Концепція діяльності та розвитку криворізької загальноосвітньої школи №125 - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Положення про наркологічний пост Криворізької загальноосвітньої школи... 1 32.81kb.
Дзвінкі та глухі приголосні 1 53.54kb.
Р концепція гуманітарного розвитку України на період до 2020 року I. 1 117.87kb.
Чеканюк Лідія Григорівна, вчитель фізики Уманської загальноосвітньої... 1 40.1kb.
Тестові і творчі завдання з слюсарної справи 2 466.01kb.
Концепція мовної освіти в Україні Вступ 1 139.11kb.
М. П. Білоус, вчитель фізики вищої категорії Хрещенівської загальноосвітньої... 1 28.77kb.
«Гармонійний розвиток особистості шляхом узгодженої спільної діяльності... 2 466.8kb.
Рішення атестаційної комісії школи від 14 жовтня 2010р щодо атестації... 1 81.41kb.
Рішення від 13. 12. 2011 №10-9 м. Тальне Про створення в селі Онопріївка... 1 39.64kb.
Програма курсу «інформатика» для вечірньої (змінної) середньої загальноосвітньої... 3 338.95kb.
Клієнтела як механізм визначення вартості комерційного банку 9 6639.53kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Концепція діяльності та розвитку криворізької загальноосвітньої школи №125 - страница №1/1

КОНЦЕПЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РОЗВИТКУ КРИВОРІЗЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ №125

І. Вступ

Прагнення України долучитися до європейського освітнього простору зумовлює необхідність підвищення якості загальноосвітньої, технічної та професійної підготовки випускників. Розв’язанню цієї проблеми сприятиме застосування науково обґрунтованих педагогічних технологій, здатних задовольнити освітні потреби особистості відповідно до вимог сучасного ринку праці. Інтенсивний розвиток інформатики, удосконалення комп’ютерної техніки зумовлює поступове упровадження інформаційних технологій (ІТ) у навчальний процес освітніх закладів.

З метою забезпечення поліпшення функціонування та інноваційного розвитку освіти в Україні, підвищення її якості та доступності, інтеграції до європейського освітнього простору із збереженням національних досягнень і традицій в Україні 2011 рік оголошений Роком освіти та інформаційного суспільства.

В умовах становлення інформаційного суспільства навчальний процес розглядається як засіб розвитку учнів. А головне завдання школи полягає в тому, щоб не лише дати знання, а й створити стійку мотивацію до навчання, спонукати учнів до самоосвіти, пов'язаної з розвитком їхнього творчого та критичного мислення.

Виходячи з цього, випускник сучасної школи, аби бути успішним у житті, повинен уміти самостійно здобувати знання, критично та творчо мислити, використовувати сучасні технології, працювати з великими обсягами інформації (знаходити, аналізувати й узагальнювати її, зіставляти з аналогічним або альтернативними варіантами, робити аргументовані висновки, виявляти і розв’язувати нові проблеми); бути комунікабельним, уміти працювати в колективі. Єдиний шлях формування такої особистості конкурентоспроможного випускника - це застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ).

Соціальне замовлення суспільства сучасній школі виявляється у необхідності формування компетентної, творчої особистості, яка здатна активно працювати в інформатизованому суспільстві. Тому надзвичайно важливою є така організація навчального процесу, яка спрямована на розвиток індивідуальності кожного учня з урахуванням вимог часу, на основі засобів ІКТ.

Основна мета впровадження сучасних технологій навчання - сприяти не тільки ефективному опануванню навчального матеріалу й виробленню системи знань, а й умінню застосувати набуте у подальшій професійній діяльності,  створити умови для активної самореалізації особистості як педагога, так і учня.

Становлення такої особистості пов’язано із формуванням таких компетентностей: • соціальних (розуміння й пошанування загальнолюдських і національних цінностей, іншої особистості, її права на власну думку, власне світобачення);

 • полікультурних (знання, розуміння, повага до власної та інших культур, орієнтація в світовому культурному просторі);

 • комунікативних (вміння спілкуватися, співпрацювати в колективі, прислухатися і враховувати чужу думку);

 • ділових (лідерські якості, вміння співпрацювати в команді, ініціативність, активність, критичність і креативність мислення, готовність відстоювати свою думку, працювати в умовах жорсткої конкуренції);

 • інформаційних (вміння здобувати й обробляти інформацію);

 • самоорганізації (готовність до постійного особистісного й професійного розвитку, самоосвіти й самонавчання, самореалізації).

Реалізація розвитку стратегічних пріоритетів життєдіяльності школи здійснюється в контексті становлення нової освітньої парадигми, яка формується на основі проблемної теми закладу «Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності учнів в рамках національного проекту «Відкритий світ» як засобу формування конкурентоспроможної особистості випускника».
ІІ. Мета, завдання та принципи діяльності закладу освіти
Мета діяльності закладу полягає у створенні оптимальних умов для розвитку й становлення компетентної особистості як суб'єкта навчання та суспільних відносин, яка будує свою діяльність і стосунки відповідно до гуманістичних особистісних цінностей, власного досвіду, відповідального ставлення до проектування життя в інформаційному суспільстві.
Завдання діяльності закладу:

 • Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій в навчально-виховний процес школи.

