Контролін г методичні рекомендації щодо самостійної роботи та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Методичні вказівки та контрольні завдання 1 335.38kb.
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів та виконання контрольної... 6 848.34kb.
Програма, методичні вказівки І контрольні завдання з дисципліни 3 656.46kb.
Методичні рекомендації до проведення виробничої практики студентів... 1 289.58kb.
Методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських занять із... 1 333.15kb.
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з курсу «Метеорологія... 1 43.33kb.
Харківський національний університет радіоелектроніки 3 545.89kb.
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни 5 1574.82kb.
Методичні вказівки та індивідуальні завдання 3 482.24kb.
Основи зовнішньоекономічної діяльності: Методичні рекомендації з... 4 621.08kb.
Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів... 1 347.11kb.
Програма ХХ міжнародних Тернопільських нобелівських читань 1 33.41kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Контролін г методичні рекомендації щодо самостійної роботи та контрольні завдання - страница №1/1МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ УПРАВЛІННЯ І ПРАВА

ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ


К О Н Т Р О Л І Н Г
Методичні рекомендації щодо самостійної роботи та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання

спеціальності 6.050200 «Менеджмент організацій»

Циклова комісія менеджменту і маркетингу

Курс ІV, заочного навчання
Полтава


Методичні рекомендації розроблені викладачем Аграрного коледжу управління і права ПДАА Міщенко Валентиною Валеріївною

Рецензент: викладач вищої

категорії Аграрного коледжу

управління і права ПДАА

Старченко Ю.А_______

Розглянуто і схвалено на

засіданні циклової комісії

менеджменту і маркетингу

«__»______________ 200 р

Протокол №__

Голова комісії Ю.А. Старченко


ЗМІСТ

Вступ …………………………………………………………………………. 4

Розподіл часу на вивчення дисципліни……………………………………. 5

Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення дисципліни……… 6

Порядок виконання контрольної роботи………………………………… 22

Варіанти контрольної роботи……………………………………………… 23

Питання для контролю знань………………………………………………. 28

Література …………………………………………………………………… 30

ВСТУП
Контролінг – дисципліна, яка базується на основі багатьох навчальних дисциплін: маркетингу, менеджменту, технічного нормування, планування, обліку і аудиту, економічного аналізу господарської діяльності та контролю. Це система, яка орієнтована на майбутній розвиток підприємства і відіграє важливу роль в забезпеченні підвищення ефективності підприємницької діяльності.

Основні завдання вивчення курсу є: • оволодіння теоретичними (базовими) знаннями з питань сутності, функції та видів контролінгу, організації управлінського обліку в системі контролінгу;

 • опанування методології оперативного і стратегічного контролінгу та контролінгу інвестиційних проектів;

 • формування практичних навичок щодо створення служби контролінгу та системи бюджетування, проведення діагностики фінансово-господарського стану підприємства та обґрунтування прийняття управлінських рішень.

У результаті вивчення курсу студенти повинні отримати наступні знання:

 • сутність контролінгу, як функціонально відокремленого напрямку економічної роботи на підприємстві;

 • мету, функції, завдання і місце контролінгу в системі управління підприємством і, зокрема, при прийнятті управлінських рішень;

 • взаємозв’язок контролінгу з функціями управління підприємством;

 • витрати підприємства, як основний об’єкт управління в системі контролінгу; собівартість продукції та її види;

 • моделі функціонування центрів витрат, прибутку, виручки, інвестицій;

 • систему управлінського обліку в системі контролінгу;

 • критерії оцінки інвестиційних проектів в контролінгу;

 • функції контролінгу інвестиційних проектів: моніторинг, аналіз, контроль та координація;

 • фактори, що впливають на прийняття управлінських рішень.

Студенти повинні вміти:

 • визначити (розрахувати) затрати на виробництво продукції;

 • провести аналіз витрат на виробництво;

 • оцінити результативність і прийняти управлінські рішення;

 • провести контролінг інвестиційних проектів;

 • на основі результатів контролінгу розробити заходи і прийняти управлінське рішення направлене на покращення підприємницької діяльності.

Дана методична розробка допоможе студентам заочного відділення у самостійному вивченні дисципліни і написанні контрольної роботи.
РОЗПОДІЛ ЧАСУ НА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИп/п
Тема

Кількість годин

Всьо

го

Аудиторних

Самостій

на робота

Лекції

Семінар

ські

Практичні

1

Контролінг: сутність, функції, види та основні завдання

6

18

2.

Характеристика об’єктів контролінгу

9
1
9

3.

Організація управлінського обліку в системі контролінгу

8

19

4.

Система планування та бюджетування на підприємстві

101

8

5.

Методичний інструментарій оперативного контролінгу

121

8

6.

Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства

10

1
1

8

7.

Контролінг інвестиційних проектів

7
1
7

8.

Організаційно-методичні основи формування та функціонування системи контролінгу

111

8

9.

Контролінг у системі прийняття управлінських рішень

8

16

Всього


81

4

2

4

71


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
Всім, хто працює на підприємствах України, доцільно взяти

на озброєння принцип “Контролінгу” –

Cьогодні робити те, про що інші завтра будуть лише думати”.

І. І. Цигилик
Контролінг – система, орієнтована на забезпечення ефективного функціонування підприємства, здійснення цілей національної економіки

Служба контролінгу – мозковий центр підприємства. Її обов’язок проведення спостереження та вивчення поведінки внутрішнього економічного механізму конкретного підприємства і розробки шляхів для досягнення мети, яку воно ставить перед собою.

Основною метою контролінгу в умовах підприємства є формування у менеджерів сучасних вимог з концептуальних аспектів управління підприємства на базі інтегрування та спрямування діяльності різних служб і структурних підрозділів на досягнення оперативних та стратегічних цілей.

Служба контролінгу повинна забезпечити взаємозв’язок функції контролінгу практично з усіма функціями управління, взяти під контроль витрати підприємства як основний об’єкт економічного аналізу в системі підприємництва;


 • організувати і забезпечити функціонування на підприємстві центрів витрат, прибутку, виручки та інвестицій;

 • впровадити системи стандарт-кост і директ-костінг;

 • постійно проводити аналіз витрат на виробництво продукції і на основі результатів контролінгу розробляти заходи і готувати управлінські рішення, спрямовані на покращення підприємницької діяльності.

Для забезпечення виконання ролі контролінгу в системі підприємництва необхідно створити особливу інформаційну систему, яка би сигналізувала керівництву про постійні ризики і шанси, які можуть насуватися на підприємство як зовнішнього, так і внутрішнього середовища (СРПР – система раннього попередження та регулювання).

