Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2013 року - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2012 року 2 318.27kb.
Квартальна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2012 року 2 597.37kb.
Постанова №487-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 44kb.
Постанова №1238-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 36.57kb.
Річна інформація емітента цінних паперів 10 1687.4kb.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік 6 1954.32kb.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік 9 2082.47kb.
Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку... 1 292.8kb.
З цінних паперів та фондового ринку постанова №012-зх-1-е про накладення... 1 57.35kb.
Постанова №1168-цд-1-е про накладення санкції за правопорушення на... 1 36.28kb.
Я, уповноважена особа Комісії директор Центрального територіального... 1 42.27kb.
Модель формування оптимального портфеля венчурних проектів підприємств 10 4102.41kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Квартальна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2013 року - страница №1/5

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Перший заступник голови правлiння

 

 

 

Кiрєєв Д.Б.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.04.2013

(дата)Квартальна інформація емітента цінних паперів
за 1 квартал 2013 року

1. Загальні відомості

1.1 Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України"

1.2 Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3 Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00032129

1.4 Місцезнаходження емітента

01001, м. Київ, Госпiтальна, 12г

1.5 Міжміський код, телефон та факс емітента

(044) 247-86-44 (044) 247-86-44

1.6 Електронна поштова адреса емітента
OhonenkoSV@oschadnybank.com
2. Дані про дату та місце оприлюднення квартальної інформації

2.1 Квартальна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2013
2.2 Квартальна інформація розміщена на сторінці
в мережі Інтернет

25.04.2013
(адреса сторінки)
(дата)


Зміст

1. Інформація про емітента

X

2. Основні відомості про посадових осіб емітента

X

3. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

X

4. Відомості про цінні папери емітента

а) інформація про випуски акцій емітента

X

б) інформація про облігації емітента

X

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери емітента
5. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

а) інформація про зобов'язання емітента

X

б) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
в) інформація про собівартість реалізованої продукції
6. Відомості щодо участі емітента у створенні юридичних осіб
7. Інформація про конвертацію цінних паперів
8. Інформація про заміну управителя
9. Інформація про керуючого іпотекою
10. Інформація про трансформацію (перетворення) іпотечних активів
11. Інформація про зміни в реєстрі забезпечення іпотечних сертифікатів за кожним консолідованим іпотечним боргом
12. Інформація про іпотечне покриття:

а) інформація про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття
б) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
в) інформація про співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулись протягом звітного періоду
г) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
13. Інформація про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів
14. Аудиторський висновок на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України "Про іпотечні облігації"
15. Квартальна фінансова звітність емітента

X

16. Проміжна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
17. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості)
18. Примітки:
Iнформацiя про посадових осiб емiтента - Посадовi особи згоди на розкриття паспортних даних не надали. Iнформацiя про iншi цiннi папери випущенi емiтентом - станом на 01.04.2013 року емiтент не випускав iншi емiсiйнi цiннi папери. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента - станом на 01.04.2013 року емiтент не має похiдних цiнних паперiв. За звiтний перiод АТ "Ощадбанк" не брав участi у створенi юридичних осiб. Звiт про стан об`єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов`язань за якими забазпечене об`єктами нерухомостi) -АТ "Ощадбанк" не випускав цiльових облiгацiй виконання зобов`язань за якими забазпечене об`єктами нерухомостi. Згiдно до Постанови Каьiнету Мiнiстрiв України вiд 20.10.2011 року № 1065 збiльшена номiнальна вартiсть однiєї акцiї i становить 1 071 875 грн. Статутний капiтал сианом 01.04.2013 становить 15 537 900 000 грн. На даний час проводяться заходи щодо оформлення всiх необхiдних рiшень та документiв для подальшої реєстрацiї статутного капiталу.

3. Інформація про емітента

3.1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України"

3.2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію

АБ № 774133

3.3. Дата державної реєстрації

31.12.1991

3.4. Територія (область)

м. Київ

3.5. Місцезнаходження

01001, м. Київ, Госпiтальна, 12г

3.6. Статутний капітал (грн.)

15537900000.00

3.7. Відсоток акцій у статуньому капіталі, що належать державі

100

3.8. Відсоток акцій (часток, паїв), що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0.000

3.9. Чисельність працівників (чол.)

