Лубенське міськрайонне управлння юстиції - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1страница 2
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Наказ №253/4 Зареєстровано Головним управлінням юстиції у Полтавській... 2 613.24kb.
Міністерство юстиції україни головне управління юстиції у м. 1 26.64kb.
Україна міністерство юстиції україни головне управління юстиції в... 1 313.61kb.
Наказ Міністерства юстиції України від 14 лютого 2007 року n 47/5... 1 260.66kb.
Цей Порядок застосовується у випадку, коли Головне управління юстиції... 1 57.31kb.
Положення про порядок реєстрації приватної нотаріальної діяльності... 1 129.65kb.
Положення про представника Урядового уповноваженого у справах Європейського... 1 47.35kb.
Згідно наданих Головному управлінню юстиції останніх повідомлень 1 141.38kb.
Наказ №753 /1 Про організацію роботи прямої „ гарячої телефонної... 1 9.58kb.
Орієнтовний план проведення засідань колегії Головного управління... 1 134.6kb.
Затверджено наказ Крижопільського районного управління юстиції 3 1177.3kb.
Експериментальна програма впровадження дистанційного навчання у практику... 1 87.69kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Лубенське міськрайонне управлння юстиції - страница №1/2


ЛУБЕНСЬКЕ МІСЬКРАЙОННЕ УПРАВЛННЯ ЮСТИЦІЇ


Тематичний посібник

Конституційні права молоді
ЛУБНИ 2012

ЗМІСТ
Вступ.3
1. Поняття і класифікація конституційних прав і свобод.5
2. Особисті права і свободи.5
3. Політичні права і свободи.13
4. Економічні права і свободи людини і громадянина.13
5. Політичні права і свободи

Соціальні та культурні права і свободи людини і громадянина.17


6. Основні обов'язки громадян.24

Висновки.28


Література.29

ВСТУП
Метою сучасного розвитку суспільства є утвердження прав людини, забезпечення гідних умов її життя, честі і гідності. Ідеї гуманізму, пріоритети загально людських цінностей знаходять своє відображення в діяльності сучасних держав найбільш розвинутих країн світу, що характеризуються як демократичні, соціально орієнтовні і правові. У посланні Президента України до Верховної Ради “ Україна: поступ у XXI століття. Стратегія економічної та соціальної політики на 2003-2004 рр. “ наголошується: ми маємо усвідомити, що найвищою цінністю сучасного цивілізаційного процесу є людина, її права та свободи і особливо на життя, повагу до гідності людини, її свободу і недоторканість. Людина і громадянин в Україні мають всю повноту громадянських, політичних, соціально-економічних, екологічних, культурних, сімейних особистих та інших прав і свобод, які тісно між собою пов`язані, базуються на громадських та особистих інтересах і в кінцевому результаті визначаються реальними суспільними відносинами.

Молодь є особливо активною складовою сучасного українського суспільства. Молодим поколінням належить реалізувати започатковані у нашій державі реформи та розвинути їх до рівня системних соціaльно-економічних перетворень. Саме від здатності молоді бути активною, дієздатною та творчою силою залежать перспективи державорозбудовчого процесу в Україні. Молодь найбільш продуктивна і в соціально-демографічному відношенні. Вона є незамінною складовою у природному процесі зміни поколінь, забезпечення чисельного оновлення населення й досягнення таким чином його тривалого існування.

В Україні проживає понад 11 млн. молодих громадян, які становлять 22,6 відсотка населення країни. Молодь як соціально – демографічна група характеризується не лише віковими ознаками, але й специфікою соціального становлення, особливим місцем у структурі суспільства. Здійснені за роки незалежності України заходи з реалізації державної молодіжної політики в цілому позитивно вплинули на процес соціалізації молоді.

Тепер, коли Україна будує собі шлях до спільноти розвинутих, демократичних, правових країн світу, послідовно наближає критерії та орієнтири національного розвитку до стандартів, прийнятих в країнах Європейського Союзу , не можна не дооцінювати в цьому процесі молодь. Адже від того, наскільки буде готове молоде покоління взяти на себе відповідальність за розвиток держави, як активно і конструктивно приєднається до суспільних процесів, наскільки ініціативно вона братиме участь у розв'язанні нагальних завдань, значною мірою залежить доля країни, завтрашній день якої належить саме молоді.