Контролінг повинен реагувати на слабкі сигнали, тобто отримувати завчасну інформацію, оперативно втручатися у процеси, які загрожують підприємству, виявляти та послаблювати вплив несприятливих тенденцій.

Вивчення і впровадження системи контролінгу на підприємстві буде мати важливий позитивний вплив на впровадження і вдосконалення системи стратегічного управління на підприємстві.

ТЕМА 1. Контролінг: сутність, функції, види та основні завдання
План

1. Сутність, задачі і функції контролінгу

2. Роль контролінгу в системі управління підприємством

3. Види контролінгу

4. Структура і змістовна характеристика розділів контролінгу
Основні поняття і терміни

Сутність контролінгу як функціонально відокремленого напряму економічної роботи на підприємстві. Чинники виникнення контролінгу. Основна мета контролінгу. Функції контролінгу. Основні концепції контролінгу.Місце контролінгу в системі управління підприємством. Взаємозв’язок контролінгу з функціями управління підприємством. Види контролінгу. Сутність стратегічного і оперативного контролінгу, структурно-логічна схема контролінгу.
Рекомендована література: [8 - с.6-16; 14 - с.9-24; 18 - с.11-17;]
ТЕСТИ

1. Основна мета контролінгу:

а) орієнтація управлінського обліку на досягнення всієї мети підприємства;

б) реалізація фінансово-економічної коментуючої функції для ухвалення управлінських рішень;

в) система управління прибутком підприємства;

г) всі відповіді вірні.

2. Орієнтація основних концепцій контролінгу:

а) на систему обліку;

б) на управлінську інформаційну систему;

в) на систему управління;

г) всі відповіді вірні.

3. Мета стратегічного контролінгу:

а) прогноз змін зовнішніх умов;

б) прогноз змін внутрішніх умов;

в) забезпечення виживання підприємства;

г) всі відповіді вірні.

4. Орієнтація оперативного контролінгу:

а) забезпечення виживання;

б) економічна ефективність і рентабельність діяльності підприємства;

в) підтримка потенціалу успіху;

г) всі відповіді вірні.

5. Мета оперативного контролінгу:

а) розробка альтернативних стратегій;

б) забезпечення прибутковості і ліквідності підприємства;

в) визначення вузьких і пошук слабких місць;

г) всі відповіді вірні.

6. Основні підконтрольні показники оперативного контролю:

а) рентабельність капіталу;

б) продуктивність;

в) ступінь ліквідності;

г) всі відповіді вірні.

7. У структуру контролінгу входить:

а) встановлення мети і планування;

б) оперативний управлінський облік;

в) система інформаційних потоків;

г) всі відповіді вірні.

8. Встановлення цілей - це:

а) визначення якісної і кількісної мети підприємства і вибір критеріїв оцінки досягнення поставленої мети;

б) створення системи управління досягненням поточної мети підприємства;

в) підтримка оперативних рішень по недопущенню кризового стану;

г) всі відповіді вірні.

9. Планування - це:

а) перетворення мети підприємства в прогнози і плани;

б) порівняння нормативних і фактичних значень;

в) аналіз інформації про зовнішні і внутрішні умови роботи підприємства;

г) всі відповіді вірні.

10. Яким умовам повинна відповідати інформація, яку поставляє система контролінгу:

а) достовірність і повнота;

б) релевантність і корисність;

в) зрозумілість і своєчасність;

г) всі відповіді вірні.


ТЕМА 2. Характеристика об’єктів контролінгу
План

1. Класифікація витрат

2. Поняття центрів відповідальності, їх класифікація
Основні поняття і терміни

Витрати підприємства як основний об’єкт управління в системі контролінгу, місце їх виникнення. Класифікація витрат залежно від зміни обсягу діяльності підприємства: постійні, змінні, змішані. Ступінь реагування витрат на зміну обсягу діяльності підприємства: прогресивні, пропорційні, дигресивні, нейтральні. Поділ витрат відносно технологічного процесу: основні і накладні витрати. Спосіб віднесення витрат до об’єму калькулювання: прямі і непрямі. Класифікація витрат за охопленням нормування, за характером використання ресурсного потенціалу, за ступенем можливості регулювання. Собівартість продукції, її види.Поняття про центри відповідальності та їх класифікація. Моделі функціонування центрів витрат, прибутку, виручки, інвестицій.
Рекомендована література: [7- с.58-89; 8 - с.18-19; 14 - с.29-42; 18 - с.37-42;]

ТЕСТИ

1. Мета класифікації витрат:

а) контроль виконання планів;

б) виділення із загальної маси релевантної частини;

в) рішення задач управління;

г) всі відповіді вірні.

2. По динаміці щодо об'єму випуску витрати бувають:

а) постійні і змінні, прямі і непрямі;

б) прості і комплексні;

в) одноразові, поточні, періодичні;
г) всі відповіді вірні.


3. По ступеню регульованості витрати бувають:

а) повністю регульовані;

б) частково регульовані;
в) слабо регульовані;


г) всі відповіді вірні.

4. Центр відповідальності - це:

а) сегмент усередині підприємства, на чолі якого стоїть відповідальна особа, приймаюча рішення;

б) підрозділи основного і допоміжного виробництва;

в) центри, які співвідносяться з конкретними видами продукції;

г) всі відповіді вірні.

5. Принципи класифікації центрів витрат:

а) функціональний принцип;

б) принцип схожості структури витрат;

в) територіальний принцип;

г) всі відповіді вірні.

6. Обслуговуючі центри відповідальності служать для:

а) заготовляння і зберігання матеріалів;

б) реалізації продукції;

в) надання послуг іншим центрам усередині підприємства;

г) всі відповіді вірні.

7. Матеріальні центри відповідальності служать для:

а) заготовляння і зберігання матеріалів;

б) реалізації продукції;

в) надання послуг іншим центрам усередині підприємства;

г) всі відповіді вірні.

8. Виробничі центри відповідальності служать для:

а) основного і допоміжного виробництва;

б) заготовляння і зберігання матеріалів;

в) надання послуг іншим центрам усередині підприємства;

г) всі відповіді вірні.

9. Управлінські центри відповідальності служать для:

а) заготовляння і зберігання матеріалів;

б) реалізації продукції;

в) утримання заводоуправління, бухгалтерії, юридичного відділу;

г) всі відповіді вірні.

10. Збутові центри відповідальності займаються:

а) реалізацією продукції;

б) заготовлянням і зберіганням матеріалів;

в) утриманням заводоуправління, бухгалтерії, юридичного відділу;

г) всі відповіді вірні.

ТЕМА 3. Організація управлінського обліку в системі контролінгу
План

1. Задачі управлінського обліку

2. Класифікація методів управлінського обліку витрат, що використовуються в системі контролінгу
Основні поняття і терміни

Управлінський облік як вихідний елемент системи контролінгу. Завдання управлінського обліку. Характеристика основних методів управлінського обліку. Облік за фактичною собівартістю.

