Квартальна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2012 року - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1страница 2
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2012 року 2 597.37kb.
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2013 року 5 744.18kb.
Постанова №487-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 44kb.
Постанова №1238-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 36.57kb.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік 6 1954.32kb.
З цінних паперів та фондового ринку постанова №012-зх-1-е про накладення... 1 57.35kb.
Постанова №1168-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 36.28kb.
Я, уповноважена особа Комісії директор Центрального територіального... 1 43.68kb.
Я, уповноважена особа Комісії директор Центрального територіального... 1 42.27kb.
Я, директор Центрального територіального департаменту Національної... 1 43.71kb.
Річна інформація емітента цінних паперів 10 1687.4kb.
Державний заклад Дитячий оздоровчий табір пансіонат “Радуга” 1 22.24kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2012 року - страница №1/2

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова правлiння
Федосова Л.I.

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
МП

05.02.2013

(дата)


Квартальна інформація емітента цінних паперів

за 4 квартал 2012 року
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Схiдно-Кримська енергетична компанiя"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Акцiонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

31059536

1.4. Місцезнаходження емітента

95000 м. Сiмферополь, Київська 74/6

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

06557 22359 23434

1.6. Електронна поштова адреса емітента

elena@vkek.energy.gov.ua


2.Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації


2.1. Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

05.02.2013
(дата)

2.2. Квартальна інформація розміщена на сторінці

www.vkek.org.ua

в мережі Інтернет

05.02.2013
(адреса сторінки)
(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у квартальній інформації1. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

X

2. Основні відомості про випущенні акції

X

3. Основні відомості про облігації емітента при закритому розміщенні (за звітний період)
4. Основні відомості про похідні цінні папери емітента
5. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

X

6. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
7. Інформація про господарську та фінансову діяльність
а) інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

X

б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

в) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

8. Квартальна фінансова звітність емітента

X

9. Проміжна фінансова звітність емітента, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
10. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).
11. Примітки:

Iнформацiя вiдсутня3. Інформація про підприємство та його участь у створенні інших юридичних осіб

3.1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Схiдно-Кримська енергетична компанiя"

3.2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію

Серiя ААБ № 459115

3.3. Дата державної реєстрації

04.09.2000

3.4. Місцезнаходження

95000 м. Сiмферополь, Київська 74/6

3.5. Статутний капітал (грн.)

8683654


3.6. Чисельність працівників (чол.)

81


3.7. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

35.13 - Розподiлення та постачання електроенергiї

49.41 - Вантажний автомобiльний транспорт

61.10 - Дiяльнiсть у сферi проводового електрозв'язку

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що належать державі

53,97


3.9. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

3.10. Органи управління підприємстваВищим органом управлiння пiдприємства є Загальнi збори акцiонерiв, якi обирають и затверджують Наглядову раду товариства, Ревiзiйну комiсiю товариства та единий виконавчий орган, це Правлiння товариства, яке очолює голова правлiння.

3.11. Посадові особи підприємства

Наглядова рада товариства:

Меженний Сергiй Якович - (голова Ради) директор Департаменту електроенергетики Мiнiстерства енергетики та вугiльної промисловостi України;

Швень Анастасiя Олександрiвна - головної спецiалiст Департаменту iнвестицiйних проектiв та майна за кордоном Фонду державного майна України;

Груба Григорiй Iванович - представник ПАТ "ДТЕК "КРИМЕНЕРГО".


Ревiзiйна комiсiя товариства:

Очаковський Олександр Юрiйович - головної спецiалiст Департаменту iнвестицiйних проектiв та майна за кордоном Фонду державного майна України;

Лукiна Олена Захарiвна - начальник вiддiлу iнспектування у сферi матерiального виробництва та фiнансових послуг Держфiнiнспекцiї в АР Крим;

Iваннiкова Олена Михайлiвна - начальник економiчного вiддiлу ПАТ "ДТЕК "КРИМЕНЕРГО" .


Правлiння товариства:

Федосова Лариса Iванiвна - голова правлiння;

Загребельский Володимир Володимирович - перший заступник голови правлiння;

Вiльгард Вячеслав Михайлович- начальник юридичного вiддiлу;

Виноградова Тетяна Юрiївна - головний бухгалтер;

Єланцев Василь Євгенович - начальник виробничо-економiчного вiддiлу.