38183

3.10. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

64.19 Iншi види грошового посередництва, 0 д/н, 0 д/н

3.11. Органи управління емітента

Органами управлiння банку є Наглядова рада та Правлiння банку. Вищим органом управлiння банку є Наглядова рада. До складу Наглядової ради банку входять п'ятнадцять осiб: 5 членiв Наглядової ради призначаються Постановою Кабiнету Мiнiстрiв України, 5 членiв - Постановою Верховної Ради, 5 членiв - Указом Президента України. Наглядова рада є вищим органом управлiння Банку, що здiйснює контроль за дiяльнiстю правлiння Банку з метою збереження залучених у вклади грошових коштiв, забезпечення їх повернення вкладникам та захисту iнтересiв держави як акцiонера Банку та iншi функцiї, визначенi Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть". У своїй дiяльностi наглядова рада Банку керується Законом України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", iншими актами законодавства та Статутом Банку. Наглядова рада не втручається в оперативну дiяльнiсть Банку. Правлiння є постiйно дiючим виконавчим органом Банку. Правлiння здiйснює керiвництво оперативною (поточною) дiяльнiстю Банку, формуванням фондiв i несе вiдповiдальнiсть за ефективнiсть його роботи згiдно зi Статутом Банку та положенням про Правлiння. Правлiння дiє вiд iменi Банку в межах компетенцiї, передбаченої законодавством та Статутом АТ "Ощадбанк", на пiдставi положення, що затверджується Наглядовою радою i яким визначається кiлькiсний склад Правлiння, та пiдзвiтне Наглядовiй радi.

3.12. Засновники емітента

Засновником банку є держава в особi Кабiнету Мiнiстрiв України.

4. Інформація про посадових осіб емітента

4.1. Посада

Перший заступник голови правлiння (член правлiння)

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кушнiр Кирило Олександрович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4.4. Рік народження

1973

4.5. Освіта

Вища, Донецький державний унiверситет, 1996 р. "Економiчне та соцiальне планування"

4.6. Стаж керівної роботи (років)

14

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ПАТ "ВТБ Банк", заступник директора з корпоративного бiзнесу Вiддiлення "Донецька регiональна дирекцiя"

4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

4.1. Посада

Заступник голови правлiння (член правлiння)

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гришко Олександр Дмитрович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4.4. Рік народження

1969

4.5. Освіта

Вища, Київське вище загальновiйськове командне училище, 1990р.,"Командна тактика мотострiлкових вiйськ"; Аспiрантура НДУ України,1995р., "Психологiя"; Київський юридичний iнститут МВС України, 2004р. "Правознавство"

4.6. Стаж керівної роботи (років)

15

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "Ощадбанк", Заступник голови правлiння-директор департаменту роздрiбного бiзнесу.

4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

4.1. Посада

Заступник голови правлiння (член правлiння)

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ляшенко Сергiй Якович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4.4. Рік народження

1964

4.5. Освіта

Вища, Сумське вище артилерiйське командне училище iм. М.В. Фрунзе, 1985 р., "Командна тактична артилерiя"; Сумський державний аграрний унiверситет, 1998 р, "Облiк i аудит"

4.6. Стаж керівної роботи (років)

17

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Фiлiя-Кримське республiканське управлiння ВАТ "Ощадбанк", начальник фiлiї

4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

4.1. Посада

Голова правлiння

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Подрєзов Сергiй Олександрович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4.4. Рік народження

1970

4.5. Освіта

Вища, Київський державний економiчний унiверситет, 1996р., "Маркетинг"

4.6. Стаж керівної роботи (років)

16

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "Ощадбанк", в. о. голови правлiння.