Мета, область застосування, переваги системи стандарт-кост. Нормативні та бюджетні витрати. Нормативні прямі матеріальні витрати, нормативні прямі трудові витрати, нормативні загально виробничі витрати. Оцінка методів управлінського обліку для вирішення завдань контролінгу.

Особливості та порядок організації обліку витрат і результатів в системі директ-костінг.

Оцінка методів управлінського обліку для вирішення завдань контролінгу.
Рекомендована література: [7 - с.7-52; 8 - с. 22-26; 14 - с.47-56; 18 - с.45-52;]
ТЕСТИ

1. Основна задача управлінського обліку:

а) планування, контроль, координація;

б) надання релевантної інформації для ухвалення управлінських рішень;

в) вироблення рекомендацій для ухвалення управлінських рішень;

г) всі відповіді вірні.

2. Галузі використання управлінського обліку полягають:

а) основні споживачі інформації;

б) мета обліку;

в) обов'язковість;

г) всі відповіді вірні.

3. По об'єктах обліку витрат методи класифікуються:

а) облік по видах витрат;

б) облік по центрах витрат;

в) облік, диференційований по базах розподілу витрат;

г) всі відповіді вірні.
4. По інтерпретації поняття витрат методи обліку витрат класифікуються:

а) облік за фактичною собівартістю;

б) облік за нормованою собівартістю;

в) облік за плановою собівартістю;

г) всі відповіді вірні.

5. Теоретична база відмінності фінансового обліку від управлінського:

а) нормативна база;

б) економічна теорія;

в) теорія ухвалених рішень;

г) всі відповіді вірні.

6. Основний об'єкт аналізу управлінського обліку:

а ) центри відповідальності усередині підприємства;

б) види продукції;

в) підприємство в цілому;

г) всі відповіді вірні

7. Частота складання управлінської звітності:

а) відповідно до вимог керівництва підприємства;

б) у міру необхідності;

в) відповідно до потреб керівництва підприємства;

г) усі відповіді вірні.

8. Управлінський облік ведеться на підприємстві:а) за рішенням керівництва підприємства;

б) у міру необхідності;

в ) потрібен за законодавством;

г) відповіді вірні.

9. Вимірники, які використовуються в управлінському обліку:

а) грошові або натуральні вимірники;

б) натуральні або тимчасові вимірники;

в) тимчасові або грошові вимірники;

г) усі відповіді вірні.

10. Головна вимога до інформації в управлінському обліку:

а ) релевантність;

б) корисність

в) точність;

г) відповіді вірні.


ТЕМА 4. Система планування та бюджетування на підприємстві
План

1. Бюджет: мета і задачі

2. Система бюджетів на підприємстві

3. Сфери застосування різних типів бюджетів

Основні поняття і терміни

Планування, його цілі, види, ієрархія планів на підприємстві. Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу. Поняття про бюджет. Цілі складання бюджетів. Система бюджетів на підприємстві, їх зміст та взаємозв’язок. Поточні бюджети. Бюджет реалізації, бюджет виробництва, бюджет потреби в матеріалах, бюджет прямих витрат на оплату праці, бюджет загально виробничих витрат, бюджет цехової собівартості продукції, бюджет комерційних витрат. Бюджет загальногосподарських витрат і прибутків. Бюджет грошових коштів, його цілі , методика розробки.

Гнучкі та фіксовані бюджети. Сфера застосування різних типів бюджетів, особливості залежно від центрів відповідальності.
Рекомендована література: [7 - с.339-379; 8 - с.65-84; 14 - с.61-83; 18 - с.26-33; ]
ТЕСТИ

1. Бюджет - це:

а)план діяльності підприємства в кількісному виразі;

б)розробка концепції ведення бізнесу;

в)контроль і оцінка ефективності роботи;

г)всі відповіді вірні.

2. Поточні (операційні) бюджети відображають:

а) прогноз фінансової звітності;

б) ефективність управлінських рішень;

в) поточну діяльність підприємств;

г) ні і відповіді вірні.

3. Фінансовий план включає:

а) план грошових потоків;

б) прогнозний баланс;

в) план капіталовкладень;

г) усі відповіді вірні.

4. Гнучкий бюджет показує:

а) бюджет реалізації при різному обсягу діяльності;

б) розміри витрат і результатів при різному обсягу діяльності;

в) бюджет прямих витрат на оплату праці при різному обсягу діяльності;

г) всі відповіді вірні.

5. Різновиди фіксованих бюджетів:

а) бюджети "від досягнутого";

б) бюджети з опрацьовуванням додаткових варіантів;

в) бюджети "з нуля";

г) усі відповіді вірні.

6. Бюджет "від досягнутого" складається на основі:

а) аналізу різних варіантів;

б) статистики минулих періодів;

в) встановлення критеріїв досягнення мети;

в) усі відповіді вірні.
7. Бюджети з опрацьовуванням додаткових варіантів - це:

а) аналіз різних варіантів;б) статистики минулих періодів;

в) критерії досягнення мети;

г ) всі відповіді вірні.

8. Бюджет "з нуля" розробляється виходячи з припущення, що:

а) плануються від досягнутого;

б) опрацьовуються додаткові варіанти;

в) бюджет складається вперше;

г) усі відповіді вірні.

9. Підхід до розробки бюджетів для центру виручки:

а) гнучкий бюджет;

б) бюджет «від досягнутого»;

в)бюджет з опрацьовуванням додаткових варіантів;

г)всі відповіді вірні.

10. Підхід до розробки бюджетів для центру прибутку:

а) від досягнутого;

б) з опрацьовуванням додаткових варіантів;

в) "з нуля";

г)всі відповіді вірні.

11. Підходи до розробки бюджетів для центру інвестицій:

а) поточний бюджет;

б) гнучкий бюджет;

в)фіксований бюджет;

г)всі відповіді вірні

ТЕМА 5. Методичний інструментарій оперативного контролінгу
План

1. Аналіз відхилень

2. Аналіз системи «витрати-випуск-прибуток»(ВВП)

3. Аналіз рівноваги та безпеки операційної діяльності

4. Залежність прибутку від операційної активності та структури витрат
Основні поняття і терміни

Економічний аналіз як база прийняття управлінських рішень. Плани і нормативи як вихідна база аналітичної роботи в системі контролінгу. Показники і моделі оперативного аналізу в системі контролінгу.

Аналіз відхилень – основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності. Визначення причин і аналіз залежності кінцевих результатів діяльності підприємства від встановлених відхилень.