 • Створення блогу закладу для розміщення відеоматеріалів для самостійного вивчення учнями.

 • Розробка методичних комплексів з кожного предмету (відео лекції, відео практичні роботи, рекомендації щодо виконання навчальних і науково-дослідницьких завдань, матеріали для самопідготовки і самоперевірки тощо) та перевірка їх ефективності.

 • Формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів.

 • Створення комфортних умов навчання на основі психологічного супроводу інноваційної діяльності.

 • Удосконалення моделі професійного розвитку управлінських та педагогічних кадрів.

 • Підготовка педагогічних працівників до використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально – виховному процесі.

 • Реалізація дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності

Основними принципами діяльності закладу є:
 • гуманізація і інформатизація навчання;

 • науковість;

 • безперервність, наступність та інтеграція;

 • соціалізація;

 • демократизація;

 • життєтворчість;

 • варіативність;

 • індивідуалізація і диференціація;

 • природо відповідність.

ІІІ. Зміст діяльності закладу

Організація навчально-виховного процесу в закладі здійснюється на основі чинного законодавства, науково обґрунтованого вибору принципів, методів, форм і засобів навчання з урахуванням соціального замовлення, регіональних особливостей та психолого-педагогічних особливостей здібних й обдарованих дітей.


У змісті діяльності закладу освіти представлено такі компоненти:

 • компетентнісний – формування вмінь і навичок застосування набутих знань в інформатизованому суспільстві;

 • аксіологічний – має на меті введення учнів у світ цінностей та допомогу у виборі особистісно значущої системи ціннісних орієнтирів;

 • когнітивний – забезпечує школярів науковими знаннями про основи духовного розвитку (людину, культуру, історію, природу, ноосферу);

 • творчо-діяльнісний – сприяє формуванню й розвитку в учнів творчої активності, здібностей, необхідних для самореалізації в практичній, науковій, художній та інших видах діяльності;

 • особистісний – забезпечує самопізнання, розвиток здатності до рефлексивного мислення, оволодіння способами саморегуляції, самовдосконалення, морального самовизначення, формує активну життєву позицію;

Пріоритетними напрямами діяльності закладу освіти визначено:

 • компетентнісний, спрямований на формування ключових компетентностей;

 • соціокультурний забезпечує включення особистості в систему соціальних відносин, залучення до вирішення актуальних проблем закладу, міста, суспільства;

 • дослідно-експериментальний: залучення учнівського та вчительського колективу до пошукової, науково – експериментальної діяльності, проектування способів вирішення проблемних і творчих завдань, формування готовності суб’єктів освітнього процесу до перетворення набутих знань в інструмент пізнання;

 • громадянський – виховання свідомого активного громадянина з почуттям власної гідності, готового до захисту своїх прав та свобод;

 • полікультурний – навчання та виховання учнів на прикладі інтеграції та синтезу культур, поглядів, світоглядів, поваги до власної та інших культур, орієнтації в світовому культурному та інформатизованому просторі.

Школа орієнтує учнів на досягнення методологічних компетенцій в різних галузях знань як основи самореалізації особистості та розвитку її творчого потенціалу. Основним у діяльності закладу є навчально-виховний напрям, який підпорядковується діючим нормативним документам та спрямована на формування компетентної особистості. Навчальний план конкретизує зміст шкільної освіти, що передбачає отримання учнями цілісного уявлення про єдність світу, а також оволодіння учнями методологією пізнання. Очікуваний результат оволодіння шкільною освітньою програмою реалізується у формуванні в учнів ключових компетентностей, зокрема: рівні оволодіння знаннями й вміннями, філософським осмисленням місця людини в світі, в інформатизованому суспільстві. Надпредметні знання та вміння випускників школи виявляються в оволодінні інтелектуальними технологіями.
Інноваційними структурними підрозділами закладу освіти є:

 • 1 кабінет інформаційно – комунікативних технологій;

 • психологічний центр;

 • центр інтелектуальної творчості;

 • науково-методичний центр.

Виховна система закладу ґрунтується на цільових творчих програмах, які:

 • забезпечують можливість самостійного освоєння учнями різних напрямів пізнавальної та творчої діяльності;

 • допомагають здійснювати проектування педагогічних ситуацій, які стимулюють перехід до більш високого рівня продуктивної творчості;

 • ґрунтуються на інтерактивних виховних технологіях;

 • надають можливість застосовувати неформальне спілкування у добровільних об’єднаннях дітей і дорослих.

