Концептуальна модель організації внутрішньогосподарського обліку в торгівлі - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Концептуальна модель Летичівської зош І-ІІІ ступенів Школи сприяння... 1 112.49kb.
О.І. Гриценко організація бухгалтерського обліку власного капіталу... 1 123.01kb.
Рішення №2 83 " 27 " липня 2011р. Про зняття з квартирного обліку... 1 23.14kb.
Пропозиції асоціації «укртеплокомуненерго» 1 335.82kb.
Питання до заліку з дисципліни бухгалтерський облік І статистика... 1 25.91kb.
Заступник Голови Фонду 1 115.84kb.
Аналіз конфліктів в економічному механізмі підприємств виробничої... 1 31.25kb.
Міністерство економічного розвитку І торгівлі україни 1 109.56kb.
Інформація про козацькі організації, зареєстровані на території районів... 1 86.79kb.
Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 79.11kb.
Заява на одержання ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними... 1 58.53kb.
Концептуальна модель Летичівської зош І-ІІІ ступенів Школи сприяння... 1 112.49kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Концептуальна модель організації внутрішньогосподарського обліку в торгівлі - страница №1/1

Деньга С.М., к.е.н., доцент

Філоненко Н.О., асистент

(Полтавський кооперативний інститут)
КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ОРГАНІЗАЦІЇ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ В ТОРГІВЛІ
В зв’язку з прийняттям Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та впровадженням Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, зобов’язань, капіталу і господарських операцій підприємств і організацій та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку концептуальні питання формування національної облікової системи в Україні в основному вирішені. Розв’язання ж проблем формування систем управлінського обліку на підприємствах, в тому числі торгівельних, до цього часу залишається на стадії вивчення зарубіжного досвіду.

Управлінський облік – це процес виявлення, вимірювання, накопичення, аналізу, переробки і передачі інформації про господарську діяльність, яка використовується в управлінні для планування, оцінки і контролю затрат і результатів всередині організації і забезпечення відповідного підзвітного використання ресурсів; поняття управлінського обліку ширше, ніж внутрішньогосподарський бухгалтерський облік – це сфера обліково-аналітичної діяльності, яка включає крім калькулювання собівартості і формування даних для внутрішньої звітності (внутрішньогосподарський облік) внутріфірмове планування і контроль затрат, а також аналіз та інформаційне забезпечення спеціальних управлінських рішень (аналіз проектів капітальних затрат, оптимізація асортименту товарів, мінімізація податкових виплат і т.п.).

Інформаційна система бухгалтерського обліку

Внутрішньогоспо-дарський облікУправлінський облік

Фінансовий облік

Аналіз нестан-дартних рішеньПерспек-тивний аналіз
Облік затрат, доходів і фінансових результатівОблік і аналіз відхилень від нормативів

Лінійне програмування і імітаційне моделювання

Функціонально-вартісний аналіз і бюджетне планування

Облік засобів та їх джерелОблік фінансових результатів

Облік господарських операцій


Рис. 1. Інформаційна система бухгалтерського обліку


Таким чином, система управлінського обліку в торгівлі включає такі блоки підсистем:

 1. облік витрат, доходів і фінансових результатів у детальних розрізах;

 2. облік і аналіз відхилень витрат, доходів і фінансових результатів від встановлених нормативів у розрізі чинників, що на них впливають;

 3. аналіз нестандартних ситуацій;

 4. перспективний аналіз;

 5. бюджетування (програмне моделювання майбутньої діяльності).

Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, зобов’язань, капіталу і господарських операцій підприємств і організацій передбачено впровадження інтегрованої системи бухгалтерського обліку, яка передбачає “вмонтування” рахунків внутрішньогосподарського (управ-лінського) обліку в систему рахунків фінансового обліку підприємства. Тому ми пропонуємо для торгівельної організації систему аналітичних рахунків до передбачених діючим Планом рахунків бухгалтерського обліку доходів, витрат і фінансових результатів від операційної діяльності. Таким чином, для організації внутрішньогосподарського обліку в торгівлі необхідно передбачити наступний перелік облікових номенклатур – таблиця 1.