Українське суспільство, поряд з іншим цивілізованим світом, прагне до справедливості, добробуту та свободи у самому широкому розумінні цих слів. Незважаючи на великі труднощі та перешкоди, Україна рухається шляхом демократичних змін, будівництва демократичної держави, тобто до справжнього народовладдя.

Одним з важливіших принципів свободної демократичної держави і основою народовладдя є верховенство Закону та його неухильне дотримання.

Основним Законом держави була та залишається Конституція, як втілення істотних прав людини (громадянина) на справедливость, свободу та добробут.

У цьому аспекті, предметом дослідження цієї роботи є права і свободи людини, закріплені в спеціальному розділі Конституція України 1996 року, який іменує-ться "Права, свободи та обов'язки людини і громадяни-на". Цей розділ розміщений після розділу "Загальні заса-ди" і перед розділами про органи влади, що підкреслює важливе значення інституту прав і свобод людини.

Перш за все, таке ви-ділення в Конституції певного кола прав громадян в спе-ціальний розділ пояснюється не їх відмінністю від інших конституційних прав і свобод, а вимогами систематизації норм Конституції. Місце тих чи інших прав і свобод в Конституції не впливає і не може вплинути на їх природу. По-друге, права й свободи є основними не тільки фактично, а й юридично, оскільки вони закріплені в Конституції.

Конституція, як відомо, закріплює лише головні, принципові положення, які, діючи безпосередньо, у не-обхідних випадках розкриваються і конкретизуються в інших законодавчих актах, розвиваються в поточному законодавстві. Розвиток тут треба розуміти як закріплення в поточному законодавстві того, що відображено в Конс-титуції лише у вигляді цілей, програмних положень, ос-новних тенденцій поступу прав, свобод і обов'язків .

При реалізації конституційних прав, свобод та обов'язків громадян має діяти принцип їх найвищої юридичної сили. Це означає виконання обов'язків усіма суб'єктами права в сфері правотворчості і правореалізації.

По-перше, органи виконавчої влади і за їх уповнова-женням громадські організації зобов'язані видавати такі підзаконні нормативні акти, які повністю відповідають конституційним положенням про основні права, свободи й обов'язки громадян. Норми поточного, галузевого за-конодавства не можуть обмежувати конституційні права і обов'язки громадян при їх конкретизації й розвитку, як-що це прямо не передбачено Конституцією.

По-друге, органи всіх гілок державної влади зо-бов'язані вживати законодавчі, організаційно-правові, виховні та інші заходи для забезпечення повної і всебіч-ної реалізації громадянами своїх конституційних прав, виконання ними покладених на них основних обов'язків.

По-третє, кожний державний орган може і має в ме-жах своїх повноважень в установленому законом порядку тлумачити й застосовувати конституційні та галузеві норми так, щоб при цьому надавався пріоритет таким рішенням, які б забезпечували найповніше здійснення громадянами їхніх конституційних прав і свобод, вико-нання ними своїх основних обов'язків.

Виконання зазначених вимог створює режим конституційної законності, в умовах якого будь-яка конституційна норма про основне право, свободу або обов'язок діє реально і безпосередньо, до того ж, права й свободи людини і громадянина захищаються судом.

1. Поняття і класифікація конституційних прав і свобод
Як було зауважено, Розділ II Конституції України закріплює права, свободи та обов'язки людини і громадянина в Україні. У юридично-навчальній літературі, існує декілька класифікацій конституційних прав і свобод, але суттево вони не відрізняються. Таким чином, права та свободи людини і громадянина можна умовно поділити на декілька розділів (за сферами суспільного життя):
1. Особисті права громадян України - "це права, що передбачені для задоволення особистих потреб, інтересів людини".
2. Політичні права - "передбачені для забезпечення можливості участі в здійсненні народовладдя, участі в управлінні державними суспільними справами".
3. Економічні права - "використання їх дає можливість особистості реалізувати себе, отримати економічну незалежність через створення матеріальних і духовних благ та їх розподіл, задовольнити побутові чи інші потреби".
4. Соціальні та культурні права - "надають можливість брати участь в розподілі матеріальних та суспільних благ, гарантують безпеку для життя і здоров'я, вільний шлях до духовних цінностей, передбачують можливість задоволення культурних потреб та їх розвитку".
2. Особисті права і свободи
Поняття та види особистих прав і свобод людини.
Особисті (або природні) права й свободи складають першооснову правового статусу людини і громадянина. Більшість із них мають абсолютний характер, тобто є не тільки невідчужуваними, а й не підлягають обмеженню. Ця група прав і свобод громадян забезпечує недопустимість пося-гання державних органів, громадських організацій, служ-бових осіб на життя, здоров'я, свободу, честь і гідність людини та недопустимість свавільного позбавлення її життя.

