Квартальна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2012 року - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1страница 2
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2012 року 2 318.27kb.
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2013 року 5 744.18kb.
Постанова №487-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 44kb.
Постанова №1238-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 36.57kb.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік 6 1954.32kb.
З цінних паперів та фондового ринку постанова №012-зх-1-е про накладення... 1 57.35kb.
Постанова №1168-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 36.28kb.
Я, уповноважена особа Комісії директор Центрального територіального... 1 43.68kb.
Я, уповноважена особа Комісії директор Центрального територіального... 1 42.27kb.
Я, директор Центрального територіального департаменту Національної... 1 43.71kb.
Річна інформація емітента цінних паперів 10 1687.4kb.
Про вивчення мов І літератур у загальноосвітніх навчальних закладах... 1 50.28kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2012 року - страница №1/2Титульний аркуш
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.


Генеральний директор
Лякса Андрiй Володимирович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
МП

19.02.2013

(дата)


Квартальна інформація емітента цінних паперів

за 4 квартал 2012 року
1. Загальні відомості


1.1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Брикет"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00176526

1.4. Місцезнаходження емітента

83111 м. Донецьк, вул. Нижньовартiвська, 14

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

0623492645, 0623499123

1.6. Електронна поштова адреса емітента

Briket@emitent.net.ua2.Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації


2.1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.02.2013
(дата)

2.2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

www.briket.net

в мережі Інтернет

19.02.2013
(адреса сторінки)
(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації1. Інформація про емітента

X

2. Інформація про посадових осіб емітента

X

3. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

4. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента

X

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери емітента
5. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
а) інформація про зобов'язання емітента

X

б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

в) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

6. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
7. Інформація про конвертацію цінних паперів
8. Інформація про заміну управителя
9. Інформація про керуючого іпотекою
10. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
11. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
12. Інформація про іпотечне покриття:
а) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
б) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
в) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
г) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
13. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
14. Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації"
15. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

X

16. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
17. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
18. Примітки:

1. На протязi звiтного перiоду Емiтент не випускав iншi цiннi папери. 2. За звiтний перiод Емiтентом не видавались похiднi цiннi папери. 3. В звiтному перiодi Емiтент не приймав участi в створеннi iнших юридичних осiб. 4. Емiтент не має фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). 5. Емiтент не випускав цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.3. Інформація про емітента

3.1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Брикет"

3.2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію

ААВ №809185

3.3. Дата державної реєстрації

19.01.1996

3.4. Територія (область)

Донецька

3.5. Місцезнаходження

83111 м. Донецьк, вул. Нижньовартiвська, 14

3.6. Статутний капітал (грн.)

25914535

3.7. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

0

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

3.9. Чисельність працівників (чол.)

259

3.10. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

32.99 - Виробництво iншої продукцiї,н.в.i.у.

23.99 - Виробництво неметалевих мiнеральних виробiв, н.в.i.у.39.00 - Iнша дiяльнiсть щодо поводження з вiдходами

3.11. Органи управління підприємства

Вищий орган управлiння - Загальнi збори акцiонерiв. Наглядова рада є органом Емiтента, що здiйснює захист прав акцiонерiв, контролює та регулює дiяльнiсть Генерального директора Товариства. Виконавчий орган Емiтента- Генеральний директор. Ревiзор є одноособовий контролюючий орган Емiтента для перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.

3.12. Засновники емітента

На момент створення засновником Емiтента було Донецьке регiональне вiддiлення Фонду державного майна України. Станом на 31.12.2012р. його частка в статутному капiталi - 0 (нуль)%. На кiнець звiтного перiоду засновниками (акцiонерами) є ПрАТ "Конкорд Фiнанс" (код за ЄДРПОУ - 33517633), фiзичнi особи - 99.4. Інформація про посадових осіб емітента

4.1. Посада

Генеральний директор

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лякса Андрiй Володимирович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ДН 0502-570 17.01.2012 ВГIРФО Ворошиловського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькiй областi

4.4. Рік народження

1966

4.5. Освіта

Вища. Московський iнститут управлiння iм. С. Орджонiкiдзе, спецiальнiсть: органiзацiя управлiння виробництвом металургiйної промисловостi. У 1991 роцi присвоєна квалiфiкацiя iнженер-економiст.

4.6. Стаж керівної роботи (років)

12

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "Брикет": голова Правлiння з 09.08.2002 по 28.05.2012р.