Таблиця 1 Перелік облікових номенклатур управлінського обліку торгівельної організації

Етапи облі-кового процесу

Облікові номенклатури

Носії інформації

1. Первин-ний

1. Одержані доходи в сумі:

1.1. від реалізації:

- за чинниками;

- за товаром;

- за товарною групою;

- за матеріально-відповідальною особою;

- за структурними підрозділами (за центрами відповідальності);


 • за функціями підприємства;

 • за підприємством;

 • за територією;

 • за організацією вцілому;

 • за чинниками;

 • за товаром;

 • за товарною групою;

 • за матеріально-відповідальною особою;

 • за структурними підрозділами (за центрами відповідальності);

 • за функціями підприємства;

 • за підприємством;

 • за територією;

 • за організацією в цілому.

2. Списані (віднесені) доходи:

2.1 на фінансові результати:

2.1.1 від реалізації:


 • за чинниками;

 • за товаром;

 • за товарною групою;
Рахунки – фактури, то-варно- транспортні нак-ладні, прибуткові наклад-ні, видаткові накладні,

товарні і касові чеки, рахунки, розрахунок при-родних втрат, акт на псування, бій, лом товару, акт переоцінки, розра-хункова відомість по заробітній платі, розра-хунок нарахувань на заробітну плату, рахунки сторонніх організацій, відомість нарахування амортизацій, розрахунок зносу мало-цінних та швидкозношуваних пред-метів, авансові звіти та інші первинні документи, звіти про доходи (витрати).

 • за матеріально-відповідальною особою;

 • за структурними підрозділами (за центрами відповідальності);

 • за функціями підприємства;

 • за підприємством;

 • за територією;

 • за організацією в цілому;

 • за чинниками;

 • за товаром;

 • за товарною групою;

 • за матеріально-відповідальною особою;

 • за структурними підрозділами (за центрами відповідальності);

 • за функціями підприємства;

 • за підприємством;

 • за територією;

- за організацією в цілому.
1.Нараховані витрати:

 • за чинниками;

 • за статтями витрат (собівартість товару, витрати на збут, адміністративні вит-рати);

 • за товарною групою;

 • за чинниками;

 • за товаром;

 • за товарною групою;

 • за матеріально-відповідальною особою;

 • за центрами відповідальності;

 • за функціями підприємства;

 • за підприємством;

 • за територією;

 • за організацією в цілому.

2. .Списані (віднесені) витрати:

 • за чинниками;

 • за товаром;

 • за товарною групою;

 • за матеріально-відповідальною особою;

 • за центрами відповідальності;

 • за функціями підприємства;

 • за підприємством;

 • за територією;

- за організацією в цілому.


2. Поточний

Рахунок 702 “Доход від реалізації товарів” (організація)

7021 (територія)

70211 (підприємство)

702111 (функція)

7021111 (центр відповідальності)

70211111(матеріально-відповідальна особа)

702111111 (товарна група)

7021111111 (товар)

70211111111 (чинник).

Рахунок 704 “Вирахування з доходу”

7041 торгівельні знижки

7042 повернення товару

70421 (територія)

704211 (підприємство)

7042111 (функція)

70421111 (центр відповідальності)

704211111 (матеріально-відповідальна особа)

7042111111 (товарна група)

70421111111 (товар)

704211111111 (чинник).

Рахунок 92 “Адміністративні витрати” (організація)

921 (територія)

9211 (підприємство)

92111 (функція)

921111 (центр відповідальності)

9211111 (матеріально-відповідальна особа)

92111111 (товарна група)

921111111 (товар)

9211111111 (чинник).

Рахунок 93 “Витрати на збут” (організація)

931 (територія)

9311 (підприємство)

93111 (функція)

931111 (центр відповідальності)

9311111 (матеріально-відповідальна особа)

93111111 (товарна група)

931111111 (товар)

9311111111 (чинник).