Встановлюючи межі й правила зовнішнього втручання в особисте життя людини, держава дбає про порядок, і заснований на суворому додержанні законів, норм мора-лі, правил співжиття. Водночас держава не відмовляється від тих чи інших заходів примусу щодо осіб, які порушу-ють закони, норми моралі і принципи демократичного суспільства.

Захист прав людини здійснюється різними галузями права. Так, Кримінальний кодекс України передбачає конкретні міри покарання за небезпечні злочини, зокре-ма, за вбивство, тілесні пошкодження, пограбування, ху-ліганство тощо; Кодекс законів про працю України міс-тить норми про охорону праці і техніку безпеки; Цивіль-ний кодекс регулює питання, пов'язані з відшкодуванням збитків, заподіяних особі тощо.

"Cеред досить численних громадянських прав і свобод умовно можна виділити дві основні групи: права і свобо-ди, які захищають людину від свавілля з боку інших осіб, та права і свободи, які захищають людину від свавілля з боку держави".

Перша група громадянських прав і свобод незначна, причому деякі з них містять юридичні гарантії від свавіл-ля як з боку окремих осіб, так і держави водночас. До них належать: право людини на життя і повагу до її гідності; право на свободу і особисту недоторканність; пра-во чинити опір насильству. Згідно з ідеями "правової держави" і "панування права", держава не тільки зо-бов'язана виконувати свої власні закони, а й не може допускати будь-яких актів свавілля відносно своїх гро-мадян.

