Кримінологія Спеціальність «Правознавство» - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Хмельницький 1 184kb.
Програма курсу " Прокуратура України " для слухачів спеціальності... 1 231.85kb.
Урок року в номінації «Правознавство» 1 90.1kb.
Спеціальність 5 2 637.1kb.
Група 3 Спеціальність 05070104 «Монтаж і експлуатація електроустаткування... 1 285.62kb.
Crime and punishment. І. Підготовка до сприйняття іншомовного матеріалу 1 105.13kb.
1. предмет, метод І система трудового права 4 1289.21kb.
Спеціальність мова та література (англійська) Ауд. 434 І зміна 1000 1 241.06kb.
Дослідження параметрів І режимів роботи плющильних вальців самохідної... 2 929.42kb.
Львівський національний університет імені Івана Франка 1 84.32kb.
Зміст семінару, лабораторного, практичного заняття і методичне забезпечення 1 126.56kb.
Новини української асоціації інвестиційного бізнесу 01. 11. 1 99.5kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Кримінологія Спеціальність «Правознавство» - страница №1/4

Матеріали для студентів

Кримінологія

Спеціальність «Правознавство» 6.030401

Спеціалізація «Прокуратура та слідство»

(ІV курс)


ЗМІСТ


ЗМІСТ 1

Програма навчальної дисципліни 2

Плани семінарських занять за темами 11

Завдання для самостійної роботи і тематика рефератів 42

Питання для самоконтролю 47

Індивідуальні завдання 49

Проектна робота 49

Питання для обговорення: 49

Питання для підготовки до екзамену 50

Питання для підготовки для заліку 54

Рекомендована література 56

Інформаційні ресурси 65


Програма навчальної дисципліни


Тема 1.

Кримінологія як наука. Поняття, предмет, функції і система кримінології.

Поняття кримінології як соціально-правової науки, її предмет: злочинність, причини та умови, що її обумовлюють, особа злочинця, засоби запобігання злочинності. Завдання та функції кримінології. Теоретичне та практичне значення науки кримінології.

Методологія кримінології. Загальнонаукові методи пізнання (логічний, висування гіпотез, експерименту, експертних оцінок та ін.). Приватнонаукові методи пізнання (соціологічні, математичні, статистичні, педагогічні, психологічні та ін.).

Місце кримінології в системі наук. Зв’язок кримінології з філософією, соціологією, економікою, демографією, психологією, педагогікою, статистикою, наукою управління. Кримінологія та правові науки: взаємозв'язок кримінології з кримінальним, кримінально-процесуальним, кримінально-виконавчим, адміністративним правом. Зв’язок кримінології з іншими правовими науками та дисциплінами, які вивчаються в навчальних закладах юридичного профілю.

Система кримінології як науки і навчальної дисципліни. Загальна та Особлива частини кримінології.

Тема 2.

Історія становлення криміноло­гії та її сучасний стан в Україні. Основні кримінологічні концепції.

Зародження кримінологічної думки. Примітивні та теологічні погляди на злочинність, злочинця і причини, які обумовлюють порушення певних норм поведінки (Ф. Аквінський, Мартін Лютер).

Виникнення кримінології як науки. Кримінологічні погляди соціалістів-утопістів ХVІ-ХVII століть (Т. Мор, Кампанелла, Ж. Мольєр), філософів-просвітителів ХVІІ-ХVIII століть (Ч. Беккаріа, Жан-Жак Руссо, Ш. Монтеск’є, Вольтер).

Класичний напрям (школа) кримінології. Інтелект і свідомість людини – основа, фундамент, на якому ґрунтується пояснення її індивідуальної та суспільної поведінки (Ч. Беккаріа, Ієремія Бентам, А. Фейєрбах, М. Таганцев, О. Кістяківський, Н. Сергєєвський).

Антропологічний напрям (школа) кримінології. Злочинність є не що інше, як природний біологічний феномен, а конкретний злочинець – це злочинний генотип (Ч. Ломброзо, Р. Гарофалло, М. Неклюдов, А. Лихачов, П. Тарнавська, В. Чиж).