4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

4.1. Посада

Заступник голови правлiння-начальник фiлiї-Луганського обласного управлiння (член правлiння)

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бородiн Григорiй Васильович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4.4. Рік народження

1946

4.5. Освіта

Вища, Ростовський iнститут народного господарства, 1968р., "Органiзацiя механiзованої обробки економiчної iнформацiї"

4.6. Стаж керівної роботи (років)

39

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Фiлiя-Луганське обласне управлiння ВАТ "Ощадбанк", начальник фiлiї

4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

4.1. Посада

Головний бухгалтер - директор департаменту бухгалтерського облiку (член правлiння)

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Костенко Галина Степанiвна

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4.4. Рік народження

1960

4.5. Освіта

Вища, Київський iнститут народного господарства, 1982р., "Органiзацiя механiзованої обробки економiчної iнформацiї"

4.6. Стаж керівної роботи (років)

21

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "Ощадбанк", заступник головного бухгалтера - директор департаменту бухгалтерського облiку.

4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

4.1. Посада

Апарат Верховної Ради України, консультант (член наглядової ради)

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бордюгов Юрiй Васильович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4.4. Рік народження

1957

4.5. Освіта

Вища, Київський держ. iнститут фiзич. культури, спец"фiзична культура i спорт"; Українська Академiя держ. управлiння при Призидентовi України, спец."держ.управлiння"; Київський нацiональний унiверситет iм. Т.Г. Шевченка, спец."правознавство"

4.6. Стаж керівної роботи (років)

21

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Завiдувач сектору по роботi з юридичними вiддiлами регiональних вiддiлень Фонду державного майна України

4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються статутом банку та положенням "Про Спостережну раду". Винагорода не виплачувалась.

4.1. Посада

ЗАТ "Смарт-холдинг", головний консультант з ефективностi пiдприємства (член наглядової ради)

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кошеленко Олег Федорович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4.4. Рік народження

1940

4.5. Освіта

Вища, Днiпропетровський металургiйний iнститут (Днiпропетровський ордена Трудового Червоного Прапора металургiйний iнститут),спец."обробка металiв тиском"

4.6. Стаж керівної роботи (років)

35

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Смарт-груп", Генеральний консультант з питань металургiйної галузi

4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються статутом банку та положенням "Про Спостережну раду".Винагорода не виплачувалась.

4.1. Посада

ТОВ КУА "IТТ-менеджмент", радник ген.директора з економ питань (член наглядової ради)

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Волинець Данило Мефодiйович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4.4. Рік народження

1958

4.5. Освіта

Вища, Київський iнститут народного господарства iм. Д.С. Коротченка, спец."планування народного господарства"

4.6. Стаж керівної роботи (років)

25

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ КУА "IТТ - менеджмент", Генеральний директор.

4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються статутом банку та положенням "Про Спостережну раду".Винагорода не виплачувалась.

4.1. Посада

Пенсiонер (заступник голови наглядової ради)

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Литюк Анатолiй Iванович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4.4. Рік народження

1949

4.5. Освіта

Вища, Днiпропетровський iнститут iнженерiв залiзничного транспорту iм. М.I.Калiнiна, спец."електрифiкацiя залiзничного транспорту", кандидат економiчних наук

4.6. Стаж керівної роботи (років)

22

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Верховна Рада України, народний депутат України.

4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються статутом банку та положенням "Про Спостережну раду".Винагорода не виплачувалась.

4.1. Посада

Керiвник Апарату Прем`єр-мiнiстра України (член наглядової ради)

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кушнiренко Олександр Миколайович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4.4. Рік народження

1965

4.5. Освіта

Вища, Українська академiя державного управлiння при Призидентовi України, спец."державне управлiння", кандидат наук з державного управлiння

4.6. Стаж керівної роботи (років)

7

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Завiдувач секретарiату комiтету Верховної Ради України з питань фiнансiв i банкiвської дiяльностi.

4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються статутом банку та положенням "Про Спостережну раду".Винагорода не виплачувалась.

4.1. Посада

Керiвник Секретарiату КМУ (член наглядової ради)

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Любченко Костянтин Валерiйович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4.4. Рік народження

1968

4.5. Освіта

Вища, Донецький полiтехнiчний iнститут,спец."електричнi станцiї; Донецький державний унiверситет управлiння, спец. "менеджмент зовнiшньоекономiчної дiяльностi"

4.6. Стаж керівної роботи (років)

16

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник Голови Ради Директорiв ЗАТ "Група "Розвиток".

4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються статутом банку та положенням "Про Спостережну раду".Винагорода не виплачувалась.