Ці ідеї втілені в конституційному праві, яке встанов-лює численні юридичні гарантії, що захищають особу від свавілля з боку держави та її органів. Передбачені гаран-тії реалізовуються у таких правах і свободах, як недотор-канність житла, таємниця листування, телефонних роз-мов, телеграфної та іншої кореспонденції, невтручання у сімейне й особисте життя тощо.Можна навести слідуючий перелік особистих прав і свобод людини і громадянина, закріплених у відповідних статтях діючої Конституції України:
1) рівність перед законом (Ст. 24);
2) право на життя (Ст. 27);
3) повага честі і гідності (Ст. 28);
4) вільний розвиток індивідуальності (Ст. 23);
5) гідне існування (Ст. 48);
6) недоторканість особистості (Ст. 29);
7) свобода (Ст. 29);
8) недоторканість житла (Ст. 30);
9) безпека (Ст. 32);
10) вільне пересування та вибір місця проживання (Ст. 33);
11) свобода світогляду (Ст. 11, Ст. 35);
12) захист (Ст. 29, Ст. 59);
13) захист своїх та чужих прав та свобод (Ст. 44);
14) право на захист свого та оточуючих життя і здоров'я від протиправних посягань (Ст. 27, Ст. 55);
15) охорона законом особистого та подружнього життя (Ст. 32);
16) вільний вступ до шлюбу (Ст. 51);
17) тайна листування, телефонних розмов та телеграфних повідомлень (Ст. 31);
18) право на розвиток національної самобутності (Ст. 53, Ст. 11);
19) право на судовий захист та оскарження (Ст. 29, Ст. 32);
Серед наведеного переліку особистих прав треба приділити більшу увагу розгляду прав людини на життя і повагу до її гідності, права на свободу і особисту недоторканність, права на недоторканність житла, таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, правам на невтручання у сімейне й особисте життя, тому що, серед особистих прав, вони розуміються як фундаментальні, природні права людини.
Право людини на життя і повагу до її гідності.
Це право проголошується всіма міжнародно-правови-ми актами про права людини і майже всіма конституція-ми країн світу як невід'ємне право людини, що охо-роняється законом. "Ніхто не може бути свавільно позба-влений життя". (ст. 27 Конституції України)
Право на життя передусім передбачає проведення державою миролюбної політики, яка виключає війни та конфлікти. У мирних умовах гарантії цього права не зво-дяться до заборони вбивства - це закріплюється Кри-мінальним кодексом кожної країни. Держава зобов'язана організувати ефективну боротьбу із злочинністю, особли-во з терористичними акціями.
Гарантіями права на життя є системи охорони здо-ров'я і, зокрема, попередження дитячої смертності, охо-рони від нещасних випадків на виробництві, профілак-тики дорожньо-транспортних пригод, пожежної безпеки та ін.
Особливе значення має питання про смертну кару. Відповідно до ст. 6 Міжнародного пакту про громадян-ські і політичні права в країнах, що не скасували смерт-ної кари, смертні вироки можуть виноситися тільки за найтяжчі злочини, згідно з законом, який діяв під час вчинення злочину. Смертні вироки не виносяться за зло-чини, вчинені особами, молодшими 18-ти років, і не ви-конуються щодо вагітних жінок.
Ст. 28 Конституції України закріплює право кожного на повагу до його гідності. Ця якість людини рівнозначна праву на повагу та обов'язку поважати інших. Вона до-сягається формуванням особи, яка усвідомлює свою сво-боду, рівність та захищеність.
Гідність конкретизується у правах людини, які захи-щає держава. Гідність, якщо вона належним чином за-хищена, - це фундамент демократії та правової держав-ності.
Конституція встановлює, що ніхто не може бути під-даний катуванню, жорстокому, нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. Ця норма відтворює положення ст. 7 Міжнародного пак-ту про громадянські і політичні права й розглядає кату-вання та інші жорстокі види поводження і покарання, що принижують гідність особи, як грубі порушення прав людини. Але, по суті, цілям захисту гідності служать й інші норми Конституції: право на достатній життєвий рівень, недоторканність приватного життя, захист люди-ною своєї честі та доброго імені, заборона збору інфор-мації про приватне життя, заборона насильницького проникнення в житло тощо.
Чимало правових норм, які забезпечують гідність лю-дини, закріплені у кримінальному, кримінально-проце-суальному, цивільному законодавстві.
Так, існує стаття Кримінально-процесуального кодексу України, що категорично забороняє домагатися визнання від звинуваченого своєї вини шляхом насильства і погроз. Інша стаття Кримінального кодексу України передбачає відпо-відальність за доведення до самогубства особи шляхом жорстокого з нею поводження або систематичного при-ниження її людської гідності, третя стаття передбачає відповідальність за незаконне позбавлення волі, вчинене способами, небезпечними для життя або внаслідок запо-діяння фізичних страждань. Відповідно до ст. 7 Цивіль-ного кодексу України "громадянин або організація вправі вимагати у судовому порядку спростування відомостей, які ганьблять їхню честь та гідність, якщо той, хто поши-рив такі відомості, не доведе, що вони відповідають дійс-ності".
У ч. 3 ст. 28 Основного Закону встановлено, що жодна людина без її добровільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідам. Доб-ровільність одержання згоди людини на проведення зазначених дослідів означає, що людина не може під-даватися будь-яким формам насильства для одержання такої згоди.

Право на свободу і особисту недоторканність.
Конституційне право на свободу є одним з найбіль-ших соціальних благ, яке не тільки створює умови, необ-хідні для всебічного задоволення потреб особи, а й за-безпечує демократичний розвиток суспільства. Право на свободу є не що інше, як сама свобода, тобто можливість здійснювати будь-які правомірні дії. У цьому праві закла-дено обмеження для свободи інших людей, особливо по-садових осіб, які мають можливість застосовувати примус до людей. У нерозривному зв'язку з ним знаходиться особиста недоторканність людини, яка поширюється на її життя, здоров'я, честь, гідність. Ніхто не вправі силою або погрозами примушувати людину до будь-яких дій, піддавати її катуванню, обшуку чи завдавати шкоди здо-ров'ю. Людина вправі сама розпоряджатися власною до-лею, обирати свій життєвий шлях (укладати шлюб, брати участь у голосуванні, найматися на роботу тощо). Га-рантії свободи і безпеки особи виступають у формі кримінально-правової заборони будь-яких зворотних дій громадян і посадових осіб. Обмеження цієї свободи допускаються тільки на основі закону та в законних формах, усі заходи примусу мають бути під судовим контролем.

Нововведенням Конституції України є встановлення такої важливої гарантії свободи і недоторканності, як су-довий порядок арешту, утримання під вартою. Значення даної гарантії полягає в тому, що вона закріплює недопу-стимість арештів громадян в принципі, встановлює виня-тковий порядок арештів (тобто як виняток із загального принципу) і, визначаючи особливу юридичну процедуру арештів, передбачає контроль за їх законністю з боку су-дових органів.