Соціологічний напрям (школа) кримінології. Залежність злочинності й соціального середовища. Злочинцем не народжуються, ним стають під впливом негативного середовища (Ж. Кетле, Г. Тард, А. Геррі).

Стан та розвиток кримінології в 20-30-ті роки XX ст. Перші кримінологічні кабінети з вивчення злочинності і злочинця (М.М. Гернет, А.А. Жижиленко, М.Н. Ісаєв, С.В. Познишев, М.М. Полянський, Є.П. Френкель, Н.П. Паше-Озерський, М.А. Чельцов-Бебутов та ін.).

Розвиток кримінології в 60-ті роки та її сучасне становище. 1963 р. – створення Всесоюзного інституту з проблем вивчення причин і розробці заходів попередження злочинності. Визначення поняття та загальних проблем злочинності (А.А. Герцензон, А.І. Долгова, І.І. Карпець, Н.Ф. Кузнєцова). Особа злочинця (А.І. Алексєєв, Ю.М. Антонян, А.Ф. Зелінський). Віктимологічні проблеми злочинності (П.С. Дагель, Д.В. Рівман, Л.В. Франк). Концепція попередження злочинності та окремих її видів (І.А. Аванесов, А.П. Закалюк, В.К. Звірбуль, А.Е. Жалінський).

Сучасний етап кримінології в Україні. Суспільство зіткнулося з розширеним відтворенням злочинної поведінки, самодетермінацією злочинності (В.В. Галіна, І.М. Даньшин, О.М. Джужа, А.П. Закалюк, А.Ф. Зелінський, А.Н. Костенко, І.П. Лановенко, І.К. Туркевич та ін.).
Тема 3.

Злочинність, її властивості, показники, характеристики і тенденції розвитку в Україні і в світі.

Поняття злочинності. Її істотні ознаки та їх характеристика. Властивості злочинності.

Показники злочинності: поняття, значення, класифікація.. Стан злочинності як інтегрований кількісно-якісний показник злочинності. Кількісні показники злочинності: рівень, динаміка, питома вага, коефіцієнти. Їх визначення. Якісні показники злочинності: структура, характер, географія, ціна, екологія, геометрія злочинної поведінки (кримінальна топологія).

Латентність як властивість злочинності. Ступені латентності злочинності. Види латентної злочинності. Методика вимірювання латентної злочинності. Фактори латентності злочинності.

Особливості сучасної злочинності в Україні і в світі. Основні загальні і регіональні тенденції сучасної злочинності.
Тема 4.

Детермінація злочинності. Характеристика основних причин і умов злочинності.

Визначення процесу детермінації. Етапи і елементи процесу детермінації. Характеристика елементів детермінації. Специфіка причинних зв’язків в суспільному житті.

Поняття причин злочинності та умов злочинності. Комплексний підхід у вивченні причин і умов злочинності.

Класифікації детермінантів злочинності. Економічні, соціальні, політичні, моральні детермінанти злочинності, самодетермінація злочинності: загальна характеристика.

Причини й умови злочинності в Україні на сучасному етапі.
Тема 5.

Причини та умови конкретних злочинів. Механізм злочинної поведінки.

Поняття причин та умов конкретного злочину. Їх класифікація і характеристика.

Поняття механізму злочинної поведінки. Характеристика його структури. Визначення типу механізму злочинної поведінки.

Криміногенна ситуація: визначення, властивості, структура. Роль криміногенної ситуації в механізмі злочинної поведінки.


Тема 6.

Особистість злочинця: визначення, риси, структура, характеристика. Ґенеза особистості злочинця. Типологія злочинців.

Особистість злочинця та суміжні поняття. Поняття особистості злочинця, його зміст. Вивчення особи злочинця: цілі, рівні, часові межі. Співвідношення біологічного і соціального в особі злочинця.

Структура особистості злочинця, основні ознаки кримінологічної характеристики.

Ґенеза особистості злочинця. Фактори формування особистості злочинця, їх класифікація і загальна характеристика. Соціалізація і десоціалізація особистості.

Класифікація і типологія злочинців.
Тема 7.

Організація і методика кримінологічних досліджень.