Методи оперативного контролінгу. Методи поділу витрат на постійні і змінні залежно від обсягу випуску: метод вищої та нижчої точки, інженерний, графічний методи, метод найменших квадратів.

Методи аналізу відхилень фактичних результатів від планових. Класифікація відхилень.

Модель «витрати-обсяг-прибуток». Вихідні умови, показники, методика проведення аналізу беззбитковості. Маржинальний прибуток. Ефект операційного лівериджу.Поняття та методика проведення АВС-аналізу матеріальних потоків. Аналіз обсягу замовлень. Оптимізація обсягу замовлень. Аналіз вузьких місць на підприємстві. Функціонально-вартісний аналіз.
Рекомендована література: [7 - с.176-199; 8 - с.86-96; 14 - с.88-104; 18 - с.34-39;]
ТЕСТИ

1. Відхилення - це:

а) різниця між фактичними і нормативними витратами;

б) різниця між виручкою і змінними витратами;

в) різниця між виручкою і постійними витратами;

г) всі відповіді вірні.

2. Ціль економічного аналізу відхилень:

а) визначення завищення потреби в ресурсах;

б) визначення і оцінка кожного чинника, що приводить до відхилень;

в)визначення нормативних витрат і оцінка результатів;

г)всі відповіді вірні.

3.Чинники відхилень:

а) обсяг виробництва;

б) ціни на ресурси;

в) норми витрати на одиницю випуску;
г) всі відповіді вірні.


4. На основі розрахунку по методу ланцюгових підстановок можна виявити:

а) обсяг випуску;

в) винуватців відхилень;

б) норми витрати ресурсів;

г) всі відповіді вірні.

5. Маржинальний прибуток - це:

а) різниця між обсягом виробництва і обсягом реалізації

б) різниця між виручкою і змінними витратами;

в) різниця між виручкою і постійними витратами;

г)всі відповіді вірні.

6. Економічне значення питомого маржинального прибутку:

а) приріст прибутку від випуску кожної додаткової одини­ці продукції;

б) приріст прибутку в абсолютному виразі при збільшенні виручки;

в) приріст прибутку йде на покриття постійних витрат;

г) всі відповіді вірні.

7. Точка беззбитковості - це:

а) обсяг випуску при якому виручка рівна сумарним витра­там;

б) обсяг випуску при якому прибуток рівний нулю;

в) критичний обсяг, нижче за яке виробництво стає не рен­табельним;

г) всі відповіді вірні.

8. Операційна активність характеризується:

а) рентабельністю діяльності підприємства;

б) результативністю діяльності підприємства;

в) ефективністю діяльності підприємства;

г) всі відповіді вірні.

9. Операційний ліверидж показує:

а) на скільки зміниться прибуток підприємства при зміні
обсягу споживаної сировини;


б) на скільки відсотків зміниться прибуток при зміні обсягу
продукції;


в) на скільки зміниться прибуток підприємства при зміні
фонду оплати праці;


г) всі відповіді вірні.

10. Операційний ліверидж залежить від:

а) частини постійних витрат в сукупних витратах під­приємства;

б) частини змінних витрат в сукупних витратах підпри­ємства;

в) частини сукупних витрат у виручці підприємства;

г) всі відповіді вірні.

ТЕМА 6. Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства
План

1. Мета і задачі діагностики фінансово-господарського стану підприємств

2. Види стратегій підприємства

3. Методи стратегічної діагностики

4. Діагностика по слабких сигналах

5. Методи оперативної діагностики

6. Оцінка ризиків і управління ними
Основні поняття і терміни

Цілі, завдання, зміст експертної діагностики фінансово-господарського стану підприємства. Характеристика джерел інформації для експертної діагностики.

Методи стратегічної діагностики. Види стратегій підприємства як об’єкт стратегічної діагностики. Сутність і методи стратегій діагностики підприємств. Методи діагностики стратегічних позицій підприємства: аналіз сильних і слабких сторін підприємства, можливостей і загрози. Діагностика за слабкими сигналами.

Методи оперативної діагностики. Аналіз інформаційних потоків. Оцінка ризиків та розробка рекомендацій з управління ризиками.


Рекомендована література: [7 - с.507-577; 8 - с.163-168; 14 - с.111-160; 18 - с.45-51;]
ТЕСТИ

1. Основна мета діагностики фінансово-господарського ста­ну підприємства:

а) об'єктивна оцінка результатів комерційної діяльності;

б) постійний контроль раціональності функціонування го­сподарських систем;

в) прогнозування господарської діяльності;

г) всі відповіді вірні.

2. Облікові джерела інформації включають:

а) бухгалтерський облік і звітність;

б) статистичний облік і звітність;

в) управлінський облік і звітність;

г) всі відповіді вірні.

3. Економічна стратегія - це:

а) система забезпечення конкурентних переваг підприємства;

б) система правил і прийомів поведінки підприємства на зо­внішньому ринку;

в) система дослідження цін і якості товарів, що поставля­ються;

г) всі відповіді вірні.

4. Ефективність стратегії визначається:

а) кінцевими результатами діяльності підприємства;

б) постійним прирощенням конкурентного статусу;

в) розривом між стратегічним планом і реальними можли­востями підприємства;

г) всі відповіді вірні.

5. Найважливішою задачею стратегічного контролінгу є:

а)аналіз обґрунтовування і виконання планів бюджетів;

б)діагностика ефективності стратегії підприємства;

в) аналіз зовнішнього і внутрішнього середовищ підприємства;

г) всі відповіді вірні.

6. Ключовою задачею оперативної діагностики є:

а) розподіл прибутку;

б) порівняння абсолютних показників;

в) аналіз і діагностика фінансового стану підприємства;

г) всі відповіді вірні

7. Мета фінансового аналізу:

а) оцінка минулої діяльності підприємства;

б) оцінка положення підприємства на даний момент;

в) оцінка майбутнього потенціалу підприємства;
г) всі відповіді вірні.


8. Функції ризиків:

а) регулююча і контрольна;

б) стимулююча і захисна;

в) регулююча і захисна;
г) всі відповіді вірні.


9. Ризики можуть бути викликані:

а) відсутністю повної інформації;

б) випадковістю;

в) протидією;

г) всі відповіді вірні.

10. Аналіз ризиків може бути:

а)конструктивним і деструктивним;

б) якісним і кількісним;

в) чистим і спекулятивним;

г) всі відповіді вірні.

ТЕМА 7. Контролінг інвестиційних проектів
План

1. Особливості контролінгу інвестиційних проектів

2. Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу

3. Процедура формування інвестиційного портфеля підприємств


Основні поняття і терміни

Поняття про контролінг інвестиційних проектів на підприємстві. Місце контролінгу інвестиційних проектів у загальній системі контролінгу фінансово-господарської діяльності підприємства. Мета та завдання контролінгу інвестиційних проектів. Функції контролінгу інвестиційних проектів: моніторинг, аналіз, контроль та координація. Принципи контролінгу інвестиційних проектів.