Ефективність гарантії цього права, передбаченого ст. 29 Конституції України, забезпечується тим, що дер-жава гарантує кожній особі з моменту затримання право захищати себе та користуватися правовою допомогою захисника. Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді своє затримання. Про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено роди-чів затриманого чи заарештованого.
Кримінально-правовими гарантіями права недотор-канності людини є юридичні норми, які встановлюють кримінальну відповідальність за злочини проти життя, здоров'я, свободи особи, явно незаконний арешт або за-тримання, притягнення явно невинного до кримінальної відповідальності тощо.

Адміністративно-правовими гарантіями права недо-торканності людини є юридична регламентація підстав, термінів і форм адміністративних затримань та арештів, дисциплінарна відповідальність службових осіб, винних у порушенні недоторканності людини.

Існують і цивільно-правові гарантії права недотор-канності людини. Основа цих гарантій закріплена у ст. 56 Конституції України, яка передбачає право кожного на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завда-ної незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самовряду-вання, їхніх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.

Недоторканність житла, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.

Право на недоторканність житла (ст. 30 Конституції України) є правом кожного на державну охорону його житла від незаконних вторгнень, обшуків та інших по-сягань з боку службових осіб та окремих громадян. Ця стаття передбачає, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду або обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду. У рішенні суду мають бути чітко визначені місце проведення обшуку або огляду, а також перелік осіб чи предметів, які підлягають розшукові чи арештові. При проведенні обшуку обов'язкова присутність понятих з числа незацікавлених у справі осіб, які мають засвідчи-ти факти і результати проведення обшуку та огляду майна.

Правом на охорону житла користуються особи, які є його власниками, законними орендарями або які прожи-вають за договором найму. При цьому житлом визнаєть-ся і місце тимчасового перебування (готель, будинок-інтернат, гуртожиток, пансіонат). Недоторканність по-ширюється на особисті речі та папери, що виключає не-законні обшуки та вилучення документів. Але в житло можуть вселятися люди, які мають на це право, - такі дії не є порушенням недоторканності, навіть у випадках не-згоди інших проживаючих.

Безперечно, у невідкладних випадках, пов'язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, що підозрюються у вчиненні зло-чину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.
Право таємниці листування, телефонних розмов, те-леграфної та іншої кореспонденції, передбачене ст. 31 Конституції України, є важливою гарантією права на не-доторканність приватного життя особи, її особистої та сімейної таємниці, але воно не може бути зведене тільки до неї. Вимога права про забезпечення таємниці повідо-млень виходить за межі приватного життя і значною мі-рою поширюється на сферу службових або суспільних відносин.

Гарантія цього права забезпечується переважно нор-мами адміністративного, кримінального і кримінально-процесуального права. За порушення встановленої Конс-титуцією гарантії цього права винна особа може бути притягнута до кримінальної відповідальності за ст. 131 Кримінального кодексу України. Накладання арешту на кореспонденцію і вилучення її в поштово-телеграфних установах, запобігання розголошенню у судовому розгля-ді справи відомостей про інтимні сторони життя осіб, які беруть участь у справі, регулюються відповідними статтями Крймінально-процесуального кодексу України. Щодо обмеження цього права в Конституції зазначається, що винятки можуть бути встановлені лише судом у випад-ках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з'ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати потрібну ін-формацію неможливо.


Невтручання у сімейне й особисте життя.
"Сфера особистого життя людини і власне відносини між людьми лише незначною мірою регулюються норма-ми права. Поведінка людей у цій сфері визначається го-ловним чином особливостями їхньої психології та існую-чими в суспільстві нормами моралі". Це зумовлено не тільки труднощами формалізації в нормах права між-особистісних відносин, які будуються на почуттях друж-би, любові, поваги чи презирства тощо, а й тим, що за своєю природою людина, крім публічно значущої діяль-ності (державна служба, участь у політичному житті то-що), існує як індивід, якому необхідна визначена незале-жність від суспільства, держави, інших людей.

Однією з гарантій такої незалежності і є передбачене ст. 32 Конституції України право на невтручання у сі-мейне й особисте життя, крім випадків, передбачених Конституцією. До змісту цього права належить також охорона таємниці таких сторін особистого і сімейного життя, розголошення яких з тих чи інших причин вважа-ється небажаним (таємниця усиновлення, грошових вкладів, заповітів, стан здоров'я, фотографії тощо).