Кримінологічна інформація: поняття, структура, особливості, сфера використання. Джерела кримінологічної інформації, методики її збирання.

Організація кримінологічного дослідження. Програма, план і етапи кримінологічного дослідження.

Суцільне та вибіркове наукове дослідження в кримінології: поняття, види, методика формування.

Загально наукові методи кримінологічних досліджень. Соціологічні методи кримінологічних досліджень (анкетування, інтерв’ювання, соціометричне опитування, спостереження, метод експертних оцінок). Кримінологічне вивчення кримінальних справ та інших документів. Психологічні методи в кримінології (тестування, психологічний експеримент).

Логіко-математичні методи обробки кримінологічної інформації. Кореляційний аналіз. Контент-аналіз. Статистичні методи кримінологічних досліджень. Види кримінально-статистичного обліку.


Тема 8.

Кримінологічне прогнозування та планування запобігання злочинності.

Поняття, принципи, суб'єкти кримінологічного прогнозування, його задачі та функції. Види кримінологічного прогнозування, їх характеристика.

Характеристика методів, які використовують для кримінологічного прогнозування. Методика індивідуального кримінологічного прогнозування.

Прогноз злочинності в Україні і світі.

Кримінологічне планування: поняття, принципи, етапи, види, суб’єкти.

Організація розробки та виконання комплексного плану запобігання злочинності.

Комплексні програми і цільові плани щодо запобігання злочинності і її окремих видів: загальна характеристика.
Тема 9.

Запобігання злочинності: поняття, принципи, рівні, види, суб’єкти і об’єкт. Правове регулювання запобіжної діяльності.

Загальна характеристика системи запобігання злочинності. Превентивна термінологія.

Запобігання злочинів: структура, рівні, функції. Завдання, цілі, принципи запобіжної діяльності.

Класифікація і структура заходів запобігання злочинності. Спеціально-кримінологічне запобігання злочинності. Індивідуальне запобігання злочинності. Рання та ситуативна профілактика злочинів.

Методи запобіжної діяльності. Об’єкти запобіжної діяльності. Суб’єкти запобігання злочинності, їх система, загальна характеристика діяльності.

Законодавство України по запобіганню злочинності: загальна характеристика.


Тема 10.

Характеристика напрямків і форм запобігання злочинності в Україні на сучасному етапі. Віктимологічна профілактика злочинів.

Діяльність правоохоронних органів та суду щодо запобігання злочинності: завдання, напрями, форми запобіжної діяльності органів внутрішніх справ, органів прокуратури, суду, державної митної служби, державної податкової служби, служби безпеки, державної прикордонної служби, кримінально-виконавчої служби. Проблеми кримінологічного забезпечення діяльності правоохоронних органів щодо запобігання злочинності.

Державні органи та громадські інституції як суб’єкти протидії та запобігання злочинності.

Поняття та система віктимологічної профілактики злочинів. Рівні, суб’єкти, об’єкти, форми та методи діяльності. Діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування і громадськості по віктимологічній профілактиці злочинів.

Права жертв злочинів і права людини. Міжнародно-правові акти щодо захисту жертв злочинів, Декларація основних принципів правосуддя для жертв злочину та зловживання владою: загальна характеристика. Віктимологічне законодавство в Україні. Правовий статус потерпілого від злочину по законодавству України. Забезпечення безпеки. Відшкодування шкоди, завданої жертвам, допомога в соціально-психологічній реабілітації. Забезпечення прав жертв судовими та правоохоронними органами. Поводження з жертвами злочинів в процесі досудового слідства та в суді.

Тема 11.

Проблеми віктимології та суіцидальної поведінки. Кримінологічний аналіз «фонових явищ»

Виникнення віктимології. Розвиток віктимології за кордоном (аналіз вчення Г. фон Гентінга, Б.Мендельсона, Г.Елленбергера, Е.Фаттаха та інших). Історія віктимології в СРСР та Україні (Л.В.Франк, В.П.Коновалов, Д.В.Рівман, В.Я.Рибальская, Я.І.Гілінскій, В.С.Мінская, Ю.М.Антонян та інші).