Підсистема “Управлінський облік” створена до програми комп’ютеризації бухгал-терського обліку на торгівельному підпри-ємстві; відеограми (маши-нограми) на основі багатоступеневої моделі обліку.


Носіями цих облікових номенклатур, крім визначених фінансовим обліком, можуть бути запропоновані нами зведені документи – звіти про витрати (доходи), які складаються менеджерами за центрами відповідальності – рис. 2.

Організація_______________________________

“Затверджую”

Територія ________________________________

“_____”______________

Підприємство_____________________________

(підпис) ПІБ, посадаЗвіт про витрати / доходи

за _________________ 200Х рік


Функція _________________________


Центр відповідальності ________________________

Матеріально-відповідальна особа __________________________


Показники


Стан-дарт

(план)


Фактич-но

Відхилення

Усього

В т.ч. за рахунок

цін

кількості1. Виручка від реалізації001 Хліб та хлібобулочні вироби002 Горілка003 ПивоІ т.д.РазомЗвіт склав _____________________ / П.І.Б., посада

(підпис)

Звіт перевірив _______________________ / П.І.Б., посада


(підпис)

Звіт прийняв ________________________ / П.І.Б., посада

(підпис)

Рис.2 Звіт матеріально-відповідальної особи у торгівлі


Для ведення внутрішньогосподарського (управлінського) обліку необхідна розробка блоку “Управлінський облік” до впровадженої бухгалтерської програми фінансового обліку. Вхідною інформацією для блоку “Управлінський облік” будуть вищенаведені звіти про витрати (доходи) складені за кожним центром відповідальності. Вихідним регістром обліку буде документ, форма якого представлена на рис. 4.

Показники

Органі-зація

Тери-торія

Функція

Центри відповід
МВО

Тов. групи
Товари

Ра-зом

1. Виручка

2. (-) Вирахування

3. Чиста виручка

4. (-) Собівартість реа-лізованих товарів

5. Результат брутто (1)

6. (-) Прямі на товар витрати

7.Результат брутто (2)

8. (-) Прямі на товарні групи витрати

9. Результат брутто (3)

10. (-) Прямі на МВО витрати

11. Результат брутто (4)

12. (-) Прямі на центри відповідал. витрати

13. Результат брутто (5)

14. (-) Прямі на функції витрати

15. Результат брутто (5)

16. (-) Прямі на під-приємство витрати

17. Результат брутто (5)

18. (-) Прямі на те-риторію витрати

19. Результат брутто (5)

20. (-) Витрати органі-зації загальні

21. Фінансовий ре-зультат організації

Виконавець ___________________________ / П.І.Б., посада

(підпис)


Перевірив і прийняв _________________________ / П.І.Б., посада

(підпис)


Рис. 4 Регістр управлінського обліку в торгівлі

Підсумковим звітом управлінської бухгалтерії може бути запропонований нами звіт про фінансові результати – рис. 5.Організація_______________________________

“Затверджую”

Територія ________________________________

“_____”______________

Підприємство_____________________________

(підпис) ПІБ, посадаЗвіт про фінансові результати

за ___________________ 200Х рікПоказники

Сума

1. Виручка
2. Вирахування
3. Чиста виручка
4. (-) Змінні витрати:
4.1 собівартість реалізованих товарів
4.2 інші змінні витрати
5. Маржинальний дохід
6. (-) Поточні витрати
6.1 на збут (за статтями)
6.2 адміністративні (за статтями)
7 Фінансовий результат
Звіт склав _________________________ / П.І.Б., посада

Звіт прийняв ________________________ / П.І.Б., посада

Рис. 5 Звіт про фінансові результати (внутрішній)

Таким чином, запропоновані нами концептуальні підходи до організації внутрішньогосподарського обліку в торгівлі допоможуть українським головним бухгалтерам розробити та впровадити в своїх організаціях систему управлінського обліку з тим, щоб мати необхідну інформацію для управління підприємством і успішно конкурувати на ринку.
izumzum.ru