Посадови особи непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не мають. Часткою в статутному капiталi компанiї не володiють.
3.12. Засновники підприємства

1. Фонд Державного майна України (код ЄДРПОУ 00032945) на кiнець звiтного перiоду має частку у Статутному капiталi товариства 53,97%.

2. ПАТ "ДТЕК "КРИМЕНЕРГО" (код ЄДРПОУ 00131400) на кiнець звiтного перiоду має частку у Статутному капiталi товариства 46,03%.

3.13. Інформація щодо участі підприємства у створенні інших підприємств, установ та організацій

Пiдприємство приймало участь у створеннi ТОВ СП у формi ТОВ з iноземними iнвестицiями "Кримська енергетична компанiя", код ЄДРПОУ 31248219. Частка у Статутному фондi - 5%.
4. Основні відомості про випущені акції

(за звітний період)Дата реєстрації випуску акцій

01.10.2010

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій

150/01/1/10

Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій

Територiальне управлiння ДКЦПФР в АР Крим

Кількість простих іменних акцій (штук)

8683654

Кількість простих акцій на пред'явника (штук)

0

Кількість привілейованих іменних акцій (штук)

0

Форма існування акцій

Бездокументарна

Номінальна вартість акції (грн.)

1

Кількість акцій випуску, що належать державі (штук)

4686882

Кількість акцій випуску, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії (штук)

0


6. Інформація про осіб, які ведуть облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, послугами яких користується емітент

6.1. Найменування

ПАТ "Нацiональний депозитарiй України

6.2. Організаційно-правова форма

Акцiонерне товариство

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

30370711

6.4. Місцезнаходження

01001 м. Київ, вул. Грiнченка, 3

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності

АВ № 581322

6.6. Дата видачі ліцензії

19.09.2006

6.7. Міжміський код та телефон

044 2791213

6.8. Факс

3777016

6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку

Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів

6.10. Опис

Акцiонерне товариство не змiнювало особу, яка веде облiк прав власностi на акцiї у депозитарнiй системi України протягом звiтного перiоду.

6.1. Найменування

АТ "Державний ощадний банк України"

6.2. Організаційно-правова форма

Акцiонерне товариство

6.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

00032129

6.4. Місцезнаходження

01001 м. Київ, вул. Госпiтальна, 12г

6.5. Номер ліцензії на цей вид діяльності

АВ № 534136

6.6. Дата видачі ліцензії

21.06.2010

6.7. Міжміський код та телефон

044 4264386

6.8. Факс

4268633

6.9. Вид професійної діяльності на фондовому ринку

Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів

6.10. Опис

Для емiтента здiйснює послуги зберiгача цiнних паперiв.
8. Інформація про господарську та фінансову діяльність

8.1. Інформація про основні показники господарської та фінансової діяльності

За результатами господарської та фiнансової дiяльности пiдприємство має прибуток 86,2 тис. грн.Приватне акцiонерне товариство "Схiдно-Кримська енергетична компанiя за 4 квартал 2012 рiк виконало зобов'язання фiнансового плану та по основним показникам ефективностi використання майна та прибутку покращило показники фiнансово-господарської дiяльностi Товариства.


8.2. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

з/п

Основні види продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од.вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од.вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Розподiлення та постачання електроенергiї

0

0

0

23,8 Млн.кВт*ч

9533,5

97,1

8.3. Інформація про собівартість реалізованої продукції

з/п

Склад витрат

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Матерiальнi затрати

42,8

2

Витрати на оплату працi

33,7

3

Вiдрахування на соцiальнi заходи

12,3

4

Амортизацiя

7,5

5

Iншi операцiйнi витрати

3,7
КОДИ

Дата

01.01.2013

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Схiдно-Кримська енергетична компанiя"

за ЄДРПОУ

31059536

Територія

Автономна республіка Крим, Сімферополь

за КОАТУУ

0110100000

Організаційно-правова форма господарювання

Акцiонерне товариство

за КОПФГ

230

Орган державного управління

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

за СПОДУ

8784

Вид економічної діяльностіза КВЕД

35.13

Середня кількість працівників (1): 90

Одиниця виміру: тис.грн.