Загальна теорія віктимології. Предмет кримінальної віктимології. Жертва злочину та суміжні поняття. Кримінально-правові основи вивчення жертв злочинів. Процесуальні основи вивчення жертв злочинів.

Структура особистості жертви. Соціально-психологічна типологія жертв. Класифікації жертв злочинів. Соціальна група як жертва злочину.

Загальна характеристика віктимності в сучасній віктимології. Поняття віктимності, її основні властивості. Індивідуальна віктимність. Масова віктимність та її характеристики. Криміногенне значення віктимності.

Поняття віктимізації та її властивості. Причини віктимізації населення. Вплив криміногенних детермінантів на динаміку віктимізації. Закономірності віктимізації щодо різних складів злочинів та типів жертв. Організована злочинність і віктимізація населення в Україні.

Кримінологічний аналіз суіцидальної поведінки.

«Фонові явища» і їх деструктивний вплив на злочинність. Кримінологічна характеристика наркоманії, пияцтва, алкоголізму, бродяжництва, жебрацтва, насильства в сім’ї та інших негативних соціальних явищ та їх зв’язок зі злочинністю.


Тема 12.

Кримінологічна класифікація злочинності. Поняття і зміст кримінологічної характеристики злочинності.

Визначення кримінологічної характеристики злочинності, виду злочинності, окремого злочину. Структура і зміст кримінологічної характеристики злочинності. Аналіз елементів кримінологічної характеристики злочинності. Класифікації злочинів. Кримінологічна класифікація злочинності.


Тема 13.

Кримінологічна характеристика та запобігання загальнокримінальної корисливої злочинності.

Поняття, ознаки і види корисливої злочинності. Аналіз стану корисливої злочинності в Україні: структура, рівень, динаміка 2008-2011 р.р.

Особистість злочинців, які вчинили корисливі злочини.

Причини та умови корисливої злочинності: класифікація, характеристика.

Запобігання загальнокримінальної корисливої злочинності: суб’єкти, напрямки, правова основа.

Тема 14.

Кримінологічна характеристика та запобігання економічної злочинності.

Поняття, ознаки і види економічної злочинності. Аналіз стану економічної злочинності в Україні: структура, рівень, динаміка 2008-2011 р.р.

Особистість економічного злочинця.

Причини та умови економічної злочинності в Україні: класифікація, характеристика.

Запобігання економічної злочинності: суб’єкти, напрямки, правова основа.
Тема 15.

Кримінологічна характеристика та запобігання корупційної злочинності.

Поняття, ознаки і види корупційної злочинності. Аналіз стану корупційної злочинності в Україні: структура, рівень, динаміка 2008-2011 р.р.

Особистість злочинців, які вчинили корупційні злочини.

Причини та умови корупційної злочинності: класифікація, характеристика.

Запобігання корупційної злочинності: суб’єкти, напрямки, правова основа. Спеціальні заходи протидії корупційній злочинності.

Поняття політичної злочинності і її форми. Чинники політичної злочинності і її запобігання.Тема 16

Кримінологічна характеристика та запобігання організованої злочинності.

Поняття та істотні ознаки організованої злочинності. Причини виникнення організованої злочинності в Україні і світі. Рівень, структура, динаміка організованої злочинності в Україні.

Типи кримінальної кооперації. Типологія організованих злочинних груп. Кримінологічна характеристика особи лідера і учасника організованої злочинності.

Детермінанти організованої злочинності в Україні: класифікація, характеристика.

Запобігання організованої і транснаціональної організованої злочинності: суб’єкти, напрямки, правова основа.
Тема 17

Кримінологічна характеристика та запобігання рецидивної і професійної злочинності.

Поняття, ознаки і види рецидивної і професійної злочинності. Рецидив злочинів: поняття, види. Порівняльна характеристика рецидивної і професійної злочинності. Аналіз стану рецидивної і професійної злочинності в Україні: структура, рівень, динаміка 2008-2011 р.р.

Особистість рецидивного і професійного злочинця.

Причини та умови рецидивної і професійної злочинності: класифікація, характеристика.

Запобігання рецидивної і професійної злочинності: суб’єкти, напрямки, правова основа.
Тема 18

Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності неповнолітніх.