Критерії оцінки інвестиційних проектів в контролінгу. Традиційні критерії: окупність, рентабельність. Критерії з оцінки дисконтуванням грошових потоків: чиста приведена вартість, внутрішня норма доходності, ануїтет, індекс прибутковості та приведена окупність. Критерії оцінки інвестиційних проектів в умовах невизначеності: метод кращого стану, метод прийняття рішень без числових значень ймовірності використання, метод ставки дисконтування з поправкою на ризик та метод достовірних еквівалентів.

Процес створення системи контролінгу інвестицій та його етапи.Процес реалізації контролінгу інвестиційних проектів. Організаційна стадія процесу контролінгу інвестиційних проектів. Глобальна та локальні організаційно-інформаційні моделі контролінгу інвестиційних проектів. Дослідна стадія процесу контролінгу інвестиційних проектів: контролінг передінвестиційної фази проекту, інвестиційної фази проекту та постінвестиційної. Узагальнююча стадія процесу контролінгу інвестиційних проектів.
Рекомендована література: [7 - с.284-307; 8 - с.97-130; 14 - с.163-176; 18 - с.53-57;]
ТЕСТИ

1. Контролінг інвестицій включає:

а) систему моніторингу інвестиційних проектів;

б) систему оцінки інвестиційних проектів;

в) систему контролю інвестиційних проектів;
г) всі відповіді вірні.

2. Контролінг інвестиційних проектів - це:

а) стратегічний контролінг;

б) здійснюється за проектами;

в) охоплює різні аспекти проекту;

г) всі відповіді вірні.

3.Традиційні критерії оцінки інвестиційних проектів - це:
а) чиста приведена вартість;

б) окупність і рентабельність;

в) приведена окупність;

г) всі відповіді вірні.

4. Критерії оцінки інвестиційних проектів з дисконтуванням грошових потоків - це:

а) внутрішня норма рентабельності;

б) ануїтет;

в) індекс прибутковості;

г) всі відповіді вірні.

5. Окупність капіталовкладень - це:

а) період повернення капітальних вкладень у вигляді прибутку;

б) сума приведених вартостей всіх грошових доходів і ви­трат;

в) темп зростання інвестованого капіталу;

г) всі відповіді вірні.

6. Чиста приведена вартість - це:

а) період повернення капітальних вкладень у вигляді прибутку;

б) сума приведених вартостей всіх грошових доходів і витрат;

в) темп зростання інвестованого капіталу;

г) всі відповіді вірні.

7. Внутрішня норма рентабельності - це:

а)період повернення капітальних вкладень у вигляді прибутку;

б)сума приведених вартостей всіх грошових доходів і витрат;

в) темп зростання інвестованого капіталу;

г) всі відповіді вірні.

8. Індекс прибутковості показує:

а)яку економічну вигоду принесе інвестиційний проект на
кожну гривню, яку затрачують;


б) період, коли проект принесе економічну вигоду;

в) в який момент часу чиста приведена вартість інвестицій стане рівна нулю;

г) всі відповіді вірні.

9. Термін приведеної окупності - це:

а) економічна вигода, яку принесе інвестиційний проект на кожну гривню, яку затрачують;

б) період, коли проект принесе економічну вигоду;

в) момент часу, в який чиста приведена вартість інвести­цій стане рівна нулю;

г) всі відповіді вірні.

10. Ануїтет - це:

а) тривалість життєвого циклу інвестиційних проектів;

б ) оцінка "запасу міцності" інвестиційного проекту;

в) послідовність однакових грошових потоків, що регуляр­но повторюються;

г) всі відповіді вірні.

ТЕМА 8. Організаційно-методичні основи формування та функціонування системи контролінгу
План

1. Формування цільових функцій і елементів системи контролінгу

2. Раціональна структура служби контролінгу на підприємстві

3. Інформаційні потоки на підприємстві в системі контролінгу

4. Можливі варіанти упровадження контролінгу
Основні поняття і терміни

Формування цільових функцій та елементів системи контролінгу. Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства. Вимоги до створення служби контролінгу.

Структура служби контролінгу на підприємстві. Функції начальника служби контролінгу, контролера цеху, фахівця з управлінського обліку, фахівця з інформаційних систем.

Інформаційні потоки на підприємстві в системі контролінгу. Вимоги до інформацій в системі контролінгу.Механізм впровадження системи контролінгу в структуру управління підприємством. Дослідження системи управління підприємством. Формування центрів відповідальності і розробка нормативів. Методи збору та обробки даних службою контролінгу. Формування аналітичного і регулятивного блоку в системі контролінгу.
Рекомендована література: [8 - с.132-168; 14 - с.180-197; 18 - с.60-63;]
ТЕСТИ

1. Організаційно - методичні основи створення системи кон­тролінгу на підприємстві включають:

а) організацію служби контролінгу;

б)визначення її місця в організаційній структурі підприєм­ства;

в) аналіз інформаційних потоків і можливих варіантів упро­вадження контролінгу на підприємстві;

г) всі відповіді вірні.

2. Принципова відмінність служби контролінгу від інших фінансово-економічних служб полягає в тому, що служба контролінгу:

а) вирішує задачі поліпшення економічної роботи;

б) вирішує стратегічні задачі;

в) проводить аналітичну роботу;

г) всі відповіді вірні.

3.Стандарт контролінгу включає:
а) перелік аналітичних таблиць;


б) перелік методів аналізу;

в) перелік кількості і якості;

г) всі відповіді вірні.
4. Раціональним є склад служби контролінгу, в який входять:

а) начальник служби контролінгу;

б) контролер-куратор цехів;

в) контролери-фахівці з управлінського обліку і з інформа­ційних систем;

г) всі відповіді вірні.

5. Інформаційні потоки - це:

а) оптимізація документообігу на підприємстві;

б) фізичне переміщення інформації від одного підрозділу до іншого;

в) розробка форми для автоматизованого збору інформації;

г)всі відповіді вірні.

6. Вимоги, що пред'являються до інформації, яка збирається в системі контролінгу для обробки і аналізу:

а) своєчасність і достовірність;

б) релевантність і корисність;

в)повнота і зрозумілість;
г) всі відповіді вірні.


7. Найважливішою задачею служби контролінгу є:

а) забезпечення оперативного отримання інформації про ви­ручку і витрати;

б) проведення роботи по закриттю рахунків і формуванню витрат і фінансового результату;

в) проведення автоматизації бухгалтерії і інших фінансо­во-економічних служб підприємства;

г) всі відповіді вірні.