Правова охорона особистого і сімейного життя від-бувається, в основному, у двох напрямах: встановлення меж зовнішнього втручання в цю справу і заборона по-ширення інформації про особисте життя людей. Тому не допускається збирання, зберігання, використання та по-ширення конфіденційної інформації про особу без її зго-ди, крім випадків, визначених законом, і лише в ін-тересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.
Кожний громадянин має право знайомитися в ор-ганах державної влади, органах місцевого самоврядуван-ня, установах і організаціях з відомостями про себе, які не є державною або іншою, захищеною законом, таєм-ницею.

Конституційне право на охорону особистого і сімей-ного життя забезпечується системою спеціальних гаран-тій: політичних, організаційних, правових. Останні пере-дбачені у ч. 4 ст. 32 Конституції України, Законі України від 2 жовтня 1992 р. "Про інформацію". Цивільному ко-дексі України та інших правових актах. Зокрема, кожно-му гарантується судовий захист права спростовувати не-достовірну інформацію про себе і членів своєї сім'ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, використанням та по-ширенням такої недостовірної інформації.

Свобода пересування, вибору місця проживання, право вільного залишення території України.

Право на свободу пересування, вибір місця прожи-вання, вільне залишення території України належить кожному, хто на законних підставах перебуває в Україні. Отже, цього права позбавлені особи, які проникли в країну внаслідок порушення візового режиму або зако-нодавства про в'їзд. Закріплюючи це право, держава тим самим захищає територію країни, а також своїх гро-мадян, котрі відповідно до своїх інтересів та без усяких перепусток можуть переїжджати з однієї місцевості в іншу й визначати собі місце проживання.

Ст. 33 Конституції України, у якій закріплене це право, повністю відповідає вимогам Загальної декларації прав людини, Міжнародного пакту про грома-дянські й політичні права. Це повністю стосу-ється як свободи пересування, вибору місця проживання в межах країни, так і можливості залишати свою країну і повертатися до неї.

Закріплення зазначених прав у конституційній нормі має велике значення саме по собі, але воно ще й по-силюється тією обставиною, що із свободою пересу-вання і вибору місця проживання тісно пов'язана реа-лізація багатьох інших конституційних прав і свобод громадян, наприклад, права власності й спадкування, права на житло, працю, охорону здоров'я і медичну допомогу, виборчі права та ін.

Важливе значення має закріплення в Конституції права вільно виїжджати за межі України та безпере-шкодно повертатися. Порядок реалізації цього права встановлюється Законом України від 21 січня 1994 р. "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну грома-дян України".

Згідно із Законом, громадянинові України може бути тимчасово відмовлено у праві виїзду за кордон у таких випадках: якщо він обізнаний з відомостями, що становлять державну таємницю; у нього неврегульовано аліментні, договірні чи інші невиконані зобов'язання; проти нього порушено кримінальну справу; засуджений за вчинення злочину; ухиляється від виконання зо-бов'язань, покладених на нього судовим рішенням; під-лягає призову на строкову військову службу; свідомо сповістив про себе неправдиві відомості; до нього пода-но цивільний позов до суду; за вироком суду визнаний особливо небезпечним рецидивістом чи перебуває під адміністративним наглядом міліції.

Даний перелік є вичерпним, і кожна підстава при-пиняє свою дію по закінченню визначеного часу (від-буття покарання, виконання зобов'язань, закінчення стро-ку військової служби тощо).

Істотним у праві на виїзд з України є те, що громадянин України не може бути позбавлений права у будь-який час повернутися в Україну.


3. Політичні права і свободи громадян України.
До політичних прав і свобод громадян України, закріплених Констітуцією, відносяться:
1) право об'єднання в політичні партії, громадські організації та профспілки (Ст.36);
2) громадянство (Статті 4, 25, 26);
3) свобода слова, думки, поглядів та переконань (Ст. 34);
4) свобода друку (розповсюдження інформації) (Ст.34);
5) свобода мітінгів, зборів, походів і демонстрацій (Ст.39);
6) право обирати та бути обраним (Ст. 38);
7) право брати участь в управлінні державою та громадськими справами (Ст. 38);
8) обговорювати та приймати закони та рішення загальнодержавного та місцевого значення (Ст. 38);
9) вносити до державних та громадських організацій пропозиції та запити (Ст. 40);
10)право на погашення збитків, спричинених незаконними діями посадових осіб (Статті 32, 62);
11) право на оскарження дій посадових осіб, установ, організацій і т.п. (Ст.55)
Право на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації.
Розвинута система громадських об'єднань - не-від'ємний елемент громадянського суспільства. З їх до-помогою люди можуть спільно вирішувати загальні проблеми, задовільняти та захищати свої потреби й інте-реси. Громадські об'єднання не залежать від держави, вони здатні впливати на державні інститути і водночас захищати суспільство від необгрунтованого втручання держави в громадське життя. Конституційне право на свободу об'єднання є юридичною основою створення й діяльності політичних партій, професійних спілок та інших громадських організацій.