Визначення і ознаки злочинності неповнолітніх. Особливості злочинності неповнолітніх. Характеристика стану злочинності неповнолітніх. Рівень, структура, динаміка злочинності неповнолітніх в Україні.

Кримінологічна характеристика особистості неповнолітнього злочинця. Особливості мотивації неповнолітніх злочинців. Особливості детермінації злочинності неповнолітніх.

Запобігання злочинності неповнолітніх та його правові основи.


Тема 19

Кримінологічна характеристика та запобігання насильницької злочинності.

Поняття і ознаки злочинів проти життя та здоров’я. Аналіз стану насильницької злочинності в Україні на сучасному етапі. Рівень, структура, динаміка насильницької злочинності в Україні.

Кримінологічна характеристика особистості насильницьких злочинців.

Аналіз причин і умов насильницьких злочинів.

Запобігання насильницьких злочинів: суб’єкти, напрямки, правова основа.

Тема 20

Кримінологічна характеристика та запобігання злочинів, пов’язаних з обігом наркотиків.

Поняття і загальна характеристика злочинного обігу наркотичних заходів. Поняття, ознаки і види злочинності в сфері обігу наркотичних засобів. Аналіз стану злочинності в сфері обігу наркотичних засобів в Україні: структура, рівень, динаміка 2008-2011 р.р.

Особистість злочинців, які вчинили злочини в сфері обігу наркотичних засобів. Особистість злочинця-наркомана.

Причини та умови злочинності в сфері обігу наркотичних засобів: класифікація, характеристика.

Запобігання злочинності в сфері обігу наркотичних засобів: суб’єкти, напрямки, правова основа. Спеціальні заходи боротьби з НОН.
Тема 21

Кримінологічна характеристика та запобігання екологічної злочинності.

Поняття, ознаки і види екологічної злочинності. Аналіз стану екологічної злочинності в Україні: структура, рівень, динаміка 2008-2011 р.р.

Особистість злочинців, які вчинили екологічні злочини.

Причини та умови екологічної злочинності: класифікація, характеристика.

Запобігання екологічної злочинності: суб’єкти, напрямки, правова основа.
Тема 22

Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності військовослужбовців.

Поняття, ознаки і види злочинності військовослужбовців. Аналіз стану злочинності військовослужбовців в Україні: структура, рівень, динаміка 2008-2011 р.р.

Особистість злочинців-військовослужбовців.

Причини та умови злочинності військовослужбовців: класифікація, характеристика.

Запобігання злочинності військовослужбовців: суб’єкти, напрямки, правова основа.
Тема 23

Кримінологічна характеристика та запобігання злочинності у місцях позбавлення волі.

Поняття, ознаки і види злочинності у місцях позбавлення волі. Зв'язок злочинності у місцях позбавлення волі з рецидивною, професійною, організованою злочинністю. Аналіз стану злочинності у місцях позбавлення волі в Україні: структура, рівень, динаміка 2008-2011 р.р.

Особистість злочинців, які вчинили злочини у місцях позбавлення волі.

Причини та умови злочинності у місцях позбавлення волі: класифікація, характеристика.

Запобігання злочинності у місцях позбавлення волі: суб’єкти, напрямки, правова основа.
Тема 24

Кримінологічна характеристика та запобігання жіночої злочинності.

Поняття, ознаки і види жіночої злочинності. Аналіз стану жіночої злочинності в Україні: структура, рівень, динаміка 2008-2011 р.р.

Кримінологічна характеристика особистості злочинниць.

Причини та умови жіночої злочинності: класифікація, характеристика.

Запобігання жіночої злочинності: суб’єкти, напрямки, правова основа.
Тема 25

Кримінологічна характеристика та запобігання злочинів, вчинених з необережності.

Поняття, ознаки і види необережної злочинності. Аналіз стану необережної злочинності в Україні: структура, рівень, динаміка 2008-2011 р.р.

Особистість злочинців, які вчинили необережні злочини.

Причини та умови необережної злочинності: класифікація, характеристика.Запобігання необережної злочинності: суб’єкти, напрямки, правова основа.
следующая страница >>