Зростання продуктивності праці сприяло активізації тор­говельних відносин між країнами світу.

Це початок ери індустріального капіталізму. Відбувається руйнування середньовічного образу світу та зародження нових наук. Ведеться пошук нових, найбільш ефективних технологій. Швидкими темпами йде розповсюдження колоніальної системи.

ІІІ. Етап світової економічної експансії (початок ХІХ ст. – 60-ті роки ХХ ст.)

У 2-й половині XIX ст. швидко розширювалась мережа залізниць, які з'єднали внутрішні частини континентів і поси­лили внутрішньоконтинентальні зв'язки.

Відбувається формування світової фінансової системи; продовження процесу деколонізації. Простежується збільшення розриву між рівнями соціально-економічного розвитку колишніх метрополій та колоній. Посилюються тенденції розвитку вільної світової торгівлі та загальної лібералізації економіки.

ІV. Інтеграційний етап (з 60-х років ХХ ст.)

Процес формування світового господарства на цьому етапі пов’язано з перебудовою економіки країн колишнього соціалістичного табору. Інтеграція визначається транснаціональними корпораціями, а також створенням великих ринкових зон, які поєднують території кількох країн (ЄС, НАФТА, МЕРКОСУР, АСЕАН).

Таким чином, відбувається ріст транснаціоналізації та інтернаціоналізації виробництва, послуг, капіталів, технологій. З’являються міжнародні комунікації у вигляді комп’ютерних систем та мереж. Збільшується роль міжнародних економічних та фінансових організацій. Змінюється структура економіки країн - зменшується частка матеріального виробництва та збільшується частка сфери послуг та інформації.

Типи країн за структурою ВНП


Висновок:

Світове господарство сформувалося наприкінці XIX — по­чатку XX століть в результаті розвитку великої машинної ін­дустрії, транспорту і світового ринку.

Оскільки світове господарство включає до себе різні за структурою та рівнем соціально-економічного розвитку національні господарства, то йому притаманні неоднорідність та внутрішні суперечності. В ході їх вирішування змінюється сама структура світового господарства: розширюються економічні зв’язки, а також основа світових економічних відносин – світовий ринок.

Центри світового господарства

Поняття світового господарства тісно пов'язане з поняттям про суспільний розподіл праці, міжнародної економічної інтеграції. Крім того, існує також географічна модель світового господарства, яка постійно розвивається. І якщо до кінця XIX ст. у світі переважав один центр — Європа, то потім утворився другий, що незабаром став головним — США. У період між двома світовими війнами виникли ще два центри світового значення — СРСР і Японія. Після Другої світової війни почалося форму­вання нових центрів в Азії (Китай, Індія, нафтодобувні країни Південно-Західної Азії), а також у Канаді, Австралії, Бразилії. Таким чином, у наші дні географічна модель світового господарства набула багатоцентрового характеру.

Учитель:

- Як ви гадаєте, що є організаційною основою світового господарства?

Відповідь на це питання – це тема наступного нашого уроку.

(Перевірка та корекція ОІС «Світове господарство»)


Міжнародний географічний поділ праці:

процес спеціалізації країн на виробництві певної продукції або наданні послуг


Світовий ринок:

сфера обміну між національними господарствами
Світове господарство –

сукупність національних господарств, що пов’язані всесвітніми економічними і політичними відносинами (кінець ХІХ ст.)
Розвиток великої індустрії

(промислові перевороти

ХVІІІ – ХІХ ст.)


Розвиток

транспорту

Етапи розвитку:

І. Аграрний – ХV ст. – сер. ХІХ ст.

ІІ. Індустріальний - сер. ХІХ ст. - сер. 80-х ХХ ст.

ІІІ. Постіндустріальний – із сер. 80-х ХХ ст.
Центри світового господарства:

І. Пн. Америка: 22 – 23 % ВНП світу

ІІ. Зх. Європа – 20% ВНП світу

ІІІ. Азійсько-Тихоокеанський регіон: 20 % ВНП світу (у т. ч. Японія – 10%,Китай – 6% ВНП)


5. Закріплення нових знань

1. Що таке світове господарство?

2. Чому ми говоримо про єдність світового господарства, якщо до його складу входять господарства країн різних типів?

3. Назвіть економічні закони, які є основою розвитку світового господарства.

4. Чому головним чинником сучасного етапу розвитку світового господарства є рівень розвитку науки?

6. Підсумок уроку

- міжнародне господарство - складна система, яка має безліч структур;

- міжнародне господарство світу пройшло тривалий шлях розвитку;

- формування світового господарства зараз знаходиться на четвертому етапі свого розвитку;

- світове господарство з кінця ХХ ст. відчуває серйозні зміни внаслідок НТР, інтеграції,

загальноекономічної кризи та глобальних проблем людства.7. Домашнє завдання

Опрацювати відповідний параграф у підручникуПідготувати повідомлення проблемним групам за темами: «Міжнародний географічний розподіл праці»; «Міжнародна економічна інтеграція»; «Міжнародні економічні організації»; «Міжнародні економічні відносини»