Названі конституційні положення конкретизуються в Законі України від 16 червня 1992 р. "Про об'єднання громадян", який регламентує зміст права об'єднання, його основні державні гарантії, порядок їх створення, діяльності, реорганізації та ліквідації.

Об'єднання громадян - це добровільне громадське формування, створене на основі єдності інтересів для спільної реалізації громадянами своїх прав і свобод. Об'єднання громадян незалежно від назви (рух, конгрес, асоціація, фонд, спілка тощо) визнаються політичною партією або громадською організацією. Зокрема, полі-тичною партією є об'єднання громадян - прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного роз-витку, які головною метою мають участь у виробленні державної політики, формуванні органів влади, місцево-го самоврядування і представництво в їх складі. Члена-ми політичних партій можуть бути лише громадяни Ук-раїни. Громадською організацією є об'єднання громадян для задоволення та захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.

Громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів. Професійні спілки є гро-мадськими організаціями, що об'єднують громадян, по-в'язаних спільними інтересами за родом професійної ді-яльності. Професійні спілки утворюються без поперед-нього дозволу на основі вільного вибору їх членів. Усі професійні спілки мають рівні права. Вони здійснюють нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю і правил по охороні праці, доглядають за житло-во-побутовим обслуговуванням працівників, утримують культурно-освітні заклади, будинки відпочинку, профі-лакторії, санаторії, туристичні та спортивні установи.

Ніхто не може бути примушений до вступу в будь-яке об'єднання громадян чи обмежений у правах за належність або неналежність до політичних партій чи громадських організацій. Конституція гарантує добро-вільність вступу в об'єднання і перебування в ньому, виключає будь-який примус. Членство у будь-якій партії або профспілці не може бути умовою заняття посади в державній організації чи взагалі служити підставою для обмеження прав та свобод людини.
Усі об'єднання громадян рівні перед законом. Об-меження щодо діяльності політичних партій та громад-ських організацій і членства в них встановлюються тільки Конституцією і законами України.

Утворення і діяльність політичних партій та громад-ських організацій, програмні цілі або дії яких спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конс-титуційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, про-паганду війни, насильництва, на розпалювання міжет-нічної ворожнечі, посягання на права й свободи людини, здоров'я населення, забороняються.

Політичні партії та громадські організації не можуть мати воєнізованих формувань. Не допускається ство-рення і діяльність організаційних структур політичних партій в органах виконавчої та судової влади і вико-навчих органах місцевого самоврядування, військових формуваннях, а також на державних підприємствах, у навчальних закладах та інших державних установах й організаціях.

Заборона діяльності об'єднання громадян здійсню-ється лише в судовому порядку.

Держава гарантує політичним партіям і громадським організаціям рівні умови для виконання ними своїх завдань, що служить фактичною і юридичною підставою для реалізації громадянами України свого права на об'єднання.

Право брати участь в управлінні державними справами, всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраним.

Це право означає гарантовану громадянам України можливість як безпосередньо, так і через своїх пред-ставників здійснювати всю повноту влади. Дане право розвиває закріплене у ст. 5 Конституції України поло-ження про народовладдя, яке має узагальнений, декла-ративний характер. А конкретно встановлюється право громадян на участь у проведенні референдумів і вільних виборів та бути обраними в органи державної влади, органи місцевого самоврядування, право доступу до дер-жавної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування.

Закріплене у ст. 38 Конституції України право гро-мадян повністю відповідає міжнародним нормам, зокре-ма, передбаченому у п. "а" ст. 25 "Міжнародного пакту про громадянські і політичні права" "положенню" про право кожного громадянина без будь-якої дискримінації та без обґрунтованих обмежень брати участь у веденні державних справ як безпосередньо, так і за посеред-ництвом вільно обраних представників".

Всеукраїнський й місцеві референдуми є конкрет-ними інститутами прямого та безпосереднього народо-владдя. За їх допомогою громадяни реалізують своє пра-во на участь в управлінні державними справами.