ІV. Навчально-методичне забезпечення

Діяльність закладу освіти спрямована на розробку й реалізацію програмно-методичного забезпечення освітнього процесу: підготовку різнорівневих, диференційованих авторських програм, навчально-методичних посібників, електронних навчально – методичних комплексів, методичних рекомендацій, спрямованих на впровадження інформаційно-комунікаційних технологій навчання в практику діяльності закладу освіти.V. Науково-методичне забезпечення

Науково-методичне забезпечення діяльності закладу передбачає: • створення умов для розвитку школи;

 • створення умов для професійного розвитку управлінських та педагогічних кадрів;

 • розробку науково-методичного забезпечення підготовки педагогічних працівників, програмно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу засобами ІКТ;

 • застосування сучасних психолого-педагогічних технологій; впровадження нових форм організації та управління освітнім процесом;

 • створення банку даних наукових розробок, сучасних технологій, діагностичних досліджень;

 • здійснення дослідно-експериментальної роботи;

 • впровадження моделі державно-громадського управління закладом освіти;

 • співпрацю з науковими установами, вищими навчальними закладами, державними та громадськими організаціями;

 • презентація змісту діяльності та здобутків суб’єктів навчально-виховного процесу на освітніх виставках та в науково-методичних виданнях;

 • власну видавничу діяльність;

 • міжнародне співробітництво з навчальними закладами інших країн.

VІ. Кадрове забезпечення

Реалізація поставлених завдань потребує формування нового типу педагога, в якому поєднуються високий професіоналізм, інтелігентність, креативність, толерантність, соціальна зрілість, творча активність і постійна здатність до самовдосконалення, особистісного і професійного розвитку. Заклад освіти здійснює підготовку управлінських та педагогічних кадрів до роботи в інноваційному закладі за відповідною програмою, підтримує та стимулює їхню професійну діяльність.


Для забезпечення наукового рівня вирішення проблем діяльності закладу освіти призначаються наукові консультанти, які: • здійснюють науковий супровід діяльності творчих груп вчителів;

 • систематично консультують педагогів із питань застосування інформаційно-комунікаційних технологій навчання, сприяють узагальненню практичного досвіду дослідно-експериментальної роботи педагогічних працівників закладу освіти.

До участі в роботі закладу освіти можуть бути запрошені наукові працівники інших вищих навчальних закладів/установ освіти та позаштатні співробітники з числа педагогічних працівників.
Для організації та здійснення науково-методичної та дослідно-експериментальної, пошукової роботи педагогів та учнів у закладі освіти створюються кафедри та творчі групи вчителів. Передбачається координація діяльності названих професійних груп щодо визначення їхніх ресурсних можливостей для реалізації поставлених завдань.

VІІ. Матеріально-технічне забезпечення

Організаційно-методичною умовою діяльності закладу освіти є наявність сучасної матеріально-технічної бази, необхідних приміщень (класних кімнат, кабінетів, майстерень, лабораторій, спортивної зали тощо), додаткового технічного та матеріального оснащення робочих місць вчителів та учнів; достатньої кількості дидактичних засобів навчання, обладнання, технічних засобів, комп’ютерної техніки.

Матеріально-технічна база відповідає санітарно-технічним умовам і нормам охорони праці та гігієни.

VІІІ. Управління закладом освіти

Основними функціями управління школою є: • інформаційно-аналітична;

 • мотиваційно-цільова;

 • планово-прогностична;

 • організаційно-виконавська;

 • контрольно-діагностична;

 • регуляційно-корекційна.

Управління школою здійснюється за принципами:

 • адаптивність управління;

 • прогностичність;

 • орієнтація на розвиток, інноваційність, творчість;

 • демократичність управління;

 • індивідуальний підхід;

 • гнучкість, мобільність.

Основними функціями управління розвитком закладу та інноваційними процесами є:

 • стратегічний аналіз стану і прогнозування тенденцій зміни значущого зовнішнього середовища школи;

 • стратегічний аналіз стану і прогноз тенденцій зміни соціального замовлення, вимог суспільства до навчального закладу;

 • системний аналіз й оцінка досягнень школи, освітнього процесу, наявного у закладі передового досвіду;

 • стимулювання інноваційної мотивації поведінки;

 • вироблення курсу інноваційної освітньої політики школи;

 • колегіальність у вирішенні управлінських питань;

 • проектування основних напрямів оновлення діяльності закладу освіти та досягнень.

ІХ. Міжнародні зв’язки

Міжнародне співробітництво має на меті: • ознайомлення із сучасними європейськими освітніми технологіями;

 • інтеграцію у європейську культуру;

 • гуманізацію суспільних відносин, утвердження загальнолюдської етики національно-культурного співробітництва;

 • участь у міжнародних заходах (конференціях, симпозіумах, семінарах, конкурсах, змаганнях тощо);

 • співпраця учнів та вчителів із зарубіжними колегами;

 • участь у міжнародних проектах.izumzum.ru