Конспект лекцій Частина 3 Систематична мінералогія Оксисолі, галогеніди львів видавничий центр - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Конспект лекцій Частина 3 Систематична мінералогія Оксисолі, галогеніди львів видавничий - страница №1/15МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА


Леонід СкакунКонспект лекцій
Частина 3

Систематична мінералогія

Оксисолі, галогеніди

ЛЬВІВ

Видавничий центр

ЛНУ імені Івана Франка

2003

Скакун Л. З. Мінералогія. Конспект лекцій. Ч. 3. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2003. – 121 с.
У посібнику викладено матеріал лекційного курсу із систематичної мінералогії (класи силікатів, боратів, фос­фатів, карбонатів, сульфатів, галогенідів). Виділено головні питання та проблеми, на які потрібно звернути увагу під час самостійного опрацювання курсу. Подано детальний виклад питань, недостатньо висвітлених у рекомендованих підручниках. Наведено велику кіль­кість ілюстрацій кристалічних структур мінералів.

Для студентів бакалаврського рівня спеціальності «Мі­нералогія, геохімія» геологічного факультету.

Рекомендовано до друку Вченою радою геологічного факультету. Протокол № 12 від 12.11.2001 р.

Рецензенти:

д-р геол.-мін. наук,

проф. О. І. Матковський;

канд. геол.-мін. наук,

доц. І. Т. Бакуменко (ЛНУ ім. Івана Франка)

Редактор М. М. Мартиняк
© Скакун Л. З., 2003

Деякі пояснення


У посібнику викладено послідовність лекцій з курсу «Мінералогія» для бакалаврів спеціальності «Мінералогія, геохімія» геологічного факультету, зокрема ту частину, яку читають у четвертому семестрі. Матеріал згруповано за темами. Послідовність тем і порядок заліко­вого тестування наведено у частині 1 цього посібника.

У кожній темі коротко, у вигляді тез, викладено головні положення лекцій. Детальніше викладений матеріал, відсутній у широкодоступ­них підручниках. Довідкові дані наведено у вигляді таблиць та ри­сунків. Поданий нижче список літератури із зазначеними сторінками дасть змогу знайти необхідну інформацію для самостійного вивчення теми.

Питання, винесені на іспит, виділені у тексті так:

Загальна характеристика умов формування силікатів

Число в квадратних дужках вказує на номер підручника у наве­дено­му на початку теми списку, в якому найбільш повно вик­ладено мате­ріал.

Проблеми та терміни, на які потрібно звернути увагу, виділено тов­с­тим курсивом, а вказівки стосовно самостійної роботи – світлим курсивом. Назви головних мінералів, які будуть вивчатися на прак­тич­них заняттях і діагностичні властивості яких необхідно знати, виділені товстим підкресленим шрифтом (для прикладу – содаліт).Позначення, використані в тексті:

ІД – ізоморфні домішки у мінералі

КЧ – координаційне число

Сингонії

куб. с. – кубічна; тетр. с. – тетрагональна;

гекс. с. ­ – гексагональна; ромб. с. – ромбічна;

триг. с. – тригональна; мон. с. – моноклінна;

трикл. с. – триклінна.

Література для самостійної роботи


Лазаренко Є. К. Курс мінералогії. – К.: Вища школа, 1970.

Лазаренко Є. К., Винар О. М. Мінералогічний словник. – К.: Наук. дум­­ка, 1975.

Белов Н.В. Очерки по структурной минералогии. – М.: Недра, 1976.

Берри Л., Мейсон Б., Дитрих Р. Минералогия. – М.: Мир, 1987.

Годовиков А. А. Минералогия. – М.: Недра, 1983.

Костов И. Минералогия. – М.: Мир, 1971.

Минералы. Справочник (ред. Ф. В. Чухров). Т. ІІІ. – М.: Наука. – 1972–1981.Пущаровский Д. Ю. Структурная минералогия силикатов и их синте­тических аналогов. – М.: Недра, 1986.

Система минералогии / Дж. Дэна, Э.С. Дэна, И. Плач, Г. Берман, К. Фрондель. М.: Изд-во иностр. лит. Т.I – II. 1950–1954.Хёрблат К., Клейн К. Минералогия по системе Дена. – М.: Недра, 1982.
Додаткові матеріали можна отримати через INTERNET.

 • Великий систематизований список Web-ресурсів із мінералогії та пов’язаних із нею галузей геологічної науки є на сайті «Link for Mineralogist» (Institute of Mineralogy, University of Würzburg)

http://www.uni-wuerzburg.de/mineralogie/links.html

 • Конспект лекцій із мінералогії «Mineralogy Notes» David R. Jessey, Dep. of Geological Sci., California State Polytechnic Univ. http://geology.csupomona.edu/drjessey/class/minnotes.htm

 • Конспект лекцій курсу «Clay Mineralogy and Geochemistry» Paul A. Schroeder, Dep. of Geology, Univ. of Georgia.

http://www.gly.uga.edu/schroeder/geol6550/6550schedule99.html

 • Інтерактивний підручник із мінералогії «Level II Mineralogy» D.M. Sherman, Dep. of Earth Sci., Univ. of Bristol. Розглядається структура і склад основних груп силікатів, зокрема їх поведін­ки при високих Р–Т умовах.

http://mineral.gly.bris.ac.uk/Mineralogy/minIIhome.html

 • Інтерактивний підручник «Мінералогія глин» (німецькою мо­вою) «Tonmineralogie interaktiv! 1. Versuch» Stefan Krumm, Geology Department Erlangen.

http://www.geol.uni-erlangen.de/html/kurs/index.html

 • Коспект лекцій курсу «Principles of Mineralogy» Erwin J. Mantei, Dep. of Geography, Geology, & Planning, Southwest Missouri State Univ., Springfield, Missouri.

http://courses.smsu.edu/ejm893f/Mineralogy/index2.html

Бази із систематичної мінералогії, доступні в INTERNET :

 • David Barthelmy, Mineralogy Database: http://webmineral.com/

 • Frederic Biret, MINERAL NOMENCLATURE: http://www.dreamtel.fr/mineralogie/

 • WebMineral: Atlas mineralogique (BRGM, with the assistance of the French Ministry of Education and Research and the support of the Natural History Museum, Paris

 • http://webmineral.brgm.fr:8003/mineraux/Main.html

 • Stephan Rudolph Mineralogy, systematics und nomenclature:
  http://www.a-m.de/englisch/lexikon/mineral/uebersicht.htm

 • WWW-MINCRYST Anatholy V. Chichagov, Institute of Experimental Mineralogy RAN, Chernogolovka, Moscow

Інформаційна система даних по структурах мінералів (2260 мінералів та синтетичних фаз); містить інтерактивну графічну репрезентацію структур та дифрактограм мінералів.
следующая страница >>


izumzum.ru