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності
Адреса: 95000 м. Сiмферополь, Київська 74/6
Баланс

на 31.12.2012 p.

Форма №1

Код за ДКУД

1801001

Актив


Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи


Нематеріальні активи:


Залишкова вартість

010

35

30

Первісна вартість

011

403

393

Накопичена амортизація

012

( 368 )

( 363 )

Незавершені капітальні інвестиції

020

566

36

Основні засоби:


Залишкова вартість

030

9390

9970

Первісна вартість

031

14025

15179

Знос

032

( 4635 )

( 5209 )

Довгострокові біологічні активи:


Справедлива (залишкова) вартість

035

0

0

Первісна вартість

036

0

0

Накопичена амортизація

037

( 0 )

( 0 )

Довгострокові фінансові інвестиції:


які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

040

0

0

інші фінансові інвестиції

045

41

41

Довгострокова дебіторська заборгованість

050

0

0

Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості

055

0

0

Первісна вартість інвестиційної нерухомості

056

0

0

Знос інвестиційної нерухомості

057

( 0 )

( 0 )

Відстрочені податкові активи

060

0

0

Гудвіл

065

0

0

Інші необоротні активи

070

0

0

Гудвіл при консолідації

075

0

0

Усього за розділом I

080

10032

10077

II. Оборотні активи


Запаси:


виробничі запаси

100

486

420

поточні біологічні активи

110

0

0

незавершене виробництво

120

0

0

готова продукція

130

0

0

товари

140

0

0

Векселі одержані

150

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:


чиста реалізаційна вартість

160

4732

4568

первісна вартість

161

5734

5240

резерв сумнівних боргів

162

( 1002 )

( 672 )

Дебіторська заборгованість за рахунками:


за бюджетом

170

0

4

за виданими авансами

180

7

53

з нарахованих доходів

190

0

0

із внутрішніх розрахунків

200

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

210

34

5

Поточні фінансові інвестиції

220

0

0

Грошові кошти та їх еквіваленти:


в національній валюті

230

25

21

у тому числі в касі

231

0

0

в іноземній валюті

240

0

0

Інші оборотні активи

250

92

48

Усього за розділом II

260

5376

5119

III. Витрати майбутніх періодів

270

6

6

IV. Необоротні активи та групи вибуття

275

0

0

Баланс

280

15414

15202
Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал


Статутний капітал

300

8684

8684

Пайовий капітал

310

0

0

Додатковий вкладений капітал

320

0

0

Інший додатковий капітал

330

2444

2425

Резервний капітал

340

0

4

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

350

-1611

-1527

Неоплачений капітал

360

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

370

( 0 )

( 0 )

Накопичена курсова різниця

375

0

0

Усього за розділом I

380

9517

9586

Частка меншості

385

0

0

II. Забезпечення наступних виплат та платежів


Забезпечення виплат персоналу

400

322

389

Інші забезпечення

410

0

0

Сума страхових резервів

415

0

0

Сума часток перестраховиків у страхових резервах

416

0

0

Цільове фінансування (2)

420

0

0

Усього за розділом II

430

322

389

ІІІ. Довгострокові зобов’язання


Довгострокові кредити банків

440

0

0

Інші довгострокові фінансові зобов’язання

450

0

0

Відстрочені податкові зобов’язання

460

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

470

4116

3805

Усього за розділом ІІІ

480

4116

3805

IV. Поточні зобов’язання


Короткострокові кредити банків

500

100

0

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

510

0

0

Векселі видані

520

0

0

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

530

340

375

Поточні зобов’язання за розрахунками:


з одержаних авансів

540

393

339

з бюджетом

550

94

158

з позабюджетних платежів

560

0

0

зі страхування

570

65

93

з оплати праці

580

132

189

з учасниками

590

0

0

із внутрішніх розрахунків

600

0

0

Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу

605

0

0

Інші поточні зобов'язання

610

335

268

Усього за розділом IV

620

1459

1422

V. Доходи майбутніх періодів

630

0

0

Баланс

640

15414

15202

(1) Визначається в порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі статистики.

(2) З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги

(421)

0следующая страница >>