Лисичанський желатиновий завод” - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
4. предприятия и заводы оборонной промышленности 1 288.33kb.
Менеджмент ват вентиляторний завод 1 175.34kb.
Реферат на тему: Проста лінійна регресія Розділ Вступ. Короткий опис... 1 109.41kb.
К 250-летию Симбирска вышла книга М. Ф. Суперанского, где упомянут... 1 50.39kb.
Приказ ОАО «Светлогорский завод жбииК» от 04. 07. 2012г. №249а порядок... 1 288.22kb.
Газимуро-заводский краеведческий музей им. Ф. Н. Резанова в 1962... 1 52.76kb.
Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності... 1 53.88kb.
Рішення від 30 серпня 2012 року №331 Про надання згоди на розміщення... 1 18.89kb.
Министерство сельского хозяйства 1 25.9kb.
Предложение для инвесторов №5 Организация производства ликероводочных... 1 36.62kb.
Республики татарстан пресс-служба 1 159.37kb.
Українсько-польський футбольний турнір університетських команд 2010-2012 1 29.52kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Лисичанський желатиновий завод” - страница №1/1

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

ЛИСИЧАНСЬКИЙ ЖЕЛАТИНОВИЙ ЗАВОД”

Ідентифікаційний код: 00418030;

місцезнаходження: Україна, 93109, Луганська обл., м. Лисичанськ


Повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться 27 квітня 2012 року о 11.00 годині за адресою: Україна,93109, Луганська обл., м. Лисичанськ, приміщення заводоуправління, 3-й поверх, актовий зал.

Реєстрація акціонерів, які прибудуть для участі у загальних зборах, буде проводитися з 09-00 до 10-40 у день та за місцем проведення загальних зборів акціонерів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 23 квітня 2012 року.

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати: акціонерам – паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства. Телефон для довідок: (06451) 5-31-41; 5-16-11.Порядок денний:

 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів товариства.

 2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів товариства.

 3. Затвердження звіту Правління за результатами діяльності ПАТ за 2011 рік, визначення напрямків розвитку товариства на 2012 рік.

 4. Затвердження звіту Наглядової ради товариства про роботу в 2011 році.

 5. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії товариства за 2011 рік.

 6. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2011 рік.

 7. Про розподіл прибутку (покриття збитків) товариства за висновками роботи у 2011 році.

 8. Про припинення ПАТ шляхом реорганізації (перетворення) у товариство з додатковою відповідальністю.

 9. Про призначення комісії з припинення ПАТ.

 10. Про затвердження плану перетворення ПАТ.

 11. Про затвердження умов викупу акцій у акціонерів, які не голосували за прийняте рішення про припинення ПАТ.

 12. Про затвердження порядку та умов обміну акцій на частки в статутному капіталі правонаступника.

З документами, що є необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою: Україна, 93109, Луганська обл., м. Лисичанськ, приміщення заводу, відділ праці та заробітної плати, з 8-00 до 16-00 в робочі дні (з понеділка по п’ятницю), в день проведення загальних зборів - у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Семенов І.Г.
Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності

ПАТ „Лисичанський желатиновий завод” (тис.грн.)Найменування показника


Період

Звітний

2011р.


Попередній

2010р.


Усього активів

40749

38410

Основні засоби

18210

17384

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

11302

11171

Сумарна дебіторська заборгованість

9261

8739

Грошові кошти та їх еквіваленти

493

136

Нерозподілений прибуток

30378

26886

Власний капітал

31545

28053

Статутний капітал

113

113

Довгострокові зобов’язання

5248

6955

Поточні зобов’язання

3956

3402

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

15,4289

9,9545

Середньорічна кількість акцій (шт.)

226328

226328

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

415

386

Голова Правління


izumzum.ru