4.8. Опис

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Брикет" вiд 28.05.2012 (протокол № 24) Лякса Андрiй Володимирович (посвiдка на постiйне проживання серiя ДН № 0502-570 видана 17.01.2012 ВГIРФО Ворошиловського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькiй обл.) призначений на посаду Генерального директора. Генеральний директор є одноособовим виконавчим органом товариства, що здiйснює управлiння його поточною дiяльнiстю. Генеральний директор пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв i наглядовiй радi, органiзовує виконання їх рiшень. Генеральний директор надiлений повноваженнями та обов'язками згiдно Статуту та чинного законодавства: без доручення представляти iнтереси Товариства та самостiйно приймати рiшення про вчинення вiд його iменi юридичних дiй в межах компетенцiї; вiдкривати рахунки у банкiвських установах; розпорядження майном Товариства, а також грошовими коштами, що у сумi не перевищує розмiр балансової вартостi майна Товариства; пiдписувати доручення, договори та iншi документи вiд iменi Товариства; наймати та звiльняти працiвникiв Товариства, вживати до них заходи заохочення та накладати стягнення вiдповiдно до чинного законодавства України, внутрiшнiх документiв Товариства; в межах своєї компетенцiї видавати накази i давати вказiвки, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Товариства; здiйснювати iншi функцiї, якi необхiднi для забезпечення нормальної роботи Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.4.1. Посада

Головний бухгалтер

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Малєнко Олена Дмитрiвна

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВА 005890 31.08.1995 Петровським РВ ДМУ УМВС України в Донецькiй областi

4.4. Рік народження

1967

4.5. Освіта

Середньо-спецiальна. Донецький економiчний технiкум, спецiальнiсть: бухгалтерський облiк

4.6. Стаж керівної роботи (років)

10

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "Брикет": заступник головного бухгалтера з 14.06.2010 по 22.11.2011

4.8. Опис

Вiдповiдно до наказу № 227-к вiд 23.11.2011 р. Голови Правлiння ВАТ "Брикет" призначено на посаду головного бухгалтера пiдприємства Малєнко Олену Дмитрiвну. Головний бухгалтер здiйснює органiзацiю та ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi, органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй, складає фiнансовi звiти. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.4.1. Посада

Голова Наглядової ради

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Смiяненко Iгор Миколайович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

АЕ 830593 25.09.1997 Дзержинським РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi

4.4. Рік народження

1958

4.5. Освіта

Вища. Днiпропетровський металургiйний iнститут, спецiальнiсть: обробка металiв тиском. У 1982 роцi присвоєна квалiфiкацiя: iнженер-мелалург.

4.6. Стаж керівної роботи (років)

4

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ЗАТ "Смарт-Груп": головний консультант з iнновацiйних технологiй з 02.03.09 по 30.09.11 р.; Корпорацiя "Переробникiв вiдходiв промислових виробництв України": директор з розвитку та науки з 01.10.11р.

4.8. Опис

Вiдповiдно до рiшення загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Брикет", протокол № 24 вiд 28.05.2012 р. обрано на посаду Члена Наглядової ради та рiшенням Наглядової ради ПрАТ "Брикет" вiд 05.06.2012 (протокол № 11/12) обрано на посаду Голови Наглядової ради Смiяненка Iгора Миколайовича. Голова Наглядової ради виконує обов'язки та повноваження вiдповiдно до Статуту. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.4.1. Посада

Член Наглядової ради

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фоменко Юрiй Вiкторович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВВ 707787 24.05.1999 Селидiвським МВ УМВС України у Донецькiй областi

4.4. Рік народження

1969

4.5. Освіта

Вища. Московський гiрничий iнстiтут, спецiальнiсть: пiдземна розробка родовищ корисних копалин. У 1993 роцi присвоєна квалiфiкацiя: гiрничий iнженер.

4.6. Стаж керівної роботи (років)

9

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Фамекс": директор з 17.04.2008- 19.04.2012 р.

4.8. Опис

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Брикет" вiд 28.05.2012 (протокол № 24) Фоменко Юрiй Вiкторович призначений на посаду члена Наглядової ради. Член Наглядової ради надiлений повноваженнями та обов'язками згiдно Статуту товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.4.1. Посада

Ревiзор

4.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Козир Iгор Iллiч

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

ВА 705943 19.05.1997 Слов'янським МВ УМВС України в Донецькiй областi

4.4. Рік народження

1965

4.5. Освіта

Вища. Московський iнститут управлiння iм. С. Орджонiкiдзе, спецiальнiсть: органiзацiя управлiння виробництвом металургiйної промисловостi.