8. Реадаптація - це:

а) тривалість періоду упровадження змін;

б) ламання інерції поведінки співробітників підприємства;

в) сила, культурно-політичних орієнтацій в підрозділах під­приємства;

г) всі відповіді вірні.

9. Активність опору упровадженню контролінгу залежить від наступних чинників:

а)ступеня невідповідності культури і структури влади гря­дущим змінам;

б)тривалості періоду упровадження змін;

в)загрози втрати престижу і влади;

г)всі відповіді вірні.

10. Процес сприйняття інновацій може проходити такими спо­собами:

а) реадаптація і рутинні зміни;

б) імітація і майстерність;

в) виживання і підтримка статусу;

г) всі відповіді вірні.

ТЕМА 9. Контролінг у системі прийняття управлінських рішень
План

1. Класифікація підходів до ухвалення управлінських рішень в контролінгу

2. Критерії ухвалення управлінських рішень

Основні поняття і терміни

Класифікація управлінських рішень за ступенем стандартизації, за ступенем визначеності в навколишньому середовищі. Характеристика підходів до прийняття управлінських рішень: класичного, принципу обмеженої раціональності, принципу ефективного управління, принципу соціального підходу.

Фактори, що впливають на прийняття управлінських рішень. Вимоги до критеріїв прийняття управлінських рішень. Критерії прийняття управлінських рішень за обсягом і структурою. Критерії прийняття рішень «виробляти чи купувати». Критерії прийняття рішень при ціноутворенні. Критерії прийняття рішень в управлінні матеріальними потоками на підприємстві.


Рекомендована література: [8 - с.227-243; 14 - с.201-221; 18 - с.65-69;]
ТЕСТИ

/. Важливий аспект роботи будь-якого керівника:

а) ухвалення управлінських рішень;

б) визначення раціональної структури діяльності підпри­ємства;

в) встановлення критеріїв вимірювання результатів роботи;

г)всі відповіді вірні.

2. Управлінські рішення класифікуються залежно від рівня ви­значеності в навколишньому середовищі:

а) ситуація визначеності;

б) ситуація ризику;

в) ситуація невизначеності;
г) всі відповіді вірні.

3.Постулати принципу обмеженої раціональності ґрунтуються на:

а)тому, що зайва раціональність сковує інновації;

б) тому, що "абсолютної раціональності" не буває;

в)тому, що оцінює значущість фінансів;

г)всі відповіді вірні.

4. Постулати принципу ефективного управління ґрунтуються на:

а) тому, що зайва раціональність сковує інновації;

б) тому, що "абсолютної раціональності" не буває;

в) тому, що встановлюються обмеження на прийнятні ва­ріанти;

г) всі відповіді вірні.

5. У процес ухвалення рішення входять стадії:

а) сприйняття;

б) формування концепції;

в) перетворення концепції;
г) всі відповіді вірні.


6. Чинники, що визначають ухвалення управлінських рішень:

а) зовнішнє середовище підприємства;

б) внутрішнє середовище підприємства;

в) особливості вирішуваної задачі;

г) всі відповіді вірні.

7. Підходи до вибору прикладів ухвалення управлінських рішень:

а) прямим і непрямий;

б) кількісний і якісний;

в) раціональний і ірраціональний;

г) всі відповіді вірні.

8. До кількісних критеріїв ухвалення управлінських рішень від­носяться:

а) максимізація прибутку;

б) максимізація акціонерної вартості підприємства;

в) максимізація ринкової активності підприємства;

г) всі відповіді вірні.

9. До якісних критеріїв ухвалення управлінських рішень відносяться:

а) отримання прибутку;

б) завоювання престижу підприємства;

в) підвищення ринкової активності підприємства;

г) всі відповіді вірні.

10. Основна ідея теорії позиціювання полягає в тому, що:
а) це контрольований, свідомий процес;

б) це системний аналіз, кібернетика, дослідження операцій;

в) це готова, єдина для всіх матриця стандартних ситуа­цій і стандартних рішень;

г) всі відповіді вірні.


ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Контрольна робота є формою контролю засвоєння знань студента-заочника, яка виконується після самостійного опрацювання рекомендованого матеріалу.

Номер варіанту роботи повинен відповідати порядковому номеру прізвища за списком в журналі даної сторінки цього предмету.

Контрольні роботи виконані не за своїм варіантом, не підлягають перевірці і повертаються студенту.

Структура роботи складається з трьох теоретичних завдань.

Контрольна робота виконується в окремому учнівському зошиті, обсяг роботи 12-18 сторінок. Якщо використовується зошит у клітинку, то текст пишеться через клітинку.

Зміст теоретичних питань викладати стисло, чітким розбірливим почерком. Відповідь на кожен нове питання слід починати з нової сторінки.

Робота повинна мати таку структуру: 1. титульна сторінка;

 2. номер варіанту, зміст питань;

 3. відповіді;

 4. список використаної літератури в алфавітному порядку;

 5. дата виконання та підпис виконавця.

Зразок оформлення титульної сторінки
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ УПРАВЛІННЯ ІПРАВА

ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАНОЇ АКАДЕМІЇ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з контролінгу

Викладач:

Виконав:

студент ІІІ курсу

31АМЗ групи

Іванов Іван Іванович

ПОЛТАВА 2009ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
Варіант 1


 1. Структура і змістовна характеристика розділів контролінгу.

 2. Бюджет підприємства: мета і задачі

 3. Розрахунок собівартості виробленої продукції, оцінка запасів і отриманого прибутку

Література [8, 6, 14]

Варіант 2

 1. Види контролінгу.

 2. Класифікація методів управлінського обліку витрат, що використовуються в системі контролінгу.

 3. Залежність прибутку від операційної активності та структури витрат

Література [8, 7, 14]

Варіант 3.

 1. Сутність, задачі і функції контролінгу.

 2. Аналіз відхилень фактичних результатів від планових

 3. Облікові джерела інформації

Література [ 9, 13, 14]

Варіант 4.

 1. Аналіз системи «витрати – випуск - прибуток» (ВВП)

 2. Діагностика по слабких сигналах

 3. Моделі прогнозування банкрутства підприємства

Література [11, 14, 17]

Варіант 5.

 1. Методи стратегічної діагностики

 2. Критерії оцінки інвестиційних проектів у контролінгу

 3. «Директ-кост». Сутність і мета використання.

Література [7, 13, 14]

Варіант 6

 1. Аналіз рівноваги та безпеки операційної діяльності

 2. Процедура формування інвестиційного портфеля підприємства

 3. «Стандарт-кост». Сутність і мета використання.

Література [8, 13, 16]

Варіант 7

 1. Залежність прибутку від операційної активності та структури витрат

 2. Формування цільових функцій і елементів системи контролінгу

 3. Фіксований бюджет підприємства, його різновиди

Література [10, 14, 15]

Варіант 8

1. Система бюджетів на підприємстві.