Право громадян обирати й бути обраним стоїть у центрі всіх процесів формування органів держави, тобто має вяадноутворюючий характер. Загальні вибори орга-нів державної влади та органів місцевого самовряду-вання надають народові унікальну можливість контролю за діяльністю цих органів, включаючи повну зміну вла-ди. Вибори є вільними і здійснюються на основі загаль-ного, рівного й прямого виборчого права шляхом таєм-ного голосування. Право обирати мають громадяни Ук-раїни, які на день проведення виборів досягли 18-ти рогів, за винятком осіб, яких визнано судом недієздатними. Право бути обраними мають особи залежно від виду виборів, зокрема, народним депутатом може бути обраний лише громадянин України, який на день вибо-рів досяг 21-го року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п'яти років. Депутатом міс-цевої Ради може бути обраний громадянин, який має право голосу і на день виборів досяг 18-ти років.

Право доступу до державної служби означає, що громадянам України має бути забезпечена реальна мож-ливість займати за виборами, конкурсом, або призна-ченням посади в державних органах та Їх апараті і здійс-нювати відповідні державні функції. Право на державну службу мають громадяни України незалежно від поход-ження, соціального і майнового стану, расової та націо-нальної приналежності, статі, політичних поглядів, релі-гійних переконань, місця проживання, які одержали від-повідну освіту і професійну підготовку та пройшли у встановленому порядку конкурсний відбір, або за іншою процедурою, передбаченою Кабінетом Міністрів Ук-раїни.

Право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів.


Закріплене у ст. 40 Конституції України право на звернення є важливим засобом здійснення й захисту інших прав та свобод, громадян, зміцнення зв'язків на-селення з державним апаратом, участі громадян в управ-лінні державними справами. Звернення громадян у дер-жавні органи і органи місцевого самоврядування сприяє посиленню контролю народу за їх діяльністю, боротьбі з тяганиною та бюрократизмом.

Право на інформацію.
Право на вільне вираження своїх поглядів охоплює право кожного вільно збирати, зберігати, використо-вувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір. Це право на свободу ін-формації гарантується ч. 2 ст. 34 Конституції України і може здійснюватися різними способами: шляхом між-особистісного спілкування, через засоби масової інфор-мації, за допомогою матеріальних носіїв інформації, учбових закладів, на зборах і мітингах, сходах громадян, через різноманітні клуби, лекторії та інші засоби за своїм вибором. Усі ці засоби вважаються законними, якщо при їх використанні виконуються встановлені законодавством правила, які існують, наприклад, для засобів масової інформації, для проведення мітингів, демонстрацій, походів, пікетування тощо.

Здійснення права на інформацію може бути обме-жене законом в інтересах національної безпеки, терито-ріальної цілісності або громадського порядку задля запо-бігання заворушень чи злочинів, для охорони здоров'я населення, захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної кон-фіденційно, або для підтримання авторитету і неуперед-женості правосуддя.

Конкретні гарантії забезпечення права на інформа-цію встановлюються в Законі України від 2 жовтня 1992 р. "Про інформацію".

Всі громадяни України, юридичні особи і державні органи мають право на інформацію. Це означає ство-рення умов для вільного одержання, використання, по-ширення та зберігання відомостей, необхідних для реа-лізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій.

Реалізація права на інформацію громадянами, юри-дичними особами і державою не повинна порушувати громадянські, політичні, економічні та інші права, сво-боди й інтереси юридичних осіб. Кожному громадя-нинові забезпечується вільний доступ до інформації, яка стосується його особисто, крім випадків, передбачених законами України.

Право на інформацію забезпечується: обов'язком ор-ганів державної влади, а також органів місцевого само-врядування інформувати громадян про свою діяльність та прийняті рішення; створенням у державних органах спеціальних інформаційних служб або систем, що забез-печували б у встановленому порядку доступ до інфор-мації, вільним доступом суб'єктів інформаційних відно-син до статистичних даних, архівних, бібліотечних і му-зейних фондів (обмеження цього доступу зумовлюється лише специфікою цінностей та особливими умовами їх зберігання, які визначаються законодавством); створенням механізму здійснення права на інформацію; контролем з боку держави за додержанням законодавства про ін-формацію; встановленням відповідальності за порушен-ня законодавства про інформацію.


следующая страница >>


izumzum.ru