4.1. Посада

Заступник Мiнiстра фiнансiв України (голова наглядової ради)

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Рибак Сергiй Олександрович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4.4. Рік народження

1970

4.5. Освіта

Вища, Київський державний унiверситет iм. Тараса Шевченка, спец."геологiчна зйомка, пошук та розвiдка родовищ корисних копалин";Український фiнансово-економiчний iнститут, спец. "економiка i пiдприємництво"

4.6. Стаж керівної роботи (років)

16

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

провiдний науковий спiвробiтник iнституту свiтової економiки i мiжнародних вiдносин НАН України

4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються статутом банку та положенням "Про Спостережну раду".Винагорода не виплачувалась.

4.1. Посада

Голова Державного казначейства України (член наглядової ради)

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Харченко Сергiй Iванович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4.4. Рік народження

1956

4.5. Освіта

Вища, Український заочний полiтехнiчний iнститут iм. I.З. Соколова, спец."автоматизацiя та комплексна механiзацiя хiмiко-технологiчних процесiв"; Донецька державна Академiя упарвлiння, спец."економiка та управлiння у народному господарствi"

4.6. Стаж керівної роботи (років)

23

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

перебував у вiдставцi вiдповiдно до Закону України "Про державну службу"

4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються статутом банку та положенням "Про Спостережну раду".Винагорода не виплачувалась.

4.1. Посада

Перший заступник Глави Адмiнiстрацiї ПУ-предст.ПУ у КМУ(член наглядової ради)

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Акiмова Iрина Михайлiвна

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4.4. Рік народження

1960

4.5. Освіта

Вища, Харкiвський державний унiверситет iм.М.Горького, спец."полiтична економiя", кандидат економiчних наук

4.6. Стаж керівної роботи (років)

6

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

народний депутат України.

4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються статутом банку та положенням "Про Спостережну раду".Винагорода не виплачувалась.

4.1. Посада

Науковий директор Iнституту стратегiчних оцiнок (член наглядової ради)

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гайдуцький Павло Iванович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4.4. Рік народження

1950

4.5. Освіта

Вища, Тернопiльський фiнансово-економiчний iнститут, спец."бухгалтерський облiк в сiльському господарствi", доктор економiчних наук

4.6. Стаж керівної роботи (років)

15

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник голови правлiння АКБ "Аркада".

4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються статутом банку та положенням "Про Спостережну раду".Винагорода не виплачувалась.

4.1. Посада

Радник ПУ-Керiвн. Гол. упр-ня з пит. судової реформи та судоустрою(член наг.ради)

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Портнов Андрiй Володимирович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4.4. Рік народження

1973

4.5. Освіта

Вища, Схiдноукраїнський державний унiверситет, спец."правознавство", доктор юридичних наук

4.6. Стаж керівної роботи (років)

14

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Народний депутат України.

4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються статутом банку та положенням "Про Спостережну раду".Винагорода не виплачувалась.

4.1. Посада

Завiдувач кафедри фiнансiв Київського нацiон. економ. унiверситету iм. В. Гетьмана (член наг. ради)

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Федосов Вiктор Михайлович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4.4. Рік народження

1939

4.5. Освіта

Вища, Київський iнститут народного господарства, спец. "фiнанси i кредит", доктор економiчних наук

4.6. Стаж керівної роботи (років)

37

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Київський нацiональний економiчний унiверситет iм. В. Гетьмана, проректор з наукової роботи

4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються статутом банку та положенням "Про Спостережну раду".Винагорода не виплачувалась.

4.1. Посада

Голова державної податкової служби у м.Києвi (член наглядової ради)

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Носачова Iрина Вiкторiвна

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4.4. Рік народження

1971

4.5. Освіта

Вища, Донецький державний унiверситет, спец. "фiнанси i кредит"

4.6. Стаж керівної роботи (років)

10

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Директор департаменту податкового контролю, Державної податкової служби України

4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються статутом банку та положенням "Про Спостережну раду".Винагорода не виплачувалась.