2. Раціональна структура служби контролінгу на підприємстві

3. Оперативний контролінг

Література [7, 8, 14]

Варіант 9

1. Етапи розробки бюджету «з нуля» 1. Мета і задачі діагностики фінансово-господарського стану підприємств

 2. Критерії ухвалення управлінських рішень

Література [7, 14, 20]

Варіант 10

1. Система гнучкого бюджету. 1. Інформаційні потоки на підприємстві в системі контролінгу

 2. Взаємозв’язок контролінгу з функціями управління підприємством

Література [13, 14, 20]

Варіант 11

1. Можливі варіанти упровадження контролінгу

2. Класифікація витрат за основними ознаками

3. Принципи виділення центрів відповідальності на підприємстві

Література [8, 14, 16]

Варіант 12

1. Основні вимоги, які необхідно використовувати при створенні служби контролінгу на підприємстві. 1. Особливості контролінгу інвестиційних проектів

 2. Контроль і регулювання витрат

Література [7, 13, 14]

Варіант 13

 1. Види стратегій підприємства

 2. Класифікація підходів до ухвалення управлінського рішення в контролінгу

 3. Класифікація витрат за ступенем урегульованості

Література [11, 14, 15]

Варіант 14

 1. Сфери застосування різних типів бюджетів.

 2. Облікові джерела інформації

 3. Матриця консультаційної групи (БКГ) Бостона

Література [8, 7, 16]

Варіант 15

 1. Задачі управлінського обліку.

 2. Переваги та недоліки бюджетування на підприємстві

 3. Матриця Мак-Кінсі

Література [8, 13, 16]

Варіант 16

1 Методи оперативної діагностики

2 Аналіз беззбитковості підприємства

3 Аналіз можливих варіантів вибору ставки дисконтуванняЛітература [9, 14, 16]

Варіант 17

 1. Оцінка ризиків і управління ними

 2. Мета і задачі діагностики фінансово-господарського стану підприємства

 3. Взаємозв’язок контролінгу з іншими навчальними дисциплінами

Література [12, 13, 14]

Варіант 18

 1. Конкурентний аналіз по Портеру

 2. Поняття ліквідності підприємства

 3. Основна мета та функції контролінгу

Література [ 13, 14, 17]

Варіант 19

 1. Розходження між управлінським та фінансовим обліком

 2. Контроль і контролінг

 3. Порядок і форми визначення критеріїв оцінки інвестиційних проектів в системі контролінгу

Література [11, 14, 20]

Варіант 20

 1. АВС – аналіз матеріальних потоків.

 2. Критерії ухвалення рішень в управлінні матеріальними потоками на підприємстві

 3. Процес створення системи контролінгу інвестицій

Література [7, 13, 14]

Варіант 21

 1. Моніторинг фінансово-господарської діяльності підприємства

 2. Поняття та значення SWOT - аналізу

 3. Основна мета та функції контролінгу

Література [7, 14, 20]

Варіант 22

 1. Види контролю в системі контролінгу

 2. Контроль і регулювання витрат в системі контролінгу

 3. Методи кількісного аналізу ризиків

Література [14, 16, 20]

Варіант 23

 1. Процес ухвалення рішень з позицій класичного підходу

 2. Оцінка платоспроможності (ліквідності) підприємства

 3. Варіанти впровадження контролінгу

Література [7, 14, 17]

Варіант 24

 1. Функція обліку як одна з перших функцій контролінгу

 2. Методи стратегічної діагностики

 3. Коефіцієнт ліквідності та його види

Література [13, 14, 16]

Варіант 25

 1. Роль інформаційного потоку в діагностиці підприємства

 2. Методи виявлення залежності витрат від обсягу випуску

 3. Стратегічний і оперативний контролінг

Література [11, 14, 16]

Варіант 26

 1. Витрати – постійні і змінні.

 2. Задачі управлінського обліку

 3. Сфери застосування різних типів бюджету

Література [ 6, 7, 13]

Варіант 27

 1. Види стратегій підприємства.

 2. Контроль і регулювання витрат

 3. Матриця Мак-Кінсі.

Література [7, 14, 16]

Варіант 28

 1. Раціональна структура служби контролінгу на підприємстві

 2. Задачі управлінського обліку

 3. Стратегічний контролінг

Література [11, 14, 16]

Варіант 29

 1. Методи кількісного аналізу ризиків.

 2. Сфери застосування різних типів бюджету

 3. Матриця консультаційної групи (БГК) Бостона

Література [7, 9, 14]

Варіант 30

 1. Аналіз беззбитковості підприємства

 2. Контроль і регулювання витрат

 3. Види стратегій підприємства

Література [6, 9, 14]

Варіант 31

 1. Конкурентний аналіз по Портеру

 2. Методи стратегічної діагностики

 3. Варіанти впровадження контролінгу

Література [10, 14, 20]

Варіант 32

 1. Історія розвитку сучасних концепцій контролінгу

 2. Види контролю в системі контролінгу

 3. Структура і змістовна характеристика контролінгу

Література [8, 13, 14]

Варіант 33

 1. Моделі прогнозування банкрутства підприємства

 2. «Директ-кост» і мета використання

 3. Бюджет підприємства: мета і задачі

Література [7, 14, 17]

Варіант 34

 1. Діагностика по слабких сигналах

 2. Розрахунок собівартості виробленої продукції, оцінка запасів і отриманого прибутку.

 3. Раціональна структура служби контролінгу на підприємстві

Література [6, 7, 14]

Варіант 35

 1. Фази життєвого циклу інвестиційного проекту

 2. Види бюджетів на підприємстві

 3. Історія розвитку сучасних концепцій контролінгу.

Література [13, 14, 15]

Варіант 36.

 1. Роль контролінгу в системі управління підприємством.

 2. Класифікація витрат.

 3. Стратегічний контролінг

Література [6, 14,16]

Варіант 37.

 1. Аналіз відхилень фактичних результатів від планових

 2. Фіксований бюджет підприємства, його різновиди

 3. Метод обліку витрат «стандарт-кост», його сутність

Література [6, 9, 14]

Варіант 38.

 1. Раціональна структура служби контролінгу на підприємстві

 2. Матриця Мак-Кінсі

 3. Система гнучкого бюджету підприємства

Література [7, 14, 15]

Варіант 39.

 1. Фази життєвого циклу інвестиційного проекту

 2. Процес ухвалення управлінського рішення з позицій класичного підходу

 3. Оцінка ризиків та управління ними

Література [7, 14, 16]

Варіант 40.