4.6. Стаж керівної роботи (років)

8

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "Брикет": директор з капiтального будiвництва з 06.09.2005 по 30.06.2011 ; заступник комерцiйного директора з 01.07.2011

4.8. Опис

Рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Брикет" вiд 28.05.2012 (протокол № 24) Козир Iгор Iллiч призначено на посаду Ревiзора. Ревiзор виконує обов'язки та повноваження вiдповiдно до статуту товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.


5. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

5.1. Найменування

Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв"

5.2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35917889

5.4. Місцезнаходження

04107, м.Київ, вул.Тропiнiна, 7-Г

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ №498004

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.11.2009

5.7. Міжміський код та телефон

0445854240

5.8. Факс

0445854240

5.9. Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

5.10. Опис

Лiцензiя видана Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Термiн дiї до 27.05.2019 року.5.1. Найменування

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська компанiя "Партнер-аудит"

5.2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

35319183

5.4. Місцезнаходження

83014, м.Донецьк, пр. Дзержинського, 64, к. 309

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

4027

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

27.09.2012

5.7. Міжміський код та телефон

0623868423

5.8. Факс

0623868422

5.9. Вид діяльності

Аудиторська дiяльнiсть

5.10. Опис

Свiдоцтво про внесення до Реєстру суб'єктiв аудиторської дiяльностi видане Аудиторською палатою України.5.1. Найменування

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кредит-Рейтинг"

5.2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

31752402

5.4. Місцезнаходження

04080, м. Київ, вул. Верхнiй Вал, 72

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

6

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.04.2012

5.7. Міжміський код та телефон

0444902550

5.8. Факс

0444902554

5.9. Вид діяльності

Здiйснення рейтингової оцiнки емiтента та/або його цiнних паперiв

5.10. Опис

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кредит-Рейтинг" включено до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств вiдповiдно до рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 10.04.2012р. № 530.5.1. Найменування

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Донфiнсервiс"

5.2. Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

5.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

32757972

5.4. Місцезнаходження

83114, Донецька обл., м. Донецьк, вул. Р.Люксембург, 75а, офис 14

5.5. Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АГ №580204

5.6. Дата видачі ліцензії або іншого документа

13.02.2012

5.7. Міжміський код та телефон

0623370939

5.8. Факс

0623370939

5.9. Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв

5.10. Опис

Лiцензiя видана Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку. Термiн дiї з 13.02.2012 необмежений6. Відомості про цінні папери емітента
6.1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Код цінного папера

Тип цінного папера

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість (грн.)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн.)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20.10.2010

918/1/10

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA4000093223

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

1,25

20731628

25914535

100

Опис

Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення цiнних паперiв спрямованi на поповнення обiгових коштiв для здiйснення господарської дiяльностi Емiтента. Акцiї вiльно обертаються на фондовому ринку України протягом всього термiну обiгу, до лiстингу не включено.


6.2. Інформація про облігації емітента

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Облігації (відсоткові, цільові, дисконтні)

Номінальна вартість (грн.)

Кількість у випуску (штук)

Форма існування та форма випуску

Загальна номінальна вартість (грн.)

Процентна ставка (у відсотках)

Термін виплати процентів

Сума виплаченого процентного доходу за звітний період (грн.)

Дата погашення облігацій

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

03.02.2006

51/2/06

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

відсоткові

1000

20000

Бездокументарні іменні

20000000

11,5

Кожен процентний перiод складає 91 календарний ден

86010

05.03.2013

Опис

Облiгацiї серiї А. Фiнансовi ресурси, залученi вiд розмiщення цiнних паперiв спрямованi на поповнення обiгових коштiв для здiйснення господарської дiяльностi Емiтента. Облiгацiї вiльно обертаються на фондовому ринку України протягом всього термiну обiгу, у лiстингу не перебувають. Рiшенням Правлiння емiтента (Протокол № 13-2/12 вiд 07.07.2012р.) встановлено по облiгацiям серiї А процентну ставку по 27-28 вiдсоткових перiодах в розмiрi 11,5% рiчних. Рiвень кредитного рейтингу облiгацiй - uaB. Прогноз рейтингу - стабiльний.


7. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента
7.1. Інформація про зобов’язання емітента

Види зобов’язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток від користування коштами (% річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

5299

X

X

у тому числі:
КБ Внєшторгбанк

04.06.2007

5299

14,5

20.10.2013

Зобов’язання за цінними паперами

X

12523

X

X

у тому числі:
за облігаціями (за кожним власним випуском):

X

3000

X

X

облiгацiї серiї А

03.02.2006

3000

11,5

05.03.2013

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

9523

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

301

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

8801

X

X

Інші зобов'язання

X

27637

X

X

Усього зобов'язань

X

54561

X

X

Опис

Iншi зобов'язання складають 27637тис.грн: ПАТ ЕМЗ - 1215, ТОВ Востокуглемаш - 67, ТОВ Кольоровi метали - 309, ТОВ Спайдермаш - 240, ТОВ Промтех Сервис -256, ТОВ Донком-М - 142, ПП ТД Агро-Харьков -281, ТОВ Торг Консар- 21092

ТОВ Метiнвест Холдiнг - 598, ПрАТ Киевстар - 20, ТОВ ФК Спецтранс - 15, ТОВ ДТПК - 18, ТОВ Регионтрансавто - 57, ПАТ Никопольский з-д феросплавов -19, ТОВ Хозремстрой - 20, ТОВ Форос Сервис - 1441, ФОП Лупашко - 36, УПП - 61, податковий кредит - 201, оплата працi -936 , заборгованiсть зi страхування - 416 , iншi-197 Зобов'язання визнаються в наслiдок минулих подiй i мають юридичну силу в наслiдок укладених контрактiв. Правила оцiнки зобов'язань визнаються головним чином П(С)БО 11 "Зобов'язання" та окремими видами зобов'язань iншими П(С)БО.

7.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

з/п

Основні види продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од.вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од.вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

брикет

175,5 (тис. тонн)

84098

100

175,5 (тис. тонн)

84098

100

7.3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

з/п

Склад витрат

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Матерiальнi витрати

57,4

2

Амортизацiя

7,2

3

Витрати на оплату працi

13,2

4

Вiдрахування на соцiальнi заходи

4,5КОДИ
Дата

31.12.2012

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Брикет"

за ЄДРПОУ

00176526

Територія

Донецька область, Петровський р-н

за КОАТУУ

1410138000

Організаційно-правова форма господарюванняза КОПФГ

233

Орган державного управління

АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА ВІДКРИТОГО ТИПУ,СТВОРЕНІ НА

за СПОДУ

6024

Вид економічної діяльності

Виробництво іншої продукції, н.в.і.у.

за КВЕД

32.99

Середня кількість працівників (1): 259

Одиниця виміру: тис.грн.

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності
Адреса: 83111 м. Донецьк, вул. Нижньовартiвська, 14
Баланс

на 31.12.2012 p.

Форма №1
Код за ДКУД

1801001

Актив


Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи


Нематеріальні активи:


Залишкова вартість

010

67

40

Первісна вартість

011

171

176

Накопичена амортизація

012

( 104 )

( 136 )

Незавершені капітальні інвестиції

020

636

636

Основні засоби:


Залишкова вартість

030

57350

52573

Первісна вартість

031

140319

141823

Знос

032

( 82969 )

( 89250 )

Довгострокові біологічні активи:


Справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

Первісна вартість

036

0

0

Накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:


які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

45

45

інші фінансові інвестиції

045

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

( 0 )

( 0 )

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

58098

53294

II. Оборотні активи


Запаси:


виробничі запаси

100

7823

4468

поточні біологічні активи

110

0

0

незавершене виробництво

120

0

0

готова продукція

130

72

25

товари

140

278

77

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:


чиста реалізаційна вартість

160

11866

17088

первісна вартість

161

11866

17088

резерв сумнівних боргів

162

( 0 )

( 0 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:


за бюджетом

170

178

260

за виданими авансами

180

486

1249

з нарахованих доходів

190

0

0

із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

43

41

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:


в національній валюті

230

156

258

у тому числі в касі

231

0

0

в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

13

193

Усього за розділом II

260

20915

23659

III. Витрати майбутніх періодів

270

15

20

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

79028

76973
Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал


Статутний капітал

300

25915

25915

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

41943

41943

Резервний капітал

340

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-24407

-45446

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

43451

22412

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів


Забезпечення виплат персоналу

400

0

0

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування (2)

420

0

0

Усього за розділом II

430

0

0

ІІІ. Довгострокові зобов’язання


Довгострокові кредити банків

440

8981

5299

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

3000

3000

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

852

852

Усього за розділом ІІІ

480

12833

9151

IV. Поточні зобов’язання


Короткострокові кредити банків

500

0

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

8671

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

12011

26062

Поточні зобов’язання за розрахунками:


з одержаних авансів

540

0

0

з бюджетом

550

450

301

з позабюджетних платежів

560

0

0

зі страхування

570

303

416

з оплати праці

580

705

936

з учасниками

590

0

0

із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

9275

9024

Усього за розділом IV

620

22744

45410

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

79028

76973

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги

(421)

0следующая страница >>