4.1. Посада

Тимчасово не працює (член наглядової ради)

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сотуленко Iгор Миколайович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4.4. Рік народження

1959

4.5. Освіта

Вища, Київський iнститут народного господарства iм. Коротченка, спец."планування народного господарства", кандидат економiчних наук

4.6. Стаж керівної роботи (років)

22

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Генеральний директор ДП "Автоинтернешнл"

4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Повноваження визначаються статутом банку та положенням "Про Спостережну раду".Винагорода не виплачувалась.

4.1. Посада

Перший заступник голови правлiння (член правлiння)

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кiрєєв Денис Борисович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4.4. Рік народження

1977

4.5. Освіта

Вища, Нацiональний технiчний унiверситет України Київський полiтехнiчний iнститут 2000 р., "Маркетинг", Iнститут пiдвищення квалiфiкацiї i перепiдготовки кадрiв важкого машинобудування Мiнпромполiтики України, 2000 р., "Фiнанси"

4.6. Стаж керівної роботи (років)

8

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "СЛАВ Менеджмент" Генеральний директор

4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

4.1. Посада

Заступник голови правлiння (член правлiння)

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Глущенко Олександр Вiкторович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4.4. Рік народження

1965

4.5. Освіта

Вища, Харкiвський iнженерно-економiчний iнститут, 1988 р., "Бухгалтерський облiк та аналiз господарської дiяльностi"

4.6. Стаж керівної роботи (років)

22

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ТОВ "Банк "Фiнанси та кредит" (з 07.2007р. перейменовано у ВАТ "Банк "Фiнанси та кредит", з 09.2009 р. перейменовано ПАТ "Банк "Фiнанси та кредит"), заступник голови правлiння

4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

4.1. Посада

Заступник голови правлiння (член правлiння)

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Драчко-Єрмоленко Євгенiй Володимирович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4.4. Рік народження

1974

4.5. Освіта

Вища, Київський державний економiчний унiверситет, 1996 р., "Економiка пiдприємства"; Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевченка, Iнститут мiжнародних вiдносин, 2001 р., "Мiжнародне право"

4.6. Стаж керівної роботи (років)

17

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Київське головне регiональне управлiння "Приватбанк", заступник директора Головного регiонального управлiння по обслуговуванню VIP-клiєнтiв

4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

4.1. Посада

Заступник голови правлiння - директор департаменту роздрiбного бiзнесу(член правлiння)

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тютюн Антон Олександрович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4.4. Рік народження

1977

4.5. Освіта

Вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет, 1999 р., "Банкiвська справа"

4.6. Стаж керівної роботи (років)

10

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

ВАТ "БТА-Банк" (з 02.2010 року ПАТ "БТА-Банк"), член правлiння, заступник голови правлiння з роздрiбного бiзнесу.

4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

4.1. Посада

Перший заступник начальника Держфiнiнспекцiї в Одеськiй областi (голова ревiзiйної комiсiї)

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Линник Вадим Валентинович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4.4. Рік народження

1967

4.5. Освіта

Київське вище вiйськове iнженерне училище зв`язку; Ад`юнктура Київського вiйськового iнституту управлiння та зв`язку; Українська академiя зовнiшньої торгiвлi.

4.6. Стаж керівної роботи (років)

16

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник директора Департаменту операцiйного аудиту, Державної фiнансової iнспекцiї України

4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

4.1. Посада

Директор департаменту правового забезпечення МФУ(член ревiзiйної комiсiї)

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Матузка Ярослав Васильович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4.4. Рік народження

1974

4.5. Освіта

Київський нацiональний економiчний унiверситет

4.6. Стаж керівної роботи (років)

10

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Заступник директора департаменту з питань участi держави у капiталiзацiї банкiв - начальник вiддiлу контролю за банкiвськими установами Мiнiстерства фiнансiв України

4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

4.1. Посада

Радник голови правлiння ПАТ "ТерраБанк" (член ревiзiйної комiсiї)

4.2.Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Коцюба Володимир Олександрович

4.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4.4. Рік народження

1971

4.5. Освіта

Український державний аграрний унiверситет; Нацiональна академiя України iменi Ярослава Мудрого; Iнститут банкiрiв банку "Україна"

4.6. Стаж керівної роботи (років)

17

4.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав

Голова правлiння ПАТ "ТерраБанк"

4.8. Опис

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
следующая страница >>