 1. Матриця консультаційної групи (БКГ) Бостона

 2. Аналіз беззбитковості підприємства

 3. Поняття оперативного контролінгу, його значення

Література [7, 14, 17]

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ


 1. Охарактеризуйте сутність, задачі і функції контролінгу.

 2. Пояснити роль контролінгу в системі управління підприємством.

 3. Дати порівняльну характеристику оперативного і стратегічного контролінгу.

 4. Розкрити структуру і змістовну характеристику розділів контролінгу.

 5. Охарактеризувати класифікацію витрат на підприємстві.

 6. Охарактеризувати витрати за ступенем регульованості.

 7. Пояснити значення собівартості продукції та її видів.

 8. Поняття центрів відповідальності та їх класифікація.

 9. Оцінити значення управлінського обліку та його задачі.

 10. Провести класифікацію методів управлінського обліку витрат, що використовуються в системі контролінгу.

 11. Обґрунтуйте процес планування на підприємстві.

 12. Пояснити мету та завдання бюджетів.

 13. Охарактеризувати систему бюджетів на підприємстві.

 14. Оцінити переваги та недоліки бюджетування на підприємстві.

 15. Розкрийте поняття економічного аналізу як бази прийняття управлінських рішень.

 16. Нормативи як вихідна база аналітичної роботи в системі контролінгу.

 17. Пояснити значення аналізу відхилень фактичних результатів від планових.

 18. Розкрити аналіз системи «витрати-випуск-прибуток».

 19. Розкрити сутність аналізу матеріальних потоків.

 20. Розкрити мету і задачі діагностики фінансово-господарського стану підприємства.

 21. Охарактеризуйте види стратегій підприємства.

 22. Дати характеристику методам стратегічної діагностики.

 23. Охарактеризувати суть методу діагностики по слабких сигналах.

 24. Розкрити методи оперативної діагностики.

 25. Охарактеризувати коефіцієнти ліквідності.

 26. Охарактеризувати коефіцієнти рентабельності.

 27. Значення аналізу інформаційних потоків на підприємстві.

 28. Ризик: його оцінка та управління ним.

 29. Пояснити особливості контролінгу інвестиційних проектів.

 30. Обґрунтувати стадії процесу контролінгу інвестиційних проектів.

 31. Визначення критеріїв оцінки інвестиційних проектів.

 32. Розкрити процедуру формування інвестиційного портфеля підприємства.

 33. Охарактеризувати формування цільових функцій і елементів системи контролінгу.

 34. Навести структуру служби контролінгу на підприємстві.

 35. Охарактеризувати інформаційні потоки на підприємстві в системі контролінгу.

 36. Навести можливі варіанти упровадження служби контролінгу.

 37. Провести класифікацію підходів до ухвалення управлінських рішень в контролінгу.

 38. Охарактеризувати процеси ухвалення рішень з позицій класичного підходу та з принципу обмеженої раціональності.

 39. Розкрити основні групи теорій у рамках соціологічного підходу, які описують ухвалення управлінського рішення.

 40. Описати стадії процесу ухвалення рішень.

 41. Описати можливі схеми ухвалення рішень.

 42. Назвати критерії ухвалення управлінських рішень.

 43. Охарактеризувати критерії ухвалення рішень в управлінні матеріальними потоками на підприємстві.

 44. Визначити мету управління матеріальними запасами.

 45. Поняття бюджету та бюджетування, етапи їх розробки.

 46. Економічний аналіз та його задачі.

 47. Провести класифікацію витрат за ступенем регульованості та дати їх порівняння.

 48. Охарактеризувати принципи виділення центрів відповідальності на підприємстві.

 49. Дати характеристику методам обліку витрат.

 50. Охарактеризувати систему управлінського обліку.

 51. Охарактеризувати фактори, що впливають на прийняття управлінських рішень.

 52. Визначити місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства.

 53. Методи діагностики стратегічних позицій підприємства: аналіз сильних і слабких сторін підприємства, можливостей і загрози.

 54. Дати визначення традиційним критеріям інвестиційних проектів: окупності і рентабельності.

 55. Описати сферу використання різних типів бюджетів.

 56. Розкрити методику проведення аналізу беззбитковості.

 57. Розрити поняття та методику проведення АВС-аналізу матеріальних потоків.

 58. Розкрити критерії прийняття рішень при ціноутворенні.

 59. Охарактеризувати аналіз вузьких місць на підприємстві.

 60. Охарактеризувати функції контролінгу інвестиційних проектів: моніторинг, аналіз, контроль та координація.


ЛІТЕРАТУРА

1. Констиуція України.

2. Господарський Кодекс України.

3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність: Закон України від 16.06.99 № 996 – ХІV

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”// Бізнес. Бухгалтерія. – 1999. - № 28.

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” // Бізнес. Бухгалтерія. – 2000. - № 67. 1. Білука Т.М.

Теорія бухгалтерського обліку. Підручник – К. КДТЕУ – 2000.

 1. С.Ф. Голов

Управлінський облік. Підручник. – К.:, 2003. – 704с.

 1. Н.Г Данилочкина Н.Г.

Контроллинг как инструмент управления предприятия. . М.: Аудит, Юнти, 1998

 1. Івахненко В.М.

Курс економічного аналізу. К.: КНЕУ, 2000.

 1. А.М. Карминский, С.Г. Фалько, А.А. Жевега, Н.Ю. Иванова

Контроллинг – М.: Финансы и статистика, 2006

 1. В.С. Лень

Управлінський облік: Навч. посібник. Знання-Прес, 2006. – 317с

 1. Николаева О., Шишкова Т.

Управленческий учет. М.,1997

 1. Панков В.А

Контролінг і бюджетування фінансово-господарської діяльності підприємва: Начальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007

 1. О.В. Портна

Контролінг: Навчальний посібник. – Львів «Магнолія- 2006», 2007р, 2008р.

 1. Попова Л.В., Исакова Р.Е, Головина Т.А.

Контроллинг: Учебное посибие. – М.: Издательство «Дело и сервис», 2003

 1. Пушкар М.С., Пукар Р.М.

Контролінг – інформаційна підсистема стратегічного менеджменту: Монографія, Карт-бланш, 2004

 1. Терещенко О.О.

Фінансова санація та банкрутство підприємства. Навчальний посібник. К. КНЕУ, 2000.

 1. Циглик І.І.

Контролінг. Навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2004.

19. Фольмут Х. Й. Инструменты контролинга от А до Я: Пер. с нем.

/ Под ред. и с предисл. М. Л. Лукашевича, Е. Н. Тихоненковой. —

М.: Финансы и статистика, 2003. — 288 с.

20. Яковлєв Ю.П

Контролінг на базі інформаційних технологій. К. ЦНЛ, 2006izumzum.ru